האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

ו' תשרי. בוכה מול הכותל בלי שום סיבה

לראות את מלכנו

הרב טוביה דורון 964 צפיות 0

ו' תשרי. בוכה מול הכותל בלי שום סיבה

צדיק גוזר והקב"ה מקיים. הרבי שליט"א מלך המשיח הבטיח את הניצחון במלחמת ששת הימים, וכבר אז היה "יכוף" במבצע תפילין, "נצח את כל האומות שמסביב", וכבר אז התחיל "קיבץ" - כפי שהבטיח - עליה גדולה מרוסיה. על הסיבות שעיכבו את הגאולה אז, הרבי דיבר בשנים תשל"ח - תשמ"ב.

מלחמת ששת הימים עבור שנים וחצי מיליון ישראלים היתה טלטול וזעזוע. ישראלים רבים שירדו לארה"ב כי לא היה איכפת מארץ ישראל, חזרו לארץ כדי למסור את נפשם להגן על ארץ ישראל מפני הפולשים הערבים ימח שמם. אותו ישראלי שיום אחד קודם לכן דיבר נגד דת, התחיל לבכות מול הכותל המערבי בלי שום סיבה.
   כאשר כל העולם היה בטוח בנצחון צבאות ערב, ובארץ ישראל התכוננו לעשרות אלפי הרוגים רח"ל, כאשר היחס המספרי בין הצבאות עמד ביחס של 1:10, כל הנשק הכבד של של ישראל, מטוסים וטנקים, היה מתוצרת צרפת, ודה-גול ימח שמו הכריז על "נייטרליות" (אמברגו) כמה ימים לפני המלחמה, והיה חשש גדול בצבא איך יוכלו להילחם בלי חלקי חילוף למטוסים ולטנקים,
כאשר ראש הממשלה לוי אשכול ז"ל ב"נאום לאומה" בשידור ישיר ברדיו (לא היתה טלוויזה בארץ) כמה ימים לפני המלחמה התבלבל באמצע שוב ושוב ולא ידע איך להמשיך,
ורק הרבי שליט"א מלך המשיח עומד מצד שני של העולם, ומבטיח וחוזר ומבטיח ניצחון גדול תוך זמן קצר,
   צריך לדעת ש"צדיק גוזר והקב"ה מקיים", הרבי שליט"א מלך המשיח הבטיח את הניצחון מראש. מפקדי הצבא הבכירים שהיו אצלו אחרי המלחמה, שהיו ביחידות שלהם אצל הרבי, נדהמו משאלותיו על פרטי פרטים של זמנים, מקומות ואירועים, כאילו היה שם ממש. ואכן, הוא היה שם, ממש, בכל מקום, כי ארץ ישראל היא "ארץ אשר עיני הוי' אלוקיך בה .. מראשית שנה ועד אחרית שנה".
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!

 תמליל הכתוביות משיחת הרבי שליט"א מלך המשיח ו' תשרי תשכ"ח

 

 ...וכאן עולה השאלה, בגלל שהתורה הרי "היא חכמתכם ובינתכם," שנכון אמנם, שצריך ללמוד תורה ולקיים מצוות כי זהו ציווי הבורא, ויש בזה יש שכל עמוק, אבל איפה השכל וההסברה, שזה כולל מ"כהן גדול" ועד ל"נערה אחת" שנשאת לנכרי, יכולים לשבת באותה סוכה? הרי אלו הפכים מן הקצה אל הקצה?!

 והכרח לומר כך, כי כתוב שבענני הכבוד היה גם מיכה שהחזיק אצלו את הפסל, והוא היה באותם ענני הכבוד יחד עם משה רבינו ואהרן והמשכן, ואלעזר ואיתמר ונדב ואביהוא וכו.'

 ולכן, זו היא ההסברה כמדובר קודם שהגמרא אומרת שאפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון, במה יהודי ממולא אפילו פושעי ישראל, ממולאים במצוות, ואם עשה עברה, זה דבוק אליו בחיצוניותו שלו.

 וזה מאחד את כל ישראל בסוכה אחת באותם ענני הכבוד שמגינים עליהם, מכל ענינים של "נחשים" ו"עקרבים" וכל הענינים שמוזכרים במדרשים, ומה מאחד אותם, מה קושר אותם, שהם כולם "בנים אתם להוי' אלוקיכם," ועד "אף על פי שחטא – ישראל הוא,"

 אלא מה, הקב"ה רוצה שהקשר אליו לא יהיה בסתר, אלא יהיה בגלוי ויתבטא בפועל, ולכן, מזמן לזמן עושים ליהודי "ניעור" וזעזוע, כמו לולב ואתרוג, שיתחיל להתנענע באופן של "אשר קדשנו במצוותיו וציונו על נטילת לולב." ובשעה שמזעזעים יהודי, אז מתגלה שהוא קשור ה"ערבה", ו"ההדס," וה"לולב", וה"אתרוג," כולם "אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם."

