לראות את מלכנו

לראות את מלכנו / מערכת האתר - כ"ב תמוז התשע"ו, 14:40

בקרוב: שערי ניקנור בביהמ"ק השלישי

בית המקדש השלישי יירד מהשמים בתחילת "תקופה השניה" של ימות המשיח. ויעמוד על מקומו בהר הבית עם פתחים פתוחים, ללא דלתות. מיד כאשר זה יקרה, הרבי שליט"א מלך המשיח יציף את שערי ניקנור ש"טבעו שעריה בארץ" ויד הגוים לא שלטה בהם, ויציב אותם במקומם בפתח ההיכל, כדי לסמל שבית המקדש שנבנה בידי הקב"ה - "מקדש אדני כוננו ידיך", שייך לבני האדם.

לראות את מלכנו / מערכת האתר - כ"ב תמוז התשע"ו, 08:33

הוידאו היומי ט תמוז 610

א' הרבנים מדבר עם הרבי שליט"א מלך המשיח באמצע השירים שבתוך ההתוועדות, ומבקש מענה בכתב על המכתב שהוא שלח לרבי שליט"א מלך המשיח, שם הוא שאל על הספר שהוא כותב כעת על שולחן ערוך. הרבי שליט"א מלך המשיח מברך אותו, ואומר לו להמתין עד אחרי י"ב תמוז.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"א תמוז התשע"ו, 13:32

מלך המשיח מוסר שיעור בהל' בית הבחירה

בתחילת "הלכות בית הבחירה", מזכיר הרמב"ם את המזבח, השולחן והמנורה, שהם "כלים", למרות שהלכות אלו עוסקות בצורת הבית. המקום המתאים, לכאורה, לכתוב על הלכות המזבח השולחן והמנורה, הוא ב"הלכות כלי המקדש" שבאות מיד אחרי זה?! הרבי שליט"א מלך המשיח בעצמו שואל, ומתרץ. מתורגם מ"סרט הקליטה" של שיחת ח"י אלול תשל"ו.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - י"ג תמוז התשע"ו, 22:15

פינחס זה אליהו הגיע ובישר על הגאולה

פינחס זה אליהו מגיע למקום כגון טבריה [=לאו דווקא טבריה בארץ הקודש] שנמצא במקום גבוה, [היפך המציאות מהעיר טבריה שנמצאת במקום נמוך]. ואולי הרבי שליט"א מלך המשיח מפרסם שאליהו הגיע אליו, ל770 שהוא "מקום גבוה" כי זה "גג בית המקדש" שממנו רואים כבר כעת את הגאולה האמיתית והשלמה ומפרסמים עד שזה מתקבל בגדרי העולם, שיהודי ירצה זאת, ויסכים, ויכריז, ש"הגאולה כבר כאן". (כ"ח סיון תנש"א).

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ב' תמוז התשע"ו, 17:12

בארה של מרים בברז במוצ"ש חוקת

לאחר מילים אלו בהתוועדות מוצאי שבת פ' חוקת תשל"ט, יצאו כל המתוועדים אל החצר האחורית של 770 "לשאוב מים" לרפואה מ"בארה של מרים" שמתגלגלת במוצאי שבת קודש "בכל בארות ומעיינות" מנהג ישראל - תורה.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ב' תמוז התשע"ו, 16:45

נבואה על מלחמות המשיח בארצות ערב

שירת "עלי באר ענו לה", על הנס הגדול שהיה ב"אשד הנחלים ארנון" - (פרשת חוקת), שחוזר על עצמו לקראת הכניסה לארץ ישראל בגאולה האמיתית והשלמה, בסוריה ועיראק ומצרים ותימן בכל אמצעי התקשורת לעיני כל העולם עם "אזהרת צפיה".

