• ב"ה ימות המשיח!
  • ט' סיון התשפ"ד (15.06.2024) פרשת נשא

כיסוי ראש כשר - פאה, לא מטפחת

הרב יפתח לוזיה מצפת, המפורסם בחוש ההומור וה"צחוקים" שמלווים את הרצאותיו, הקים לאחרונה מערך הרצאות מבוסס מצגות שמביאות ראיות וחומר תורני רב להבהרת נושא הפאה, בעקבות הסתה פרועה וחסרת אחריות מצד גורמים כביכול "חרדים", שמפרסמים בכל מקום בשם רבנים בשקר גמור, מגלים פנים בתורה שלא כהלכה, ומאלצים נשים נשואות לגלות עת ערוות שערן מתחת למטפחות שלא מכסות השער
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

הסרטון כאן אינו הסרט של יפתח לוזיה. סרטו של הרב לוזיה יעלה בעז"ה באתר הגאולה בימים הקרובים

כיסוי ראש כשר רק פאה לא מטפחת

הרב יפתח לוזיה מצפת, שמפורסם בחוש ההומור וה"צחוקים" שמלווים את ההרצאות שלו, סיפר שהקים לאחרונה מערך הרצאות מבוסס על מצגות שמביאות ראיות וחומר תורני רב, להבהרת נושא הפאה, כדי לשלול את הטעויות שהשתרשו בציבור בעקבות הסתה פרועה וחסרת אחריות מצד גורמים כביכול "דתיים", שמפרסמים בכל מקום אפשרי, כביכול בשם התורה ובשם רבנים בשקר גמור, מגלים פנים בתורה שלא כהלכה, מורידים מקדושת בנות ישראל הכשרות, ומאלצים אותן לגלות עת ערוות שערן מתחת למטפחות שלא מכסות את כל השער על פי "פסקי דין" של אנשים שגילו פנים בתורה שלא כהלכה.

ההשפעה על ציבור תמים מתוך הסתה טרוריסטית של תנורי גיהנם, שאין אחריה שום דבר הלכתי או תורני זו תופעה פסולה מאד, שעד עתה אין לה מענה, אומר הרב לוזיה, וחייבים להתייחס לנושא במלוא הרצינות.

הרב לוזיה הכין מערך מצגות ושיעורים על הנושא, ומוכן לבוא לכל קהל, נשים או גברים, צעירות או מבוגרות, מכל העדות, ולהוכיח שלדברי ההסתה נגד הפיאות אין שחר. אדרבה, מטפחת לא מכסה את הראש אפילו אם חבושה היטב, ובדרך כלל "שער באישה ערווה" מציצ מתחת למטפחת הדוקה במצח, ליד האוזניים או בעורף האישה.

הרבי שליט"א מלך המשיח כתב עשרות אגרות קודש בנושא הפאה, ובזמן שהיה מסדר קידושין, הרבי הסכים לסדר קידושין רק לזוג שהאישה מקבלת על עצמה ללכת עם כיסוי ראש "שייטל" פאה. ולהזכיר, שכל אגרות קודש אלו נכתבו הרבה הרבה שנים לפני שנת תש"ע, שאחד הרבנים (שכבר נפטר) יצא בקול גדול ובהכרזה פוליטית של גיהני גיהנם לנשים שלא ילבשו פאה ולא יצביעו למפלגה שעמד בראשה. הסרט עם דבריו של הרב יפתח לוזיה בעז"ה בימים הקרובים באתר הגאולה.

= = =

להלן קישורים "על קצה המזלג" מתוך ריבוי גדול של אגרות קודש מהרבי שליט"א מלך המשיח בנושא עדיפות מוחלטת לפאה על מטפחת.

