• ב"ה ימות המשיח!
  • ט"ז סיון התשפ"ד (22.06.2024) פרשת בהעלותך

בימי החג נותנים דמי חנוכה לילדים

ימי חנוכה מסוגלים ביותר להוסיף בכל פעולות החינוך של ילדי ישראל. ובהדגשה יתרה בימינו אלה, כאשר למרבה הצער כו', ישנם מאות ואלפים כו' מילדי ישראל שאין להם שום מושג בענייני יהדות תורה ומצוותיה
בימי החג נותנים דמי חנוכה לילדים
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

ימי חנוכה מסוגלים ביותר להוסיף בכל פעולות החינוך של ילדי ישראל.

ובהדגשה יתרה בימינו אלה, כאשר למרבה הצער כו', ישנם מאות ואלפים כו' מילדי ישראל שאין להם שום מושג בענייני יהדות תורה ומצוותיה. ולכן צו השעה על כל אחד ואחד להשתדל כפי יכולתו ויותר מזה כו' - בחינוך ילדי ישראל ברוח התורה ומצוותיה בדרך יעקב, ישראל סבא...

ובנוגע לפועל - כדאי ונכון לעורר ולהציע, במיוחד בקשר לימי חנוכה:

א. הדלקת נר חנוכה על פתח חדרי הילדים נוסף על הפעולות בנוגע להדלקת נר חנוכה בכל בתי בני ישראל וכל הדלקת נר במקומות ציבוריים פומביים להדגיש העניין ד"פרסומי ניסא" כדאי ונכון לעורר על דבר הדלקת נר חנוכה על פתח חדרי הילדים.

ובהקדמה: דובר בארוכה בתקופה האחרונה על דבר ההצעה שכל אחד ואחד מישראל, למגדול ועד קטן, יעשה את ביתו הפרטי דוגמת "מקדש מעט", בית תורה, תפלה וגמילות חסדים, כולל ובמיוחד לילדי ישראל - שיעשו כן בחדרם בפרטי, עי"ז שיהי'ה בחדרם סידור (תפילה), חומש (תורה), וקופת צדקה (גמ"ח), ובכל יום יתפללו בהסידור, וילמדו בהחומש, ויתנו לצדקה (בימי חול, ובערב שבת - כפליים משנה צדקה, גם עבור יום השבת).

ובהמשך לזה, כדאי ונכון שבפתח חדר הילדים תהי'ה גם מנורת (הדלקת נר) חנוכה (נוסף לכך שבוודאי יסבירו להילדים לילדים את תוכן ומשמעות הדלקת נרות חנוכה, בסגנון המובן להם), שעי"ז יתוסף יותר בעניין החינוך, הן בנוגע בנוגע לילדים, שכאשר רואים את מנורת החנוכה בפתח החדר שלהם, נעשה רושם רושם חזק יותר בנפשם כו', והן בנוגע להחדר, "מקדש מעט", על-דרך ומעין ומרמז על חינוך בית-המקדש בחנוכה.

ב. נתינת דמי חנוכה בכל ימי חנוכה מנהג ישראל (תורה היא) שבימי חנוכה נותנים דמי חנוכה לילדים.

וכן נהגו רבותינו נשיאנו - כפי שסיפר כ"ק אדמו"ר מורי -וחמי אדמו"ר שאביו הי'ה נותן דמי חנוכה (בליל נר הרבעי או החמישי), וכן נהג כ"ק אדמו"ר לתת דמי חנוכה לבנותיו, גם לאחר הנישואין, וגם לחתניו.

ומנהג זה קשור עם עניין החינוך - כמו חנוך לנער, והוא כמו שמחנכין את הנער כשמתחיל ללמוד ("כשרוצים ללמדו, והוא רחוק מזה, צריך לחנכו, והחינוך הוא במתנות רבות שנותנים לו" (תורה-אור פרשת וישב כט, ד), כי בחנוכה הוא התחדשות התורה מחדש אחר גזירות היוונים שרצו להשכיחם תורתך, וכשמחנכין אותו, הרי אז זורקין לו מעות. ועל פי האמור - כדאי ונכון לעורר שיתנו מעות חנוכה לילידם (לא רק פעם אחת, אלא) בכל ימי חנוכה (ובערב שבת או ביום ראשון, יתנו גם עבור יום השבת), ולהסביר להם, שנתינת המעות היא כדי שיוסיפו יותר בלימוד התורה כו'.

החסידות – טעם החיים

שביבים ופרפראות לחג החנוכה

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...