• ב"ה ימות המשיח!
  • ט' סיון התשפ"ד (15.06.2024) פרשת נשא

גוי שלוקח חלק בארץ הוא גזלן וחייב מיתה

רש"י ידע שיגיע זמן שהגויים יטענו שהארץ שייכת להם, והוא כתב את התשובה לאומות העולם, שכל ילד יהודי יודע שהקב"ה נתן את כל ארץ ישראל לבני ישראל. זה מה שצריך לומר באו"ם, ואת זה הגויים יקבלו!
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

אין מציאות שגוי יהיה בעל הבית על יהודי, ואחרי שהקב"ה אמר שהוא בחר בארץ ישראל מכל הארצות, (כפי שכתוב במדרש), ובחר את "אתה בחרתנו מכל העמים" - בחר את היהודים מכל העמים, אחרי זה אומר הקב"ה שהוא נותן את הארץ הנבחרת, לעם הנבחר!! שזה הוא "דבר אלוקינו יקום לעד!!"

ובפרט עוד לפי הרש"י הידוע, שבזה מתחיל רש"י את פירושו על התורה, ואומר זאת על, וקושר זאת לפסוק בראשית" (ברא אלוקים)" שזו ההתחלה של כל הענינים!!

ורשי מודיע!! שיבוא זמן, הוא מביא את המדרש בו הוא מודיע שיבוא זמן כזה, שאומות העולם יאמרו שארץ ישראל שייכת להם, והם הולכים "מהקל אל הכבד" בהתחלה יאמרו שחלק זה מארץ ישראל שייך להם, והחלק ההוא מארץ ישראל גם שייך להם, והם ח"ו לא אומרים נגד היושר, הפוך!!

זהו הצדק ויושר, היות שאסור לעשות עוולה, במילא, אסור לגזול, אסור לקחת מהם את אותה חתיכת אדמה שהיא שייכת ל"שבע אומות!!"

ועל דרך זה, הנציגים של כל ה"שבעים אומות". אז רש"י מתחיל ש"בראשית", ההתחלה היא!! שצריך  לדעת פסק דין בתורה שיידעו מלכתחילה שיגיע זמן כזה שיבואו כביכול אנשים "ישרים" אנשים "צדיקים", "רודפי שלום!!" הם רוצים דווקא שלום!!

אבל אם רוצים שלום, זה צריך להיות קשור עם לא לעשות עוול לשני, - ואם כן, היתכן?! - גזלנים אתם!!

גוי שגזל חלק בארץ חייב מיתה

וכאן, רואים את זאת בפשטות. ולכן אומרים זאת לתינוק, בן חמש למקרא היות שצריך להשיב לכל אחד תשובה על פי תורת אמת, - זה לא ענין של גזל, לא לקחו שום דבר מאף אחד, אדרבה, אם רוצים להציל את הגוי מעניין שהוא היפך הקיום שלו, צריך לראות שהוא לא יעמוד נגד רצון הבורא, ש"ברצונו נתנה להם ו-ברצונו נטלה מהם ונתנה" לבני ישראל עם קדושו באופן של נחלת עולם.

אם רוצים שלצד שכנגד לא יהיה להם ענינים לגמרי הכי בלתי רצויים, צריך לדעת, צריך להציל אותם, להזהיר אותם, שהם לא ילכו נגד הרצון של אותו אחד "ש"ברא אלוקים את השמים ואת הארץ." ומתי לא מצליחים עם המענה הזה שלא עונים להם כך!!

כשמתחילים לדבר עם הגוים על ענינים אחרים ויודעים שחלק יתקבלו וחלק לא, והיות שזה ענינים אחרים, זה לא אמת!!

זה לא הענין של "אמת מארץ תצמח" ומהאמת כולם מתבטלים, וכשאומרים להם, וזה מה שאמר רש"י לפני מאות שנים, ואמר את זה כשהוא מביא את הענין שאת זה "אמר רב יצחק" שהיה אמורא או תנא כפי הדעות בזה וכו,' והוא אמר על מנת לפרסם, ולכן רש"י פירסם זאת בכל התוקף, למרות שרש"י היה חי רח"ל בזמן הגזרות הכי גדולות. והבין איזה אמירות הגוים יכולים להכיל מהטענות שעל פי תורה.

