דבר מלכות פרשת וארא: נתנו לך, רק תקח!

אנחנו כננס על גבי ענק. מצד אחד קטנים אך מחוברים לענקי הדורות לאנשים ששינו את פני תבל והעניקו לנו את הכוחות להמשיך את המהפכה של העולם מגלות לגאולה

דבר מלכות שמות: לאן הגעת בwaze?

ירידה לא רק לצורך עליה, אלא כעליה בעצמה, זהו החידוש המתגלה לעיני הלומד את שיחת הדבר מלכות של דבוע זה, פרשת שמות. הרב אסף דפנה בטור מעורר בעקבות השיחה והדרך לחיות גאולה בכל מצב

תקיפות יהודית | סיכום דבר מלכות ויגש

יהודי עלול לפעמים לטעות ולחשוב כי אם הבורא שלח אותו לעובדו בעולם, הוא לא יכול להימצא בתוך הגבלות וגדרי העולם ובו זמנית להרגיש לא מוגבל. אך חידושו של יהודה היה, כי אין להתחשב בגדרי העולם. גם עמוק בתוך העולם המוגבל, כאשר על הפרק עומד רצון ה' - כל הגבולות נפרצים! • נקודות משיחת ה"דבר מלכות" ויגש בשפה פשוטה ובהירה

דבר מלכות ויגש: מהי ההוראה הנצחית שמביאה את הגאולה האמיתית והשלמה?

שיחת ה'דבר מלכות' נלמדת מידי שבוע, על ידי אלפי חסידים המעיינים בדבריו הקדושים של הרבי שליט"א מלך המשיח, בשיחות שנאמרו בשנים תנש"א-תשנ"ב. הרב אסף דפנה, מגיש סיכום השיחה, מהלכי השיחה, ביאור מושגים בשיחה, המאפשרים לכל אחד לעיין בעומק הדברים

דבר מלכות מקץ: למצוא את השמן

שיחת ה'דבר מלכות' נלמדת מידי שבוע, על ידי אלפי חסידים המעיינים בדבריו הקדושים של הרבי שליט"א מלך המשיח, בשיחות שנאמרו בשנים תנש"א-תשנ"ב. הרב אסף דפנה, מגיש סיכום השיחה, הוראות מהשיחה, נקודות מיוחדות בשיחה, המאפשרים לכל אחד לעיין בעומק הדברים

עולם מקודש: סיכום דבר מלכות וישב

המהפכה הרוחנית שהובילו רבותינו נשיאנו בצרפת, השפיעה אף על המנון המדינה הרשמי. אין זה דבר שבשגרה כלל וכלל אשר מדינה תחליף או תשנה את ההמנון הרשמי. וראו זה פלא: ברגע בו התחילו חסידים לנגן את מנגינת ההמנון הצרפתי בהתוועדויות חסידיות, והחילוה על המילים "האדרת והאמונה" שבתפילה - שינה מנהיגה של צרפת את מהלך ההמנון! • נקודות משיחת "דבר מלכות" וישב בשפה פשוטה ובהירה

ההתוועדות בה הרבי שליט"א מלך המשיח 'הפך' את צרפת

התחילו לשיר "האדרת והאמונה" בניגון הצרפתי הידוע, וכ"ק אדמו"ר שליט"א עודד את השירה מפעם לפעם. באמצע הניגון פנה לשמאלו, ועשה סימן בידו הק' לשרוק! התחילו שריקות וכתגבורת לזה המשיך כ"ק אדמו"ר שליט"א לעודד באופן חזק ומהיר ובתנועות רצופות למשך זמן • נזכרים ונעשים, יומן מזמן אמירת שיחת דבר מלכות וישב בבית משיח 770

לגלות את האמת | התוועדות על שיחת דבר מלכות וישב

בזמן שלנו גם הדבר התחתון ביותר נמצא כבר במצב גאולתי, עד שהוא הוא המשפיע לכל העולם ('צרפת - פרצת'). הטענות שלנו על המצב הקשה, ושאין רואים ניסים 'מופרכות לגמרי' כלשון הרבי שליט"א מלך המשיח • התוועדות עם הרה"ח מנחם כהן - רב קהילת בית מנחם בבאר שבע על דבר מלכות וישב

להשתמש במשקפיים של הרבי

מי שמסתכל על העולם במשקפיים ישנות, עלול לראות טלטלות עזות ומלחמה נוראית... אך מי שלומד את שיחות הדבר מלכות, יודע ורואה בכל פרט ובכל שלב כיצד הקב"ה מכין את העולם לקראת הגאולה! • התוועדות עם הרה"ח יוסף יצחק בקשי - משפיע בישיבה גדולה נצרת עלית על שיחת דבר מלכות וישב

אמור לי מה עשית ואומר לך מי אתה

כשיהודי לומד תורה ומבינה בשכלו, כשיהודי מקיים מצווה בגופו הגשמי, הוא ממשיך בכוחו את אהבתו ובחירתו העצמית של הקב"ה למטה ומביאה לידי גילוי. בחייו, בסביבתו ובעולם • נקודות משיחת ה"דבר מלכות" תולדות בשפה פשוטה ובהירה

