• ב"ה ימות המשיח!
  • ז' סיון התשפ"ד (13.06.2024) פרשת בחוקותי

ביאורי האמונה • פרק ג': מיהו המשיח

לאחר שנתבאר לך שדורנו הוא דור הגאולה ובו התגלה מלך המשיח בכל התוקף, כעת עלינו לבדוק ולמצוא על פי התורה מי הוא אותו מלך • סדרת כתבות מיוחדת בנושא ביאור האמונה במלך המשיח בדורנו על פי ההלכה ומיוסד על תורתנו הקדושה • פרק ג': מיהו המשיח • לקריאה
ביאורי האמונה • פרק ג': מיהו המשיח
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

לאחר שנתבאר לך שדורנו הוא דור הגאולה ובו התגלה מלך המשיח בכל התוקף, כעת עלינו לבדוק ולמצוא על פי תורתנו הקדושה מי הוא אותו מלך.

בנוסף לכל שיחות הקודש שהבאנו לעיל בהם הרבי מלך המשיח שליט"א נתן להבין בצורה ברורה שעליו הוטל לגאול את ישראל, נבוא בזה לעיין ולראות כיצד הדברים מתאימים על פי כל כללי התורה בענין זה.

פסק הדין "בחזקת שהוא משיח"

פסק דין שפוסקים רבנים מוסמכים על פי תורה – יש לו כוח מיוחד, כוח התורה, ופסק הדין פועל בעולם באופן מיידי. הרבי שליט"א מלך המשיח עורר פעמים רבות על כך שרבנים צריכים לפסוק שהגאולה תבוא תיכף ומיד, והפסק יפעל את פעולתו.

בעקבות השיחה של הרבי שליט"א מלך המשיח מכ"ח ניסן תנש"א בה זעק "עשו כל אשר ביכולתכם להביא את משיח צדקנו", שיחה שזעזעה את כל החסידים ועוררה אותם לפעולה מיידית, התארגנו בתחלת חודש אייר קבוצת חסידים במטרה להחתים רבנים על פסק הלכה שהרבי שליט"א הוא המלך המשיח, והוא מוכרח לגאול את עם ישראל מיד!

תוך מספר ימים קיבל הרבי שליט"א את פסק הדין, והודה עליו: "יישר כוח, יישר כוח"! המענה עודד את החסידים ובהוראת הרבנים ובעידוד הרבי שליט"א נסעו לקרוא את פסק הדין על אוהלי רבותינו נשיאינו ברוסי'ה, וכן להתחיל לפרסם את זהותו של מלך המשיח ולהחתים יהודים על הצהרת קבלת המלכות, הרבי שליט"א עודד את הפעולות .

בחג השבועות, כאשר מידי שנה מתאספים כל רבני חב"ד אצל הרבי שליט"א מלך המשיח, נחתם פסק הדין מחדש על ידי עשרות רבנים, ובו כבר נכתב בצורה ברורה כי על פי הלכה חל על הרבי שליט"א הגדר ההלכתי של "בחזקת משיח", לאחר שקיים את כל הסימנים שמונה הרמב"ם.

פסק דין זה זכה להתייחסותו המיוחדת של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשבת פרשת משפטים תשנ"ב, ואף ציין כי בגלל הכחות שנתן פסק הדין למלך המשיח הוא החל לפעול ולהשפיע על אומות העולם בקיום היעוד "וכתתו חרבותם לאתים" בפועל ממש.

בי"א ניסן תשנ"ב הצטרפו לפסק הדין רבנים נוספים, פסק הדין הוקרא בפני הרבי שליט"א מלך המשיח וניתן בידיו הקדושות באותו יום, ועד שנת תשנ"ג היו חתומים על פסק דין זה מאות רבות של רבנים, מכל החוגים בעם ישראל, ומכל קצווי תבל.

וכנ"ל, הרבי שליט"א בעצמו הודיע גם הוא, כי זכינו ועכשיו כבר ישנו המלך מבית דוד שהוא "בחזקת משיח", לאחרי שקיים את כל הסימנים שמונה הרמב"ם.

נפנה אם כן לעבור על אישיותו המופלאה של הוד כבוד קדושת אדמו"ר שליט"א, ונראה כיצד אכן התקיימו בו כל הסימנים של "בחזקת משיח" בדור הגאולה.

שלימות התורה והמצוות

כותב הרמב"ם בהלכות מלך המשיח: "ואם יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחום מלחמות ה' הרי זה בחזקת שהוא משיח".

נקדים ונבאר את מקורם  של כל סימנים אלה, ובכך יקל עלינו להבין אותם ולראות כיצד הם מתבטאים אצל הרבי מלך המשיח שליט"א:

את תפקידו של משיח מגדיר הרמב"ם "להחזיר מלכות בית דוד לישנה . . ובונה המקדש . . וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם מקריבין קרבנות . . ככל מצותה האמורה בתורה ". נמצא שתפקידו ומטרתו של משיח היא לפעול שלימות קיום התורה והמצוות אצל בני ישראל.

מהגדרה זו גוזר הרמב"ם את הסימנים שיעידו עליו ויוכיחו כי זהו האיש. לכן הוא צריך להיות מלך, כי ישנם מצוות התלויות במלך ובלעדיו אי אפשר להיות שלימות התורה. לאחר מכן עליו להיות בעצמו סמל של שלימות בלימוד התורה וקיום המצוות, וכתיאור הרמב"ם "הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו". ועליו להשפיע על כל ישראל שיקיימו אותם בשלימות "יכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה" ולא להסתפק בהשפעה עליהם, אלא אף לאפשר להם מבחינה טכנית לבצע זאת מבלי הפרעות מאומות העולם ולשם כך הוא "נלחם מלחמות ה'" באומות שאינם מניחים לישראל לעסוק בתורה ומצוות כהוגן.

כשהוא עוסק בכל אלו, הרי הוא נקרא "בחזקת משיח", אנו מעמידים אותו על חזקתו שהוא ישלים את פעולותיו ויגאל את ישראל בפועל.

לאחר מכן כותב הרמב"ם "אם עשה והצליח ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל הרי זה משיח בודאי ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד" במצב כזה שהוא אכן מצליח לכוף את ישראל, מנצח את אומות העולם ומאפשר לנו לבנות את בית המקדש בו יתקיימו כל המצוות שאיננו יכולים לקיים בזמן הגלות ומכונן את מלכות דוד על כל העם המתקבץ זוהי גאולה אמיתית ושלימה, ואז הוא 'משיח ודאי' – משיח בפועל ממש.  

