• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ח תשרי התשפ"ד (03.10.2023) פרשת וזאת הברכה

אחרי שיחת כ"ח ניסן - פסק הדין שעורר סערה

אחרי שיחת כ"ח ניסן תנש"א, יזם הרב זמרוני ציק, יחד עם הרב שמואל פרומר את כנס ההתעוררות במוצאי שבת בכפר חב"ד. מכנס זה יצא פסק הדין המצביע הלכתית על הרבי שליט"א - כמלך המשיח. פסק הדין שהביא גם להכרזת "יחי אדוננו"
אחרי שיחת כ"ח ניסן - פסק הדין שעורר סערה
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

בשבועות שאחרי השיחה המפורסת של כ"ח ניסן תנש"א והשיחות בשבתות שאחרי' היו מלאות כולן רק בענייני משיח וגאולה, ההתלהבות הייתה בשיאה כולל ובמיוחד בנוגע לפרסום זהותו של משיח. 

במוצאי שבת קודש שאחרי כ"ח ניסן תנש"א התקיים כינוס ארצי של חסידי חב"ד ב"בית מנחם" בכפר חב"ד לטכס עצה מה לעשות וכיצד לעשות נוכח דברי הרבי "עשו כל אשר ביכולתכם" את הכינוס יזמו הרב זמרוני ציק (שאף הנחה את הכינוס) יחד עם הרב שמואל פרומר.

שני שלוחים (הרה"ח ר' זושא שי' ריבקין והרה"ח ר' טובי' שי' פלס) נבחרו ליסוע אל הרבי, ובשם כל המשתתפים יקבלו את מלכותו, יקיימו את "ובקשו את .. דוד מלכם", ויבקשו ויפעלו שהרבי שליט"א יבוא ויתגלה כמלך המשיח.

הרה"ח ר' דוד נחשון ועוד טענו שאי אפשר לבוא אל הרבי בידיים ריקות, וצריך לעשות משהו שיפעל את העניין. ומכיוון שידוע גודל החשיבות שמייחס הרבי לפסקי דין בכלל, ובפרט בקשר לביאת המשיח, השתדלו הללו ופעלו שיינתן פסק דין בכתב שיקבע ברורות את העובדה כי הרבי שליט"א הוא הוא המלך המשיח.

הרב שמואל פרומר העלה את העניין שהרבי רוצה פסק דין, והציע שיפסקו שהרבי שליט"א הוא מלך המשיח.

הרב דוד חנזין במעמד רבני בית דין חב"ד ואנ"ש, הכריז פסק דין שהרבי הוא מלך המשיח, אבל זה לא היה פסק דין כתוב וחתום. באותו יום קיבלו פסק דין כזה מהרב אשכנזי מכפר חב"ד.

עם פסק הדין בידם, הגיעו ביום ב' אייר ל-770. ביום ב' אייר עד שמסרו את פסק הדין לרבי חתמו עליו גם הרב יוסף הלוי העלער והרב גרשון מענדל גרליק מאיטליה, הם חיכו לרבי שיגיע למקוה, ומסרו לו את פסק הדין.

הרבי שליט"א מלך המשיח שאל מה זה, עיין בזה קלות, אמר "יישר כח", והכניס זאת לכיס הפנימי של המעיל (על לוח לבו).

חתימתו של הרב גדליה אקסלרוד מחיפה הגיעה בפקס כאשר הרבי הי' במקוה, והמזכיר נתן לו את זה כשיצא. בהמשך השבוע הקימו את "הועד העולמי להבאת משיח צדקנו", והביאו לרבי דו"ח מאסיפת הקמת הועד (שבוטמן נבחר לעמוד בראשו), יחד עם חתימות "קבלת המלכות" של כ-250 מחסידי חב"ד שהשתתפו באסיפה, ויחד עם רבנים נוספים שהצטרפו לפסה"ד שהרבי הוא מלך המשיח.

על דו"ח זה הרבי שליט"א מלך המשיח הוציא תשובה ארוכה מעודדת ומזרזת להמשך הפעילות: ת"ח ות"ח, הזמ"ג, ותהא פעולה נמשכת וכו'.

לקראת שבת פ' תזריע ומצורע ו' אייר תנש"א, הבחורים הגדילו את פתקי "קבלת המלכות" ותשובת הרבי עליהם והדביקו עותקים רבים על כותלי 770 בפנים ובחוץ, וקינגסטון אוו. בתחילה היו כמה וכמה שלא יכלו להאמין כי הרבי שליט"א ענה כך וכך, אולם במזכירות אישרו כי אכן אלו הן תשובותיו של הרבי, שאף ביקש והורה במיוחד למסור אותן בהקדם, והדבר גרם לפרצי שמחה והתלהבות גדולים במיוחד.

השיא הי' לקראת סיום התוועדות הרבי שליט"א בשבת זו, כאשר הגיעה עת ההכרזות, והרבי הודיע, כרגיל, כי אלו שהכינו בקבוקי משקה יעלו מלמטה למעלה ויכריזו ויפרסמו אודות ענייניהם "ופירסום זה נעשה הפירסום בכל העולם כולו, ועד לכל סדר ההשתלשלות - שבכולו ניכרת האחדות הפשוטה דהקב"ה - בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש" (ר"ד משיחות תנש"א עמוד 157. נוסח שאינו רגיל כלל בהזדמנויות אלו). שיוכלו "לברך על לידת והתגלות המשיח בשם ומלכות" (סוף ה"דבר מלכות" פ' תזו"מ תנש"א).

