• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ז אייר התשפ"ד (25.05.2024) פרשת בהר

הרבי שליט"א מלך המשיח מסביר: "למה עשה הוי' ככה"?

בתחילת מלחמת יום הכיפורים שואל הרבי שליט"א מלך המשיח, "למה עשה הוי' ככה שכל הענין נתחדש שוב" ונראה שמתכוון שמאז השואה לא היו דברים כאלה, ומדוע זה קרה. ומסביר: בגלל הרצון להחזיר את השטחים שקיבלו במתנה מהקב"ה, ובגלל "מיהו יהודי".
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

בתחילת מלחמת יום הכיפורים שואל הרבי שליט"א מלך המשיח, "למה עשה הוי' ככה שכל הענין נתחדש שוב" ודומה למצב שלנו שמדברים שמאז השואה לא היו דברים כאלה נוראים. 

ועונה מיד: בגלל הרצון להחזיר את השטחים שקיבלו במתנה מהקב"ה, ו(בשיחה הבאה מוסיף), בגלל "מיהו יהודי". 

(בשיחות בנוגע למיהו יהודי בשננתיים שקדמו למלחמתיום כיפור, הרבי שליט"א מלך המשיח הזהיר שמידתו של הקב"ה היא מידה כנגד מידה. והיות שהכנסת הורידה את המחיצה בין ישראל לעמים ברוחניות [ע"י שהצביעו בכנסת שגיור הוא לא כהלכה, ובארץ ירשמו גוים כיהודים, (מה שגרם משך השנים להתבוללות נוראה)], הקב"ה יוריד את המחיצה בין ישראל לעמים בגשמיות, וזו סכנה לשלושה וחצי מיליון יהודים. (בקטע הבא באותה שיחה של י"ג תשרי).

במשך החצי שנה שקדמה למלחמת יום הכיפורים, הרבי שליט"א מלך המשיח ביקש כמה פעמים לערוך כינוסי ילדים, ופעם ביקש לערוך כינוס ילדים ליד הכותל, שבין היתר יאמרו בו את הפסוקים "אל תירא" כו', וגם ובעיקר  "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם".

הרבי מסביר שהרבי הקודם דיבר על פסוק זה בשנת תרפ"ז (שנת המאסר) מפעם לפעם, אבל לא ב"רעש" ופירסום גדול, והרבי שליט"א מלך המשיח אומר שהוא עצמו לא ידע מדוע הוא כן עושה את אותו ענין, עם ילדים, וב"רעש" ופירסום גדול. ורק אחר כך התברר שזה היה "דבר בעתו", שאמירת הפסוקים עם הילדים גרמה להצלה גדולה.

תמליל הכתוביות:

ישנם כמה ענינים, מכיוון שרש"י מביא בפירושו אפילו לבן חמש למקרא באופן של "נבא ולא ידע מה ניבא", ומזה מובן שכל יהודי, אפילו "בן חמש למקרא", הוא עושה ענינים שבשעת מעשה איננו יודע מה הוא הענין, ואחר כך, תופס לאחרי זמן, שזה היה "דבר בעתו".

וכן גם בנוגע לכל הענין שדובר "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז להשבית אויב ומתנקם", שקשרו זאת עם מאמר הרבי הנשיא, ולכאורה לא היה מובן מה דחף אותי לדבר על ענין שדובר בשנת תרפ"ז וכל השנה היה חוזר על כך מזמן לזמן בלי "רעש" גדול.
ואחר כך התברר שלמרות שבשעת מעשה לא ידעתי מה ואיפה, והתחננתי שיעשו זאת, ואחר כך התברר שהיה צריך את ה-"להשבית אוייב ומתנקם", ובאופן שדובר במאמר שמיוסד על מאמרי רבותינו נשיאינו, שה-ע' שרים שלמעלה נמצאים במעמד ומצב של "הללוהו" ו"שבחוהו", ובדרך ממילא עומדים בכזה מעמד ומצב האומות שכל אומה יש לה שר שלה מתוך ה-ע' שרים.

וזה גם, "להשבית אויב ומתנקם", בפלוגתא הידועה בין ר' שמעון ור' יהודה, שזה להשביתו שלא יזיק, ואדרבה, שעוד יסייע בכלהענינים שיהודי צריך.

ועל דרך זה בכמה וכמה ענינים, אם זה ענין הצדקה, ועד שאומרים על זה "ציון במשפט תפדה ושבי'ה בצדקה", ועד כפי שדובר בנוגע לערב סוכות שמתחיל היום בלילה, שבערב סוכות מפזרים צדקה לעניים באופן של "פִּזֵר".