"יעמוד מלך מבית דוד"

דברי הרמב"ם "יעמוד מלך מבית דוד", שמדברים עוד בזמן הגלות שאז מתחיל מלך המשיח את פעולותיו, אין הפירוש "מלך" כפשוטו על פי הלכה עם דיני המלכות , שהרי אז עדיין אין סנהדרין שימנו אותו, אלא הכוונה היא למנהיגות עם ישראל, בחז"ל מייחסים את התואר מלך גם למנהיגי העם בזמן הגלות, "ראשי גלויות שבבבל במקום מלך הם עומדים" , ובפרט שהם מזרע בית דוד, שאז מנהיגותם היא זכר והתגלות מלכות בית דוד, מעין "מלך". אמנם לא בכל הדורות נמצאת מלכות זו בגלוי, אך זהו התנאי הראשון ל"בחזקת משיח" – שאותו יהודי מבית דוד יהיה לו כח הנהגה על רבים מבני ישראל.

מנהיגותו של נשיא הדור מותאמת על ידי הקדוש-ברוך-הוא בהתאם לצורכי הדור. בדור יתום זה, מיד לאחרי השואה הנוראה והאיומה שמאורעותי'ה איימו לאבד לגמרי את רוח העם, החלה נשיאותו ומנהיגותו של מורה נבוכי דורנו הרבי שליט"א מלך המשיח, אשר עמד בהנהגה מלכותית ללא כל התפעלות מכל המניעות והעיכובים, ועודד וחזק את עם ישראל בכל תפוצותיהם והפיח רוח חיים של תורה ומצוות, תוך שמירה איתנה על ייחודיותו של עם ישראל כעם הקדוש והנבחר, והרמת קרנו לעיני העמים והחזרת הרגש היהודי אל מקורו בקיום התורה והמצוות המעשיות.

הרבי שליט"א מלך המשיח לאורך כל שנות נשיאותו כותב מכתבים כלליים אל בני ובנות ישראל בכל מקום שהם, מכתבים כלליים לנשי ובנות ישראל, וכן אל כל ילדי ישראל. כך גם מכתבים אל האדמו"רים. אל כל סוג מעם ישראל מתייחס הרבי שליט"א כנשיא הדור, מורה הוראות ונותן עצות בנוגע לעבודת ה'. איגרותיו ותורתו המלאים עצות והדרכות בכל תחומי החיים על פי התורה, הופצו במיליוני עותקים בכל העיתונים ובכמה שפות עם כיסוי בכל כלי התקשורת, ופועלים רושם עצום בקרב כל ישראל.

הרבי שליט"א מתערב בשיחותיו בכל עניין הקשור בעם ישראל, מהנהגת העם בארץ ישראל ועד לדאגת המודעות לשאלת מיהו יהודי, מדאגה רוחנית לאפשר לכל יהודי לקיים את התורה והמצוות בשלמות ועד לדאגה לגשמיות של כל יהודי ויהודי כאב לבנו ממש. הרבי שליט"א דואג אפילו לאומות העולם שילדיהם יקבלו חינוך החדור באמונה בבורא העולם ומנהיגו, ושיקיימו את שבע מצוות בני נח. הרבי שליט"א מביע את דעתו דעת תורה איתנה ללא חת בכל נושא העומד על הפרק, ומדריך את בני ישראל לראות בכל פרט בעולם כיצד הוא "בשביל התורה ובשביל ישראל".

בשליחות הרבי שליט"א מלך המשיח פועלים אלפי שלוחים בכל מקום בעולם בו נמצאים יהודים, ומפעילים שם את הכתובת לכל עניין יהודי, אפילו חסידים ברוסי'ה שמעולם לא ראו את הרבי שליט"א מסרו את נפשם במשך 40 שנה לשמירת הגחלת בשליחותו ובכוחו כנשיא הדור. מאות ואלפי עמך בית ישראל משחרים לפתחו במשך עשרות שנים, בפרט כשהחל בחלוקת הדולרים לברכה בכל יום ראשון, כשכל עמך בית ישראל על כל גווניו עוברים לפניו כבני מרון, ביניהם מכל גדולי ישראל ומנהיגיהם בכל הרמות, כולם מעידים כי רואים בו מלך ממש, וכי הוא ללא ספק גדול ומנהיג הדור, משה רבנו שבדור, ומקבלים את דבריו כ"דבר מלכות" ממש.

 רבותינו נשיאינו העידו על עצמם כי הם מבית דוד, המיוחסים למהר"ל מפראג שהוא מיוחס לדוד המלך .. אף הרבי שליט"א מלך המשיח מעיד  כי אביו הגאון המקובל רבי לוי יצחק שניאורסאהן זצ"ל מיוחס לבית דוד, ובכך נתבאר כיצד מתקיים בו הסימן של משיח "מלך מבית דוד". זהו אם-כן גילוי אדיר של מלכות בית דוד בדורנו, כהכנה לחזרת מלכות בית דוד בגאולה האמיתית והשלימה.

"הוגה בתורה"

זוהי מעלתו הראשונה של מלך המשיח, שכן הכוח שיש למלך המשיח לגאול את ישראל נובע מהתורה. על פי דברי חז"ל  דרגת ה"הוגה בתורה" הנדרשת ממלך המשיח היא שמחדש חידושי תורה, לאחרי ש"גרסת התלמוד ופירושו שגורה לו בפיו", זוהי שלמות אמיתית בתורה של בקיאות ועמקות כאחד!

אביו של הרבי שליט"א מלך המשיח העיד עליו  ש"בעת שנעשה בר מצווה, הי'ה כבר גאון עולם"! הגאון ר' יעקב לנדא העיד שבגיל 17 הי'ה בקי בש"ס עם הראשונים בלשונם ! עוד בבחרותו הי'ה מתכתב עם גדולי הדור ועם אביו הגאון המקובל בהלכה ובקבלה . הגאון ר' מאיר שפירא מלובלין שוחח שעה קלה עם הרבי שליט"א כשהי'ה חתן, ואמר לחותנו: "לקחתם חתן גאון עולם"! חותנו הרבי הקודם העיד עליו כי הוא בקי בעל פה בכל חלקי התורה, נגלה, קבלה וחסידות! ידוע הסיפור שהרבי שליט"א מסר שיעורים מידי יום בגמרא מתוך מסכת אחרת, והי'ה מקריא את לשון הגמרא, הרש"י והתוספות, ומבאר ביאורים עמוקים. כל זה רק מקצת מהידוע על הרבי שליט"א מלך המשיח עוד טרם עלותו על כס הנשיאות!

מאז עמדו על דעתו לאורך כל השנים, מקדיש הרבי שליט"א מלך המשיח את רוב שעותיו ללימוד התורה. גם בכל שנות נשיאותו, עם כל הדאגות הרבות הרובצות על כתפיו, מקדיש הרבי שליט"א את רוב עתותיו ללימוד התורה, כשהוא לא מוותר על לפחות 18 שעות ביממה ללימוד התורה!

