האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

סקירה על "דברי משיח" תנש"א א

הוצאה לאור

אתר הגאולה 377 צפיות 0

סקירה על "דברי משיח" תנש"א א

לפני מספר שבועות, ראה אור כרך חדש מסדרת "דברי משיח", והוא החלק הראשון מדברי תורתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א משנת ה'תנש"א – "הי' תהא שנת אראנו נפלאות".

ב"מכון להפצת תורתו של משיח" מציינים שזהו כרך השלשים (!) שבהוצאת המכון (כרך הרביעי של סדרת "דברי משיח", לאחר הופעת כ"ו כרכים של סדרת "ספר המאמרים" על פרשיות התורה והמועדים, במשך השנים תשע"ד-תשע"ו), ומתברכים שיהי' "בן שלשים לכח" – להדפיס ולהפיץ את תורתו של משיח באופן דהלוך ומוסיף ואור, ולזכות בקרוב ממש להו"ל "תורה חדשה".

ע"פ בקשת רבים, מגיש המכון סקירה קצרה מהייחודיות של הכרך החדש:

א. השיחות: ניתן לומר, שביחס לשלשת הכרכים הקודמים (של "דברי משיח – תשנ"ב"), יש כאן חידוש של ממש, בהיות שהשיחות הבלתי-מוגהות דחורף תנש"א טרם הופיעו בשלימותן בדפוס. השיחות של חורף תשנ"ב הופיעו כבר בשנת תשנ"ג בסדרת "שיחות קודש תשנ"ב", ואף שבסדרה הנוכחית עברו עריכה מחודשת עם הרבה הוספות – הרי אפשר לומר שזהו בגדר "ישן בכלי חדש"; משא"כ עתה מתגלים ענינים שלמים מתורתו של משיח שמעולם לא ראו את אור הדפוס במתכונתן המקורית!

ספר אראנו נפלאות_1

לדוגמא: השיחות של חג הסוכות נדפסו בספרי "התוועדויות" רק בצורה ערוכה – "קונטרס מעייני הישועה" (מה גם שמטבע צורת העריכה נאלצו להשמיט כמה פרטים), אבל הרוצה ללמוד בכל לילה את השיחה של אותו לילה הי' צריך להסתפק ב"ר"ד" או ב"תוכן קצר", אשר (מלבד זאת שנדיר למוצאם, הרי) לוקים בחסר בכו"כ מקומות (כגון הר"ד של ליל הושענא רבה תנש"א, שחסר בו כשני שליש מתוכן השיחה!). וכעת מופיעות ההנחות במלואן, ובתוספת מראי מקומות וציונים.

בשיחות קודש אלו ניתן למצוא מגוון רב של נושאים חשובים ומעניינים, ביניהם: ביאור טעם התחלת הלקו"ת בדרושי פ' בשלח (ע' 5); ביאת אליהו הנביא לטבריא בכל יום לבשר על ביאת המשיח (ע' 45); "ברכת כהנים" (בפעם הראשונה!) בברכת עיוהכ"פ אחר מנחה (ע' 48); הלימוד מעירוב תבשילין – המשכת קדושת שויו"ט בחול (ע' 74); אחריותו של כאו"א להביא עוד יהודי לשמחת בית השואבה (ע' 106); על הזקנים ללמוד מהנהגתה של ילדה קטנה (ע' 148); סיום מחזור השביעי והתחלת מחזור השמיני ברמב"ם (ע' 220 ואילך); באיזו עלי' יעלה משיח צדקנו לתורה (ע' 227); ההוראה מנבואת יחזקאל "על נהר כבר" (ע' 266), ועוד. כמו"כ ניתן למצוא לאורך הספר התייחסויות לאירועי העולם והקשרם ל"ילקוט שמעוני" המפורסם על "שנה שמלך המשיח נגלה בו", וכן שני מאמרים (כעין שיחה) הנדפסים לראשונה בתבניתם המקורית כפי שנאמרו בעת ההתוועדות (ע' 172 ואילך; ע' 246 ואילך).

ב. ר"ד מחלוקת הדולרים: כבכרכים של שנת תשנ"ב, נדפסים בזה רשימות מהשיחות הפרטיות בעת חלוקות הדולרים לצדקה וחלוקת הלעקאח בערב יוהכ"פ, כולל פנינים בפרסום ראשון מה"יחידות" לגבירים. בין היתר ניתן לראות מופתים גלויים (במשך ארבעה שבועות ברציפות באו ארבעה מתמודדים למשרת מושל מדינת ניו יורק, ורק אחד מהם זכה להתייחסות וברכה מיוחדת – וכמובן שהוא נבחר בסופו של דבר... על בחור שבא עם חום והתברך שהוא "חסיד בריא", וכעבור שעה ירד החום... ועוד ועוד), ועצות והדרכות בכל התחומים.