■ אם היו שומעים לדברי בנוגע לשייטל היתה כבר עתה פרנסה בהרחבה" אגרות קודש - כרך י' עמוד 311

■ אם מי שהוא יטעון שדרך האמהות (לכסות הראש) לאו דווקא בשייטל (פאה) אגרות קודש - כרך ט"ו עמוד 198 בסוף הגלות - בת קמה באמה למעליותא

■ צריך תקיפות שאי אפשר בלאו הכי אגרות קודש - כרך ה' עמוד 232 שצריך לבישת שייטל (פאה) דווקא

יותר טוב שייטל (פאה) אגרות קודש - כרך י' עמוד 92 מטפחת - זה לזמן קצר

= = =

או מביאים כאן סיכום מספרו של הרב וולפא "לקט שכחת הפאה" שיצא בזמנו על דברי הרב מזוז נגד חבישת פאות.

הרבי שליט"א מלך המשיח כתב עשרות תשובות ומכתבים באגרות קודש לגבי עדיפות פאה על המטפחת עוד כשהגר"ע יוסף היה אברך צעיר. ■הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח לנשים לכסות ראשן בפאה נכרית דוקא ולא מטפחת, משום שמטפחת מגלה קצת מהשער, דבר האסור ברשות הרבים מעיקר הדין, ואסור גם בבית מדין הזוהר (חומרה שהפוסקים קבלוה להלכה). בדעה זו אוחזים רבים מגדולי הדורות האחרונים מכל החוגים, אדמורי״ם, ראשי ישיבות, אשכנזים וספרדים כאחד.
■בנוגע לאופן כיסוי הראש בזמן הגמרא והראשונים - בגמרא ברמב״ם ובשו״ע נאמר בפירוש, שהיוצאת במטפחת לרשות הרבים הרי היא ״עוברת על דת יהודית״, כיון שעליה לשים על המטפחת ״רדיד״ (היינו צעיף המכסה את כל המטפחת והראש) ״כמנהג בנות ישראל״.
לפי כל השיטות ברור בלי ספק: א. שמטפחת המגלה אפילו מקצת מן השערות, אסורה בהחלט, והיוצאת כן לרשות הרבים דינה כ״עוברת על דת יהודית״. ב. פאה נכרית המכסה את כל השערות טובה הרבה יותר ממטפחת שאינה מכסה.
■הגאון האדיר רבי יהושע בועז בעל ה״שלטי גבורים״, שספרו נתפרסם לפני כ-450 שנה, הוכיח מהגמרא(בשבת ובנזיר), שמותר לאשה ללבוש פאה נכרית. הרמ״א פסק מיד כמותו להלכה(גם בספרו ״דרכי משה״ על הטור וגם בהגהותיו לשו״ע), ואף אחד מגדולי ישראל לא יצא נגדם עשרות שנים לאחר פרסום דבריהם. לאחר 55 שנה חלק עליהם הגאון ר׳ יששכר בער איילינבורג בעל ה״באר שבע״. אולם מאותו הזמן שנתפרסמו דברי הב״ש ועד 150 שנה לאחר מכן, לא הצטרפו לב״ש אף אחד מגדולי הדור לאסור את הפאה. ואדרבה, שגדולי הפוסקים באותם הדורות החליטו ופסקו דוקא כדעתם של ה״שלטי גבורים״ והרמ״א. והלא הם: ה״לבוש״, ה״פרישה״, ה״תוספות יו״ט״, ״כנסת הגדולה״, ה״מגן אברהם״, ה״עטרת זקנים״, ה״אליה רבה״, ה״באר היטב״ ועוד. גם בדורות שלאחרי זה, הצטרפו להיתר הפאה גדולי ישראל אדירי התורה, כגון: ה״פרי מגדים״, אדמו״ר הזקן בעל התניא והשו״ע, הגאון מוילנא ועוד. ובדורות האחרונים התירו: הגאון ר׳ ישראל מאיר מראדין בעל ״חפץ חיים״ ו״משנה ברורה״, הגאון ר׳ יעקב חיים סופר בעל ״כף החיים״, הגאון ר׳ עובדיה הדאיה בעל ״ישכיל עבדי״, הגאון ר׳ משה פיינשטיין בעל ״אגרות משה״, הגאון ר׳ בן ציון אבא שאול בעל ״אור לציון״ ועוד. ובדורנו יבדלו לחיים טובים: הגאון ר׳ שלום משאש שליט״א רבה של קזבלנקא וירושלים, הגאון ר׳ משה שטרנבוך שליט״א מדייני העדה החרדית, הגאון ר׳ בנימין זילבר שליט״א בעל ״אז נדברו״ ועוד. נשותיהם של עשרות מגדולי הדורות האחרונים מכל החוגים, הלכו בעצמן עם פאה נכרית