הרב דוד נחשון, שהכניס בערב שבת בקבוק משקה ע"מ לחלקו בהתוועדויות לקבלת פני משיח צדקנו בעולם כולו, עלה והכריז כי לאחר שהיו פסקי דין של רבנים כי הגיע זמן הגאולה, ולאחרונה גם פסקי דין שהרבי עצמו הוא המלך המשיח, אז כולנו מקבלים את מלכותו של הרבי מלך המשיח וקוראים ומכריזים "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד"! הקהל הנדהם ענה בתחילה בהיסוס, בפעם השני' בקול גבוה יותר, ובפעם השלישית בקול גדול שהדהד "בכל העולם כולו ובכל סדר השתלשלות". הרבי הקשיב כל העת, ולבסוף ענה למכריז בחיוך "לחיים ולברכה".

ההתרגשות שהייתה שם באותה שעה לא ניתנת לתיאור. היו שפצחו בניגון של "חיילי אדוננו", אחרים בירכו "שהחיינו" בשם ומלכות, אנשים התחבקו והתנשקו ופשוט לא יכלו להירגע. הורגש באוויר כי הנה הנה הולכת להיות עכשיו ההתגלות. במוצאי שבת ז' אייר כשהרבי שליט"א יצא לתפילת ערבית ב"זאל הקטן" למעלה, התחיל הקהל בפעם הראשונה בניגון המפורסם היום של "יחי אדוננו" (במנגינת "זאל שוין זיין די גאולה").

הרבי, ניגש כמנהגו בצעדים מהירים לסטענדר, אבל במקום להסתובב לקיר כמנהגו (שאז נפסקת השירה מיד, והחזן מתחיל "והוא רחום"), הרבי שליט"א מלך המשיח ממקומו ליד הסטענדער החל לעודד בתנועות חזקות את השירה, ובמשך שעה ארוכה הניף את ידיו וגופו לעידוד השירה, ומי שראה זאת אומר שהרבי ממש "רקד" יחי אדוננו, וההתלהבות הרקיעה שחקים.

אלא שלמחרת החלו ההעלמות וההסתרים. הרבי יצא מאוחר לתפילת שחרית, והופצה שמועה (שהוכחשה לאחר מכן על ידי חברי המזכירות, אבל השמועה כבר הופצה) שהרבי מקפיד מאד על ששרו "יחי אדוננו", ושכביכול אמר שלא יצא לתפילה עד שלא יפסיקו זאת, ושיש להתרחק מר' דוד נחשון וחבורתו שמתנהגים בצורה בלתי אחראית וכו'.

הרב נחשון הי' שבור מאד מזה וכמעט החליט לחזור לאה"ק. הי' זה יום ראשון שבו הרבי מחלק דולרים, ובכן עברו הוא ור' אבי טאוב ב"דולרים" ואמרו לרבי שהם עומדים לחזור לאה"ק.

הרבי, במקום לענות (כרגיל, שהרבי מברך בדרך כלל בנסיעה טובה, לצדקה באה"ק וכדומה) הוסיף עוד דולר, באומרו "כפליים לתושי'".

הם ניסו לחזור ולומר שוב כי נוסעים הם, והרבי, כאילו לא שומע, חוזר שוב "כפליים לתושי'". ...ואז שירת והכרזת "יחי אדוננו" נשמעה ברמה בעידודו של הרבי ברבים, וכפי שרואים זאת גם ב"וידיאו" המפורסם מט"ו אייר תנש"א; והרבי מלווה בהוראות ובהדרכות מפורטות ומעודד ומזרז את הקראת פסקי הדין הללו (בשליחות כל בתי הדין של רבני חב"ד בעולם) על ציוני רבותינו נשיאינו ועוד וכו' וכו'; ועוד רבנים חותמים על פסק הדין הקובע כי הרבי הוא הוא המלך המשיח, כתבי "קבלת המלכות" החלו להגיע בהמוניהם, כשהרבי מקבל ומעודד זאת!.. בתשובות הרבי שליט"א בנוגע לפרסום משיח, רואים אנו שהרבי מעודד ומזרז ביותר את אלה שדיווחו על פעולות שעשו בכיוון "קבלת המלכות", ומי שלא רוצה הרבי שליט"א מלך המשיח משאיר אותו בשלו יהיה לו אשר לו.

רואים כאן את המשך ההנהגה מכ"ח ניסן תשנ"א, בה הרבי שליט"א מלך המשיח אמר "עשו אתם כל אשר ביכלתכם, אני את שלי עשיתי". שכל העניין קבלת המלכות צריך להיות ע"י העם, ולכן מי שפועל בכיוון, הרבי שליט"א מלך המשיח מעודד ומזרז להמשיך,ומי שלא פועל, ואפילו רח"ל פועל נגד, הרבי לא מכוון אותו לשנות כיוון, כי זה כל העניין של "קבלת המלכות" כל העניין צריך להעשות על ידי העם "מלמטה". "נשארה רק קבלת מלכותו ע"י העם, וגילוי הקשר בין העם והמלך בשלימות הגילוי", (ש"פ משפטים תנש"א), "הדבר היחיד שנשאר עכשיו בעבודת השליחות היוא: לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש, כדי שיוכל לקיים את שליחותו בפועל ולהוציא את כל ישראל מהגלות"! (ש"פ חיי שרה תשנ"ב).

70 תמונות חדשות ממעמד קבלת המלכות העולמי בתשנ"ג

מלך המשיח מוכרח להיות חי בגוף גשמי | הרב גינזבורג

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...