ג. יומן "בית חיינו": ביומן המיוחד והמפורט המתפרסם כאן, ניתן להתרשם מאירועי חודשי תשרי ומרחשון המהוים "פתיחה" לשנה מיוחדת זו וחידושי': ביטול ההתוועדות ביום ב' דר"ה שחל בעש"ק (וביאור הטעם לכך רק כעבור שבועיים וחצי – בשיחת ליל ו' דחוהמ"ס); העברת מקום שחיטת ה"כפרות" לפתח הראשי של 770; אמירת קידוש לבנה מתוך סידור "תהלת ה'" מוגדל; הסדר החדש בסיום ה"הושענות"; ה"מופתים" בליל שמח"ת בעת ההקפות; החידוש באופן החזקת ה"עצי חיים" ביום שמח"ת; שתי חלוקות מיוחדות של קונטרסים בקשר לכ' מרחשון; ועוד.

בהוספות באו, כרגיל, הנחות (כמעט) מילוליות משיחות ק' של ימות החול, להקל על הלומדים בשמיעת השיחות מסרט הקלטה, ובדיוק ב"לשון הרב" (זאת, כמובן, מלבד ההנחות הערוכות שנדפסו בפנים הספר, כהוראת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א). כמו"כ נדפס הר"ד מהברכה לשלוחים בז' תשרי, כפי שי"ל מוגה בשעתו (ועד עתה לא נדפס בספר השיחות וכיו"ב).

מהמכון נמסר, כי בימים אלו מסיימים לדפוס את כרך השני דשנת ה'תנש"א, ובו שיחות ואירועי תקופת מלחמת המפרץ (כולל השיחה הנבואית המפורסמת דש"פ בא, ועוד ועוד). וממליצים בחום (למי שטרם עשה זאת) לחתום בהקדם על מנוי לחמשת כרכים הבאים, ובכך להשתתף בזכות ההדפסה וכן לקבל את הספרים במחיר מוזל.


ויהי רצון, שע״י הדפסת ולימוד ״דברי משיח״, נזכה תיכף ומיד ממש לגאולה האמיתית והשלימה, בהתגלותו המלאה והמושלמת של כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א. ויחזק השי״ת בריאותו ויתן לו אריכות ימים ושנים טובות ונעימות וחיים נצחיים, ויראה הרבה נחת משלוחיו, תלמידיו, חסידיו ומכלל ישראל, וינהיג את כולנו מתוך בריאות, הרחבה ונחת, ובקרוב ממש יוליכנו קוממיות לארצנו הקדושה, ונלמד תורתו של משיח מפיו של משיח צדקנו, שילמד תורה את כל העולם כולו, ומלך ביפיו תחזינה עינינו בהתגלות מלכותו לעין כל, תיכף ומי״ד ממ״ש ממש, והיתה לה׳ המלוכה, אמן כן יהי רצון.

 

 

ניתן להשיג את הספר החדש (לצד שאר ספרי המכון) ולרכוש מנוי אצל כל הנציגים בארץ הקודש:
מוקד ארצי – 058-535-8770
אור יהודה – בערלה – 058-447-7028
באר שבע – יוסף – 058-770-4022
ביתר – פנחס – 052-716-8770
בת ים עיר הגאולה – לוי – 058-535-8770
בני ברק – מנחם – 077-512-3770
הרצליה – מיכאל – 054-257-7046
חיפה – לוי – 054-403-7770
ירושלים (שיכון חב"ד) – מענדי – 052-932-1714
כפר חב"ד – שניאור – 058-734-4770
לוד – שיכון חב"ד – ראובן – 058-515-6770
נחל"ה – מנחם – 054-637-2440
נצרת עלית (ישיבת תות"ל) – יוסף – 058-547-5770
נתניה (ישיבת תות"ל) – מענדי –  058-477-0258
צפת (ישיבת תות"ל) – שניאור – 058-422-7706
צפת – קרית חב"ד – משה – 052-864-1135
צפת – חנות מתנה יהודית – 052-677-0017
קרית גת – יובל – 054-494-2615
קריות –לוי – 054-403-7770
רחובות –שמוליק – 058-469-3770
רמת אביב (ישיבת תות"ל) – כפיר – 0522236776
ראשון לציון – חיים – 052-763-0868
תל אביב – איתי -050-293-3833
תל ציון – יוסף -052-827-7054

 

 

ובשכונת המלך קראון הייטס:
הפצה ראשית – 718-560-3770


ובחנויות: מרכז סת"ם, יודאיקה-וורלד, המפיץ סת"ם 
כמו"כ ניתן להזמין ברחבי ארה"ב באתר: www.torasmoshiach.com

DMT

dmk

 

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...