• ב"ה ימות המשיח!
  • ז' ניסן התשפ"ד (15.04.2024) פרשת מצורע

כ"ח ניסן • הווידאו והתמליל המלא של השיחה הידועה

28 שנים חלפו מאז זעקתו הנפשית של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א: "עשו כל אשר ביכולתכם להביא בפועל את משיח צדקנו" • "אתר הגאולה" מגיש ווידאו מיוחד בצרוף התמליל המדויק של "השיחה הידועה" ממוצאי ז"ך אור לכ"ח ניסן תנש"א • לצפייה ולתמליל המלא
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

עשרים ושמונה שנים חלפו מאז זעקתו הנפשית של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א: "עשו כל אשר ביכולתכם להביא בפועל את משיח צדקנו" • "אתר הגאולה" מגיש ווידאו מיוחד בצרוף התמליל המדויק של "השיחה הידועה" ממוצאי ז"ך אור לכ"ח ניסן תנש"א • לצפייה ולתמליל המלא:

להורדת השיחה "הידועה" מוצאי כ"ז אור לכ"ח ניסן, מוגה בדבר מלכות

להלן תמליל השיחה מתוך הווידאו בתרגום חופשי:

כבר דובר במשך השנה כמה פעמים, זו שנה שיהודים נתנו לה ראשי תיבות ת'הא ש'נת נ'פלאות א'ראנו בסדר זה, ואז הדיוק שהמילה אראנו באה בסוף אחרי שיש את ענין הנפלאות. ויכול להיות ש"אין בעל הנס מכיר בניסו", במילא זה יכול להיות כך גם בנוגע לנפלאות וזה גם דרגה בנס ויותר מנס, והראשי תיבות מוסיפים בזה, שזה ענין של "אראנו", במילא, לא שייכת בזה כל המציאות של "אין בעל הנס מכיר בנס", כי הקב"ה עצמו מתמסר, ומתעסק בזה להראות לו את שני הדברים: שאין ספק שמראים דבר אמיתי, את מה שמראים והענין השני הוא שמראים זאת בתכלית השלמות, כי ה"אראנו" הכוונה על הקב"ה [=שמראה], ועוד יותר, כי לפעמים הקב"ה מוזכר בלשון נוכח, ובמילה "אראנו" הקב"ה מוזכר בלשון נסתר, דהיינו הדרגה באלוקות שהיא על דרך הרגיל שהיא בדרך הנסתר, ואז זה נהיה "אראנו" ועד ש"אראנו" – אין ענין יוצא מידי פשוטו, שרואים זאת .בראיה מוחשית.

על אחת כמה וכמה שלשון הכתוב הרי היא "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות", כתוב קודם "אראנו" ורק אחר כך "נפלאות", במילא יש כאן ענין שני, בגלל שזה לשון הפסוק,

 ואף על פי כן בענינים שקשורים על פי דין שצריך לכתוב זמן בשטרות, אז צריך לכתוב קודם על הסדר את העשיריות נ'פלאות ורק אחרי זה את ענין האַחֲדוֹת. מה שאין כן בלשון הפסוק יש את הענין השני.

אז ישנם שני הענינים ביחד, הן את ענין "נפלאות אראנו" והן את ענין "אראנו נפלאות".

ונוסף לזה, כאמור בקביעות שנה זו וגם בזמן ספירת העומר, כמדובר בשיחה הקודמת, כפי שנאמר במדרש שאז זה "תמימות שבתמימות",ששבעה שבועות אלו של שבוע תמים שמתחיל בספירת החסד, החל מחסד שבחסד, מתחילה ביום ראשון בשבוע, ועד מלכות שבחסד [=בשבת] על דרך זה הספירות שלאחרי זה. ומובן גם, שהשלימות של חג השבועות שזה הרי קשור עם זמן מתן תורה, זמן מתן תורתנו, וזה הרי קשור עם כל הענינים כולם, שתורה היא "אסתכל באורייתא וברא עלמא", על אחת כמה וכמה כפי ,שזה קשור עם יהודים, לא סתם "עלמא", אז על אחת כמה וכמה שכל הענינים כאן הם ביתר שאת וביתר עז.

ונוסף עוד ענין במיוחד שקשור גם עם הקביעות של יום זה, וזה כאמור, כ"ז; שהענין בזה, שהוא שלוש פעמים שלוש – שלוש, שלוש פעמים שלוש פעמים שלוש. שזה הרי השילוש של ענין השלושה כמדובר במשך השנה כמה פעמים, שתחילת השנהשהחלה בשלושה ימים [=שני ימי ר"ה ושבת], ואחר כך זה חזר על עצמו שלוש פעמים ככה.

ולזה נוסף שלוש פעמים שלוש באותו יום, החל מלילה זה, שזה כ"ז, ואז יש את הענין כמו שהוא, שלוש פעמים שלוש.

ומיד אחרי זה עולים מכ"ז, מיד אחרי זה עולים לכ"ח שהרי כ"ז קשור עם כח, שבכל ענין, על אחת כמה וכמה ספירת העומר, יש יותר בהדגשה את ענין המניין, שזה בפשטות מצוות ספירת העומר, ענין המניין, "מצווה למימני יומי ומצווה למימני שבוע".