גוף יהודי שלא הכרנו: ביאור בשיחת דבר מלכות תולדות מאת הרב נועם הרפז

כיום, הרבי קובע, יש בגוף שלנו את האפשרות להרגיש אלוקות באופן שהגוף שלנו "יהנה מן הגוף" של העצמות. בשביל שאכן נרגיש את זה, אנחנו מוכרחים לעבוד ולשנות את מהלך המחשבה של הנפש שלנו, שתסתכל באופן הזה שהרבי שליט"א מלך המשיח מחנך. התוועדות עם הרב נועם ישראל הרפז - משפיע ושליח בירושלים עיה"ק על דבר מלכות תולדות

התגלות מציאותו של משיח בראש חודש כסלו תשל"ח | הרב זלמן נוטיק

לבבות של חסידים אינם יכולים להישאר אדישים כשמול עיניהם נראה נשיא הדור המכריז ואומר: יהודים יקרים, התקופה לה מצפים מששת ימי בראשית כבר הגיעה. האדם המחולל את השינוי הזה כבר נולד ונתגלה. באיסטינקט טבעי, מסתכל כל אחד על עצמו במראה ושואל: איפה אני כאן? איך אני קשור לזה? התוועדות עם הרב זלמן נוטיק - משפיע בישיבת תות"ל ראשון לציון, אה"ק בקשר לדבר מלכות תולדות חיון הבהיר ראש חודש כסלו

חסיד, אתה שליח או שדכן?!

'קבלת פני משיח' - זו משימה שאפשר לבצע רק בתור שליח. כדי שאצליח להעביר ליהודי אחר את בשורת הגאולה, אני בעצמי צריך להיות חלק מהעניין. שזה יבער בי, שזה יגע לי • הרב שאול אקסלרוד - שליח הרבי שליט"א מלך המשיח גבעת אולגה, אה"ק

כשכ״ק אדמו״ר שליט״א נתן את הבקבוק עבור כינוס השלוחים אמר: ״להביא לימות המשיח״

הרבי שליט״א מלך המשיח פתח את השיחה הראשונה בענין הגאולה. בשיחה הב' דיבר על משיח וקישר זאת עם עבודת השלוחים. אח״כ התחיל את שיחה ג׳, ודיבר ע״ד עבודת אליעזר בתור שליחות ועל היתרון שיש לשליח (שהוא ״כמותו ממש״) על שדכן • נזכרים ונעשים, יומן מזמן אמירת שיחת דבר מלכות חיי שרה בבית משיח 770

אליעזר עבד אברהם שליח או שדכן?

פרשתנו מתארת כיצד אליעזר, עבדו של אברהם, נשלח למצוא כלה ליצחק. נישואי יצחק ורבקה מייצגים חיבור בין רוחניות לגשמיות. אליעזר מבטל את עצמו כשליח (כמותו דהמשלח) של אברהם. כך גם אנו צריכים לפעול כשלוחים לחבר את העולם עם משיח צדקנו ולקבל פניו בפועל ממש • נקודות משיח ה"דבר מלכות" חיי שרה בשפה פשוטה ובהירה

הרב מנחם מענדל פרידמן: מופרך לעשות אפילו פעולה אחת שאינה קשורה למשיח

הרה"ח מנחם מענדל הכהן פרידמן, שליח הרבי שליט"א מלך המשיח באור יהודה, מניח את האצבע על הנקודה שהתחדשה בעבודת השליחות מאז תשנ"ב, ומסביר: מדוע מופרך לעשות אפילו פעולה אחת שאינה קשורה למשיח?

דבר מלכות שופטים: פירסום זהות המשיח

החיוב ההלכתי (=מצווה) להאמין ב(רבי שליט"א מלך המשיח כ)נביא, מוביל בהכרח לפירסום זהותו כמשיח. בנוסף, הלשון "בעל בחירה" מחייבת שהוא נשמה בגוף גשמי, חי וקיים כפשוטו ממש. הרב טוביה דורון

דבר מלכות שופטים - הפוך מהרמב"ם?!

הרמב"ם סובר שאין בין ימות המשיח לעולם הזה אלא שעבוד מלכיות בלבד, ועולם כמנהגו נוהג, וגם המשיח (בר כוזיבא) עצמו - לא היה נביא, וחכמים לא דרשו ממנו אות בשביל להיות משיח. אז מדוע הרבי שליט"א מלך המשיח מביא בפרשת שופטים – (מאגרת תימן), את כל הסיפור של חזרת הנבואה שהיא הקדמת משיח?

רואים את הברכה - עכשיו בסטטוס

על פי הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח, לפרסם "שהיום ממש רואים בעיני בשר ברכת הגאולה האמיתית והשלימה", יצאו היום ב'מטה לימוד הדבר מלכות' בקמפיין שיתוף סטטוסים. הורידו כעת למכשירים ושתפו

כשהאו"ם מתחיל לעשות את תפקידו

שיעור על הדבר מלכות עם הרב אלעזר קעניג, משפיע בקהילת חב"ד נוף הגליל. כיצד אנו רואים כבר היום את השפעתו של הרבי שליט"א מלך המשיח על האומות?

דף 1 מתוך 3