• ב"ה ימות המשיח!
  • ט"ז סיון התשפ"ד (22.06.2024) פרשת בהעלותך

7 מצוות לעולם טוב

אחת מפעולותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח הוא נושא ההשפעה על אומות בעולם לקיום שבע המצוות שניתנו להם מאת בורא העולם. להלן שבע המצוות
7 מצוות לעולם טוב
שייח ערבי מעיין בספר ה'תניא' שהדופס בשפה הערבית
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

הרבי שליט"א מלך המשיח קוא לכל יהודי להפיץ את רעיון שבע המצוות בקרב אומות העולם. בהתוועדות משנת תשמ"ז אומר כי תקופה זו היא שעת הכושר:

"בדורות שלפנינו, כל נסיון לפעול על אומות העולם בעניני אמונה, היה כרוך עם סכנת נפשות ממש, ולכן לא הייתה אפשרות לקיים ציווי זה. מה שאין כן בדורנו - לא זו בלבד שאין כל סכנה בדבר, אלא אדרבה, פעולה כזו מוסיפה בכבודם של ישראל בעיני כל העמים, בראותם שבני ישראל דואגים לא רק לעצמם, אלא גם ליישובו של העולם כולו, על ידי זה שיתנהג על פי צדק ויושר".

איסור עבודה זרה - אמונה בא-ל אחד

כל אדם צריך להכיר ולהאמין בבורא העולם האחד והיחיד. הוא בורא העולם והאדם, היודע את כל מעשי ומחשבות הנבראים ומשגיח עליהם, ודן כל אדם לפי מעשיו. הוא הא-ל היחיד אותו ראוי לעבוד ואליו להתפלל. המשמעות המעשית היא - איסור מוחלט להשתחוות או לעבוד לאלילים מכל סוג שהוא. האיסור כולל גם אמונה באל אחר או כל ישות אחרת מברואי העולם.

ברכת ה' - כבוד הא-ל

על האדם להעניק כבוד לבורא העולם, שהעניק לו חיים ואת העולם לחיות בו. המשמעות המעשית היא - איסור לקלל את ה' או לכנותו בכל כינוי גנאי שהוא.

איסור שפיכת דמים - כבוד האדם

האדם נברא בצלם בוראו. חייו הם מתנת עליון שאין רשות לאיש ליטול אותה. יש לכבד ולעודד את המשך קיום המין האנושי, לו נתן הבורא את האפשרות ליישב את הארץ ולקיימה. המשמעות המעשית היא - איסור מוחלט על הריגת כל אדם שהוא, ולו גם עובר ברחם אמו. ההורג נפש אחת, כאילו איבד עולם מלא ופגע בבורא העולם שבצלמו נברא האדם.

איסור גזל - כיבוד רכוש הזולת

ה' העניק לכל אדם בעלות על ממונו ורכושו, ואין לאדם אחר רשות ליטלם ממנו. המשמעות המעשית היא - איסור מוחלט על גניבה וגזל, או כל סוג של הוצאת רכוש מרשותו של אדם בערמה או בכח או בכל דרך לא חוקית אחרת. הדבר כולל גם איסור הלנת תשלום, וחטיפת אדם. רגישות לממון הזולת, מעניקה לנו השראה למעשי צדקה וחסד ועזרה לזולת.

איסור גילוי עריות - כיבוד מוסד המשפחה

הא-ל ברא תחילה את האיש והאישה כיחידה אחת, ולאחר מכן חילק אותם לשתי ישויות הזקוקות זו לזו כדי להגיע לשלמות. חוקי חיי נישואים הם, הבסיס לקיום המין האנושי, ולשלמות המשפחה והקהילה. הדבר מתבטא גם בקיום ערכים של צניעות ודיסקרטיות בנושאי המשפחה. המשמעות המעשית היא - איסור גילוי עריות. כולל איסור קיום יחסים בין קרובי משפחה מדרגה ראשונה, בין אישה נשואה וגבר אחר, בין זכרים או עם בעלי חיים.

איסור אבר מן החי - כבוד בעלי חיים

ה' ברא יצורים חיים בעולם, ועלינו לכבד את קיומם. בניגוד לצמחייה, המתחדשת ברציפות, פגיעה בבעלי החיים היא בלתי הפיכה. התורה אינה שוללת אכילת בשר, אך היא מציבה גבולות ברורים לשימוש בבעלי חיים לצרכים. המשמעות המעשית היא - איסור אכילת או תלישת איבר מבעלי חיים בעודנו חי. מצווה זו, המחייבת לא להיות אדיש אפילו לצער בעלי חיים, מגבירה את חובתנו להיות ערים לצערו של האחר, לא לפגוע בו ולעזור לו.

מינוי דיינים - הקמת מערכת בתי משפט

כדי שכל החוקים הללו יבואו לידי קיום נאות, יש להקים בכל עיר (או אזור), בתי משפט ולמנות שופטים, אשר ידונו במצוות אלו שיש בידיהם סמכות להעניש את העוברים עליהם. אין להרשות מצב בו לא תתקיים מערכת משפט, המבוססת על קיום חוקי "שבע מצוות בני נח". כל אדם שיש לו טענה, עליו ללכת לשופטים אלו ולציית לפסק דינם. 

החת"ת: תקנה שהצילה רבבות

סיפורה של מהפכה - תקנת לימוד הרמב''ם

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...