ולכאורה, כל הענין לא מובן. רש"י מספר לילד בן חמש. שהיה חי בזמן מסעי [הצלב], וכפי המובן אז עשו נוצרים ליהודים את כל הענינים בדוגמת מה שעשו רח"ל בדור הקודם בגרמניה. וזה [מסעי הצלב] היה גם בגרמניה, ובמדינות הסמוכות לה, צרפת, וכו,' היה לא תהיה.

ורש"י בא לילד בן חמש, ואומר לו: יש לך עסק עם גוים, וכשגוי יאמר לך "גזלנים אתם," לקחתם מה"קוזק הנגזל" שטח אדמה, וזו גזלה, - שהוא לא יענה לו סתם איזה ענינים, שיענה לו שכך כתוב בתורה: "כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים", כפי שרש"י מביא זאת.

ולא הכוונה שרש"י ניסה לענות כך בלי לדעת אם זה יצליח או לא. זה רש"י שנתקבל בכל תפוצות ישראל, כראש הפרשנים, וכפי שהאבן עזרא מכנה אותו "פרשנדתא", שהוא זה שפירש את כל דת ישראל, לא רק את המקרא, את דת ישראל!!

ונשיא דורנו מסר את ההפלאות ונפלאות של רש"י ועד גם הענין של "יינה של תורה", אז מה שרש"י מביא ואומר שאת זה אמר רב יצחק, שזה שייך ל"בן חמש למקרא", ושייך לא רק אליו כפי שהוא נמצא ב"חיידר" או בביתו, או ב"רחוב היהודים", אלא זה שייך אליו, שידע, שיהיה לו מה לענות לכל האומות שבאים ושואלים ילד יהודי בן חמש, יש לו את התשובה מה לענות ברור!!

מכיוון שתורת אמת אומרת שכך צריך לענות, אז דבר ברור שסוף כל סוף זה יצליח!! וכידוע ומדובר כמה פעמים שרואים דבר נפלא, שאת כל הטענות השונות ומשונות שיכלו לענות, כבר ענו.

הטענה האחת ויחידה, שאפילו ילד בן חמש יודע אותה, שמודפסת כבר מאות שנים, ולפני כן עברה כמה דורות בכתב, וכל ילד, גם אלה שלא למדו בישיבה או בכולל, ורק הלך ל"חיידר", ב"בראשית" של לימוד התורה שלו, מסרו לו מה לענות לגוים!!

וזו הטענה היחידה שעד עכשיו מתביישים לומר אותה!!

עד כדי כך הגיע החושך כפול ומכופל של הגלות!!

ואחר כך, הולכים מבולבלים, וטוענים שהולכים בדרך ה"צדק", וה"יושר," הולכים בדרך שתוביל ל"שלום," בשעה שהקב"ה אומר שבדרך זו עושים מהגוי גזלן רח"ל! - אם היהודים יחזיקו את הארץ, כך הגוי יקיים את רצון הבורא!! - "נטלה מהם ונתנה לנו!"

- חסוך מעצמך לעשות מהגוי גזלן!!

שיהיה לו דבר שלא שייך אליו, שזה היפך רצון הבורא!!

רש"י אומר לילד בן חמש ענין את הענין שכאשר הגוי יבוא לשאול אותו, כך הוא יענה. ורש"י לא אומר שזו שאלה של ילד גוי, רש"י אומר שאת זה שואלים אומות העולם!!

יושבים מאה וארבעים [מדינות] של גוים!! [באו"ם]. ו"יהגו ריק"." ו"רגשו גוים". אלה הם אותם שהלכו ב"מסעות" [הצלב], בדוגמת מה שהיה אז [בשואה] היה לא תהיה. לא תהיה פעמים צרה. שאלו הנכדים שלהם, והם מתנהגים באותה דרך!! ולא רק שהם משאירים זאת במחשבה ובדיבור, הם עשו בפשטות, עשו בפועל, כפי שהיה לפני כמה שבועות, וכפי שהיה לפני שנה. וכפי שהיה לפני שנתיים, והם אומרים גם היום!! - "אכלתי ואוכל עוד".

