• ב"ה ימות המשיח!
  • ח' ניסן התשפ"ד (16.04.2024) פרשת מצורע

לומדים ובונים את בית המקדש

בימים אלו יש להרבות בלימוד עניני בית המקדש - מה שפועל את ירידתו משמים, שם עומד בנוי ומוכן. לימוד עניני המקדש בימינו אינו תיאורטי, אלא מעשי מאי פעם, בקרוב ממש נידרש ליישם אותו בפועל
לומדים ובונים את בית המקדש
לומדים על בית הבחירה. שיעור בהלכות בית הבחירה, בליווי מפות והדגמות, מתקיים ב-770 מידי יום בימים אלו
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

בימים אלו, שלושת השבועות, בהם עם ישראל מציין וזוכר את בית המקדש, חורבנו ובניתו העתידית, ידועה ומפורסמת הוראתו של הרבי שליט"א מלך המשיח, להרבות בלימוד תורת המקדש, על סמך התיאור במדרש, שכאשר הקב"ה מראה ליחזקאל את צורת הבית הוא אומר לו: "הגד את בית ישראל את הבית ויכלמו מעוונותיהם ומדדו את תכנית" (להזכיר, מדובר בזמן בו לא היה בית המקדש, צער החורבן היה מורגש אצל היושבים בגלות בבל, והקב"ה שולח את יחזקאל ללמד את עם ישראל את צורת בית המקדש השלישי). 

אמר יחזקאל לפני הקב"ה: 'ריבונו של עולם, עד עתה אנו נתונים בגולה בארץ שונאינו, ואתה אומר לילך ולהודיע לישראל צורת הבית... וכי יכולין הם לעשות? הנח להם עד שיעלו מן הגולה, ואחר כך אני הולך ואומר להם'. אמר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל: 'ובשביל שבני נתונים בגולה, יהא בנין ביתי בטל?' אמר לו הקב"ה 'גדול קרייתה בתורה כבנינה, לך אמור להם, ויתעסקו בצורת הבית בתורה, ובשכר קריאתה, אני מעלה עליהם כאילו הם עוסקים בבנין הבית'!

לימוד מעשי

מוסיף על כך הרבי שליט"א מלך המשיח, בשיחת ה'דבר מלכות' פרשת בלק: "...כיון שעומדים על סף הגאולה שבאה תיכף ומיד ממש, מובן, שלימוד הלכות בית הבחירה בשנה זו צריך להיות באופן אחר לגמרי:

לכל לראש – שהלימוד הוא לא מצד התגברות רגש האבילות וההשתדלות לתקן החסרון דחורבן בית המקדש, אלא (גם לולי החורבן) מצד הכוסף וההשתוקקות להמעלה והשלימות של בית-המקדש השלישי, עליו נאמר "גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון", גדלות שלא היתה מעולם (לא בבית שני, ולא בבית ראשון, ולא במשכן שעשה משה), ובמילא לא היה בה חורבן...

ועוד ועיקר – שהלימוד הוא מתוך ידיעה והכרה בוודאות גמורה שאין זה "הלכתא למשיחא", כי אם, הלכה למעשה בפועל ברגע שלאחרי-זה, כיון ש"מקדש העתיד שאנו מצפין בנוי ומשוכלל (כבר עתה למעלה, ותיכף) יגלה ויבוא משמים" ברגע כמימרא!".

זאת אומרת, שאם בעבר היו לומדים ענינים כאלו, כ"הלכתא למשיחא", כהלכות שאינן נוגעות למעשה בפועל, כי אם יחולו אי פעם בימות המשיח, הרי שכעת הפכו הלכות אלו להיות מעשיות יותר מאי פעם, מאחר ובית המקדש השלישי מוכן כבר בשמים ועומד לרדת למטה בכל רגע.

שינוי מגמה

למעשה, כל ימי שלשת השבועות, שבעבר היה מורגש בהם בעיקר הצער והאבילות על חורבן הבית, הפכו בדורנו, לימים בהם מדגישים את הצפיה והמוכנות המעשית לקראת בנין בית המקדש השלישי. אנו עדים להתעוררות עצומה בקרב כל שכבות העם, לקראת הגאולה האמיתית והשלימה. בדגש מיוחד על ימים אלו בהם מתקיימים שיעורים והדגמות מעשיות, המסבירות לציבור את המושגים השונים הקשורים בעבודת בית המקדש, כליו ובנינו.

בזכות התעוררות זו, נזכה בוודאי, תיכף ומיד ממש, להתגלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח, יחד עם ירידת בית המקדש השלישי ל-770 בניו יורק ומשם יגיעו להר הבית - למקומו בירושלים, תיכף ומיד ממש.

מנהיג אמיתי לא נכנע ללחצים

לעשות את מה שטוב לישראל

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...