 לפני שניערו אותו, אז אחד הוא ערבה שאין בה טעם ולא ריח, והשני הוא "אתרוג" שיש בו טעם, ויש בו ריח, כמדובר קודם, שזה ענין שמכונה בשם "כהן גדול," וזו "נערה ממשמרת בילגה", שהמירה דתה, והתחתנה עם גוי.

 אבל בשעה שמזעזעים אותו, הזעזוע מוריד את כל הענינים שבחיצוניות, ונשארים אותם ענינים שאצלם בפנימיותם, שזהו העצם שלהם, ואז מתגלה שהעצם הוא אותו אחד מ"ראשיכם שבטיכם", עד ל"חוטב עציך ושואב מימך."

 והקב"ה מתחנן, למה לך את הניסיון ש"ינערו" אותך,עשה זאת מתוך שמחה וטוב לבב, ומתוך הרחבה!!

 
המשך הענין - מתוך שיחת י"ט כסלו תשכ"ח

...עד שרואים ש"ראו כל אפסי ארץ," שבשעה ש"מנערים" יהודי, אז אפילו אלה שיום קודם צעקו שארה"ב מתאימה להם יותר (מארץ ישראל,( ויום קודם הם צעקו שהחוקה של לונדון היא יותר טובה, מלהבדיל, מהחוקה שכתובה ב"חושן משפט" (שולחן ערוך,( ואלה שיום קודם צעקו שאין להם שייכות ל-י"ב השבטים שכבשו את ארץ כנען, אלא להם יש שייכות לכנענים מארץ כנען'

 שזה הרי על פי צדק ויושר! הרי גירשו שבעה אומות ובראשם כנען מארצם, במילא, הוא רואה זאת כצדק ויושר שגם הוא יהיה כנעני. במה דברים אמורים? לפני ש"ניערו" אותו.

 אבל אחרי שניערו אותו, ואמרו לו "שמע, מתכוונים אליך!!" אם אתה "כנעני" ואם אתה רוצה להשאר בארץ ישראל ארץ הקודש, ולהישאר שם כבן אברהם יצחק ויעקב, שיעקב הרי נקרא בשם "ישראל", ועד שהמדרש אומר שאברהם נקרא בשם ישראל, ויצחק נקרא בשם ישראל, כולם נקראים על שם יעקב שניתן לו השם "ישראל", למה - כי "שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל," הוא לא מתפעל מכל האנשים בעולם!

 הוא לא מתפעל אפילו ממלאכים, ו"אלוקים", כוחות הטבע, הוא יודע ש"בנים אתם להוי' אלוקיכם," והוא מקיים ומבצע את שליחות הקב"ה,

 ואז פתאום ה"כנעני" מתחיל לצעוק שהוא הולך להילחם, לא להרשות ליורשים של הכנענים להיכנס לארץ ישראל, וזה שדיבר נגד דת בא לכותל המערבי ומתחיל לבכות בלי שום הסבר, ומי שיום קודם "ברח" לארה"ב ללמוד כאן, ולהיות "עולה" לפי דעתו ויורד ברוחניות, רץ חזרה לארץ ישראל ומעמיד את חייו בסכנה כדי לא לתת לגוים להיכנס לארץ הקודש.

 ובזה רואים, שאחרי ש'ניערו' אותו התבטלו כל השינויים וכל החילוקים, ואז מתגלה העצם שישנו אצל כל יהודי שהוא יודע שארץ ישראל שייכת לבני ישראל, לא ל"כנענים," והוא יודע היכן ארץ ישראל, איפה שנמצא הכותל המערבי ביחד עם בית המקדש,

 לא באוגנדה שלשם רצו להוביל את העם אלה שאחרי זה החליפו, וכו', כמבואר בדברי הימים - לא ספר "דברי הימים" האמיתי, אלא בדברי הימים של הגוים,

 ומה התגלה אצלו, שארץ ישראל זה לא ענין של "מה בכך," ולא ענין שיש ענין שני לו, עד שכדאי היה לו לעזוב "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך," מכל הענינים שהורגל אליהם, ועד שהוא שוכח אפילו מהמפלגה שלו!