גדולתו של הרבי שליט"א בתורה אינה מצטמצמת לפרט זה או אחר. ישנו רב המתמחה בעיקר בהלכה למעשה, ישנו המצטיין בסוגיות התלמוד, ישנו הבקי ברמז או דרוש וישנו המעמיק בסוד, ישנו אחד שגדולתו בחריפות וישנו שגדולתו בבקיאות, אך הרבי שליט"א מלך המשיח – הכל יש בו! בקי עצום בכל חלקי התורה ממש יחד עם עמקות ובהירות בלתי רגילה בתלמודים ומפרשיהם ראשונים ואחרונים, בכל ה"ששה סדרים", הלכה וקבלה, תנ"ך ודברי ימי ישראל, קשה למצוא תופעה המתקרבת בעוצמתה לממדי הגדלות שכזו.

ונוסף לזה עדים רבבות לתופעה שאין לה אח ורע, שהרבי שליט"א מלך המשיח יושב ומתוועד בכל שבת ושבת בבית מדרשו 770 ודורש במשך שעות ארוכות לפני קהל קדוש של אלפי בני תורה רבנים וראשי ישיבות, כאשר לשון חז"ל שגורה בפיו, הרמב"ם והשולחן ערוך על נושאי כליהם, תורת הקבלה והחסידות פרושים לפניו כשמלה, והוא נותן בהם מדברותיו חידושים אדירים ונפלאים אשר תוך שבוע נדפסים בכתב בתוספת מראי מקומות רבים ומופצים בעולם כולו.

ביבול האדיר של ספריו, כמות שבכל ההיסטורי'ה אין גדול בישראל שהתקרב ולו במעט למספרים כאלו (עד כה – קרוב ל-250 ספרים), ניתן למצוא איכות רבגונית של לימוד, הקף עצום של ביאורים עמוקים בסוגיות התלמוד, אלפי הוראות למעשה במנהגי ישראל, הדרכות נפלאות בעבודת ה' בכל התחומים והסברים נפלאים בקבלה ובחסידות. הרבי שליט"א אף מאחד את כל פרד"ס התורה, כאשר בדברי הלכה מראה את השתקפות העניין בקבלה, ולדברי הקבלה מראה את מקורם בתורת הנגלה, ומחבר תכלית הפשט עם תכלית העמקות. כל זה בא מעל מאות מראי מקומות וציונים לכל חלקי התורה בבקיאות מדהימה, לצד הערות עמוקות ומאירות על כל פרט. הרבי שליט"א אף חידש דרך מיוחדת בלימוד הרש"י על התורה, ועל פי הוראתו נערכה בספר 'כללים לפירוש רש"י', וכן חידש כללים בלימוד הרמב"ם, שבהשפעתו הפך ללימוד קבע לכלל ישראל.

הרבי שליט"א מלך המשיח אינו מתעסק רק בחידושי התורה שלו, אלא טרח והוציא לאור מאות כרכים מכתב ידם של נשיאי חב"ד הקודמים וספרים רבים אחרים, הוסיף ציונים והערות על כל תורת חותנו ועל ספרים רבים אחרים, וערך ספרי מפתחות על ספרים רבים. בהשפעתו העצומה נדפסו אלפי קבצים תורניים בישיבות ובכוללים שיסד בכל רחבי תבל, ומשם לכל החוגים ביהדות התורנית. הרבי שליט"א משפיע על כל אחד שיש ביכולתו להוציא לאור חידושי תורה שלו או של רבותיו ואבותיו – שלא ימנע ויוציאם לאור. הרבי שליט"א עודד מאות רבנים לכך בכל חלקי התורה, בנגלה ובקבלה, כשהם חשים כי זהו חיותו ממש.

חכמת המלך המשיח

על מלך המשיח נאמר "ונחה עליו רוח ה', רוח חכמה ובינה . . רוח דעת ויראת ה'", הרמב"ם כותב כי מלך המשיח "בעל חכמה יהיה יתר משלמה" עליו נאמר "ויחכם מכל אדם", כלומר שבנוסף לגדולתו בתורה, בקי הוא גם בשאר חכמות. מבואר במקורות רבים , כי מי ששלם בידיעת התורה מותר וצריך ללמוד גם חכמות חיצוניות כדי לנצלם לעבודת ה', וחכמי הסנהדרין היו בקיאים בחכמות רבות , וכן מצינו גדולי ישראל מכל הדורות  שהיו בקיאים בחכמות רבות, שפות שונות, חכמת גרמי השמים, רפואה ועוד.

זכה דורנו הנבוך מפני המדע המודרני, למורה הנבוכים הגדול – הרבי שליט"א מלך המשיח, שהצטייד בידיעות מדעיות על ידם קיים "ודע מה שתשיב" , "ורבים השיב מעון" . בהוראת חותנו הרבי הקודם ואביו המקובל, למד הרבי שליט"א חכמות מדעיות, תחילה בביתו ברוסי'ה, המשך באוניברסיטת ברלין שבגרמני'ה ואח"כ בפריז שבצרפת. העידו עליו עדי ראי'ה כי בכל אותם תקופות הי'ה ניכר כצדיק, שמר על קדושת העיניים והתנהג בצורה מעוררת השתאות, כשהוא מקדיש את רוב שעות יומו ללימוד התורה ועבודת ה', שרוי בתעניות ומניח ארבעה זוגות תפילין.

בחכמתו האדירה למד תוך זמן קצר ביותר וללא כל יגיעה חכמות שונות, רכש ידיעות מקיפות וציוניו היו המעולים ביותר. הרבי שליט"א אף השתלם בעשרות שפות זרות, והגיע לידיעה טובה של מרבית השפות האירופאיות הנפוצות. לרבי שליט"א מלך המשיח יש תארים אקדמאים במקצועות שונים ומגוונים: פיזיקה, מתמטיקה, רפואה, הנדסה ועוד תחומים. 7 דוקטורטים יש לרבי שליט"א!

מדענים רבים ביקרו אצל הרבי שליט"א ונדהמו לגלות שהוא שולט היטב בתחומם, ואף יותר טוב מהם, בשלמות ידיעות מפליאה עד לעדכונים המתקדמים ביותר. מדען שהגיש לרבי שליט"א סדרה של ארבעים כרכים בענייני מדע, נדהם לגלות לאחר זמן כי הרבי שליט"א שולט בהם! ידועים סיפורים על פרוייקטים מדעיים שהשתתף בהם, דברים מסובכים שגילה, ותחומי מדע שונים שעזר בהם רבות לאנשי מדע שהגיעו אליו. בחכמה עצומה ובחדות עין הבחין בנקודות שהמדען שעוסק בתחום כל העת לא הבחין בהם.

הרבי שליט"א ניצל את ידיעותיו אלה להדרכת המדענים לאמונה ולתורה ומצוות, הרבי שליט"א עודד אותם להוסיף בעבודתם מתוך גאווה באמונתם. עוד בין כתלי האקדמי'ה הקרין מאורו על צעירים יהודים שנקלעו לשם, הדריכם ועודדם להמשיך להיות יהודים מאמינים שומרי מצוות, ולא חס על זמנו להציל יהודים ולקרבם לתורה ומצות. פעם שוחח הרבי שליט"א 18 שעות עם צעיר חרדי מתלבט, כשבמהלכן פרש לפניו יריעה רחבה ורבת היקף של תיאוריות מדעיות שונות ומגוונות, עד שנשלמה אמונתו, ושלוות נפשו חזרה אליו. הרבי שליט"א הוכיח למדענים הגדולים שם את דעת התורה ביחס לגיל העולם, והפריך את התיאוריות השונות.

