• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד אדר א' התשפ"ד (23.02.2024) פרשת תצוה

"מעשה אפגניסטן" בערב "שביעית - מלחמות".

נמצאים בערב "שביעית - מלחמות", ושומעים "בשישית קולות" מלחמה בין אוייבים מושבעים - אפגניסטן (טאליבאן - איסלאם סוני קיצוני) לאיראן (איסלאם שיעי קיצוני). בדיבור על "גוג ומגוג" בדקה 3:11 הרבי שליט"א מדבר באותיות נבואה על "מעשה אפגניסטן" שהקב"ה מעביר את מלחמת גוג ומגוג על שונאי ישראל שילחמו ביניהם ולא על ירושלים.
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

"מעשה אפגניסטן" || מלחמת גוג ומגוג לא תפגע ביהודים
נמצאים בערב "שביעית - מלחמות", ושומעים "בשישית קולות" מלחמה בין אוייבים מושבעים - אפגניסטן (טאליבאן - איסלאם סוני קיצוני) לאיראן (איסלאם שיעי קיצוני). בדיבור על "גוג ומגוג" בדקה 3:11 הרבי שליט"א מדבר באותיות נבואה על "מעשה אפגניסטן" שהקב"ה מעביר את מלחמת גוג ומגוג על שונאי ישראל שילחמו ביניהם ולא על ירושלים.

"מעשה אפגניסטן". מלחמת גוג ומגוג לא תפגע ביהודים, למרות שזה בפירוש כתוב ביחזקאל. קישור להורדה. לא על ירושלים, אלא "סביב", לא נוגע ליהדות וביהודים.

נבואה שמיימית של הרבי שליט"א מלך המשיח משנת תש"מ (1980), מיוסדת על דברי רשב"י בזוהר, ובגמרא, ופשטני התהילים לגבי הזכות של חינוך ילדי ישראל בדוגמת חזקיהו שבגלל "רצה הקב"ה לעשות את חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג".

תמליל הכתוביות:

 אמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בר יוחאי: שישנו הענין של מלחמת גוג ומגוג שלכאורה זו הרי צרה איומה לישראל, כפי שכתוב במס' סנהדרין ובכמה מקומות. אמר רבי שמעון בן יוחאי שבשעה שדוד ברח מאבשלום בנו, אמר "מה רבו צרי". מה שאין כן, בענין "למה רגשו גוים ולאומים יהגו ריק", שם דוד המלך לא אומר "מה רבו צרי", אדרבה, שם הוא אומר "יהגו ריק", כמו שרש"י מפרש, ומפרשי הש"ס, שעל זה לא אומרים "צרי" כי זה ענין של ריק והבל, אין לזה שום ממשות לגבי יהודים! גויים נלחמים אחד בשני, ו"רגשו גויים," "רגשו גוים ולאומים יהגו", אבל זה ריק!! מדוע? כי "יושב בשמים ישחק הוי' ילעג למו", ליהודים אין קשר ל"סכסכתי מצרים במצרים", גוים [נלחמים] בינם לבין עצמם, ולאומים בינם לבין עצמם, אבל איך יהודי מסתכל על כל זה - יש לו על זה פסק דין בתורה שזה "רגשו גויים"; אמנם "לאומים יהגו", אבל לגבי יהודים זה "ריק!!" ולא ח"ו "כוחי ועוצם ידי", אלא מפני ש"יושב בשמים ישחק, הוי'' ילעג למו", במילא זה לא נוגע ביהודים, ועוד לומר [על זה] "מה רבו צרי עליי?! חס ושלום, זה לא צרה!! הם [הגוים] מדמיינים ענינים שהם ריק והבל, ואין לזה ממשות בפועל!! למה - "כי עמנו א-ל"!! מה ש"רגשו גוים ולאומים יהגו", יהודים יודעים שזה "ריק", כי "יושב בשמים ישחק, הוי' ילעג למו"!! לא רק שהוא מבטל את מחשבתם, אלא שהוא עומד באופן של לעג ושחוק, הוא לועג לטיפשות [שלהם], היתכן בכלל שעושים דבר כזה!! כי "הנוגע בהם כנוגע בבבת עינו"!! וזה מה ששמעון בן יוחאי אומר ש"בשביעית", - הוא מדבר על הסדר באותן שבע שנים שבסופן מגיע משיח צדקנו, ואומר ש"בשביעית", בשנה השביעית מלחמות, ובמוצאי שביעית, בא משיח!! מה הנחמה ב"מלחמות"?! זו אותה מלחמה ש"רגשו גוים ולאומים יהגו", "סכסכתי מצרים במצרים", מעשה אפגניסטןמעשה כזה ה"פלפול" ההוא, ה"רגשו" הזה ה"רגשו" ההוא, אבל בנוגע ליהודים - "לא ינום ולא ישן שומר ישראל"! מדוע? כי יהודי מקושר, ישראל מתקשר עם "שומר ישראל". ואז רואים בגלוי, ש"יושב בשמים ישחק, הוי' ילעג למו", ומקשרים זאת ואומרים שזה קשור עם כך שמלחמת גוג ומגוג לא נוגעת ביהודים!! גוג ומגוג נלחמים, ו[יהודים] שואלים "היתכן"?! הרי כתוב בתנ"ך שזה קשור עם ירושלים, זה מפורש ביחזקאל!! אבל זה לא נוגע ביהדות שבירושלים, לא בירושלים כפשוטה, זה "סביב ירושלים", יהודי עומד בתוקף על ירושלים שזו "עיר בה חנה דוד"!! ושמה אשר יקראו לה בלשון הקודש שזו עיר של יראת הוי' בשלימות, ויראה שהיא אכן בשלימות, יורדת למעשה בפועל! - כי אם לא - זו לא יראת ה'. יראת ה' היא יראה, כאשר היא פועלת בנוגע למעשה בפועל! במילא, גם המעשה הוא בשלימות. ויש את ירושלים בשלימות! ומה שהיה "עוצו עצה", ו"דברו דבר", אבל בגלל שישנם ילדים שהם מתנהגים ",באופן של "עמנו א-ל", אז אכן, "עמנו א-ל" ולכן "ותופר", ו"לא תקום", ויהיה "עד זיקנה", "ועד שיבה", וכל הפרטים שמזכיר בהמשך לזה.

