• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ג אדר א' התשפ"ד (22.02.2024) פרשת תצוה

כ' חשון: יום הולדתו של רבי שלום דובער, הרבי הרש"ב

היום כ' חשון, מציינים את יום הולדתו של הנשיא החמישי לשלשלת אדמו"רי חב"ד, הרבי הרש"ב. מפעולותיו העיקריות: הקמת ישיבות 'תומכי תמימים', בהם לומדים את תורת החסידות כחלק מסדרי הלימודים, כמו שלמדים את חלקי התורה הגלויים
כ' חשון: יום הולדתו של רבי שלום דובער, הרבי הרש"ב
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

כעת ליל כ' מרחשוון - יום הולדת הרבי הרש"ב - רבי שלום דובער - אדמו"ר חב"ד החמישי, שהקים את ישיבות חב"ד "תומכי תמימים" הראשונות, והוא המייסד הנצחי של ישיבות אלו.

מתוך שיחת קודשו של הרבי הרש"ב (מלפני כ- 117 שנה, שנת תרס"ו, אחרון של פסח):

"בקיץ תרנ"ו בקרתי את אהלי הקודש של מורנו הבעל שם טוב, מורנו הרב המגיד ממזריטש, רבנו הזקן, רבנו האמצעי, ובשובי לליובאוויטש הייתי באהלי הקדש של סבי הרבי ה'צמח צדק' ושל אבי הרבי מהר"ש. ובברכתם הקדושה התחלתי לסדר ישיבה, לגדל בחורים חסידיים בעלי מידות, ומסורים לדרכי החסידות במסירות נפש. הייתי בטוח בברכתם של רבותינו הקדושים האמורים, שהישיבה תצליח, ואור התורה והעבודה יאיר בישראל בכלל, ובחסידים בפרט".

ועוד סיפר הרבי הרש"ב:

"עשר שנים חשבתי על יסוד ישיבה זו, ובמשך שנים אלו ביקרתי הרבה פעמים בגלל כך על ציוני אהלי הקדש של אבי הרבי מהר"ש, ושל סבי הרבי ה'צמח צדק' ".

ביום יסוד הישיבה, ט"ו אלול תרנ"ז, ערך הרבי הרש"ב אסיפה ובה היו כחמישים איש מבחירי הרבנים, זקני החסידים, והגבירים של אנ"ש, ובפניהם אמר הרבי את החלטתו על ייסוד הישיבה הקדושה, והסביר:

"תורת החסידות היא תורה שלימה שיש ללמדה בעיון היטב, להבינה ולהסבירה לעצמו כלימוד הסוגיות בגליא שבתורה, אלא שההפרש הוא שבגליא שבתורה לומדים הלכות שחיטה של בהמה חיה ועוף, ובתורת החסידות הלימוד של הלכות שחיטה הוא ביחס ליצר הרע, הנפש הבהמית והשכל הטבעי... בתורת החסידות הלימוד בהלכות מליחה הוא השקטת רתיחת הדמים בהשכלה והשגה בעניני אלוקות של בריאה יש מאין...

במשך 120 שנה... הנה בחסד אל עליון גילו לנו הוד כבוד קדושת אבותינו רבותינו הקדושים את תורת החסידות... ופתחו שערי חכמה בינה ודעת לכל הבא לגשת אל הקודש - לעבוד את ה' באהבה ויראה - על פי הוראת מורנו הבעל שם טוב והוראת כ"ק רבנו הזקן...

זה רבות בשנים אשר חשבתי אודות התייסדות ישיבה של בחורים בני תורה - שיתעסקו בלימוד תורת החסידות, והיו לי כמה מניעות בדבר, ועתה הגיע המועד לייסד בעזרתו יתברך אותה ישיבה שעלתה במחשבתי...

התייסדות הישיבה אינה בשביל תורה בלבד, תורה איננה חסרה ברוך ה'. ישנן הרבה ישיבות, ובכלל - בסביבה זו לא חסרה תורה. הכוונה היא "להאיר אור" - שילמדו נגלה וילמדו חסידות בשילוב הדוק - שיהיה במה 'ללכת בשוק'. אין בכוונתי למעט בדמות שאר הישיבות, ברם, בייסוד ישיבה זו - הכוונה היא "להאיר אור".

וסיים הרבי הרש"ב את דבריו בתפילה לה' יתברך על הישיבה ש:

"יאציל עליה רוח של יראת שמים, רוח של עבודה ופועל, רוח של נועם המידות, רוח של קבלת עול מלכות שמים...

ועל מנת כן הנני מיסדה - כי תלמידינו יהיו יראי אלקים, עובדי ה' מקרב ולב אמת, ואשר פריים יתנו בקיום המצוות בחיבת הקודש... כל אחד ואחד מהם ידע תעודתו בחיים - בעד 'תורה תמימה', ואז הנה נועם היהדות הטהורה יהל במושבם, ובכל מקום משכנותם יהיה 'תורה אור' ".

[כל הנ"ל מלוקט משיחות ומכתבי הקודש של הרבי הרש"ב ושל בנו הרבי הריי"צ - ומובא בספר התולדות של רבי שלום דובער, הוצאת קה"ת, פרק שלישי].

י"ד חשון - שלושים שנה!

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...