ואפילו מראש המפלגה שלו!

 והולך ומשרת תחת מישהו מהמפלגה ההופכית, שעד אתמול אחז שההוא טיפש, ולא מבין כלום לא בענינים רוחניים ולא בענינים גשמיים, ועד שהוא צעק עליו שהוא היפך מסוציאליזם, והיפך מטוב, והיפך מיושר, ולא בגדר אנושי!

 וכאן הוא מעצמו ברצונו הטוב משרת תחתיו, ומוסר לידו את חייו, מה הביא אותו לזה? הוא הבין שיכול לבוא גוי, שרוצה לגרש אותו מארץ הקודש.

 והוא יודע שהיהודים לא נולדו שם! הם גירשו משם "שבעה אומות!" ובאיזה אופן גירשו אותם, באופן של "לא תחיה כל נשמה!" היפך היושר והצדק!!

 אלא שההסברה בזה היא, כפי שרש"י מתחיל את פירושו על התורה, שכמו ש"בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ," בשעה שהקב"ה ברא את העולם, הוא אז ברא את חלק העולם שקודם היה אצל כנען, שמלכתחילה הארץ נבראה באופן של "לתת להם נחלת גוים," שהיא קודם תהיה "נחלת גוים", ואחרי זה יהיה "לתת להם" (לבני ישראל.(

 לכאורה, מדוע לעשות בסדר הפוך, שקודם זו צריכה להיות "נחלת גוים," ורק אחר כך "לתת להם" (לבני ישראל?(

 נו, יש לך שאלות על הקב"ה? טוב, אם אין לך מה לעשות, תשאל שאלות... אבל המציאות היא כזו, וכפי שרש"י לומד עם ילדים קטנים בתחילת פירושו על התורה ש"אני לא באתי אלא לפרש פשוטו של מקרא," ש"כח מעשיו הגיד לעמו", זה כוחו של הקב"ה, ואיפה הוא "הגיד לעמו", הוא נתן את זה על ידי התורה!

 לא דרך "צרטר" של האו"ם!! לא דרך 'עסקנות' [יהודית] אצל שבעים אומות העולם!! אלא "כח מעשיו הגיד לעמו," זה כתוב בתורה, שארץ ישראל שייכת ליהודים.

 ובאיזה אופן זה יגיע ליהודים, מיד שם כתוב: "לתת להם נחלת גוים," שקודם הוא יתן אותה לזמן מה לגוים, ואחר כך יתן אותה לכם וזו תהיה "ברית עולם."

 וקודם, מתי שהוא צעק שזה היפך הצדק והיושר, והוא שייך ל"כנען," - לא לילדים של אברהם, ועל אחת כמה וכמה שבא הבכור לירושה של אברהם [=ישמעאל] והוא טוען שהוא צריך לקבל "פי שנים", ועל אחת כמה וכמה[שהוא צריך לקבל את [מערת המכפלה] המקום בו שוכב אברהם שזה בוודאי שייך לישמעאל ויורשיו ובניו;

 זה לגמרי לא נוגע!! הוא לא נכנס לויכוח, ולא לוקח את זה ללב, ולא מקשיב למשפט אומות העולם שרוצים לחלק זאת למי שזה שייך לו, אלא הוא עומד עם רובה על הגבול ואומר: אם תסתלקו, טוב, ואם לא, "שם תהא" (קבורתכם) לא לתת להם להיכנס ב"נחלת גוים;"

 אמנם לאברהם היו את ישמעאל ויצחק, אבל "ביצחק יקרא לך זרע," וליצחק היו עשו ויעקב, אבל בּ-יצחק (יקרא לך זרע) ולא 'כל' יצחק, והרי עשו היה הבכור!! וישמעאל היה הבכור!! ולפני כן, בכלל זו היתה נחלת גוים!!

 והוא עונה שלתביעת האו"ם אין שום מקום!! לא נוגע לו השכל וההסברה; אם הוא מבין, או שהוא לא מבין אבל הוא מרגיש את זה!!

 ש"כח מעשיו הגיד" לעם שלו, "לתת להם" - איזה ארץ, - שקודם תהיה אצל גוים, ואחרי זה יתנו אותה ליהודים. ואז בטלות כל המחיצות,

 וכאמור לעיל זה לא שבטלים ענינים טפלים, ולא שבטל שיש לו שני ענינים שחצי ממנו כאן (בארה"ב), וחצי שם (בישראל,( אלא הוא מעמיד חייו בסכנה כדי להגן, ולפעול מה שכתוב בפסוק "לתת להם נחלת גוים."

 
donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...