מאות מתוך עשרות אלפי מכתביו עוסקים בענייני אמונה ומדע, בהם סותר הרבי שליט"א בכל תחום ונושא את 'הוכחות' המדע כביכול נגד האמונה, ומוכיח כי לא יתכן כלל להפריך על פי המדע, הבנוי על סבירויות בלבד, את אמונת היהדות שהיא אמת מוחלטת. אלפי יהודים מדענים ולומדי אקדמי'ה זכו להתקרב לתורה ומצוות כתוצאה מקריאת מכתביו וספריו, או לאחר שיחה עמו ביחידות. כמו כן כתב הרבי שליט"א תשובות רבות בהתייחס לבעיות הלכתיות הקשורות לחכמת מדעי טבע וכן בענייני הלכה ורפואה. יש לנו אם כן נתון נוסף לזיהוי דמותו של מלך המשיח ברבי שליט"א – "שאותו המלך שיעמוד מזרע דוד – בעל חכמה יהיה יתר משלמה".

"ועוסק במצות כדוד אביו"

גם זה הוא מסימני המלך המשיח, "עוסק במצות". ישנם בישראל רבים המקיימים המצוות בהידור, ייחודיותו של המלך המשיח היא בכך שהוא "עוסק" בהם.

לכל לראש מורה הדבר על הטרחה המיוחדת שבעשיית המצווה , אך על פי חסידות ההדגשה היא על הרגשת היוקר והשקיעה המוחלטת בענין כאילו היה עסקו הפרטי.

עומדים אנו נפעמים מול תופעה אדירה זו, "זה ספר תולדות אדם" , מלך המשיח ה"עוסק במצוות": למעלה ממאה שנים, מתוכם למעלה מחמישים שנות נשיאות, מאות ואלפי ימים, שעות ורגעים, מאות ואלפי שעות של דיבור פה בריבוי שפות ביחיד וברבים, פגישות עם כל רובדי האנושות במשך שנות דור, עשרות אלפי אגרות, מאות ספרים, וניהול מנגנון אדיר של פעולות בכל העולם כולו, בכל התחומים, מכל הסוגים ובכל האופנים והאפשרויות, הכל בכל מכל כל – בנושא אחד ולמטרה אחת ויחידה: לימוד התורה וקיום המצוות, והפצתם לכל יהודי באשר הוא, לעורר ולגלות את הקשר בין כל בני ישראל וכל אחד ואחת מהם בפרט – לאביהם שבשמים, בורא העולם ומנהיגו.

עוד מתקופת היותו באירופה ישנם סיפורים מדהימים אודות מסירות נפשו של הרבי שליט"א מלך המשיח לא רק על קיום המצוות, אלא על הידורי מצווה, כיצד דאג בעצמו לפת ישראל וחלב ישראל לכל היהודים סביבתו, לאפות מצות לחג הפסח ולהשיג את ה"כרפס" (בצל) לקערת הסדר, והלך בעת המלחמה במסירות נפש להשיג אתרוג מהודר לחג הסוכות, וכל זאת בתקופה ובתנאים קשים ביותר! בהיותו בצרפת כשנודע לו שהנאצים ימח שמם פקדו את ביתו ורשמו אותו כ'אורטודוקס' ולא כתבו במפורש שהוא יהודי, ובכך הי'ה יכול להינצל מידי המרצחים ימ"ש, מיהר הרבי במסירות נפש למשרדים לתבוע שירשמו במפורש שהוא יהודי! באותה תקופה הפציר בו אביו (במכתביו) שלא ירבה בתעניות וסיגופים!

איננו מסוגלים להבין ולעכל מה פירוש הדבר – אדם צדיק שמקדיש את כל חייו לתורה ועבודת ה' מבלי כל רצונות אישיים, אוכל וישן מעט שבמעט למעלה מדרך הטבע לגמרי, צם תעניות שני וחמישי, וער (לפחות) שתי לילות בשבוע, ספון בביתו ולא יוצא מד' אמותיו ממש, עשרות שנים ללא יום אחד של חופשה, לומד תורה ומקדש עצמו לעבודת ה' ולמען כלל ישראל.

הרבי שליט"א מדגיש תמיד כי התורה צריכה לחדור בתוך מציאותו של האדם הלומדה, ובכל דבר יתנהג וידבר על פי רוח התורה. כל מי שראה את הרבי שליט"א בעבודתו היום יומית, ראה מולו מלבד ההוד וההדר לכל לראש "עבד ה'", כאשר בכל מצווה שעושה ובכל פרט מתנועותיו והליכותיו בקודש ניכר שכל עסקו הוא עבודת ה', ובזה חדורה כל מציאותו. כל מילה היוצאת מפיו הקדוש מדויקת על פי תורה, וכל תנועה שלו בכל אחת מאיבריו, אף אם נראית פשוטה חסרת חשיבות, מכוונת ומדויקת לרצון ה' על פי הלכה ועל פי קבלה.

מתוך כל אותם מאות? התוועדויות שכל אחת מהם נמשכה שעות ארוכות, מתוך כל אותם אלפי? יחידויות שנפרסו על פני מאות לילות – מקפיד הרבי שליט"א כי אף מילה אחת לא תהי'ה מיותרת! מתוך כל אותם מאות אלפי שעות ורגעים – לא עובר עליו רגע אחד מיותר! דרך היא אצל הרבי שליט"א, אם שעה או שעתיים כאן ועשרה רגעים שם לא נוצלו בתכלית השלמות (לפי המושגים שלו) – הרי הוא "משלים" אותם. לצורך זה אין הוא מוריד כמובן מעסקיו בתורה ועבודה, אלא מאכילתו הקטנה ושינתו המועטת.

במשך כל השנים רואים בהנהגתו של הרבי שליט"א מלך המשיח את העסק במצוות התורה: עם כל אדם שבא עמו במגע, מדבר הרבי שליט"א על קיום התורה והמצוות, באופן כללי או על פרט מסוים, מזה מבקש להתחיל להניח תפילין, מזו להדליק נרות שבת. בתמורה לנפלאות שפועל לאנשים – דורש רק נושא אחד ויחיד: הוספה בקיום המצוות. כל אדם בעל השפעה שמגיע אליו, פוליטיקאי או עיתונאי, גם אם אינו נראה ששייך לזה כלל, מקבל הוראות בתחום חיזוק היהדות והפצתה. הרבי שליט"א אינו מסתפק אף פעם בהצלחותיו, ותמיד שואף ורואה מול עיניו את המקסימום אליו ניתן להגיע. בכל פעם שמדווחים לו על פעולות בהפצת התורה והיהדות, גם אם הם בממדים אסטרונומיים (בניית בנינים, תרומות בסכומים של מיליונים וכדומה), תמיד מביא את דברי חז"ל "מי שיש לו מנה (מאה דינר) רוצה מאתיים, ומי שיש לו מאתיים רוצה ארבע מאות", ודורש להוסיף ולפעול הרבה יותר. רואים במוחש כי מאמר זה מבטא את רצונותיו הוא בענייני תורה ומצוות.