ויש יהודים עם כאלה רגשי נחיתות, שלא יכולים לפעול בעצמם!! להדפיס פעם אחת ולתמיד, ולשלוח לכל המאה וארבעים [אומות] גוים, ולומר להם: אנו מוסרים לכם דבר ברור, במדינה זו, במדינה שניה כו', ועל זה גידלו אותנו! זה ה"בראשית" של לימוד תורה עם ילד!! זה מאותם ענינים שחייבים לומר לאינו – יהודי!!

ואחרי זה באים יהודים וטוענים, שזה סימן של "אתחלתא דגאולה"! אף פעם לא היתה גלות כזו!! יהודי שהיה גר איפה שהוא בעיירה קטנה ברוסיה או בפולין או בגליציה. ורח"ל לא היתה לו הוצאה למחיה. ובכל יום ויום לא ידע איזה גזירה חדשה יגזור ראש העיר האינו - יהודי בנוגע למיסים בנוגע להנהגה, כידוע, ואין להאריך בזה!! אבל בשעה שהוא היה צריך לענות ולמסור מה רש"י אמר, היה לו את התוקף!! זו בכלל לא היתה אצלו שאלה!! רש"י אומר כך, הוא יתווכח עם רש"י?!

אחרי זה, כשהוא יצא לרחוב הוא רעד והתכווץ שמא יפגוש בשוטר הגוי והוא יהיה עם פנים שוחקות ויתן לו לעבור את הרחוב בלי הצלפה, או שאם השוטר היה במצב רוח רע, הוא יתן לו לעבור ויצליף בו!!

וכעת, שהקב"ה עשה מעמד ומצב שהשוטר הוא משלנו, גם יהודי!! ומה השוטר עושה? הוא רואה גוי - הוא מתבטל אליו! מה פירוש, הוא אומר, שרש"י אומר שגוי יכול להיות גזלן?! גוי, מחבל, P.L.O "ערפאת", צריך לומר לו שהוא צדיק וישר!!
אלא מה, צריך לדרוש ממנו תנאים!! ולכן, הוא – היהודי יאמר שהוא יעשה כך וכך [בשביל שלום], ,וההוא [הגוי] יאמר ויאמר, ויאמר, בפירוש ההיפך, ואף על פי כן. רודפים אחריו!! ורוצים למצוא חן בעיניו!! ואומרים ליהודי שני "אל תתגרה," אל תרגיז אותו!!
דבר נכון! אל תתגרה בו! אבל באמת, מי מגרה אותו, בשעה שאתה רוצה לעשות ממנו גזלן, זה אומר שאתה מגרה אותו!!
וזה לא, כאמור, זה לא ענין שהתחיל אחרי שפלוני בן פלוני [סאדאת] הגיע. [לארץ] זה כתוב בכל החומשים הקטנים שאין בהם שום פירוש חוץ מרש"י כי ילד קטן לא שייך ללמוד שום מפרשים חוץ מרש"י!

וכאמור, לא היה חילוק בשיטה בין רש"י לשאר מפרשים, או בין רבי יצחק לשאר תנאים ואמוראים, זוהי דעה אחת ואחידה של כל היהודים וכל לומדי התורה, וכל המתנהגים על פי תורה, מגיל חמש שאז התחילו ללמוד חומש עם פירוש!!
כעת הגיע חושך כפול ומכופל. שצריך להסביר ליהודי, תקשיב!! אתה צריך לדעת שאתה לא הגזלן!! זה "ברצונו", הקב"ה נתן את זה לך!!
וזה שייך לך!!

***

הקטע על שלימות הארץ כפי שתורגמה ע"י מערכת "קראתי ואין עונה":

כשרוצים לפעול על הגוי יש לומר לו את דברי רש"י.

 בתחילת פירושו על התורה, מביא רש"י את המדרש הבא: "אמר ר' יצחק לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם  שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל. ולמה פתח בבראשית? - משום כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים. שאם יאמרו אומות העולם לישראל: לסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גוים, הם אומרים להם: כל הארץ של הקב"ה היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו. ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו".

כלומר, שיגיע זמן שבו טוענים אומות העולם שארץ ישראל שייכת להם, ובאופן של מן הקל אל הכבד: בתחילה הם טוענים שרק חלק פלוני ופלוני שייך להם, ולבסוף אומרים שכל הארץ שייכת אליהם.

