• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ח תמוז התשפ"ד (24.07.2024) פרשת בלק

יהודי של הקהל: ההנהגה המתאימה לשנה המיוחדת בה אנו נמצאים

מה הייחודיות של מצוות הקהל לגבי שאר המצוות שהיו בזמן שבית המקדש היה קיים • פרטי מבצע הקהל כפי שמתווה הרבי שליט"א מלך המשיח • כל מה שאתם צריכים לדעת, בכתבה שלפניכם
יהודי של הקהל: ההנהגה המתאימה לשנה המיוחדת בה אנו נמצאים
רבבות אנשים, נשים וטף בכינוס הקהל 'משיח בכיכר' תשע"ו
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

כבר בפתיחת השנה ניתנה הצצה קטנה באתר הגאולה למצוות הקהל השייכת לשנה זו, תיאור נפלא של מעמד שהתרחש בבית המקדש אחת לשבע שנים, כשעם ישראל כולו - אנשים נשים וטף התאספו יחד במוצאי חג סוכות, ושמעו מהמלך קטעים מספר התורה המחזקים את יראת ה' וקיום מצוותיו.

בכתבה זו נתמקד בייחודיות של מצות הקהל לגבי שאר המצוות שהיו בזמן שבית המקדש היה קיים, שיש לקיימם בזמן ובמקום מסוימים, מצות הקהל מתייחדת בכך, שלמרות חורבן בית המקדש ביכולתנו גם עתה לקיים מצוה זו - כי תוכנה של המצוה היא חיזוק דת האמת - ליראה את השם, שזה עניין נצחי וניתן לקיום גם כאשר הפרטים הטכניים אינם בשלימותם.

במשך כל הדורות בהם לא התאפשר קיום המצווה כתקנה, היו מגדולי ישראל שלקראת שנה זו עוררו לקיים "זכר להקהל" באופנים שונים.

בביאוריו התורניים על מצווה זו מדגיש הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א שמטרת המצוה, שהיא "ליראה את ה'", אינה רק תוצאה מקיום המצווה אלא היא היא עיקר וגוף המצוה. 

לאור זאת, כאשר מקיימים בימינו התכנסויות בסימן "הקהל" המחזקות את יראת ה', הרי זה נחשב לקיום מצות הקהל ממש - שיראת ה' היא מהותה ונקודתה העיקרית. יתרה מכך - היות שאנו מצווים "ליראה את ה' כל הימים", על כן פעולתה של מצות הקהל שייכת במשך "כל הימים", ולא רק בתאריך אחד בשנה.

כשם שבמעמד הקהל היה על כל עם ישראל להופיע בבית המקדש - כל אחד למרות דרגתו ועבודתו, בין אם הוא חוטב עצים או שואב מים - האנשים והנשים והטף, כך יש לכל יהודי - בלי הבט על דרגתו, מעמדו ומצבו, שייכות מיוחדת להתעורר בשנת הקהל וליראה את השם, שהרי זו מצוה מוטלת על כל יהודי.

בשנת הקהל על כל אחד להקהיל את המחשבה, דיבור ומעשה שלו ולאחדם יחד במחשבה על הקדוש ברוך הוא, כך שבכל יום במשך ימי השנה כל החושים שלו יהיו קשורים עם תוכנה של המצוה, ועל ידי כך יגיע ליראה את השם.

על כל אחד ואחת להאזין לדברי התורה שנאמרים על ידי המלך ומעוררים לאהבה את השם וליראה אותו - הן למלך הכללי - הרבי מלך המשיח שליט"א נשיא דורנו, והן למלך האישי (שמקבל את הכוחות מהמלך הכללי) - הנשמה, ולממש את ההתעוררות בפועל ממש, באופן שיהיה ניכר עליו שהוא התעורר כתוצאה מן ההקהל.

בי"ג תשרי תשמ"ח [1987], בשיחה מיוחדת שנשא הרבי מלך המשיח שליט"א במרכז חב"ד העלומי - 770, הכריז הרבי על "מבצע הקהל", אשר ענינו ומטרתו, לכנס יהודים שיתחזקו יחד ליראה את השם, ופירט את כל השלבים הכרוכים במבצע זה.

כבר בשנים שקדמו לכן עורר הרבי מלך המשיח שליט"א על קיומה של מצוות הקהל בזמננו, החידוש בשיחה זו הוא שבה יסד זאת הרבי באופן רשמי. הרבי מלך המשיח שליט"א מבקש שכל אחד ירשם באמצעות כרטיס מיוחד למפעל הקהל, והורה למנות אחראי מיוחד לרכז את כל הפעולות וכינוסי הקהל במשך השנה, שיביאו לקבלת החלטות טובות והתחזקות ביראת השם.

פרטי המבצע:

כינוסים - הקהלת יהודים למקום אחד והשפעה עליהם בתורה ומצוות.

כרטיסים - יש להירשם בכרטיס מיוחד אצל אחראי הקהל, הכרטיס הינו טפח על טפח וניתן לרשום את שמו ושם אמו ללא פרטים נוספים, ובלבד שתהיה אפשרות לעמוד איתו בקשר.

מרכזים - מרכז הקהל הוא המרכז את כל הנרשמים לפעולות בענייני הקהל במשך השנה, במסגרת מבצע הקהל. המרכז דואג לשמור על קשר רציף עם הנרשמים, לבדיקת הפעולות החדשות ומעורר אותם להוסיף בפעולותיהם.

החלטות - הרבי מלך המשיח שליט"א מורה שכל אחד יקבל על עצמו החלטה טובה אחת לרגל "יום הקהל" - החלטה אותה יקיים במשך כל השנה, ובזה יתבטא שמצות הקהל אכן פועלת את פעולתה "כל הימים".

באחת השיחות מחדד הרבי מלך המשיח שליט"א את משמעות ההתעסקות במבצע הקהל בכך שעל כל יהודי שמתעסק במבצע להיות "יהודי של הקהל", עד כדי כך שכאשר יסתכלו עליו יראו שכל ענינו הוא "הקהל". ובשיחה אחרת, מבאר שתפקידו של כל אחד להיות הכהן התוקע בחצוצרות ומעורר את כולם ליראה את השם.

ואכן לאחר שיחה זו הוקמו מטות הקהל במקומות רבים ברחבי העולם. בכך גורמים לחיזוק ביראת ה' ולביאת משיח צדקנו בקרוב ממש, כך שאת מעמד הקהל הקרוב עוד נזכה לחגוג עם הרבי מלך המשיח שליט"א בבית המקדש השלישי.

הקהל: שנה שמשנה חיים

מערכת הביטחון תאשר בקרוב את דבר חיסולו של מוחמד דף ובכירים נוספים

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...