וכידוע בקבלה, ש"פִּזֵר" בגימטריא עם הכולל רפ"ח, שזה כולל את כל עניני הבירורים שנלקחו מרפ"ח ניצוצין שנשברו ונפלו אחרי שבירת הכלים נפלו למטה, וצדקה שקולה כנגד כל המצוות, ובפרט אם היא נעשית באופן של "פִּזֵר נתן לאביונים"

ומה שצריך לראות לבאר "למה עשה הוי' כזה", שכל הענין נתחדש שוב.

אז הביאור הפשוט בזה, שהיו כאלה ש"יצרם אנסם".

בשעה שהקב"ה נתן במתנה את השטחים וכל הענינים של ארץ כפשוטה, ואחר כך היה, מצד ענינים של "יצרם אנסם", שמיד התחילו בדיונים שאת זה הם רוצים להחזיר, ואת ההוא הם רוצים להחזיר לגמרי, ומשם הם יתנו שלושת רבעי, ומצאו על זה הסברות - כמה וכמה.

ואף על פי שאיך יכול לעמוד יחיד מול כל אלה שאמרו טעמים שהם מדברים כך בשם כמה וכמה, שאעפ"י שהקב"ה נתן באופן ניסי, אנחנו רוצים ומתחננים להחזיר, ושלחו שלוחים וכו' וכו',

אבל כשיודעים את פסק הרמב"ם שהם לא דיברו בשם כלל ישראל, אפילו לא דיברו בשם חלק מהיהודים, עוד יותר, לפי הרמב"ם הם גם לא דיברום בשמם הם, אלא דיברו מה ש"יצרם אנסם".

ובשעה שמתאספים ביחד עשרה מישראל, ואומרים שמעיקר הדין אין מקום להחזיר מה שהקב"ה נתן באופן ניסי אפילו בדרך הטבע,כפי שרש"י מתחיל את פירושו על התורה, "ברצונו - נתנה להם", ואחר כך "ברצונו נטלה מהם ונתנה לישראל",

כן יקום, ואף אחד לא בעל הבית לדבר על זה אחרת באופן כך או באופן כך, כי ברצונו של הקב"ה נתנה.

במילא, כשנמצאים יהודים - עשרה מישראל, ועל אחת כמה וכמה שיש כאן כמה פעמים עשיריות מישראל, לפסוק ולומר בקול רם!!

שהם דיברו לא בשם כלל ישראל, ולא בשם קבוצה מישראל, אפילו לא בשם עצמם!!
הם דיברו אך ורק מתוך אונס,- שיצרם אנסם!!

והיות שבוודאי תפסו רח"ל מה זה יכול לגרום, שנותנים בחזרה אפילו חצי קילומטר שלושת רבעי ק"מ וכו', כמו שרואים את המצב בימים אלו!

ובוודאי גם הם רואים את המפלה האיומה ע"י דיבורים אלה שלא היו דיבורים שלהם, אלא יצרם אנסם, ובשעה שיהודים מכריזים במקום קדוש ובבית הכנסת ובבית המדרש על אחת כמה וכמה ב-ד' אמות של הרבי הנשיא, כ"ק מו"ח אדמו"ר,

וכן יקום, ויבטלו השיריים של הטענה אולי יש אפשרות להחזיר משהו, מצד שמצאו יהודי שאמר שהוא רוצה להחזיר,

זה לא היהודי אמר, לא הנפש האלוקית, אפילו לא הנפש הבהמית, גם לא, את זה אמר יצרו שאנסו, כלשון הרמב"ם שאומר זאת באופן של פסק דין!

ויהי רצון שכל הנאספים יאמרו "אמן", שפירוש אמן הוא "אמת ואמונה", וככה זה, שזה יפעל אצלם, ובעולם, וכו', שיתבטלו כל הקא-סלקא-דעתך, וטעמים, וגרמא, ואמתלאות שניתן בכלל לדון למי שייך שעל זה או שעל ההוא,

- זה שייך ליהודים בברית עולם מאז ברית בין הבתרים,

שהקב"ה, לפני מספר שנים, באופן ניסי, החזיר, ליד ישראל, וכן יקום, לעד ולעולמי עולמים, ועד שבידי משיח צדקנו נקבל גם את הקיני קניזי וקדמוני, כי יקויים "כי ירחיב הוי' את גבולך"!

אמן!

50 שנה למלחמת יום הכיפורים: הרבי שליט״א מלך המשיח חושף חיילות צה"ל נפלו בשבי

ט"ו אייר תנש"א עם כתוביות בלה"ק

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...