 = = = 

מקורות: 

על דרך חזקיהו מלך יהודה, גם הרבי שליט"א מלך המשיח הצליח להכניס יראת שמים וחינוך יהודי למאות אלפי בתים יהודים בכל העולם, כמו גם פריצת הדרך בנוגע לחזרה בתשובה של המוני יהודים מכל שכבות העם. שיחה זו היא השיחה המקדימה לפני התחלת תהלוכות ל"ג בעומר ברחבי העולם, בהן השתתפו מאז מאות אלפי ומיליוני ילדים יהודים בעולם כולו.

הרבי שליט"א מלך המשיח מסביר שהמלחמות של גוג ומגוג פוגעות רק בגוים, והקב"ה שומר על עם ישראל. לעתיד לבוא, כתוב שהקב"ה מקים את כל המלכים שרצו לעשות רע לישראל, (בדוגמת סאדם חוסיין שקרא לעצמו נבוכדנצר), מביא אותם למקום אחד, וכו'.
הרבי שליט"א מלך המשיח אומר בתש"מ לגבי "גוג ומגוג" שזה לא "על ירושלים" אלא "סביב", ועוד יותר, בזוהר מודגש שהקב"ה עתיד להחיות את אותם מלכים שצבאו בעבר על ירושלים, והם יגלו את כוונתם נגד ישראל, והפעם הם לא יגיעו לירושלים.

הרבי שליט"א מלך המשיח הוא נביא אמת, ונבואה לטובה לא יכולה לחזור ריקם, ומצד הלכה פשוטה ברמב"ם כל ישראל מצווים להאמין בדברי הנביא.

תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יז עמוד ב:
ומה ראו לומר גאולה בשביעית? - אמר רבא: מתוך שעתידין ליגאל בשביעית, לפיכך קבעוה בשביעית, והאמר מר: בששית - קולות, בשביעית - מלחמות, במוצאי שביעית בן דוד בא. - מלחמה נמי אתחלתא דגאולה היא.

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ז עמוד ב
"ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי: קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג, שנאמר: (תהלים ג') מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו, וכתיב בתריה: "ה' מה רבו צרי רבים קמים עלי", ואילו גבי מלחמת גוג ומגוג כתיב: (תהלים ב') "למה רגשו גוים ולאומים יהגו ריק", ואילו מה רבו צרי לא כתיב".

 רש"י תהלים פרק ב פסוק א למה רגשו גוים - רבותינו דרשו את הענין על מלך המשיח .. ועליהם אמר למה רגשו גוים ונתקבצו כולם:

אלשיך: .."גוים ולאומים ויהגו ריק, ומה הוא הריק, הוא שאומרים הנה יתיצבו מלכי ארץ לעתיד, הוא ביום בא גוג, וגם רוזנים מעתה נוסדו יחד על ה' ועל דוד משיחו":

הזוהר הקדוש: כרך ב (שמות) פרשת בשלח דף נח עמוד ב
ר' יצחק אמר האי קרא בשעתא דאתלבש קודשא בריך הוא גאותא על עממיא דיתכנשון עליה כמה דכתיב (שם ב) ורוזנים נוסדו יחד על יי' ועל משיחו, [=בזמן שילבש הקב"ה גאווה על העמים שיתכנסו עליו, ככתוב "ורוזנים נוסדו יחד על ה' ועל משיחו]

ותאנא זמינין אינון שבעין קסטורין מכל עיבר (נ"א עמין) לאתכנשא בההוא זמנא באוכלוסין דכל עלמא ולמעבד קרבא על ירושלם קרתא קדישא ולאחדא עיטין עליה דקודשא בריך הוא ומאי אמרי נוקים על פטרונא בקדמיתא, ולבתר על עמיה ועל היכליה. [=ועתידים שבעים עמים באותו זמן לערוך קרב כל ירושלים עיר הקודש, ומה הם אומרים כו'] (ובהמשך, בזוהר, מסבר שבפועל, הקרב הוא "סביב" לירושלים, ולא "על" כפי שאומר הרבי שליט"א מלך המשיח).