טענתינו - אומרים הם - אינה נגד חוקי הצדק והיושר, חס-ושלום, ואין אנו רוצים לקחת משהו או לעשות עוולה. אדרבה: הם מכנים את עצמם 'רודפי שלום', ששלום מסמל הרי שלא עושים שום עוולה לאדם שני ולא גוזלים. ובמילא, טוענים הם כלפי היהודים "לסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים"! [ש'השבעה גויים' כוללים את השבעים אומות].

ועל זה אומר רש"י לתינוק - "בן חמש למקרא", שאם יטענו הגויים טענה כזו, צריכים לענות להם: "כל הארץ של הקב"ה היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו". זוהי תשובתה של התורה - "תורת אמת". והיות וטענה זו שכיחה לא רק אצל גויים, אלא גם אצל יהודים, הטוענים שמכיון שצריכים לנהוג על-פי צדק ואסור לעשות שום עוולה - לא ייתכן שלא למסור "אף שעל";

לכן צריכים אותם יהודים לדעת, שבכך הם הולכים נגד "תורת אמת", הנקראת גם "תורת חיים" על שם זה שהיא מביאה הוראה בחיים - כיצד צריכים להתנהג בחיי היום-יום, ועל- אחת-כמה-וכמה בענין שנוגע לרבים. וכשהולכים נגד התורה, הרי שאז מתרחשים ענינים בלתי-רצויים. ואם אותם יהודים לא . רוצים בהם - הרי שצריכים הם להפסיק ללכת נגד רצון ה' שברא "את השמים ואת הארץ" ועל הגוי מצליחים לפעול, רק כשאומרים לו את האמת, שאז הוא מתבטל בפני היהודי. מה שאין כן כשמתחילים לענות לו דברים אחרים.

ולכן צריכים לענות לגויים את המענה שרש"י כבר אמר לפני כמה מאות שנים, בשם רבי יצחק. והוא אמר את דבריו על מנת שיפרסמו זאת גם בזמנו, שהיו גזירות גדולות מאוד, רחמנא ליצלן, נגד עם ישראל. ולמרות שרש"י ידע היטב מהו אינו-יהודי – הראה הוא כיצד אפשר ליישב את דעתו בטענה על-פי תורה.

בזמנו של רש"י התקיימו הרי מסעות הצלב שבמהלכם נעשו ליהודים כל המעשים שנעשו בדורנו זה בגרמניה, היה-לא-תהיה - ובכל זאת אומר רש"י (לילד קטן "בן חמש למקרא"): שכאשר יאמר לך גוי "לסטים אתם" - כבשתם שטח אדמה מה"קוזק הנגזל" - תענה לו (לא סתם ענינים, אלא) את המענה שנכתב בתורה ש"כח מעשיו הגיד לעמו לתת נחלת גויים"!

את כל התשובות ניסו חוץ ממה שכתוב ברש"י

ומענה זה מביא רש"י ל"בן חמש למקרא", ואומר לו שזה שייך אליו לא רק כאשר הוא נמצא ב'חדר', או בביתו, או ברחוב היהודים, אלא עליו לדעת מענה זה כדי לענות לכל אומות-העולם שישאלו אותו אודות זה. ומכיון ש"תורת אמת" אומרת לענות מענה זה - ברור הדבר שסוף-כל-סוף הוא יתקבל.

וכפי שדובר כמה פעמים: כבר ענו לגויים את כל התשובות השונות והמשונות שרק יכולים להיות, חוץ מתשובה אחת ויחידה הכתובה בתורה! שאותה יודע אפילו מי שלא למד בישיבה או ב'כולל', אלא די בזה שהלך ל'חדר', ותיכף ומיד למדו איתו את פירוש רש"י הנ"ל שבו כתובה התשובה שעליו לענות לטענת הגוי.

תשובה זו הרי נדפסה לפני מאות שנים, וכבר כמה וכמה דורות קודם הדפסתה, היתה היא בכתב, ולמרות זאת - זוהי התשובה היחידה שמתביישים לענות!!!

חושך הגלות כפול ומכופל כל כך, עד שבאים אנשים מבולבלים וטוענים שהדיבורים על מסירת שטחים לגויים הם דרך הצדק והיושר, וזוהי הדרך שתביא לשלום - בה-בשעה שהקב"ה אומר שעל-ידי מסירת שטחים עושים הרי את הגוי לגזלן, כי כאשר היהודים מחזיקים בארץ ישראל - מקיים הגוי את רצון הבורא ש"נטלה מהם ונתנה לנו", אך כשמתעקשים לתת לגוי להחזיק בדבר שאינו שלו, הרי עושים אותו לגזלן...