סיפר יהודי שפעם בשנת תש"ז הורה לו הרבי שליט"א לדאוג למקוה במקום מסויים, ומאז שנים רבות לא ראהו. לאחרי למעלה מארבעים שנה, כשעבר לפניו בחלוקת הדולרים – הזכיר לו הרבי שליט"א: מה עם המקווה? כשנענה שהמקווה אכן הוקם, נראתה שביעות רצון וקורת רוח רבה על פניו הקדושות. לאחר מכן אמר אותו יהודי שהוא התפעל (פחות מהזיכרון המדהים, יותר) מכך שכל אותם שנים ארוכות, שבודאי היו לו בהם אינספור טרדות ועיסוקים, לא הפסיק הנושא מלעניין את הרבי שליט"א. זהו כל עסקו – שבעוד מקום יהודי יהיה מקווה, חינוך יהודי, שיהודיים בדרום אפריקה יוכלו להדליק נרות חנוכה, ושליהודי בקצה נידח יהיו מצות לפסח, וכשישנה נערה יהודי'ה שהולכת להתחתן רחמנא-ליצלן עם גוי – הוא מעיד על עצמו כי הוא אינו יכול לישון! בכך בא לידי ביטוי (מלבד אהבת ישראל עצומה גם) ה"עוסק במצוות" של המלך המשיח – זהו העסק שלו, זה מה שמעסיק את כל מציאותו בכל רגע ורגע.

צדיק שכזה, יכול להוות דוגמא וסמל לשלימות קיום התורה והמצוות שתהיה לעתיד על ידו אצל כל ישראל.

"ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה"

זהו הסימן ההלכתי הנוסף, ובעצם זוהי הפעולה העיקרית הנדרשת ממלך המשיח בכדי להכין את עם ישראל לגאולה, ולקבל עליו את הגדר ההלכתי של "בחזקת משיח". מהלשון "יכוף" – לשון עתיד, מוכח כי סימן זה אינו גדר קבוע (כמו הפעולות של "משיח ודאי" בגאולה, עליהם כתוב לשון עבר, "עשה והצליח וכו'"), אלא פעולה מתמשכת.

ברור אם כן שאין הכוונה שהוא כבר הצליח לכוף כל ישראל לילך בדרך התורה כי במצב כזה הוא כבר יהיה 'משיח ודאי' כי במעשים אלו הוא כבר הביא בפועל גאולה אמיתית ושלימה, ואנו מדברים על 'חזקת משיח' עוד בזמן הגלות, שהוא הולך ופועל כל הזמן עוד ועוד בכיוון הגאולה ומגמתו ומחשבתו  לכוף כל ישראל, ומתעסק בפועל בקירובם – שמתחיל בהפצת התורה והרמת קרנה .

כפי'ה זו נעשית בדרכי נועם ומתוך אהבה, על דרך הכפי'ה שהייתה במתן תורה, "כפה עליהם הר כגיגית" , ומבואר בחסידות  שהי'ה זה על ידי "התגלות אהבה העליונה לישראל" שהכריחה את בני ישראל לאהוב את ה' כמים הפנים ולקבל את תורתו, כך גם המלך מבית דוד, מגלה אהבת ישראל עצומה לכל יהודי, וכך "כופה" אותו לילך בדרך התורה.

ואכן כתוב בספרים , שהמשיח האמיתי יהיה אותו הצדיק שתהי'ה לו אהבת ישראל כל כך, עד שיוכל להמליץ טוב על כל ישראל אפילו על פחות שבפחותים, לפי שהוא הכלול מכל נשמות ישראל כנ"ל . ועל ידי לימוד הזכות שלו עליהם יתעוררו בתשובה.

גם בזה רואים אנו איך הרבי שליט"א מלך המשיח יוצא מגדרו ללמד זכות על עם ישראל ולסנגר עליהם. הרבי שליט"א מדגיש כי כל אחד ואחת מישראל הוא חלק אלוקה ממעל ממש, "ישראל אע"פ שחטא ישראל הוא" , כל יהודי הוא מלא מצוות כרימון, ועל-פי  הלכה רצונו האמיתי של כל יהודי הוא לקיים את כל המצוות ולהתרחק מן העבירות. הרבי שליט"א ביאר כי כל בני ישראל בדורנו שלעת עתה אינם מקיימים עדיין מצוות בשלמות – הם בבחינת "תינוקות שנשבו" , ואינם אשמים במצבם והקדוש-ברוך-הוא  אוהב כל-אחד-ואחד מבני ישראל ורוצה בטובתו. וכשהוא שולח את החסידים לקרב יהודים הוא מדגיש שעליהם לעשות זאת מתוך אהבת ישראל ולהביט על כל יהודי כפי שהוא באמת מצד נשמתו כפי שנתבאר כאן.

ומבואר בחסידות  שמעלת המשיח היא שיזכה לתקן קיום המצות מעשיות "בפועל ממש בלבד", ודווקא על ידי זה הוא ממשיך לעולם את הגילויים הנעלים ביותר.

גם בעניין זה רואים אנו בפעולתו של הרבי שליט"א מלך המשיח בדור הגאולה תופעה אדירה וחסרת תקדים בתולדות עם ישראל, כיצד קם צדיק אחד ומתחיל להשפיע על כל ישראל לקיים את מצוות התורה, ומחולל מהפך עצום בשייכותם לקיום המצוות. הרבי שליט"א מלך המשיח יצא בעשרה מבצעים לקירוב היהודים לאביהם שבשמיים, החל ממבצע אהבת ישראל, מבצע תפילין, מבצע מזוזה, מבצע תורה, מבצע חינוך, מבצע 'בית מלא ספרים – יבנה וחכמיה', מבצע צדקה, מבצע טהרת המשפחה, מבצע כשרות, ומבצע נשק. כתוצאה ממבצעים אלה מאות אלפים מבני ישראל בעולם יצאו מגדר "קרקפתא דלא מנח תפילין מעולם" , ברוב בתי ישראל ישנה מזוזה כשרה, רבבות משפחות החלו בשמירת מצות "טהרת המשפחה", רבבות מטבחים הוכשרו ובתים החלו לשמור כשרות, וכן בשאר המצות של "עשרת המבצעים", ו"מצווה גוררת מצווה" ורבים רבים חזרו בעקבות קיום מבצעים אלה לחיי תורה ומצוות מלאים. הצלחתו העצומה בהשפעה על בני ישראל נובעת מהאהבה העצומה שמרעיף על כל יהודי, כפי שתואר לעיל, בראש מעייניו עומדת אך ורק טובתו של כל יהודי בעולם, וכיצד יוכל לפעול שעוד יהודי יוכל לקיים מצווה, ולהתרחק מן העבירה.