לראות את מלכנו / מערכת האתר - י"ז סיון התשע"ו, 09:55

הוידאו היומי 591

המשך דברי הרבי שליט"א מלך המשיח מהוידאו היומי 590 טז סיון, בנוגע לאחד מידידי ליובאוויש שמנסה "להוריד" את הרבי שליט"א מלך המשיח מהמאבק בנושא תיקון חוק השבות, להכרה רק בגיור כהלכה: ..יש עכשיו תנועה חדשה, שכל אחד .. אם הוא מצהיר שהוא יהודי, מוכרחים לרשום אותו כיהודי ולקבל אוטומטית את כל הזכויות של היהודים לא רק בתור אזרח של ארץ ישראל, אלא בתור הכרה שהוא יהודי...

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - י"ד סיון התשע"ו, 13:35

פ' שלח וישאוהו במוט בשנים

ביאור ארוך של הרבי שליט"א מלך המשיח בפרשת שלח מתורגם על וידאו. מדוע יהושע וכלב לא לקחו כלום ועברו על ציווי משה רבינו "והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ"?! (=לפני עיוור לא תתן מכשול). האם הם קיימו את השליחות? (=כן). מדוע רש"י אומר שעשרה לקחו אשכול תאנה ורימון, ויהושע וכלב לא נטלו כלום, הרי יש כמה מקורות ומדרשים שגם יהושע וכלב לקחו פירות, והיו יותר מתאנה ורימון אחד? והעיקר: מדוע נגזר על דור המדבר למות, הרי הם חזרו בתשובה!!

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - י' סיון התשע"ו, 13:47

הגאולה כבר מאירה בתוך הגלות

השינוי העיקרי בעולם שמבטא את ימות המשיח מאז שנת תנש"א 1991, מתבטא בביטול שעבוד מלכיות, הרמב"ם כותב הלכה ש"אין בין ימות המשיח לעולם הזה אלא שעבוד מלכיות". הרבי שליט"א מלך המשיח מסביר (כ"א אדר תשמ"ח) ששעבוד מלכיות בגשמיות, היה הגורם ל"גלות פנימית" בעבודת ה', וביטול שעבוד מלכיות פעל ביטול שעבוד מלכיות בנפש, ברוחניות, ולכן יש אפשריות חדשות לעבוד את ה' שלא מתוך גלות פנימית, כי כבר אין שעבוד מלכיות. (שיחות ניסן - אייר תנש"א). בקטע זה הרבי שליט"א מלך המשיח מעיד על הזמן בו נמצאים עכשיו, עדיין, אמנם, זמן הגלות, אבל בתוך הגלות כבר מאיר אור הגאולה האמיתית והשלמה, וחודר ומאיר וחודר.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ג' סיון התשע"ו, 15:33

הוידאו היומי 580 ג' סיון

ימי הכנה למתן תורה מראש חודש סיון עד חג מתן תורה ועד י"ב סיון סוף ימי התשלומים של חג השבועות, הם ימים מיוחדים בהם אין קיטרוגים על עם ישראל, בדוגמת הימים מראש השנה ועד יום הכיפורים. בימים אלו הרבי שליט"א מלך המשיח אומר שיחות באופן שמח במיוחד. הקב"ה רצה להרבות את הזכויות של כל יהודי וכל היהודים, ולכן הרבה להם תורה ומצוות, שיהיה לכל אחד אפשרות למה שיותר זכויות.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ט"ו אייר התשע"ו, 21:19

משיח בכיכר: אייר תנש"א "יחי" ראשון

עוד אחד מהמיתוסים שנופץ בכינוס הקהל בכיכר מלכי ישראל תשנ"ה, שכל עידודי ה"יחי אדוננו" היו כביכול רק אחרי כ"ז אדר וכו'. אף אחד לא יכל אז להוכיח אחרת, כי כולם הכירו את עידודי היחי אחרי כ"ז אדר, ולא היתה אפשרות טכנית לבדוק את כל קלטות הוידאו שצולמו לפני כ"ז אדר, זה פשוט לא היה מעשי.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ח' אייר התשע"ו, 12:01

הבסיס לביטול ד' התעניות.

