• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ז ניסן התשפ"ד (25.04.2024) פרשת מצורע

י"ט כסלו תשנ"ב • "ימות המשיח בהם נמצאים עכשיו, בפשטות"

אלה ימות המשיח, שנמצאים עכשיו, בפשטות. וצריכים רק לפקוח את העינים, ואז רואים איך שזה כאן גם בפשטות, ונמצאים כבר, ״בנערינו ובזקנינו בבנינו ובבנותינו" באופן שמוכנים כבר בכל הפרטים ופרטי הפרטים "לגשת לשולחן" כלשון העולם, ולהתיישב ליד השולחן • משיחת קודש ב"יחידות כללית" כ' כסלו תשנ"ב • לצפייה
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

אלה ימות המשיח, שנמצאים עכשיו, בפשטות. וצריכים רק לפקוח את העינים, ואז רואים איך שזה כאן גם בפשטות, ונמצאים כבר, ״בנערינו ובזקנינו בבנינו ובבנותינו" באופן שמוכנים כבר בכל הפרטים ופרטי הפרטים "לגשת לשולחן" כלשון העולם, ולהתיישב ליד השולחן • קטע מיוחד משיחת קודש ב"יחידות כללית" כ' כסלו תשנ"ב • לצפייה

תמליל הקטע המתורגם:

. . "בירושלים עיר הבירה ושם גופא - בהר הקודש, הר הבית,
ושם גופא - ב״מקדש אדני כוננו ידיך, שברוחניות - בית המקדש השלישי והמשולש שנמא שם באופן שהוא עומד מוכן, ובו יומשך ויתגלה בית המקדש השלישי והמשולש - מקדש אדני כוננו ידיך, בגאולה האמיתית והשלימה ע״י דוד מלכא משיחא מזרע דוד ושלמה בנו כמדובר כמה פעמים

וגם, ההכנה לזה, אלה ימות המשיח, שנמצאים עכשיו, בפשטות.

ונמצאים, כמסופר ומדובר בזה ע״י נשיא דורנו כ״ק מו״ח אדמו״ר, שכבר ״כלו כל הקיצין״ מזמן רב, ונשלמו גם כל ההכנות לגאולה האמיתית והשלמה, כולל גם צחצוח הכפתורים, וכמדובר כמה פעמים.

וצריכים רק לפקוח את העינים, ומיד רואים שכבר ישנו שענין הגאולה, ועד להגאולה האמיתית והשלימה. צריך רק לפקוח את העיניים ואז רואים איך שזה כאן גם בפשטות, ונמצאים כבר, ״בנערינו ובזקנינו בבנינו ובבנותינו" באופן שמוכנים כבר בכל הפרטים ופרטי הפרטים "לגשת לשולחן" כלשון העולם, ולהתיישב ליד השולחן, והשולחן – כבר שולחן שערוך בכל מטעמים, ובכל טוב,

החל מהענינים הקשורים עם הגאולה, שזה הלוויתן ושור הבר ויין המשומר, וכמדובר כמה פעמים,

ועוד ועיקר - הענינים של הגאולה האמיתית והשלימה "כמים לים מכסים", כפסק דין הרמב״ם "שאז תהיה דעת "כל באי עולם" באופן של "כמים לים מכסים," ו"לדעת דעת בוראם״, ועד לאופן של [כמים לים] מכסים, וכמדובר.

ונהיה תיכף ומיד "הנה זה (משיח) בא" ממש, מראה באצבעו ואומר "הנה זה בא," ו"הנה זה אלוקינו קיווינו לו," "זה הוי' קיוינו לו ויושיענו," - כפלים לתושיה,
ותיכף ומיד, ממש!!

= = = =

בעניין ימות המשיח - הרב טוביה דורון

"ימות המשיח" שעליהם מתפללים כל יום, מוזכרים בסיום ברכת המזון, "הרחמן הוא יזכנו לימות המשיח ולחיי העולם הבא" ובסיום תפילת "ובא לציון": "ונזכה ונחיה ונראה ונירש טובה וברכה לשני [=לשנים של] ימות המשיח ולחיי העולם הבא".

הרבי שליט"א מלך המשיח מסביר שלפי הרמב"ם, שהתקופה הראשונה בימות המשיח מתחילה לפני בניין בית המקדש (או ירידתו מהשמים). הרבי שליט"א מלך המשיח מסביר לפי מה שהרמב"ם כותב להלכה על בר כוזיבא, שהוא היה בחזקת משיח, וזה היה בתקופה של מלחמה, לפני בניין בית המקדש, והחיים על פי תורה בתקופה של אדם שהרבנים הכריזו עליו כמלך המשיח - אלו ימות המשיח, "עולם כמנהגו נוהג", ו"אין בין ימות המשיח לעולם הזה אלא שעבוד מלכיות בלבד".

במילא, אין לראות בעובדה שיש עדיין מלחמות סתירה לימות המשיח, כי תחילת ימות המשיח איננה הגאולה האמיתית והשלמה. אדרבה, הרי הרמב"ם כותב ש"יש אומרים שבתחילת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג", - (הכוונה בפשטות, לפני בניין בית המקדש, כי אחרי בניין בית המקדש וקיבוץ נדחי ישראל, כולל עשרת השבטים  - זה כבר זמן השלום שבכל העולם). ובמסכת מגילה כתוב בקשר למלחמת גוג ומגוג "מלחמה - נמי אתחלתא דגאולה היא".

הרבי שליט"א הסביר שביטול שעבוד מלכיות זה ענין עיקרי בעבודת ה', ולפי מה שכותב הרמב"ם "לא נתאוו חכמים ונביאים ימות המשיח לא כדי שישלטו על הגוים כו' .. אלא כדי שיהיו פנוים בתורה וחכמתה בלי נוגש ומבטל". אבל בפועל, רוב השנים של קיום העם היהודי היה תמיד "נוגש ומבטל" מלימוד התורה, קל וחומר שהיה סכנת נפשות להשפיע על גוים שיקיימו שבע מצוות בני נח. 

מאז ביטול הקומוניזם ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח, אין בעולם "נוגש ומבטל", הגוים מתחילים להבין בעצמם את השטויות ש הנצרות, האיסלם ושאר עבודה זרה, ומקבלים על עצמם שבע מצוות בני נח, כפי שכותב הרמב"ם שכך יהיה בימות המשיח.

היות שמאות רבנים רבים פסקו להלכה על הרבי שהוא המלך המשיח, ורואים שפעם ראשונה אחרי אלפי שנים עם ישראל כולו במצב שאין נוגש ומבטל מלימוד התורה, "בטלה גזרת המלכות" בכל מקום, גוים רבים מקבלים על עצמם שבע מצוות בני נח, וראשי המעצמות הגדולות מסייעות ליהודים באופן ניסי - ולאחרונה ממש - ההכרזה של טרמפ על ירושלים כבירת ישראל, 

הרי פשוט שנמצאים בתקופה הראשונה של ימות המשיח, עם הרבי שליט"א מלך המשיח, ומחכים להתגלות המלאה והמושלמת בירידת בית המקדש על הר הבית ותחיית המתים של "ומשה ואהרן עמהם" שאז, כפי שמסביר הרבי שליט"א מלך המשיח, תתחיל התקופה השניה של ימות המשיח, והגאולה האמיתית והשלמה.


יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!

 

חלוקת דולרים להוספה בצדקה ג' כסלו

ב' ניסן • "צריך שהעם יכריז יחי המלך"

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...