אסור להצביע להם!

דעתו הק' של הרבי שליט"א מלך המשיח, עליה הוא מעיד כי היא לא נשתנתה, שאין לתמוך בבחירות במפלגה שתסייע להקמת ממשלה שתנהל משא ומתן עם הערבים וכפי שמבהיר שם בהמשך הדברים, שעצם הרעיון לתמוך במועמד לראשות הממשלה שמוכן לנהל מו"מ שכזה הוביל לפגיעה בחייהם של יהודים • מתוך מדור 'שיח חסידים' בגיליון שיחת הגאולה 1260 • לקריאה.

מה גרם שהגוי בא לבקש לעשות שלום

חלק משיחת הרבי מלך המשיח שליט"א בהתוועדות כ"ד טבת תשל"ח (מוגה): ועל-דרך זה רואים מהמאורע שהיה לאחרונה בארץ הקודש - שבגלל שהוא שמע שהיהודים עומדים בתוקף, זה פעל עליו לבוא ולבקש מהיהודים לעשות שלום...

לרדת למטה, עם תורת החסידות

כל דבר בתורה הוא מדויק, אפילו פרט הנראה כאקראי. גם לעיתוי בו קוראים את פרשיות השבוע יש משמעות ותוכן משותף ומקביל לפרשה. ועל כן, צריכים אנו להבין את הקשר בין פרשתנו - ויצא - לחודש כסלו בו אנו נמצאים

מלכות דוד - הרבה יותר מתפקיד

ההפטרה אותה נקרא השבת, עוסקת בסיפור בו נשבע דוד המלך לבת שבע ששלמה בנה ימלוך אחריו, הוא מצהיר בפני בת שבע ונשבע ששלמה בנה הוא זה שירש את ההנהגה, ועוד באותו יום, הוא מצווה למשוח אותו ולהכתירו. ואיך יתכן שני מלכים בכתר אחד

פרק חדש ב"רגשו גויים ולאומים"

בעקבות המאורעות האחרונים בארצות הברית - מובא בזה קטע משיחת הרבי שליט"א מלך המשיח בהתוועדות י' שבט תשל"ו. (בהתוועדות פסח שני תש"מ, לקראת תהלוכות ל"ג בעומר בכל העולם, שוב דיבר הרבי שליט"א מלך המשיח על פסוקים אלה (תהילים פרק ב') בקשר למלחמת גוג ומגוג, שלא תהיה על ירושלים, ולא תפגע ביהודים, למרות שכתוב בזכריה

"לא ינום ולא יישן שומר ישראל"

מענות ושיחות קודש הרבי שליט"א מלך המשיח בקשר לשמירת הקב"ה על כל יהודי ובפרט בארץ ישראל. "דבר ברור הוא ש"לא ינום ולא יישן שומר ישראל" בכל מקום בעולם שבו נמצאים יהודים, גם בחוץ לארץ. ועל אחת כמה וכמה בארץ הקודש שנקראת בתורתנו הקדושה והאמיתית "ארץ אשר גו' תמיד עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה"

פיקוח נפש - אסור לבחור בהם!

משיחות קודש הרבי שליט"א מלך המשיח: "וכולי האי ואולי - יפעל "איום" זה על ה"מדינאים" החפצים להמשיך לשבת על ה"כסאות", ולתפוס עמדה בחיים הפוליטיים של ארץ ישראל - שיפסיקו "לשחק" עם חישובים פוליטיים ומדיניים על חשבון בטחונם של היהודים הנמצאים בכל ארץ ישראל לגבולותי'"!

כיבוש הרצועה - הכרח קריטי! • הרב זמרוני ציק

מבלי להכנס כעת לנושא, כאשר דוחות המודיעין מאשרים כי קיימת התחמשות מואצת והכנות צבאיות במגמת תקיפה על ידי המצרים והסורים, הרי שלכל הדיעות, דברים אלו של הרבי שליט"א מלך המשיח, מתממשים לנגד עינינו במציאות היום-יומית, בנושא הפלסטיני • מאמר מרתק מהרב זמרוני ציק על ימנו אנו. לקריאה.

אין ערך להתחייבותם

הצהרת ממשלת ארה"ב ונציגיה כי יפעלו למימוש "הסכם המאה", נתמכת על ידי המפלגות כאן בארץ הקודש. אלא שבחודש האחרון, עם נסיגתם המפתיעה של חיילי ארה"ב מצפון סוריה והפקרת האזרחים הכורדים לגורלם - חרף ההבטחות שניתנו להם, הועמד בספק כוחה של ארה"ב לעמוד בהתחייבויותיה לסייע במקרים של סיכומים מוקדמים. להלן שיחתו הק' של הרבי שליט"א מלך המשיח על מקרה שכזה

לתת כח למלך המשיח

שיח חסידים בשיחת הגאולה 1267. כהכנה למבצע "קידוש לבנה" אשר יערך, בעזה"י, במוצאי ש"ק זו פרשת "לך לך" מאת: שליח הרבי שליט"א מלך המשיח בצפון הנגב, ר' ליאור מימון מלכא