הנביא זכריה אומר אשר ד' התעניות על חורבן בית המקדש הראשון ייהפכו לששון ולשמחה ולמועדים וימים טובים. לפני התהפכות הצומות לימים טובים, מסביר הרבי שליט"א מלך המשיח ברמב"ם, ישנו שלב ביטול הצום. עדיין לא "ששון ושמחה", רק "אוכלים ושותים על דרך הרגיל כדי לעבוד את ה'". וזו התקופה בה נמצאים כעת, ימות המשיח.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"ח ניסן התשע"ו, 10:10

"מעביר את הענין אליכם" פורים תשמ"ז

הרבה שיחות עם הוראות לפועל של הרבי שליט"א מלך המשיח, שמפאת החידוש הגדול שבהן, ו"שינוי הקו", אותן שיחות לא הובנו כראוי, והמסקנה לפועל של הרבי שליט"א מלך המשיח שנאמרה בשיחה, וה"בכן", לא בא לידי ביטוי כרצון המלך. אבל אצל הרבי שליט"א מלך המשיח אין "דברים בטלים" ולאחר כמה שנים הכל מתקיים. אחת משיחות אלו היא שיחת פורים תשמ"ז, שכבר שם הרבי מבהיר שכל אחד צריך להביא את המשיח, כי "כלו כל הקיצים".

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"ח ניסן התשע"ו, 10:05

הוראה בעבודת ה' מסוכן ביטוח חיים

אחת מהשיחות הראשונות המוקלטות של הרבי שליט"א מלך המשיח, מתוך התוועדות י"ב תמוז תשי"א. סוכן הביטוח "מאיים" על לקוח שכך וכך עלול לקרות ח"ו, וצריך לשמור כסף למקרים כאלה. אבל הוא יודע, וגם הלקוח יודע, שיהיה לשניהם יותר טוב ויותר שמח אם הלקוח יאריך ימים וימשיך לשלם... ומה ההוראה מזה בעבודת ה' - להמעיט בתעניות, ולעבוד עם הגוף בשמחה וטוב לבב.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"ח ניסן התשע"ו, 08:52

מלחמת המפרץ היתה "למכה מצרים בבכוריהם"

החל מיום הפורים בשנה זו, שנת "אראנו נפלאות", כבר אז היה "למכה מצרים בבכוריהם", שה"בכורים" של כל אומות העולם, הם היו ה"בכורים" שביצעו את ה"למכה מצרים", החל מאותו אחד שהיה "מיצר לישראל", שמפלתו החלה ביום הפורים, בפשטות, בשנה זו .. שהקב"ה יעזור לכל יהודי שיהיו לו "עיניים לראות"..שאוחזים אחרי ה"ארבעים שנה אקוט בדור" הארבעים שנה שיהודים נמצאים "במדבר הגלות", ואוחזים כבר בהמשך שבזה, עניין של "מנוחתי", שזו מנוחה של הקב"ה, שזו מנוחה אמיתית, מנוחתך, שזו מנוחה דווקא מהגלות הזו... השיחה השלמה על מלחמת המפרץ בתרגום מלא.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"ה ניסן התשע"ו, 13:00

וידאו שלם מ"השיחה הידועה" כ"ח ניסן

ותמיהה נוספת - שמתאספים עשרה (וכמה וכמה עשיריות) מישראל ביחד .. ולא מופרך אצלם, רחמנא ליצלן, שמשיח לא יבוא בלילה זה, וגם מחר לא יבוא משיח צדקנו, וגם מחרתיים לא יבוא משיח צדקנו, רחמנא ליצלן!!! .. ואני את שלי עשיתי, ומכאן ולהבא תעשו אתם כל אשר ביכלתכם!! יהי רצון שימצא מכם אחד, שנים, שלשה, שיטכסו עצה מה לעשות וכיצד לעשות, ועוד והוא העיקר - שיפעלו שתהיה הגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש, תיכף ומיד ממש, ומתוך שמחה וטוב לבב...