• ב"ה ימות המשיח!
  • י' סיון התשפ"ד (16.06.2024) פרשת נשא

לקחת מפורים שמחה לכל השנה

על הקשר המיוחד בין שני החגים - יום הכיפורים וחג הפורים הדומים לא רק בשמותם אלא גם בתוכנם. בחסידות נאמר שחג הפורים הינו נעלה וגבוה מיום כיפורים
לקחת מפורים שמחה לכל השנה
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

חג הפורים הוא חג שממנו אנו "לוקחים" שמחה על כל השנה. שמחה מיוחדת - "עד דלא ידע" - למעלה מהמגבלות והמדידות של השכל האנושי והידיעה שלנו.

שואלת על כך תורת החסידות, מה מיוחד כל כך בחג הזה, שדווקא בו אנו מצווים להגיע לשמחה גדולה כל כך?

מסביר אדמו"ר הזקן - בעל התניא - שבתיקוני זוהר מובא ש"כיפורים" הוא "כ" פורים - זאת אומרת שיום הפורים נעלה אף מיום הכיפורים!

[ראה ספר תורה אור של אדמוה"ז, דף קכ"א].

ומבאר זאת בעומק הרבי מלך המשיח שליט"א [ספר המאמרים מלוקט, חלק ה', עמ' קפ"ט ואילך]:

יש כמה דברים משותפים בין פורים לבין יום הכיפורים:

פורים נקרא כך על שם ה"פור" - הגורל - שהטיל המן על חודש אדר, ושבסופו של דבר הפך לחג לעם ישראל. וגם בכיפורים ישנו ענין הגורל - שהרי ביום הכיפורים הפילו גורל על 2 השעירים - ולפי תוצאת הגורל, שעיר עזים אחד היה מוקרב לה' בבית המקדש, ואילו השעיר השני היה נשלח "לעזאזל".

הרבי מלך המשיח שליט"א מביא דבר נוסף שמשותף בין פורים לבין יום הכיפורים:

במגילת אסתר לא מוזכר כלל שם ה'. ומבואר על כך בתורת החסידות שזה משום שהגילוי האלוקי של מגילת אסתר ופורים הוא נעלה אפילו יותר משם ה'!

וכך גם לגבי יום הכיפורים - שכתוב עליו בתורה: "לפני ה' תטהרו" - ומבארת על כך החסידות, שהכפרה של יום הכיפורים מגיעה ממקום כל כך גבוה - "לפני" ומעל לשם ה'!

ולסיכום: גם בפורים וגם ביום הכיפורים ישנו את ענין ה"פור" - שהוא הגורל.

ובשניהם גם יש גילוי אלוקי של אור נעלה וקדוש - שהוא מעל שם ה'.

והרבי מלך המשיח שליט"א מסביר ששני הדברים הללו קשורים האחד לשני - כי זה שאור אין סוף שמתגלה בשניהם הוא מעל שם ה' - זה משום שבשניהם יש אור כזה שהוא מעל "סדר השתלשלות" - מעל החכמה וההבנה - מעל ספירת החכמה הקדושה.

ומדוע פורים נעלה יותר מיום הכיפורים?

מבאר על כך הרבי מלך המשיח שליט"א, על יסוד דברי אדמו"ר מהר"ש ובנו אדמו"ר הרש"ב [האדמו"ר הרביעי בשושלת חב"ד, ובנו ממלא מקומו - האדמו"ר החמישי בשושלת האדמו"רים] - שיום הכיפורים אינו מכפר על כל העבירות, שהרי אמרו חז"ל שהוא אינו מכפר על "כריתות ומיתות בית דין" וגם לא על העבירה החמורה של "חילול ה'", ואילו פורים, מכפר גם על עבירות אלו!

שהרי אנו רואים שלמרות שעם ישראל "נהנו מסעודתו של אותו רשע" [הסעודה של אחשורוש] והיה בזה חילול ה', ולכן נגזרה עליהם הגזרה הנוראית של המן הרשע, הרי שענינו של פורים הוא הביטול והכפרה גם על חטא חמור זה, זאת אומרת שלפורים יש כח לבטל ולכפר גם על העבירות החמורות ביותר, שאפילו יום הכיפורים לא מכפר עליהן!

ובנוסף לכך, הרי הכפרה של יום הכיפורים היא רק עם תשובה [כולל וידויים וצום וכו'], ואילו בפורים הרי הכפרה היא רק ע"י השמחה הגדולה, וע"י קיום מצוותיו בשמחה, וע"י אכילה ושתיה בסעודת פורים, ובלי שום צומות, אלא דווקא ע"י השמחה והאכילה !!!

אם כן ברור, לפי הסברו של הרבי מלך המשיח שליט"א, על יסוד דברי אדמו"רי חב"ד הקודמים, מדוע הכפרה של פורים היא הרבה יותר נעלית מזו של יום הכיפורים.

פורים שמח!

הקשר המיוחד בין מגילת אסתר והגאולה השלמה

ארבעת מצוות פורים: תקציר ההלכות

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...