• ב"ה ימות המשיח!
  • ט"ז סיון התשפ"ד (22.06.2024) פרשת בהעלותך

מהפיכת השלוחים

השפעתו הכבירה של הרבי שליט"א מלך המשיח על חייו של כל יהודי, מעידה יותר מאלף עדים על המהפיכה הרוחנית שעוברת על עם ישראל בדורנו, החלק מהשפעתו לקראת התגלותו בקרוב ממש
מהפיכת השלוחים
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

סימן נוסף למלך המשיח הוא: "ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה", בעצם זוהי הפעולה העיקרית הנדרשת ממלך המשיח בכדי להכין את עם ישראל לגאולה השלימה. מהלשון "יכוף" (ולא "וכפה את ישראל" כמו בהמשך "ובנה מקדש") מוכח שמדובר כאן בפעולה מתמשכת ולא בפעולה לזמן מוגדר.

האם כפיה זו היא דווקא בכוח הזרוע? מסתבר שמלך המשיח, שתפקידו להביא לשלמות קיום התורה לא נבחן דווקא בכפיה בכוח שכן "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום" (משלי ג' י"ז). הרמב"ם עצמו כותב ש"בני התועים שהדיחו אותם אבותיהם הוא (=הם) כתינוק שנשבה ביניהם, לפיכך ראוי למושכם בדברי שלום עד שיחזרו לאיתן התורה" וכן מצינו בהלכה שאכיפה יכולה להיות בדברים, ולדוגמא: האיש כופה את אשתו לבטל נדר בדיבור בלבד.

כמו-כן מבואר בחסידות ש"כפה עליהם הר כגיגית" שהיה בשעת מתן-תורה, היה דווקא על-ידי אהבה עצומה שהכריחה את עם ישראל להחזיר אהבה חזרה (וכבר דרשו הדורשים שכפיה הוא גם מלשון "כיף") ואם כן ה"ויכוף כל ישראל" צריך להיעשות בעיקר בדרכי נועם כדרכה של תורה.

עוד יש לציין ש"שלוחו של אדם כמותו" ופעילות זו יכולה להיעשות גם על-ידי שלוחי המשיח ושלוחי שלוחיו.

זה בדיוק פועלו הכביר של הרבי שליט"א מלך המשיח, וידלה העט מלתאר את כל מבצעיו הקדושים: אהבת ישראל, תפילין ומזוזה, תורה וחינוך, "בית מלא ספרים", צדקה, טהרת המשפחה כשרות ונרות שבת, שבאמצעותם גרם הרבי למאות אלפי יהודים להתקרב לחיי תורה ומצוות בפועל ו"מצווה גוררת מצווה", וכל זה בקנה מידה עולמי שלא היה כמוהו מעולם!

בשלב זה הרמב"ם לא מדבר על כך שכולם יקיימו את כל המצוות בפועל שזה יהיה בגאולה, אלא עצם זה שהרבי שליט"א מלך המשיח קיבל על עצמו ופועל למען משימה זו לדאוג לכל יהודי בקיום המצוות ובשביל זה נמצאים ה"בתי חב"ד" בכל מקום– זה בדיוק תפקידו של המשיח בזמן הגלות! 

עד כאן הסברנו בהרחבה את דברי הרמב"ם "ויכוף כל ישראל" שהסימן והתפקיד של מלך המשיח הוא להתעסק בהשפעה על כל ישראל (בלי הבדלים) שיקיימו את התורה ומצוותיה בדרכי נועם ובדרכי שלום שכן "דרכיה (של התורה) דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום".

אמנם, הרמב"ם מוסיף אחרי "ויכוף כל ישראל" את המילים "לילך בה – ולחזק בדקה" ומבאר הרבי שליט"א מלך המשיח את פשר הכפילות, ש"לילך בה" הכוונה לצדיקים שילכו בדרך התורה, ואילו ב"לחזק בדקה" הכוונה שאלו שעברו על דברי התורה יתחזקו ויהיו בעלי תשובה . 

ואמנם גם בזה רואים את פעולותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח, שיחד עם עשיית רבבות בעלי תשובה בכל העולם כולו, פעל הוספה וריבוי בכמות ובאיכות גם אצל שומרי התורה והמצוות על ידי תקנותיו הקדושות. כמו תקנת לימוד הרמב"ם שעל ידה מסיימים רבבות יהודים את ספר הרמב"ם בכל שנה. תקנת לימוד הלכות בית הבחירה בימי "בין המצרים" ועוד. תקנות אלו חיזקו ושיפרו את אורח חייהם של רבים מהחרדים לדבר השם במשך עשרות שנים (גם חיזוק המצוות אצל יהודים שאינם שומרי מצוות הייתה בעבר נחלת חב"ד בלבד, והיום –בהשפעת הרבי שליט"א מלך המשיח- הפך הדבר לנחלת הכלל).

מקורות: לקוטי שיחות ח"ח עמוד 358, משלי פרק ג' פסוק י"ז, פסחים ג, עמוד א. ב"ב דף י"ד עמוד א', שיחת מטות מסעי תשמ"ב סעיף כ"ו, לקוטי שיחות חלק כ"א עמוד164. רמב"ם הלכות ממרים פ"ו ה"ג, הל' נדרים פי"ג ה"ה-ז וברדב"ז שם, לקו"ת פר' ראה כ"ב ע"א, אבות פ"ד משנה ב'. וראה ב"ב ח ע"א ובתוס' ד"ה אכפייה, לקו"ש חכ"ג עמ' 395, יחידות עם הרב גוטניק משנת התשכ"ז. 

תורה ומצוות

תפקידו של מלך המשיח

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...