ואין לזה שום קשר עם אותם "ג' שבועות"  שאחת מהן היא "שלא יעלו ישראל בחומה", היות ורש"י גם ידע מהם, ולמרות זאת, אמר לילד "בן חמש למקרא" שכאשר הגוי ישאל אותו שאלה זו - יענה לו כך וכך. ורש"י אינו אומר שאת שאלה זו ישאל ילד גוי, אלא ישאלו זאת אומות-העולם:

יושבים 140 גויים (באו"ם) - "רגשו גויים ולאומים יהגו" - 5 וטענתם בחיצוניות היא: שלא יכולים לסבול ענין שאינו על-פי צדק ויושר! - אותם אנשים הם הנכדים של אלה שהלכו במסעות הצלב (וכפי שהיה גם בדורינו רחמנא ליצלן הי'-לא-תהיה - "לא תקום פעמיים צרה" והם הולכים בדרכי אבותם, לא רק במחשבה או בדיבור, אלא גם במעשה בפועל ממש;

ולמרות זאת, ישנם מספר יהודים שיש להם 'רגשי נחיתות' כלפי הגוי, ולא יכולים לפעול בעצמם להדפיס את התשובה האמיתית - אחת ולתמיד - ולשלוח אותה בנפרד לכל אחד 1מה 140- גויים, ולומר לו שמוסרים לו דבר ברור שנדפס בדפוס פלוני ובמקום פלוני, שעליו חונכנו, מכיון שבזה מתחילים ללמוד עם ילד. ולא על הלכה זו נאמר הכלל  ש"אין מוסרין דברי-תורה לעכו"ם".

אפילו לפני שוטר גוי, יהודי לא התבייש בדברי רש"י כפי שזה עתה

ולאחר כל זה, באים יהודים ואומרים שזה סימן של "אתחלתא דגאולה"... מעולם לא היתה כזאת גלות:

יהודי שהיה חי בישוב קטן במקום כלשהו ברוסיה, בפולין או בגליציה, ולא היה לו, רחמנא ליצלן, מספיק כסף להוצאות הבית, ובכל יום לא ידע איזו גזירה יגזור ראש העיר הגוי בנוגע למיסים - היה עונה לגוי בגאווה את מה שרש"י אומר, ולא היה בכך משום חידוש אצלו, כי מי הוא שיתווכח עם רש"י?!

וכל זה היה בתקופה כזו, שכאשר הוא רצה לצאת לרחוב היה בפחד מתמיד: האם יתקל בשוטר שיהיה בפנים שוחקות ויתן לו לעבור את הרחוב ללא פגע; או שלשוטר לא יהיה מצב-רוח ואז יתנפל עליו ויכה אותו. ולמרות זאת, היהודי לא התבייש לענות מענה ברור ופשוט זה.

והיום, הגם שהקב"ה העמיד מעמד ומצב כזה שהשוטר הוא יהודי - אף-על-פי-כן, כאשר רואה גוי - הוא מתבטל בפניו, וכלל אינו מבין כיצד יתכן להגיד לגוי את דברי רש"י - שאם גוי לוקח חלק מארץ ישראל הוא נקרא גזלן! יהודי זה סבור, שכשמדובר על גוי, על אחד מאש"ף, או על ערפאת - צריכים לומר לו שהוא צדיק וישר ותביעותיו מוצדקות, העיקר שיאמר שהוא מוכן לשלום. ולמרות שהגוי אומר בפירוש ההיפך מזה - בכל זאת, ממשיכים לרדוף אחריו ורוצים למצוא-חן בעיניו, ואף מזהירים יהודי שני: "אל תתגרה ...! בגוי קטן"

המענה שצריכים לענות לגוי, נדפס הרי גם בחומשים כאלה שבהם אין מפרשים אחרים חוץ מרש"י, מכיון שהם מיועדים לכאלו שלא שייכים ללימוד מפרשים אחרים – ולמרות זאת, החושך גדול כל כך, עד שצריכים להסביר ליהודים שהם אינם גזלנים כי "ברצונו נטלה מהם ונתנה לנו"!

