• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד ניסן התשפ"ד (22.04.2024) פרשת מצורע

שלשלת היחס

תשעה דורות של נשיאי החסידות מאז היווסדה לפני כשלש מאות שנה. בכל דור, עם הסתלקותו של האדמו״ר, עלה אחריו לנשיאות ממשיך דרכו, עד לדורנו - הדור התשיעי, דור הגאולה
שלשלת היחס
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

הבעל שם טוב

רבי ישראל - מייסד החסידות הכללית

נולד: י"ח אלול תנ"ח (1698), הסתלק: ו' סיוון תק"כ (1760).

מפתגמיו-הוראותיו: "כל דבר שיהודי רואה או שומע, עליו ללמוד מכך הוראה בעבודת הבורא״.

בין ספריו: צוואת הריב"ש, כתר שם טוב.

המגיד ממזריטש

רבי דוב-בער פרידמן, ממשיך דרכו של הבעש"ט

נולד: לא ידוע, הסתלק: י"ט כסלו תקל"ג (1772).

מפתגמיו-הוראותיו: "'דע מה למעלה ממך' - דע שכל הנעשה למעלה בעולמות העליונים, הכול הוא ממך, על ידי עבודת האדם״.

בין ספריו: מגיד דבריו ליעקב, אור תורה.

אדמו"ר הזקן

רבי שניאור זלמן בורוכוביץ, מייסד חסידות חב"ד

נולד: ח״י אלול קה"ת (1745), הסתלק: כ"ד טבת תקע"ג (1812).

מפתגמיו-הוראותיו: "ולכן נקראו כל ישראל אחים ממש, מצד שורש נפשם בה' אחד, רק שהגופים מחולקים".

בין ספריו: תניא, לקוטי תורה-תורה אור.

אדמו"ר האמצעי

רבי דובער שניאורי - בנו של אדמו"ר הזקן

נולד: ט' כסלו תקל"ד (1773), הסתלק: ט' כסלו תקפ"ח (1827).

מפתגמיו-הוראותיו: "כאשר יבוא המשיח, אפילו בהמות וחיות יכירו את בוראם. כמו שנאמר 'ונגלה כבוד ה', וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' דיבר'".

בין ספריו: אמרי בינה, פוקח עורים.

אדמו"ר הצמח צדק

רבי מנחם מענדל שניאורסאהן - חתנו של אדמו"ר האמצעי

נולד: כ"ט אלול תקמ"ט (1789), הסתלק: י"ג ניסן תרכ"ו (1866).

מפתגמיו-הוראותיו: "חשוב טוב - יהיה טוב"

בין ספריו: שו"ת צמח צדק, דרך מצוותיך.

אדמו"ר המהר"ש

רבי שמואל שניאורסאהן, בנו של אדמו"ר הצמח צדק

נולד: ב' אייר תקצ"ד (1834), הסתלק: י"ג תשרי תרמ"ג (1882).

מפתגמיו-הוראותיו: "העולם סבור שכאשר אי אפשר ללכת מלמטה יש לדלג מלמעלה, ואני סבור, שמלכתחילה יש לדלג מלמעלה".

בין ספריו: המשך וככה, תורת שמואל.

אדמו"ר הרש"ב

רבי שלום דובער שניאורסאהן, בנו של אדמו״ר המהר"ש

נולד: כ' חשוון תרכ"א (1860), הסתלק: ב' ניסן תר"פ (1920).

מפתגמיו-הוראותיו: "אהוב את הבקורת כי היא תעמידך על הגובה האמיתי".

בין ספריו: בשעה שהקדימו תרע"ב, תורת שלום.

אדמו"ר הריי"צ

רבי יוסף יצחק שניאורסאהן, בנו של אדמו״ר הרש"ב

נולד: י"ב תמוז תר"מ (1880), הסתלק: י' שבט תש"י (1950).

מפתגמיו-הוראותיו: "באנחות לבד לא נושע. האנחה היא רק כפת המנעול לפתוח את הלב ולפקוח את העינים שלא לשבת בחבוק ידים, רק לסדר עבודה ופועל, איש איש באשר יוכל לפעול ולעשות....".

בין ספריו: ספר הזכרונות, לקוטי דיבורים.

הרבי שליט"א מלך המשיח

רבי מנחם מענדל שניאורסאהן, חתנו של אדמו״ר הריי"צ - דור השביעי לשלשלת חסידות חב״ד

נולד: י"א ניסן תרס"ב (1902) - לחיים נצחיים.

מפתגמיו-הוראותיו: "משיח מוכן לבוא עכשיו, ומה שנותר לנו, הוא לעשות משהו נוסף בתחום הטוב והחסד".

בין ספריו: לקוטי שיחות, היום יום.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

מליובאוויטש לאמריקה: הרבי שלא נכנע

היום הגורם לגאולה השלימה

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...