• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד תמוז התשפ"ד (20.07.2024) פרשת בלק

חיים נצחיים לרבי שליט"א מלך המשיח

כיהודה ועוד לקרא, הוסיף הת' אדרעי מישיבת חב"ד צפת הערה בנושא החיים הנצחיים של הרבי שליט"א מלך המשיח.
חיים נצחיים לרבי שליט"א מלך המשיח
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

 

חיים נצחיים במלך המשיח

הערות הת' ואנ"ש צפת רל"ב

הת׳ משיח מנחם מענדל שי׳ אדדעי תלמיד בישיבה

במאמר ד״ה ׳למרבה המשרה׳ מבאר ב״ק אדמו״ר הזקן(מאמרי אדה״ז נביאים ע׳ ס ואילך): ״אנו אומרים בקידוש הלבנה: דוד מלך ישראל חי וקים, והלא מבואר בכתובים ובמארז״ל שדוד לא חי כי אם שבעים שנה?.. אך הענין הוא דמה שאומרים דוד־מלך־ ישראל חי וקיים קאי על משיח בן דוד.. כי אז תקבל המלכות מבחינת תענוג הפשוט שבעצמות אא״ם.. וע״כ הוא בחינת מתנה ששם יהיו חיים נצחיים, וכמ״ש ׳הנה ישכיל עבדי וירום ונשא וגבה מאוד׳.. והוא בחינת עצמות אא״ם כי לא אדם הוא״.

כלומר, שהיות שבמלך המשיח מאיר הגילוי של עצמות אוא״ס (שלא כדוד, כמבואר במאמר שם) - לכן הוא יחי׳ בחיים נצחיים, ועל כך אנו אומרים ׳דוד מלך ישראל חי וקיים׳ ־ מלכותו של דוד המתגלת במלכותו של מלך המשיח.

ויש להוסיף בזה ביאור ע״פ ביאור כ״ק אד״ש מה״מ במאמר ׳בלע המות לנצח׳ תשכ״ה(סה״מ מלוקט ח״ב ע׳ רעח), וזלה״ק: ״וזהו גם מה שלעתיד לבוא יהי׳ ׳בלע המות לנצח׳, דמכיון שאז יתבטל הרע מות הרוחני ־ עי״ז יהי׳ במילא גם בלע המות כפשוטו.. והנה הטעם על זה שדוקא לע״ל יתבטל הרע מות הרוחני, ובמילא גם המות כפשוטו הוא ־ כי אז יהי׳ גילוי אור נעלה ביותר, שלגבי אור זה מתבטלים במילא כל המנגדים״.

והיינו, שהיות שלעתיד לבוא יאיר גילוי עצמותו ומהותו של הקב״ה (כמובן מהמבואר בהמשך המאמר ובמצוין בהערות שם), שלגביו בטלים ממילא כל המנגדים

־ הרי ממילא יתבטל אז הרע והמות הרוחני, וכן במילא המות הגשמי ויהי׳ ׳בלע המות לנצח׳ שיחיו בחיים נצחיים.

ועפ״ז יש לבאר את דברי אדה״ז הנ״ל ־ שהיות שבמלך המשיח מאיר גילוי העצמות לכן יחי׳ בחיים נצחיים ־ שזהו מכיון שלגבי גילוי זה בטלים המנגדים כולל ענין המות הגשמי כפשוטו.

ובדבר מלכות ש״פ בא תשנ״ב הודיע כ״ק אד״ש מה״מ, וזלה״ק(בהשמטת קטעים): ״החידוש דדורנו דור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה: מכיון שהגאולה לא באה אז בפועל, ה״בא אל פרעה״ לא הי׳ בתכלית השלימות כנשמה בגוף בריא(היתה הסתלקות הנשמה מן הגוף), משא״כ בדורנו זה ־ הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה. . באופן שכנשמות בגופים מקבלים בפנימיות ״אתפריעו כל נהורין״ ש״נתלר׳ עתה״.

כלומר, דמכיון שדורנו הוא דור אחרון של הגלות ודור ראשון לגאולה, וכבר סיימו את כל עניני העבודה הדרושים לביאת הגאולה, ואנו נמצאים כבר על סף ותחילת הגאולה בפשטות ־ הרי היתה כבר שליחותו והתגלותו של כ״ק אד״ש בתור מלך המשיח, עד שהכריז הכרזת הגאולה, ופועל בעולם את פעולתיו של משיח(כמבואר בשיחותיו הק׳ משנות תנש״א־תשנ״ב) ־

ועל כן מובן שכבר ניתנה בו הדרגה העליונה של עצמותו ומהותו של הקב״ה, וממילא אין בו בחי׳ הרע כלל וכלל ־ וא״כ לא שייך שיהי׳ אצלו הסתלקות הנשמה מן הגוף, והוא חי בחיים נצחיים לעולם ועד.

וכפי שאומר כ״ק אד״ש מה״מ בשיחת ש״פ האזינו תש״נ(התוועדויות תש״נ ח״א ע׳ 89): ״מובן וגם פשוט שבימינו אלה לאחרי כל מה שעברו במשך הדורות שלפנ״ז, ויצאו ידי חובת כל הענינים הבלתי רצויים(כמובא גם בדרושי אדמו״ר האמצעי) אין עוד ענינים של ירידה כו׳(כולל גם שלילת הענין ד״מאן דנפיל מדרגי׳ איקרי כר״), ובמילא ישנה מציאותו של משה גואל ראשון הוא גואל אחרון נשמה בגוף באופן נצחי״.

ולא שייך אפילו השינוי דגניזה, כפי שאומר כ״ק אד״ש מה״מ בדבר מלכות ש״פ שופטים תנש״א: ״נשיא הדור ש׳הוא הכל׳, ׳צדיק יסוד עולם׳ ־ על דרך אבן השתי׳ שנמצאת במקום מסרים בעולם הזה הגשמי, וקיימת תמיד בלי שינויים (אפילו לא השינוי דגניזה כהארון שנגנז וכיו״ב) ־ ע״ד שופט ונביא שקיים(נצחי) בכל דור(כסימן לגילוי אלקות בעולם באופן תמידי ־ שממנו הושתת כל העולם כולו)״1.

= = = =

1) ובודאי שאין להשתמש בתוארים של הסתלקות וכו', ואפילו על כ״ק אדמו״ר הריי״צ אמר הרבי בו״ב פעמים דאין אומר הלשון נבג״מ, נ״ע, זצ״ל וזי״ע(ראה שיחות אחש״פ ושלח תש״י, פורים תשי״א). ואדרבה נהנה מההתבטאות החסידים עליו בשליט״א(ר״ח סיון וי״ב תמוז תש״י, אג״ק ח״ג ע׳ שז), ובעצמו אמר זאת עליו בו״ב פעמים(אחש״פ תש״י, פורים וויגש תשי״א ועוד).

 

ספר תורה עתיק שהתגלה קובע - 'פצוע דכא' דווקא בא'!

סיפורה של מהפכה - תקנת לימוד הרמב״ם

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...