ויש נתינת כח גם מענין זה, ומיד ממשיכים ועולים ליום שהוא ערב ראש חודש ויש לו את כל המעלות של ערב ראש חודש עד שהוא מכונה בשם "יום כיפור קטן", שערב ראש חודש הוא מעין יום הכיפורים, ומיד אחרי זה בא היום שהוא "וביום שמחתכם אלו השבתות", שהשבת באה מיד אחרי כ"ח ואחרי זה בא, עוד יותר, שזה "מחר חודש", שמיד אחרי השבת נכנסים מיד לחודש, לראש חודש, ועוד יותר, מיד אחרי זה גם זה לא סתם יום אלא גם, ראש חודש שני, ואדרבה בנוגע למנין החודש העיקר הוא היום השני של ראש החודש,

ואצל חסידים התקבל שגם היום שלאחרי זה [=ב' אייר], הוא הרי "תפארת שבתפארת" הענין של "מלכתחילה אריבער".

כך שבנוסף, יש גם את היום שבא מיד לאחרי זה בהמשך, לאחרי היום של כ"ז, ואחריו היום של כח, אחרי זה היום של שלוש פעמים שלוש פעמים שלוש, כ"ט, אחרי זה שבת, וראש חודש יום אחד, ואחרי ראש החודש יום שני, ומיד לאחרי זה יש לנו את ה"לכתחילה אריבער",

שכל הענינים שיהיו עד אז, ובאמת יתכן שאמנם אלו ענינים של "אריבער", שכל הענינים האמורים הם "אריבער" [=מורמים] מדרך הרגיל של הנהגה הרגילה,

הן הענין של ז"ך, הן הענין של כ"ח, הן הענין של כ"ט, ושבת, הן ענין ראש חודש,והן ענין של יום השני של ראש החודש השני ומיד אחרי זה ?? וכל הענינים באופן "אריבער".

אחרי זה מגיע יום שיהודים נתנו לו, והולך ומתפשט יותר ויותר שכל הענינים של "אריבער" מתחילים מיד "באופן של "לכתחילה אריבער ועד, כפי שהרבי מהר"ש הדגיש ונשיא דורנו סיפר בהקדמה, שכאשר העולם אומר ש[צריך לעשות] באופן כך וכך, ואני אומר, אומר הרבי מהר"ש, שצריך "מלכתחילה אריבער".

וכמדובר כמה פעמים שכל זה קשור גם עם ענין הצדקה, והכל קשור עם ענין הגאולה האמיתית והשלמה.

ובמילא, נהיית תמיהה הכי גדולה: שכאשר מתאספים עשרה יהודים ביחד, מבלי הבט על כל הענינים, איך יתכן שעוד לא הביאו את המשיח?!

דבר הכי אינו מובן כלל וכלל!!

ואחרי זה באים ואומרים סברות, ויש עוד שאלה, ועוד פעם ענין של התוועדות, ובמילא שוב כותבים את הדברים, ואחר כך יש מתמידים שמשתדלים לזכור את מה שנאמר, ובמצב זה, כך זה נשאר,

ורח"ל זה בסדר לדעתם שהיום בלילה לא יבוא משיח, וזה בסדר אם גם מחר בבוקר לא יבוא משיח,ומחרתיים לא יבוא משיח!!

 אמנם כותבים, ומפרסמים להכריז "עד מתי", וכו אבל אם היו כותבים עם אמת פנימית, ומתכוונים באמת, אז בטוח לגמרי שמשיח היה כבר בא מזמן יחד עם הגאולה האמיתית והשלמה!!

 מה אני עוד יכול לעשות בזה, אני לא יודע!!

 כי כל מה שנעשה עד עכשיו, זה להבל ולריק!!

 שום דבר לא יצא מזה, נשארנו בגלות, ועוד יותר, נשארנו גם בגלות פנימית בנוגע לעבודת ה'.

 וכמדובר כמה פעמים. במילא הדבר היחיד שאני יכול לעשות, זה להעביר זאת לכל אחד מכם. ותעשו כל מה שאתם יכולים לעשות, ותראו איך להביא את המשיח תיכף ומיד ממש באופן, בענינים שהם אמנם אורות דתוהו, אבל בכלים דתיקון.

 ויהי רצון שסוף כל סוף ימצאו עשרה יהודים, שהם יתעקשו!! ויגידו שחייבים לפעול אצל הקב"ה, שאז זה "עם קשה עורף הוא", "וסלחת לעוונינו ולחטאתינו ונחלתנו", ואז אין ספק שהקב"ה יביא את הגאולה האמיתית והשלמה תיכף ומיד ממש!!

ולזרז במה שאני עוד יכול לעשות בזה, לתת לכם, לכל אחד מכם שליחות לצדקה.

ויהי רצון; אני עשיתי כל מה שאני יכול, מכאן ולהבא עשו אתם כל מה שאתם יכולים.

 ויהי רצון, שימצאו ביניכם, על כלפנים, אחד, שנים, שלושה שיטכסו עצה מה לעשות ואיך לעשות, ועוד והוא העיקר, שיפעלו בפועל ותיכף ומיד ממש ומתוך שמחה וטוב לבב!!

 

חלוקת דולרים להוספה בצדקה • כ"ח שבט תשע"ט

ב' ניסן • "צריך שהעם יכריז יחי המלך"

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...