• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד תמוז התשפ"ד (20.07.2024) פרשת בלק

ללמד את כל הנדרש

על אב בישראל מוטל - לא רק לדאוג לצרכיו הגשמיים של הילד כדי שהוא יוכל לגדול ולהתפתח, אלא גם - לדאוג וללמד את הבן תורה ולחנך אותו בדרך התורה והמצוות
ללמד את כל הנדרש
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

על הפסוק "שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך" שבפרשת האזינו, מעתיק רש"י את המילים "שאל אביך" ומפרש שהכוונה כאן היא לנביאים. לכאורה - למה שהנביאים יקראו בשם "אביך"? ממשיך רש"י ומסביר שלפעמים הנביאים נקראים בשם אבות, כמו שנאמר לגבי אליהו הנביא "אבי אבי, רכב ישראל ופרשיו".

דברי רש"י דורשים ביאור, שהרי דרכו של רש"י היא לבחור את הפירוש הפשוט ביותר של מילות הפסוק, אלא אם כן מתעורר מכך קושי מסויים. וצריך להבין מה מכריח את רש"י לפרש כאן ש"שאל אביך" לא מדבר על האב כפשוטו אלא מדבר על הנביאים?

דמות של אב

הביאור בזה: מכיוון שכאן מדובר על לספר מה יהיה בעתיד, וכמו שאומר רש"י בפירוש שלפני זה על המילים "בינו שנות דור ודור" - "שיש בידו להיטיב לכם ולהנחיל אתכם לימות המשיח והעולם הבא", לכן אי אפשר לפרש כאן ש"שאל אביך" הוא האב כפשוטו כי האב אינו יכול לדעת מה יהיה בעתיד ולספר על כך לבנו, ולכן מפרש רש"י שהכוונה כאן היא לנביאים, שהם יכולים לספר וללמד מה יהיה באחרית הימים.

במקום אחר לומד רש"י מהפסוק "אבי אבי רכב ישראל ופרשיו" שהתואר אבא ניתן גם לרב והמלמד תורה את התלמידים. וזוהי המשמעות של הפסוק "ושננתם לבניך"  - "לבניך אלו התלמידים".

מכל זה יש ללמוד הוראה הנוגעת לכל אב בישראל:

בנוסף על כל הפירושים ש"שאל אביך" מדבר על הנביא, ושהפסוק "ושננתם לבניך" מדבר על רב המלמד תורה את תלמידיו, הרי "אין מקרא יוצא מידי פשוטו" ועל כל אב מוטלת החובה לשמש הן כרב והן כנביא עבור בניו.

החובה של האבא

אצל אב בישראל מוטל - לא רק לדאוג לצרכיו הגשמיים של הילד כדי שהוא יוכל לגדול ולהתפתח (כפי שמחוייב כל אב גם אצל אומות העולם), אלא גם - לדאוג וללמד את הבן תורה ולחנך אותו בדרך התורה והמצוות, ולשמש עבורו כ"רב".

אמנם החובה הזו יכולה להתבצע על ידי אדם אחר, כפי שנהוג לשלם למלמד שילמד את הילד תורה, אך מכל מקום על האב לדעת שהחובה ללמד את בנו תורה מוטלת בראש ובראשונה עליו.

החלפת תפקידים

הרבי הקודם סיפר על אדמו"ר הזקן שכאשר בנו - רבי דובער - הגיע לגיל של כמה שנים, הוא קרא לאברך ואמר לו בניגון שהוא יתחלף עמו, מצווה תמורת מצווה: היות ולאברך יש מצווה לפרנס את משפחתו, הוא יתן לו כסף לפרנסת ביתו והאברך ילמד את בנו תורה.

מסיפור זה רואים שהחיוב ללמד תורה את הבן מוטל על האבא, אלא שבפועל הוא "החליף" עם האברך את המצווה ונתן לו את התפקיד ללמד את בנו תורה.

נוסף לתפקיד הרב, מוטל על האבא לספר וללמד את בנו אודות ימות המשיח והעולם הבא, ולא לסמוך רק על כך שהבן יגדל ואז הוא ילמד זאת בספרים, אלא על האב להיות "נביא" ולספר לבנו שישנה נבואה על המשיח, ושזה יהיה ב"אחרית הימים" - דהיינו תיכף ומיד ממש, שהרי מאמינים בוא שיבוא בכל יום, וללמד אותו מה יהיה באחרית הימים כולל כל ייעודי הגאולה, שתבוא תיכף ומיד ממש על ידי משיח צדקנו.

(על פי שיחת מוצש"ק פרשת האזינו תשל"ט)

השם נמצא עם היהודי בכל מצב

אפר של אהבת ישראל

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...