וגם אותם אלו המסכימים לכך ששטחי ארץ ישראל בידי הגויים הם גזילה – אומרים שכאשר נשיא מצרים יחתום על הנייר בשמו ובשם אומות ערביות נוספות - רק אז לא יהיו ענינים בלתי רצויים מצידם - כי הרי חתמו בשמם על התחייבות לשלום...

- כולם הרי מודים שאין למצרים שום בעלות על סוריה וירדן, וכל-שכן שמץ של דיעה ובעלות על סעודיה, כיון ש"אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו" , והרי ידוע שמצרים מתקיימת מהכסף שסעודיה שולחת לה - ולמרות זאת, משלים את עצמם אותם יהודים,

ומוכנים לסמוך על חתימה שתחתום מצרים ועל דעה שיחוו בשם סעודיה

ההסכמה לתת למצרים הכל פוגעת מיידית בביטחון.

מוכנים לתת למצרים כל מה שירצו, העיקר לקבל מסאדאת חיוך רחב. ובפרט שיתכן, שבנוסף לכך הוא גם יאמר מילה טובה, ואף יתכן שיצליחו לשכנע אותו לחתום על נייר בו הוא מבטיח שכאשר תגיע השעה - 'עת רצון' - הוא ידבר עם סעודיה, ירדן, סוריה וכל האומות הערביות... - ולמרות שהם בספק אם הוא ידבר בכלל עם אומות אלו, וגם אם ידבר - יודעים הם שיהיו אלו רק דיבורים בעלמא, כיון שהוא לא יכול לפעול על אומות ערביות אלו כלום!

דבר כזה פוגע מידית (ולא רק בעוד כמה שנים) בבטחון וגורם סכנת נפשות לכמה וכמה מבני ישראל. ויהודי שמתנהג באופן כזה, אומר שהוא המנהיג של עם ישראל, והוא זה שיביא את השלום!

- לא יתכן שלום של קיימא כאשר השלום בנוי על גזל. וברור הדבר שלא יתכן כאשר הוא בנוי על בנין שמעמיד בסכנה אפילו יהודי אחד, וכל-שכן כמה וכמה מבני ישראל. ובמיוחד בעניננו - כאשר אין עם מי לדבר בצד השני: עם סעודיה כלל לא מדברים. ועירק, אירן ושאר המדינות הנמצאות בצד המזרחי של ארץ ישראל - אומרים שאינם רוצים כלל לדבר איתנו. היחידים שכן מדברים עם ישראל - הם מצרים. אך כאמור אין לזה כל ממשות.

ולמצב כה נורא, בו פוחדים ורועדים מהגוי - קוראים 'עצמאות', בה-בשעה שזוהי גלות גדולה אף יותר מזו שבה היה נמצא יהודי עני, רחמנא ליצלן, בישוב קטן ברוסיה או בפולין, שהרי אותו יהודי פחד מהגוי - ועל-אחת-כמה-וכמה מגוי שהיו לו דרגות – מצד סיבה מוצדקת, כי אילו היה עולה ברצונו של הגוי לתת לו מכה, לא היה מי שיעצור בעדו. ואילו בזמנינו, מזמינים את הגוי שיבוא ליהודים ויהיה בעל הבית עליהם, ושם 'יתווכחו' איתו ויאמרו לו: אמנם "אחינו אתה", אתה איש צדק ויושר וטענתך מוצדקת, אבל אין ברירה, אתה הרי מוכרח להבטיח משהו - אז לכל-הפחות תן חיוך. ויתירה מזו:

תאמר בבירור שאתה מרוצה. ויתירה גם מזו: תיתן נשק למדינות שמסביב וליהודים תיתן לכל-הפחות שליש מזה! - שידוע לכל, שעל כל כלי-נשק שנתנו ליהודים - נתנו פי-כמה לערבים, רק שלא מספרים על כך; עד שכאשר אחד מאנשי-הצבא פלט מלה בנושא זה (ולא יכולים להכחישה מכיון שזו האמת) - עושים מזה רעש: כיצד הוא אמר דבר שלא היתה לו רשות לומר!