■כל הפוסקים שהתירו את הפאה, התירו לצאת בה כשהיא מגולה גם לרשות הרבים. אותם פוסקים התירו פאות משער טבעי ואשר נעשו למטרת קישוט ונוי(ואפילו מהשער התלוש של אותה האשה עצמה), ולכן גם היום אין בזה שום חסרון. חז״ל או הפוסקים לא אסרו מעולם שהאשה תתיפה בלבוש או בכובע או בפאה, ובלבד שיהיה זה באופן צנוע המותר ע״פ הדין.
■אין איסור ״מראית עין״ בפאה נכרית הנראית כשער, כי להלכה: אין בכחנו לאסור איסורי מראית עין שלא נאמרו בגמרא, אין איסור מראית עין בדבר המצוי ובדבר הניכר (ובזמננו הכל מכירים בפאה ולא טועים בה), ואין איסור מראית עין במנהג של רבים. ■ האיסור בפאות ארוכות ומסולסלות אינו שייך לדין ״פריעת ראש״, אלא לגדרי הצניעות בכלל (כשם שגם בבגדים ובאיפור יש להזהר מחריגות מחוצפות), ואסור לנצל ענין זה כדי לאסור את כיסוי הראש המהודר בפאות. ■ ה״מקורות״ במודעות רחוב, שכביכול אסרו את הפאה, ה"הוכחות" מהירושלמי, רבי יונתן בן עוזיאל, רבותינו הראשונים, הגאון מוילנא, ה״צמח צדק״, מכתב יד של ה״פרי מגדים״ וכו׳ הם שקרים גמורים. מדבריהם של אותם פוסקים מוכח ההיפך מזה, כפי שנוכיח בספר. ■(הקדמת ספר "לקט שכחת הפאה").■ הגר"ע יוסף מתיר ללכת ברשות הרבים ב"שתי אצבעות" (ארבעה ס"מ!!) שער מגולה. היסוד היחיד לפסק דין זה הוא המהר"ם אלשקר. אבל כל הפוסקים שראו את הפוסק עליו מסתמך הגר"ע יוסף, אומרים שזו בכלל לא הכוונה של המהר"ם אלשקר, והגר"ע יוסף הוציא דברים מהקשרם, במילים אחרות: כל הפסק דין שלו להעדיף פאה על מטפחת, הוא בגלל טעות בהבנת הנקרא.

===-הגר"ע יוסף התיר לכתחילה (יביע אומר חלק ד', על אבן העזר סימן ג) לגלות "שתי אצבעות" (כלומר ארבעה ס"מ!!) מהשער, ופוסק לכל בנות ישראל הצנועות "לעבור על דת יהודית" בניגוד לפוסקים אחרים, הסוברים שאין קשר בין פסיקת מהר"ם אלשקר ובין היתר זה, במילים אחרות, רוב הפוסקים סוברים שהגר"ע יוסף לא הבין נכון את מהר"ם אלשקר. ■ הגר"ע יוסף קילל רח"ל את כל הנשים שלא ישמעו בקולו. הנשים הצנועות שמכסות את ראשן בפאה, בוודאי שאינן אשמות בפריצות. וגם אלה שאולצו לגלות את שערן מתחת למטפחת בגלל הפחד מהרב, גם הן לא אשמות, אלא כפי מה שאומר רש"י הקדוש על המילים "ואשימם בראשיכם".

 

 

חיים נצחיים לרבי שליט"א מלך המשיח

סיפורה של מהפכה - תקנת לימוד הרמב''ם

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...