• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד ניסן התשפ"ד (22.04.2024) פרשת מצורע

קהל גדול ישובו הנה

בשנה זו, כאשר "ויקהל-פקודי" מתחברות לעניין אחד, הרי הקשר לגאולה מודגש בשלימות האמיתית, כיוון שרק בגאולה יהיו שני עניינים אלו ביחד. מתורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח, לפרשת השבוע - ויקהל פקודי
קהל גדול ישובו הנה
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

מכיוון שנמצאים בסמיכות ממש לגאולה האמיתית והשלימה - שהרי כבר לפני עשרות שנים הודיע נשיא דורנו שסיימו את כל העבודה, אפילו את "צחצוח הכפתורים", וכעת נותר רק לעמוד הכן ולקבל את פני משיח צדקנו בפועל ממש - משתדלים לקשר כל דבר עם עניין הגאולה.

ובהתאם לכך יש לבאר מהו הקשר בין פרשת השבוע "ויקהל-פקודי" וסיומו של חודש ניסן עם הגאולה השלימה, ובפרט שבעניינים אלו הקשר בולט וברור לעין ללא כל צורך בחיפוש מיוחד:

פרשת ויקהל רומזת על הקהלת כל בני ישראל בגאולה השלימה, באופן של "קהל גדול ישובו הנה", ופרשת פקודי רומזת על המניין של ישראל שייערך בגאולה, וגם על המשכן הפנימי ("פקודי המשכן") שבכל יהודי, והחשבון נפש של סך כל העבודה שהוא צריך לערוך.

פרשנויות לשמות הפרשיות 

אך המיוחד בשנה זו כאשר קוראים את פרשיות "ויקהל-פקודי" יחד, שהקשר שלהם לגאולה מודגש עוד יותר מאשר כשהן נקראות בנפרד זו מזו:

את המילה "ויקהל" בפני עצמה ניתן לפרש בפירושים ורמזים אחרים מלבד הפירוש הקשור לגאולה, החל מהפירוש הפשוט, המדבר על הקהלת בני ישראל על ידי משה רבינו כדי להזהירם על שמירת השבת. כמו כן ניתן לפרש זאת על הקהלת עם ישראל בבתי הכנסת, כפי שאכן מפרש זאת במדרש על פרשתנו "אמר הקדוש ברוך הוא, עשה לך קהילות רבות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהילות בכל שבת"; כך גם לגבי המילה "פקודי" שכאשר היא באה בנפרד ניתן לפרש אותה בעוד פירושים מלבד הפירוש של הקשר לגאולה, כגון מניין של כמה יהודים יחד לצורך מסויים.

מאחר וישנם כמה אפשרויות לפרש את ויקהל ופקודי, וביניהם גם פירושים שאינם קשורים לגאולה, הרי מובן שגם כאשר לומדים את הפירוש הקשור לגאולה, הרי הוא רק פירוש נוסף בין שאר הפירושים, ובמילא הקשר לגאולה לא מודגש בשלימות האמיתית המתאימה לגאולה השלימה.

המשמעות הברורה

אבל בשנה זו, כאשר "ויקהל-פקודי" מתחברות לעניין אחד, הרי הקשר לגאולה מודגש בשלימות האמיתית, כיוון שרק בגאולה יהיו שני עניינים אלו ביחד - המניין (פקודי) של כל בני ישראל באופן של "קהל גדול" (ויקהל), שזה יהיה רק בגאולה האמיתית והשלימה.

ויש להוסיף שהקשר של פרשיות אלו לגאולה מרומז גם בתוכן הפרשה - עשיית המשכן וכליו:

על הפסוק "אלה פקודי המשכן משכן העדות" מפרש רש"י את כפילות הלשון ואומר "שני פעמים, רמז למקדש שנִתְמַשְׁכֶּן בשני חורבנין", זאת אומרת שבית המקדש השלישי מאחד ו"מקהיל" בתוכו את המעלות שהיו בשני בתי המקדשות ביחד.

הכל יהיה ברור

בית המקדש השלישי יאחד בתוכו לא רק את המעלות של שני בתי המקדש, אלא הוא גם את עם ישראל במקומות שבהם היו מחלוקות לאורך השנים סביב בגדי הכהונה, כמו הציץ וכדומה, כי אז יראו כולם כיצד באמת נראה הציץ, האבנט וכל שאר הבגדים.

עניין הגאולה שבפרשת "ויקהל-פקודי" מודגש עוד יותר בזמן שבו היא נקראת - השבת שלפני ראש חודש ניסן, כידוע שחודש זה נקרא "חודש של גאולה".

ויהי רצון והוא העיקר שנזכה בפועל ממש ל"ויקהל" האמיתי של כל בני ישראל בירושלים עיר הקודש ובבית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.

(על פי שיחת שבת פרשת ויקהל-פקודי תנש"א)

לא להשתחוות למוסכמות העולם

אפר של אהבת ישראל

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...