בכדי להגיע בפועל לכל יהודי בעולם, החל המלך המשיח לשלוח שלוחים לכל מקום בעולם, שיפעילו במקום מרכז פעילות להפצת התורה והמצות בין היהודים בסביבה, לאפשר להם להשתייך לעמם ולבוראם בכל חג ומועד, שבת וכל יום, לחזקם ולעודדם. אלפי בתי חב"ד פועלים ברחבי הארץ והעולם בשליחות המלך המשיח, ואור התורה והמצוות מגיעים לכל יהודי בכל מקום. הרבי שליט"א אמר אז במפורש כי זוהי פעולתו של מלך המשיח עליו אומר הרמב"ם "ויכוף כל ישראל", בבארו כי בודאי לא יוכל לעשות זאת על-פי  דרך הטבע לבדו, אלא באמצעות שלוחים. הרבי שליט"א אף ביאר בפרטיות את אופן הכפי'ה, לא בשוט אלא כפיה בדברים , וביאר את רגש האהבה של מלך המשיח כלפי כל יהודי, כאשר ניכר שהוא מתייחס אל עצמו ואל פעולותיו.

בנוסף לפעולה זו, הרבי שליט"א לא פוסח על שום אפשרות, איזו שתהי'ה, להצליח לפעול קיום עוד מצווה על ידי עוד יהודי. אם על ידי פיזור חסידיו ברחובות בחגי ישראל לזכות את היהודים העוברים ושבים במצות החג, אם על ידי הוראות פרטיות לאנשים, שיחות טלפון לכל העולם, ושליחת שליח מיוחד וכמה שלוחים להצלת נשמה יהודית אחת!

הרבי שליט"א מלך המשיח  מבאר שהלשון "לילך בה" – היא על צדיקים שלא חטאו, ו"לחזק בדקה" – לבעלי תשובה שעברו ופרצו. ואכן, ה"יכוף כל ישראל" של מלך המשיח כולל גם השפעה על החוגים הדתיים, שבתחילה ניסו להתנגד לפעולות אלו של קירוב יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות, ועתה ברוך השם, בהשפעתו העצומה של נשיא הדור – כל החוגים הדתיים מתעסקים בזה, כל חוג בדרכו שלו.

נקודה נוספת יש בלשון "ולחזק בדקה", מלשון "בדק הבית" שתפקידו הי'ה לבדוק מה דרוש תיקון בבית המקדש, ולתקנו. וגם בזה רואים אנו לאורך השנים את פעולתו של מלך המשיח בדורנו, שדאג כל העת לחזק בדקה של התורה, ולתקן את הדרוש תיקון וחיזוק בעם ישראל, וגם בזה באה לידי ביטוי השפעתו על כל עם ישראל, גם השומרי תורה ומצות.

ולדוגמא: הרבי שליט"א מלך המשיח עורר להשתדל לדבר תמיד בלשון חיובית, ובמקום "רע" לומר "היפך הטוב" וכיו"ב, לא להתבטא על יהודי בלשון "רחוק" או "חילוני" רחמנא-ליצלן כי אין יהודי של 'חול' – יהודי הוא קדוש! וחס-ושלום לא לומר "להבדיל" בין יהודים איזה שיהיו. על דרך זה העיר על צורת הלוחות שהיו מרובעותמקור ולא עגולות, וכן על צורת קני מנורת המקדש שהיו אלכסוניות וישרותמקור ולא עגולות – ודרש ועורר לתקן זאת בכל מקום וכן לעשות בקני החנוכיות שלא יהיו עגולות. כן עורר על כך שילדות קטנות ידליקו נרות שבת בברכה, ועל החובה בבדיקת תפילין ומזוזות, שבזכות זה ישנם מכונים לבדיקת סת"ם בכל מקום בעולם! ועוד נקודות רבות שבהם חיזק את בדק התורה.

כך גם רואה המלך המשיח מהו העניין הנדרש בעת זו לעם ישראל ומעורר על כך, ולדוגמא שיצא עם מבצע "אות בספר התורה" לילדי ישראל ולכל עם ישראל בבארו שזוהי דרך להינצל מכל רע, בחירת שתים עשרה הפסוקים המיוחדים לילדי ישראל, על ידם זכו מליונים מילדי ישראל בדור האחרון שפסוקי תורה שגורים על פיהם וחקוקים בלבם. כן גם תיקן את התקנה הקדושה של לימוד הרמב"ם, שמאחד את כל עם ישראל בלימוד כל התורה כולה.

הרבי שליט"א עורר מנהגים עתיקים שהיו נהוגים בעם ישראל והחזירם לקדמותם, כגון אכילת חרובים בט"ו בשבט, אמירת "דברי כיבושין" בתענית, לימוד הלכות בית הבחירה בשלשת השבועות, סיומי מסכתות בתשעת הימים ועוד, כל זה מהווה חלק מה"לחזק בדקה" של מלך המשיח.

"וילחם מלחמות ה'"

זהו הסימן ההלכתי האחרון על פיו נדע שאכן אותו מלך שיעמוד מבית דוד – "הרי זה בחזקת שהוא משיח".

מהם אותם המלחמות שמלך המשיח נלחם עוד בזמן הגלות? ישנם אומות המצרים לבני ישראל ולא מניחים להם לעסוק בתורה ומצוות, שזהו עיקר ענין הגלות – מניעות ועכובים על קיום התורה, ומלך המשיח נלחם בהם ומניח לישראל לעסוק בתורה ומצוות כהוגן .

ומלחמות אלו נקראים מלחמות ה', כלשון הכתוב בדוד "כי את מלחמות ה' אדוני נלחם " וכפירוש הפסוק שמלחמתו להגנת בני ישראל נקראת מלחמת ה' כי כל הנוגע בהם כנוגע בבבת עינו

מבואר  שמלחמתו של מלך המשיח אינה בכלי נשק אלא בדברי שלום, "והכה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע" , ובלשונו של הרבי שליט"א מלך המשיח: "דווקא מתוך מלחמה של שלום", "המלחמה על ידי לימוד התורה וקיום מצוותי'". במסגרת מלחמה זו של "למלאות העולם צדק", הרבי שליט"א מלך המשיח והודיע  עוד לפני כ-30 שנה שהמשיח שבדור נלחם "מלחמות ה'", ומפרט שזה כולל את המלחמה "להעביר ממשלת זדון מן הארץ", והסביר שנצחון מלחמה זו יהיה כאשר יצאו ממדינת רוסי'ה עשרות אלפים ורבבות מבני ישראל.

וכעת קובע הרבי שליט"א מלך המשיח: רואים בפועל שכבר נעשה ה"ילחם מלחמות ה'", ובכמה וכמה עניינים כבר מנצח!

