• ב"ה ימות המשיח!
  • ז' תמוז התשפ"ד (13.07.2024) פרשת חוקת

וילחום מלחמת ה' וינצח – מיהו יהודי ושלילת 'גיור למסורתיות'

הרב מנחם כהן רב קהילת חב"ד בבאר שבע, בטור חריף וכואב, בעקבות הנסיונות להצהיר על הקלות בגיור. "לדעת כל גדולי הפוסקים מכל החוגים גיור כזה לא תקף גם בדיעבד", ומצטט את דעתם הברורה של כל גדולי הרבנים בנושא
וילחום מלחמת ה' וינצח – מיהו יהודי ושלילת 'גיור למסורתיות'
הרב כהן, בפגישות עם רבני ישראל, בנושא מיהו יהודי (צילום: מנדי קורנט)
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

כשהחלה העליה מרוסיה לפני כחמישים שנה והיתה קריאה לעשות 'הנחות מיוחדות' בגיורי הנכריות שהגיעו משם ולחפש עבורם דרכי היתר ח"ו בשולחן ערוך והקלות מיוחדות, הרבי שליט"א מלך המשיח זעק אז ואמר שהכרזה זו גרמה לשינוי יחס רוסיה לישראל באותה תקופה ומעורבותה בבטחון ישראל לרעה. עוד הוסיף, שפריצת החומה בין ישראל לעמים בהכרזה על גויים שהם יהודים, מביאה לכך שאומות העולם מתערבים ומביעים דעות בנוגע לשטחים, וזהו ענין של פיקוח נפשות שגורם לנפילת קרבנות רח"ל, וכפי שרואים גם היום לצערנו הרב.

בשבועות האחרונים ישנם כאלו התומכים ב'רפורמת הגיור', וטוענים כי יש אפשרות לגייר גם מי שידוע מראש, שאינו מוכן לקיים מצוות 'קשות' כשמירת שבת וטבילת נדה וכו', אלא מתכוון להתנהג כרוב המסורתיים.

כיון שהדברים גרמו לבלבול גדול, ומדובר בעניין גורלי הנוגע לעצם קיום עמנו, מחויבים אנו להביא את דעת גדולי ישראל, השוללת לחלוטין גיור למסורתיות ורואה בו גילוי פנים בתורה שלא כהלכה.

הרב אלישיב, הרב וואזנר, והר' ניסים קרליץ זצ"ל כתבו שהמתגייר למסורתיות הוא כגוי גמור: "על דבר הנידון אם שייך גיור אשר בדעת המתגייר לקיים מצוות באופן חלקי או כמסורתי, הננו להבהיר בזה כי אין שום צד בהלכה שיועיל גיור כזה, והינו גוי גמור לכל דבריו... והכותב או אומר שכביכול יש בזה מקום לדון הינו מגלה פנים בתורה שלא כהלכה ואינו בר הוראה כלל".

הרב חיים קניבסקי זצ"ל, הוסיף, שאפילו אומר שמקבל את כל המצוות אם ברור לבית דין שאין כוונתו לקבל אין בגרותו כלום: "דבר ברור שאם אין מקבל עליו לשמור כל המצוות, אפילו אומר בפיו שמקבל, ואנו יודעים ברור שאין בדעתו, אין בגירותו כלום... ואפילו דבר אחד אין מקבל לשמור. והרי הוא גוי גמור לכל דבר".

לדעת כל גדולי הפוסקים מכל החוגים גיור כזה לא תקף גם בדיעבד, ונמנה כאן חלק מגדולי הפוסקים שהבהירו דעתם בעניין ללא כל עמימות:

הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח, ה"שפת אמת", ה"אחיעזר", ה"בית יצחק", ה"שרידי אש", הגראי"ה קוק, הרצ"פ פרנק, ר' אהרן סולובייצ'יק, הגרי"ד סולובייצ'יק, הגריא"ה הרצוג, הרב אונטרמן, הרב ז'ולטי, ה"מנחת יצחק", הר' משה פיינשטיין, הר' מרדכי אליהו, הגר"ע יוסף, ן, ה"משנה הלכות", ה"להורות נתן".

הראי"ה קוק כתב שגירות שאין בה קבלה שלמה של מצוות אינה גירות כלל: "והרי מפורש אמרו חז"ל נכרי שבא לקבל דברי תורה חוץ מדבר אחד אין מקבלין אותו, ...אפילו דקדוק אחד מדברי סופרים, ואיך אפשר לקבל גרים באופן כזה שאחר גרותם יעברו על דברי תורה".

הרב מרדכי אליהו זצ"ל כתב שאם אנו יודעים שהמתגייר לא ישמור את המצוות, אין זו גירות אלא מעשה קונדס ללא שום תוקף: "אם אנו יודעים שאין הם מוכנים לקבל עול מצוות וכל מעשיהם הוא רק מן השפה ולחוץ, כל מעשיהם ודיבוריהם הם רק כדי להשקיט את הוריהם או להשלות את עצמם שהם יהודים ובעת אמירת ההן על קבלת העול אנו מחזיקים אותם לדוברי שקר וכזב או שאנן סהדי שיעברו בשאט נפש על המצוות, אם כן הרי כל מעשי הגירות הוא רק מעשה קנדס בעלמא ואין לו שום נפקא מינה, כי אם לא קבל עליו אפילו דבר מדברי סופרים, לא מקבלים אותו ולא הוי גר".

זו גם המדיניות של מינהל הגיור מאז ומעולם כפי שהעיד הרב ישראל רוזן זצ"ל, ראש מינהל הגיור: אין חיה כזאת! כל ההתפתלויות בדקדוקי לשון בראשונים ואחרונים לא יועילו למצוא דיינים, ולו משולי הקונצנזוס הרבני, שילכו במסלול של הסכמה מפורשת (או מכללא) "שלא על מנת לקיים דבר אחד".

ומסיימים בטוב, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

גיור מזורז: גורמים בממשלה מבקשים לחבל בגיור היהודי

זהירות מסיון לפניך: מיסיונרים מנצלים לרעה את המלחמה

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...