• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד סיון התשפ"ד (20.06.2024) פרשת בהעלותך

הנשיא הוא הכל • הרב אבישי איפרגון

נשמה כללית כוללת את כולם • "אין דור שאין בו כמשה" • נשיא הדור הוא המשיח שבדור • ראש בני ישראל בדור הגאולה • פסק הדין שקבע את המציאות בעולם • המציאות האמיתית נקבעת רק על פי התורה הקדושה • מקבלים פני הרבי שליט"א מלך המשיח • הרב אבישי איפרגון בטור מיוחד לרגל חג הגאולה ג' תמוז • מתוך הגליון המוגדל של שיחת הגאולה 1251 לקריאה
הנשיא הוא הכל • הרב אבישי איפרגון
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

הנשיא הוא הכל
נשמה כללית כוללת את כולם . "אין דור שאין בו כמשה" . נשיא הדור הוא המשיח שבדור . ראש בני ישראל בדור הגאולה . פסק הדין שקבע את המציאות בעולם . המציאות האמיתית נקבעת רק על פי התורה הקדושה . מקבלים פני הרבי שליט"א מלך המשיח

מאת: הרב אבישי איפרגון

 

נשיא דור


בפרשת חוקת (במדבר כ"א, כ"א) מבאר רש"י את הסיבה לכך שבמקום אחד אומרת התורה שעם ישראל שלח מלאכים למלך האמורי, ובמקום אחר מיוחסת שליחתם למשה רבנו בלבד: “שמשה הוא ישראל וישראל הם משה, לומר לך שנשיא הדור הוא ככל הדור, כי הנשיא הוא הכל". וכדברי חז"ל במכילתא (בשלח ט"ו) שמשה רבנו שקול כנגד כל ישראל. ומבואר בתורת הקבלה (ראה רמ"ז לזהר ח"ב מ') שזהו משום שנשמת משה, נשיא הדור, הינה נשמה כללית, הכוללת את כל נשמות ישראל שבדורו.


נשיא הדור הוא המשיח שבדור


בזוהר (תיקון ס"ט) כתוב: “אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא" ובמדרש (בראשית רבה פנ"ו) מובא: “אין דור שאין בו כמשה", דהיינו שמשה רבנו- נשיא הדור- ישנו בכל דור ודור (צדיק יסוד עולם), וכך מובא גם במאות מקומות בתורת החסידות “מוכרח להיות “משה" בכל דור ודור, שבו מלובשת נשמת משה" (לקוטי שיחות כ"ו). יתירה מזו, הרבי שליט"א מלך המשיח מדגיש בריבוי מקומות בשיחותיו הקדושות ש"משיח - הוא נשיא הדור... נמצא שנשיא הדור, משה רבינו שבדור, הוא גם משיח צדקנו שבדור (שמחת תורה תשמ"ו – ושם חוזר על כך בשיחה זו שמונה פעמים!). דהיינו שבכל דור, נשיא אותו דור הוא המשיח שבדור המזומן לישועת ישראל.


נשיא דור הגאולה


בריבוי מקומות בתורת החסידות מודגש שה"רבי, נשיא הדור" הינו “ראש קומת ישראל" והוא ה"משה רבנו שבדור" (נכתב בעשרות מקומות בתורת החסידות). וכמובא בספרים הקדושים ש"רבי" הינו ראשי תיבות של “ראש בני ישראל", והוא “הנשמה הכללית" של אותו דור. ומכאן שהרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח הינו נשיא הדור והמשיח שבדור של דורנו, שהרבי עצמו הגדירו כ"דור אחרון לגלות וראשון לגאול" - ולפיכך הוא, על פי דבריו הקדושים בעצמו – משיח צדקנו – הנשלח ע"י השם ית' לדור זה על מנת לגאול אותו.


הרבי-משיח צדקנו


על סמך כל הנ"ל, ולאור העבודה כי הרבי שליט"א מלך המשיח ממלא אחר כל התנאים המובאים ברמב"ם לזיהוי המשיח, פסקו בשנת תנש"א כ-250 רבנים וגדולי תורה (חלקם הגדול – לא מחב"ד) – שהרבי הינו בחזקת משיח. פס"ד זה התקבל ניתן לרבי שליט"א מלך המשיח ואף הוקרא ליד ציוני הקודש של הבעש"ט, המגיד ממעזריטש, אדמו"רי חב"ד, האריז"ל ועוד. כשחתמו ארה"ב ורוסיה על הסכם לפירוק הנשק האטומי, אמר שיחה מיוחדת ובה הסביר שאירוע זה הינו תוצאה ישירה של פסק הדין הנ"ל, שהינו פסק דין מ"סיני", ולכן המלך המשיח כבר מתחיל לפעול “וכתתו חרבותם לאתים"! ואף ציין שפעולת הפסק הוא עד שיהיה משיח משיח בודאי. לאורך השנים עודד עשרות פעמים את העוסקים בפרסום זהותו כמלך המשיח, וכן את שירת “יחי אדוננו" בבית מדרשו 770 בכל התפילות, ובפרט בי' שבט – בשידור לעיני עשרות מצלמות תקשורת מכל העולם!


גם עתה, כשהרבי שליט"א מלך המשיח נכסה מעינינו, עלינו להאמין בדברי קודשו, ולצפות להתגלותו – כדברי חז"ל (במדרש, רש"י, רמב"ן ורבינו בחיי)- שמשיח “נכסה" ואח"כ “נגלה", וכמו שכתבו גדולי המקובלים, וביניהם רבי משה קורדובירו: “כי משיח אינו מת, אלא הוא חי... מזומן לישועתם של ישראל..." (אוה"ח לזוהר ויקהל בשם הפרדס), וכך כתב גם האריז"ל: “ואחר כך יתגלה המשיח לגמרי...", ומבאר האריז"ל שזה כמו שהיה אצל משה רבינו שעלה לרקיע להביא את התורה (שער הגלגולים, וכן כתב גם בארבע מאות שקל כסף). דהיינו שכפי שמשה רבינו עלה להר סיני כנשמה בגוף, כך גם המלך המשיח מתעלה למדרגות גבוהות – חי וקיים נשמה בגוף כמו משה רבינו כשעלה להר סיני – על מנת להתגלות לאחר מכן ולגאול את עם ישראל. נוסיף כולנו בהתקשרות לרבי מלך המשיח שליט"א, ע"י הוספה בתורה ובמצוות ובקיום הוראותיו הקדושות, ועל ידי זה נזרז את התגלותו בקרוב ממש!

 

הרב יעקב רייניץ מסביר על ההתקשרות באמצעות האגרות קודש

לא לעצור במלחמה מול לבנון

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...