ועינינו יכולים לראות זאת בפשטות את נצחונו של מלך המשיח: במשך קרוב לאלפיים שנה שבני ישראל היו בגלות לא הי' באפשרותם לקיים תורה ומצוות ובכל דור עמדו עליהם נוגשים. גם בדור האחרון ממש כמה מליונים מבני ישראל היו מעבר למסך הברזל תחת שלטון הצורר הקומניסטי ללא אפשרות לקיום תורה ומצוות מינימלי.

ובשנים האחרונות, קרה דבר פלא שלא היה כמוהו בכל ההיסטוריה, שהמעצמה הסובייטית התפרקה מאליה ללא יריה אחת, וכעת בני ישראל בכל מקום שהם על פני העולם חפשיים לגמרי לקיים תורה ומצוות ללא שום הגבלות מאומות העולם! זהו נצחונו של מלך המשיח!

(המשך מלחמה זו להעביר ממשלת זדון – נשלמה בשנה שעברה, כאשר על פי נבואתו של הרבי שליט"א מלך המשיח  עברה ממשלת עיראק – שהיא המשך מלכות בבל הרשעה – מן העולם).

בענין זה נלחם המלך המשיח גם מלחמה חיובית – בהפצת שבע מצוות בני נח בין אומות העולם, ובחינוך ילדי אומות העולם על יסוד האמונה בבורא העולם ומנהיגו, כשהוא חולל במישורים אלו מהפך עולמי כשמנהיגי ארצות הברית ועוד מדינות בעולם יצאו בקריאה לקיום שבע מצוות בני נח, בחקיקת חוק ל'רגע של שתיקה' ומחשבה אודות בורא העולם בבתי הספר הכלליים בארצות הברית, ועוד.

ענין נוסף במלחמותיו של המשיח, כפסק הרמב"ם  שענינו של המלך הוא: "להרים דת האמת ולמלאות העולם צדק ולשבור זרוע הרשעים ולהלחם מלחמות ה'". ומבאר הרבי שליט"א מלך המשיח  ש"מלחמות ה'" הם על אותם שלשה ענינים שמונה הרמב"ם.

מלחמתו של הרבי מלך המשיח שליט"א בדורנו לאורך השנים "להרים דת האמת" היא בכל שלשת השלמויות: מלחמה אדירה ניהל הרבי שליט"א על "שלמות התורה", כשהוא עומד בפרץ כנגד כל פרצה בחומת הדת. כנגד הרוח הפשרנית שדבקה בחוגים שונים ביהדות, וכנגד שיטת ההתגוננות של יהודים מפני אליל המדע. מאבק ארוך ועיקש ניהל כנגד נסיעת אניות ישראליות בשבת, וכנגד עוד פרטים רבים בתחומי קיום התורה והמצוות על ידי בני-ישראל בכל מקום שהם. גם מלחמה חיובית מנהל הרבי שליט"א על שלמות התורה, כאשר הוא מפיץ את עשרת מבצעי הקודש, שולח שלוחים להפצת התורה והיהדות בכל מקום יהודי בעולם, ופועל בכל דרך אפשרית לחיזוק היהדות והפצתה בפרט ובכלל (וכנ"ל באריכות).

מלחמה אדירה ניהל המלך המשיח על "שלמות העם", כשהוא לוחם כארי על ביטול הגזירה של חוק "מיהו יהודי" המתיר "גיור" שלא דווקא "כהלכה" היהודית, גיור שאינו אמיתי. זוהי פרצה מסוכנת המערערת את רציפותה של האומה היהודית בהתאם למסורת ההלכתית מדורי דורות. זהו מאבק על דבר הבסיסי ביותר – על עצם הזהות היהודית – שלמות העם היהודי. מאבק זה בא לידי ביטוי בכל רחבי העולם, במלחמה נגד המיסיון והכתות למיניהם, ומלחמה רחבה כנגד תופעת ההתבוללות הנוראה שמאיימת בדורנו על הזהות היהודית, כאשר הרבי שליט"א מפעיל את כל כוח ההשפעה בכל האופנים, ומונע מאות מקרים של חתונות יהודים עם – להבדיל – גויים ח"ו.

ידוע מאבקו על "שלמות הארץ", מלחמה שמשתרעת על פני עשרות שנים של זעקה, בבארו כי על פי ההלכה אסור למסור אף שעל משטחי ארץ ישראל לגויים, מצד פיקוח נפש, וגם אין ליושבים בממשלה הכוח והרשות למסור שטחים אלו השייכים לכל אחד ואחת מבני ישראל בכל מקום שהם, והקדוש-ברוך-הוא החזירם לידינו בנסים גלויים (במלחמת השחרור וששת הימים) – דבר המהוה גם זלזול במתנת הקדוש-ברוך-הוא, שהוא חילול ה' וחילול קדושת הארץ. הרבי שליט"א התריע כי גם הדיבורים אודות אוטונומי'ה אסורים, ויביאו לבסוף למסירת חלקים מארץ ישראל בפועל, והזהיר  כי ממשלה שתלך בכיוון זה – אזי הוא בעצמו יהיה הראשון שילחם בכל התוקף ובכל הכוחות נגדה, שתתפרק הממשלה!!! ואכן מאז ועד היום כל ראש ממשלה שדיבר על מסירת חלקים מארץ ישראל לא השלים את הקדנציה!

זהו אם כן הסימן האחרון של מלך המשיח המוכיח באופן סופי כי הוא אכן יגאל את עם ישראל.

ולאחר שמנינו את כל הסימנים ההלכתיים של "בחזקת משיח" עם ההוראה כיצד התקיימו בשלמות במלך מבית דוד שעמד בדורנו – דור הגאולה, מובן מדוע "ישנו כבר" המלך המשיח, והוא מוכן לגאול את העם בכל רגע. ולכן פסקו רבנים מכל העולם כי הרבי שליט"א הוא המלך המשיח על פי ההלכה, והוא צריך כל רגע להתגלות ולגאול את כל עם ישראל. ובלשונו של הרבי מלך המשיח שליט"א עצמו: "שלאחר שישנו כבר ה"מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו . . ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה וילחם מלחמת ה'" - שאז "בחזקת שהוא משיח" – שכבר יהיה מיד "משיח בודאי" על ידי זה ש"עשה והצליח ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל . . ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד".

רמזים וסימנים בשמו של משיח

בנוסף ולאחרי ביאור הצד ההלכתי, לאחר שמצד קביעת התורה ברור שהרבי שליט"א נשיא דור הגאולה – הוא המלך המשיח, נמצאו בהשגחה פרטית רמזים וסימנים רבים על כך, נביא כאן רק חלק קטן בנוגע לשמו של משיח. ראשית מצד שמו – "מנחם": נאמר בגמרא  שמנחם הוא שמו העיקרי של משיח שנאמר  "מנחם משיב נפשי", ונקרא מנחם שהוא עניין הנחמה , כי הוא ינחמנו וישמחנו , הוא ינחם את ישראל . אכן מובא בספרים הקדושים : "קבלת אבותינו הקדושים כי מלך המשיח מנחם שמו", הרבי שליט"א עצמו ציין כמה וכמה פעמים ש"משיח מנחם שמו ".