מעלת לימוד הרמב"ם

אצל הרמב"ם רואים בגלוי איך שבהיותו במצב ד"הבאים מצרימה" פעל שם (באופן השייך בזמנו) את הענין ד"גאולת ישראל", הן גאולה רוחנית בערך לחושך הגלות שהי'ה אז (בדוגמת יציאת מצרים גם במצב ד"לילות"), והן כח והכנה לגאולה השלימה כפשוטה ("להביא לימות המשיח") • מתוך 'יין מלכות' בגיליון שיחת הגאולה 1258 • לקריאה

המעשה הוא העיקר: חגיגת סיום הרמב"ם

ליקוט ההוראות המפורטות משיחות קודש של הרבי שליט"א מלך המשיח בנושא סיום הרמב"ם, לוקט ע"י מערכת המעשה הוא העיקר • מתוך מדור 'יין מלכות' בגיליון שיחת הגאולה 1257 • לקריאה

מעלת לימוד הרמב"ם היומי

וכיון שכל עניני בני ישראל ושלימותם שייכים ותלויים בתורה ושלימותה (ישראל מתקשרן באורייתא) – יש להתאחד על ידי לימוד הכולל את התורה כולה. ובענין זה יש מעלה מיוחדת בספר "משנה תורה" ("יד החזקה") להרמב"ם • לרגל סיום לימוד מחזור הרמב"ם הובא בגליון שיחת הגאולה 1256 במדור 'יין מלכות' שיחת הרבי שליט"א מלך המשיח בנושא • לקריאה.

נקודה בפרשה: לנוע קדימה, גם בעת החניה

בפרשתנו נאמר "אלה מסעי בני ישראל" ולאחר מכן מפורטים כל המקומות בהם חנו בני ישראל במדבר. על כך ניתן לשאול: מדוע התורה כותבת "אלה מסעי בני ישראל" ולא "אלה חניות בני ישראל"? • נקודה לפרשת מסעי מהרבי שליט"א מלך המשיח • לקריאה.

בית המקדש יתגלה בניו יורק

על-פי הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח להוסיף בימי"שלשת השבועות" בלימוד הלכות בית הבחירה ועניני גאולה ומשיח. קטעים מ"קונטרס בית רבינו שבבבל" • מתוך מדור 'יין מלכות' בגליון שיחת הגאולה 1255 • לקריאה

נקודה בפרשה: החלוצים מעבר הירדן

נקודה בפרשה: בפרשתנו פונים בני שבט ראובן וגד אל משה רבינו בבקשה להישאר בעבר בירדן המזרחי, מאחר והוא שטח טוב עבור הצאן הרב שיש ברשותם, אך משה השיב להם בטענה "האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה, ולמה תניאון את לב בני ישראל מעבור אל הארץ"?!, ואף הוסיף "כה עשו אבותיכם. .", כלומר - בקשתכם מזכירה את חטאם של המרגלים שלא רצו להיכנס לארץ המובטחת • מתוך גליון שיחת הגאולה 1255.

כדבר הנוגע לחיי נפשו • הרב חלוי"צ גינזבורג

הרבי שליט"א מלך המשיח מדגיש כאן, שלא די ללמוד רק ענייני משיח וגאולה המבארים כיצד תהי' ההנהגה בימות המשיח וכיוצא-בזה – אלא ההדגשה היא שהלימוד הוא כדי לידע ולהכיר את המצב בו אנו נמצאים עתה! מתוך 'אוצר פניני החסידות' של הרב בן ציון חלוי"צ גינזבורג. לרפואתו תומ"י בתושח"י. לקריאה.

הכח של כל יהודי בדורנו

"והנה, גודל זכותם של בני ישראל מודגשת ביותר בדורנו זה - כי כל יהודי הוא בבחינת "אוד מוצל מאש", היינו, שלאחרי כל הגזירות המבהילות שהיו נשאר מאמין בה' ובתורתו. ועל אחת כמה וכמה כאשר מדובר אודות היהודים הנמצאים בארץ הקודש, "ארץ אשר גו' עיני ה' אלקיך בה מרשית שנה ועד אחרית שנה". משיחות הרבי שליט"א מלך המשיח, ז' תמוז תשמ"ב. לקריאה

הנשיא הוא הכל • הרב אבישי איפרגון

נשמה כללית כוללת את כולם • "אין דור שאין בו כמשה" • נשיא הדור הוא המשיח שבדור • ראש בני ישראל בדור הגאולה • פסק הדין שקבע את המציאות בעולם • המציאות האמיתית נקבעת רק על פי התורה הקדושה • מקבלים פני הרבי שליט"א מלך המשיח • הרב אבישי איפרגון בטור מיוחד לרגל חג הגאולה ג' תמוז • מתוך הגליון המוגדל של שיחת הגאולה 1251 לקריאה

הרב יעקב רייניץ מסביר על ההתקשרות באמצעות האגרות קודש

הרבי שליט"א מלך המשיח מלמד אותנו שאפשר לקשר יהודים מכל הסוגים ומכל המינים, ואין יהודי שהוא לא מקושר בפנימיות עם הרבי, אך בשעה שהוא כותב בעצמו מכתב לרבי שליט"א מלך המשיח, אזי ברור שהוא נמצא על ידו כפשוטו • שיח חסידים מתוך הגליון המוגדל של שיחת הגאולה 1251 לקריאה

דף 1 מתוך 2