מדובר על ענין של פיקוח-נפש, ובכל זאת מתווכחים - האם מותר לגלות זאת, או שצריכים להמשיך לרמות את העם שישנו, ויהיה שלום בר קיימא על-ידי שימסרו עוד שטח מארץ ישראל, עוד רובד מתורת ישראל, ועוד כמות מבני ישראל!

גם בגלות צריך יהודי לעמוד במצב של חירות

כשיהודי נמצא בגלות נפשית פנימית, מתבטא הדבר גם בכך שהוא חושב בדרך עקומה, ולא כפי שיהודי צריך לחשוב. שזוהי מחשבה גלותית - שהגלות מטה כשוחד את שכלו, ואת החכמה בינה ודעת שלו, כך שיחשוב באופן מסויים. לאחרי השכל, יורדים הדברים ומגיעים לרגש שבלב - שהיות והוא כל-כך הפחיד אחרים - הוא עצמו החל לפחד, ועד שזה מתבטא במחשבה דיבור ומעשה שלו.

והרי גם כשיהודי נמצא בגלות, עליו לעמוד במצב של חירות אמיתית, היות והיא יכולה לפגוע רק בגוף, אך בדברים הקשורים עם הנשמה ועם היהדות, אף אחד אינו 'בעל-הבית' על היהודים. וכידוע פתגם אדמו"ר הרש"ב נ"ע שנמסר על-ידי כ"ק מורי-וחמי אדמו"ר נשיא דורינו  , ש"רק גופותינו ניתנו בגלות ובשעבוד מלכויות, אבל נשמותינו לא נמסרו לגלות ולשעבוד מלכיות"!

ופתגם זה נאמר על-ידי כ"ק אדמו"ר הרש"ב כאשר שלטונו של ה'צאר' היה בשיא התוקף, ואחרי-כן חזר על פתגם זה, בנו - כ"ק מורי-וחמי אדמו"ר, כאשר היה במאסר תחת שלטון הקומוניסטים - לא לאחר שיצא לחירות, אלא - כשיצא מסכנת עונש מוות ועמד להשלח לגלות למשך שלש שנים.

אך כשהקב"ה עזר בחסדו הגדול לכל היהודים - הן לאלו הנמצאים במדינה זו, הן לאלו הנמצאים במדינות אחרות והן לאותם אלו הנמצאים בארץ הקודש - אף-על-פי-כן, הם נכנסו בגלות כה עמוקה, עד שכאשר שומעים שהגוי אינו מרוצה - מוכנים ללכת נגד התורה, ואף להחזיר חלקים מארץ ישראל.

עיקר הבעיה היא בכך שישנם כאלו מאיתנו האומרים שהארץ אינה שלנו והיא כגזולה בידינו. והיות והגוי שומע זאת, והוא הרי יודע שאין גזלן שחושב שימחלו לו על גזילתו לכן עומד הוא תמיד הכן, על מנת להחזיר את הגזילה!

ואין לאף אחד את התוקף לומר את הטענה האמיתית ש"ברצונו נטלה מהם ונתנה לנו", שהיא כתובה בבירור בתורה, ועומדת בתקפה גם כשישנו מצב ברור של פיקוח-נפש. והעולה על כולנה - שכמה פחדנים מבין היהודים התאגדו יחד, ואמרו שטענת אומות- העולם - "ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים" - מבוססת על היהדות, וכך יהודים צריכים לדבר!

ואומרים זאת למרות שיודעים הם שדרך זו גורמת למלחמה בעתיד הקרוב, רחמנא ליצלן היה-לא-תהיה! הם "שמים חושך לאור ומר למתוק" 12 ואומרים שדרך זו מביאה שלום! וכששואלים אותם: עם מי אתם עושים שלום - הרי הערבים כלל לא רוצים לדבר אתכם? עונים הם: בינתיים נמסור הכל, וכשהגויים יראו שהיהודים מתנהגים בדרך הצדק והיושר ומוסרים הכל מבלי לקבל כלום - זה יגרום להם שלא יהיו 'ברוגז' ולא ירגישו כאורחים ויסכימו להתחיל לדבר על השלום!

ולשם כך הם מעמידים בסכנה שלושה וחצי מליון בני אדם, ששלושה מליון מתוכם הם יהודים!

אלו לא "נכים", אלא "מצוייני צה"ל"

ה' באייר, הרב מייזליש חשף: "ראיתי בעיני את הניסים וההחמצה הגדולה"

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...