שמו המלא של הרבי שליט"א "מנחם מענדל" (בגימטרייא "ויצא חוטר") הוא על שם (סב סבו) האדמו"ר השלישי לנשיאי חב"ד, הנקרא על שם ספרו "צמח צדק". הרבי שליט"א מלך המשיח מסביר  שהטעם העיקרי לכינוי זה הוא להיותו הגימטרייא של שני שמותיו. "מנחם" – "צמח" (138), ו"מענדל" – "צדק" (194). שתי שמות אלו רומזים למשיח, "צמח" – "איש צמח שמו", "צדק" – כנאמר עליו  "ושפט בצדק . . והי'ה צדק אזור מותניו". ומוסיף הרבי שליט"א מלך המשיח שהחסידים הם אלו שכינו את הספר – ועל שמו את הרבי - בשם זה, ובזה מתבטאת האמונה של החסידים, שכל חסיד מאמין באמונה שלימה שהרבי שבדורו – הוא הוא המשיח.

על התפילה לגאולה מיד ממש, אמר הרבי שליט"א מלך המשיח – שהיא עם כל הפירושים ועם כל הראשי תיבות שב"ממש"259. ואכן "ממ"ש" הוא ראשי התיבות של שתי שמותיו ושם משפחתו של הרבי שליט"א מלך המשיח - שניאורסאהן! שהם גם בגימטרייא "זה רוחו של מלך המשיח" (1015)!

מוצאים אנו בספרים  שיש סימן על המשיח שבשם משי"ח נרמז שמו ושם אמו. אכן בשם משי"ח ישנם הראשי תיבות של שמות הרבי שליט"א מלך המשיח, משפחתו, אביו ואמו – מנחם שניאורסאהן יצחק חנה! בנוגע לשם אמו ישנו רמז בספרים  שסופי התיבות "מצמיח קרן ישועה" הם חנה, שהתנבאה "וירם קרן משיחו". יום הולדתו של הרבי שליט"א מלך המשיח – "י"א ניסן", נרמז בפסוק "אני – היום ילדתיך" שנדרש על מלך המשיח .

הכרזת הקודש

בכ"ז אדר ראשון תשנ"ב אירע המאורע הנורא, הרבי שליט"א מלך המשיח נפל  באוהל הקדוש של חותנו הרבי הקודם, והחלה תקופה בה עם ישראל ראה את מלכו סובל את סבלות העם, כפי שנאמר על משיח  "אכן את חוליינו הוא נשא ומכאובינו סבלם". מצד אחד זוהי ירידה, אך לאידך התגלותו כמלך המשיח נמשכה ביתר שאת ויתר עוז. דווקא אז נפסק בגלוי על ידי עשרות רבנים שהרבי שליט"א הוא מלך המשיח (פסק הדין הוקרא בפני הרבי שליט"א בי"א ניסן תשנ"ב), ודווקא בשלב זה החלה התגלותו של הרבי שליט"א כמלך המשיח לצבור תאוצה רבה בקרב העם.

בעידודו הישיר(!) של הרבי שליט"א החלו הפעולות להפצת בשורת הגאולה והגואל לצבור תאוצה רבה, ותחומי הפרסום וההסברה התרחבו. נושא גילוי וביאת המשיח והגאולה הקרובה היו לשיחת היום, קהל החסידים בראש אלפי ישראל האמינו ברבי שליט"א מלך המשיח, וציפו וייחלו בקוצר רוח לרגע ההתגלות.

באותה תקופה עם ישראל חש כי זהו הזמן שביכלתו ואחריותו להוסיף חיים במלך. והתעוררו לפעולה מיוחדת בנושא.

בהתאם לנאמר בשיחה מיוחדת מיום ב' ניסן תשמ"ח בה ביאר הרבי שליט"א מלך המשיח כי הדרך בה יכול העם להוסיף חיים במלך היא על ידי ההכרזה "יחי המלך" , הכרזה המבטאת את קבלת מלכותו כמלך המשיח, ובכוחה לפעול את ביאת המשיח בפועל ממש. בשבת-פרשת תזריע ומצורע תנש"א הכריזו לפני המלך המשיח לראשונה את הכרזת הקודש: "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד"! הרבי שליט"א נהנה מאוד וחייך חיוך רחב, ואף התייחס לכך בשיחה ואמר שזוהי "הכרזה המהדהדת בכל סדר ההשתלשלות". בהמשך לכך שרו בפני הרבי שליט"א בשבוע שלאחרי זה את הכרזה זו, והרבי שליט"א עודד אותה בידיו הקדושות. בשנה שלאחר מכן  התייחס שוב להכרזה "יחי אדוני המלך דוד לעולם", וביאר כי תוכנה של ההכרזה היא התגלות מציאות של מלך המשיח!

באותה תקופה קשה, בה סבל הרבי שליט"א מלך המשיח את עוונות הדור וקיבל על עצמו את הייסורים של מלך המשיח, התעורר קהל החסידים להוסיף חיים במלך על ידי הכרזת ההכתרה: יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! בשמחת תורה תשנ"ג, בעת ההקפות, שרו בפני הרבי שליט"א את הכרזת קודש זו, והרבי שליט"א עודדה בכל עוז. מאז הפכה שירת ההכרזה בפני הרבי שליט"א למנהג קבוע בכל תפילה, כשהרבי שליט"א מלך המשיח מעודד את השירה פעם אחר פעם ובאופן של "שימה בפיהם" כשהראה בצורה ברורה שרצונו הקדוש שישירו לפניו דוקא ניגון זה והוא גורם לו נחת רוח מיוחדת.

ביום יו"ד שבט תשנ"ג, יום בו קבל הרבי שליט"א מלך המשיח על עצמו את נשיאות דור הגאולה (בשנת תשי"א), יצא הרבי שליט"א מלך המשיח לעיני כל העולם שצפה בו באמצעות שידור לוין עולמי, וקיבל מעם ישראל את המלכות בעידוד שירת ההכרזה: יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! הייתה זו תקופה בה התגלות מציאותו של מלך המשיח הגיעה לממדים גדולים ורחבים ביותר.

הכרזת קודש זו שלשה משמעויות לה: א. קבלת המלכות של הרבי שליט"א כמלך המשיח, שעל ידי הכרזה זו בדיבור  מקיימים את מצות "מינוי מלך", וזה פועל גם את ההוספה של העם בחיי המלך. ב. תפילה ובקשה שיתגלה ויגאלנו תיכף ומיד. ג. קביעת עובדה, שישנה התגלות מציאותו של משיח והוא חי לעולם ועד.

ביאורי האמונה • פרק ב': תהליך ההתגלות

תפקידו של מלך המשיח

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...