כדין זמין קודשא בריך הוא לחייכא עלייהו דכתיב (שם) יושב בשמים ישחק יי' ילעג למו, בההוא זמנא ילבש קודשא בריך הוא גאוותא עלייהו וישיצינון מן עלמא כמה דכתיב (זכריה יד) וזאת תהיה המגפה אשר יגף יי' את כל העמים אשר צבאו על ירושלם המק בשרו והוא עומד על רגליו. [=ועתיד הקב"ה לשחוק עליהם, ככתוב "יושב בשמים ישחק, י' ילעג למו", (כמו שהרבי שליט"א מלך המשיח מאריך בשיחה בלעג שהקב"ה לועג עליהם). באותו זמן הקב"ה ילבש את לשוב גאוותו ויעלים אותם מהעולם כו'].

רבי אבא אמר משמיה דרב ייסא סבא והכי אר"ש זמין קודשא בריך הוא לאחייא לכל אינון מלכין דעקו לישראל ולירושלם לאנדריאנוס ללופינוס ונבוכדנצר ולסנחריב ולכל שאר מלכי עמין דחריבו ביתיה ולשלטאה לון כקדמיתא ויתכנשון עמהון שאר עמין וזמין קודשא בריך הוא לאתפרעא מנייהו באתגלייא סחרני ירושלם, הדא הוא דכתיב וזאת תהיה המגפה אשר יגף יי' את כל העמים אשר צבאו על ירושלם, אשר יצבאו לא כתיב אלא אשר צבאו, כדין כתיב וברב גאונך תהרוס קמיך ודא לזמנא דאתא משיחא כתיב ושירתא דא שירתא דעלמין היא: [=רבי אבא אמר בשם רב ייסא סבא, וכך אמר רבי שמעון (בר יוחאי): עתיד הקב"ה להחיות מחדש את כל אותם מלכים שהצרו לישראל ולירושלים, לאנדרינוס, ללופינוס ונבוכדנצר, ולסנחריב ולכל שאר מלכי עמים שהחריבו את ביתו, ולהמליך אותם כפי שהיה בעבר, ויתכנסו עמהם שאר עמים, ועתיד הקב"ה להיפרע מהם בגלוי סביבות ירושלים]

רמב"ם:

הל' מלכים ומלך המשיח פי"ב ה"ב יראה מפשוטן של דברי הנביאים שבתחילת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג

= = =

הנ"ל הם לכאורה המקורות שהרבי שליט"א מתייחס מהזוהר והמפרשים, שכל גוג ומגוג, יהיה סביבות ירושלים, ולא על ירושלים.

הרמב"ם כותב להלכה, שנבואה טובה חייבת להתקיים, כי הנביא כבר אמר אותה בשם ה', וחייבים להאמין בדברי הנביא. במיוחד שרואים שכל הדברים מתקיימים.
בשיחת פסח שני, לקראת ל"ג בעומר של שנת תש"מ בה הרבי שליט"א מלך המשיח אמר את הדברים, היתה הפעם הראשונה של תהלוכות ל"ג בעומר בכל העולם, וזו היתה גם "שנה שביעית". באותו זמן, עדיין לא כל כך ראו עדיין את ה"חזרה בתשובה" המסיבית שרואים היום, כפי שהרבי שליט"א אומר בקטע, מתי זו יראה, שזה בעת בא המעשים בפועל. באותה שיחה הרבי שליט"א מדגיש על חינוך הילדים, וההכנות לתהלוכות ל"ג בעומר, יש לציין שבשנים הראשונות שהרבי שליט"א מלך המשיח הגיע לארה"ב וניהל את מוסדות חב"ד תחת נשיאותו של הרבי הקודם, הוא הקים מערך לימודים אדיר של "סאנדיי סקול" לעשרות אלפי ילדים יהודיים שלמדו ב"פאבליק סקולס" בניו יורק, ואמר ש"עם מסיבות שבת נצא לקראת משיח צדקנו".
כיום, אחרי עשרות שנים של תהלוכות ל"ג בעומר, רואים את הפירות של מאות אלפי יהודים ששומרים תורה ומצוות, אותם ילדים עליהם הרבי שליט"א מלך המשיח מדבר בשנת תש"מ, וכל זה שומר שמלחמת גוג ומגוג בשנה השביעית, פוגעת רק בגוים.

חלוקת דולרים להוספה בצדקה • ל' מנחם אב תשפ"א

הטעויות הקריטיות בהסכם קעמפ דייויד

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...