האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

לפרסם 'בדיוק' את הנאמר 'בערך'

חדשות חב"ד

אתר הגאולה 175 צפיות 0

לפרסם 'בדיוק' את הנאמר 'בערך'

לפרסם 'בדיוק' את הנאמר 'בערך'

יומנו של תמים: שלושים שנה לדבר מלכות שופטים!

מענדי אחי החסיד!

לא זכור לי שבוע שבו דיברו פעמים רבות כל כך ולמשך זמן ארוך כמו בשבוע זה על הדבר מלכות. אולי בכ"ח סיון, אבל בהחלט דיברו בלימוד בענין, התווכחו מהו המסר המדויק, כיצד עדיף לפרסם, פעלו כמובן להפצתו, ארגנו סדרים, מסרו שיעורים, תלו מודעות. ממש "אבן מקיר תזעק - 'דבר מלכות', וכפיס מעץ יעננה - 'שופטים'".

בתחילת השבוע כשלמדתי את הדבר מלכות נתפסתי לנקודה מעניינת בשיחה שעד עתה לא שמתי את לבי אליה, נקודה שעם השעות הרבות של הדיבורים סביב השיחה, ההתוועדות עליה עם חבריי התמימים, במיוחד בשעות הרבות של 'הקהלת קהילות' - הלכה והתחדדה אצלי:

בחלק הראשון של השיחה מבאר הרבי שליט"א מלך המשיח באריכות את ענינו של השופט והיועץ, ובשני הבדלים מרכזיים: הבדל אחד, מוכר מביניהם – השופט נותן הוראות, מצווה. היועץ לעומתו דואג שהענין יתקבל 'בטוב' אצל השני.

ההבדל השני והפחות מוכר (שלמען האמת בשיחה מובא כהבדל ראשון שממנו משתלשל ההבדל הנ"ל) הוא, שהשופט עומד נעלה שלא בערך לנשפט, לעומת היועץ והנביא שמהותו הינה 'בערך' למקבל העצה.

ברור לכל כי הרבי הוא השופט והוא היועץ והנביא. היות הרבי שליט"א 'שופט הדור' – היא עובדה הפשוטה ומובנת לכל מריבוי 'ליקוטים' בהם מבאר הרבי כי שופט ישנו תמיד, וענינו הוא להורות לעם את דרכי ה', וכפשטות הענין, אפי' ל'פשוטו של מקרא'. ובאותה מידה פשוט כי הרבי עומד "שלא בערך" לאנשי הדור. הנחת יסוד בכל הנוגע להתקשרות וביטול לרבי.

בדבר־מלכות מבקש הרבי שליט"א להעביר לנו את החידוש של התקשרות ברגעים שקודם הגאולה "ישנה ההתחלה בזה" – והרבי הוא גם יועץ ונביא, וענינו לעמוד "(בתור יועץ) בערך להשומע ומקבל העצה"!!! והמילים שלא ניתנו להיאמר יוצאות 'מפורש מפי כהן גדול'. ולא רק מילים - ככל שמתקרבים יותר לגאולה הדבר מתורגם יותר ויותר ל'מעשים'. עצות נוספות - ריבוי עצום של מענות קודש, הרבי ("שמצד עצמו הוא שלא בערך לאנשי הדור") מעמיד את עצמו 'בערך' אלינו שעות ארוכות מידי יום ושבוע ויוצא להתפלל את כל התפילות יחד עם החסידים. ארבע, חמש, שש ולעיתים שבע (!) שעות הרבי יוצא לחלק דולר ולדבר באופן אישי עם "כל אנשי הדור". שעות על גבי שעות ביום הראשון של חג הסוכות תשנ"ב. הרבי מגיה דא"ח – וכמה דקות לאחמ"כ יוצא ומעודד קבוצת תמימים על פירמידה. הרבי עונה 'מזל טוב' על שידוך של יהודים 'פשוטים'. מתפלפל בשבת קודש בהערות שכתבו כמה נערים בישיבה קטנה, ואף בגילאים צעירים יותר. מתעניין כיצד מתפתח מפעל גלידות של גביר, ומייעץ לשיווק חברת 'טפוטי'. ואין לדבר סוף.

ובהמשך לכל הגילויים הנפלאים, מגיע החידוש הגדול ביותר – השופט נותן לנו את ה'עצה' והקירוב הגדול ביותר: נבואה חדשה "(דברי הקב"ה שנאמרו ע"י נביא זה – אפי' לא דברי נביא הקב"ה לנביא שני – אבל לא נאמרו אליו)" – "הנה זה (משיח) בא"! והנבואה נמסרת במגש של משי – מסודרת ומובנית בבנין נאה של שלבים ומקורות, כך שתחדור בכם 'בפנימיות' למען תוכלו למלאות את המשימה שהוטלה עליכם – לפרסם זאת לכל אנשי הדור - בדיוק רב ולא 'בערך', בשלימות. קירוב ו'שווה ערך' הגדול ביותר שניתן לחוש.

שוטה הוא מי שלא חש להתקרב ולהתקשר לכ"ק אד"ש מה"מ  – לחפש את האב, להגיע ל770 בכל הזדמנות, להכיר כל פרט ופרט בתורתו, בסיפורים, במנהגים, בלבושים, בקבצי הוידיאו והשמע, לחשוב עליו תדיר, לדבר עליו, ולעשות את הוראותיו. רוח החיים ב770 מאז ומתמיד.

ושוטה גדול יותר הוא מי שמזניח את הקירוב הגדול של "שופט דורנו ויועץ דורנו ונביא דורנו" – את הבשורה והמשימה דתקופתינו "שזכינו" והוטלה עלינו. רוח החיים העכשווית ב770.

שמוליק

 

יום ראשון – ל' מנחם־אב אדר"ח

"מידי חודש בשבתו"

'ראש השבוע' הוא גם ראש חודש אלול, ואם בכל העולם משמעותו של יום־ימים אלו היא חזרה למסלול הלימודים או קלסרים חדשים וריחניים, הרי כאן סדר היום והעבודה לא השתנו כלל, והמטרה היחידה בשהות כאן היא עדיין לראות בהתגלות של הרבי שליט"א מלך המשיח בפועל ממש.

תפילת שחרית עמוסה מכל יום, בפרט לרגל ראש חודש. למרות שהשעה היא שעת בוקר, מנגנים כמעט בכל קטע בהלל בשיא החיות, וניתן לרגע לחשוב כי עומדים בתפילת שבת או חג...

החל מתפילה זו מוסיפים ואומרים בכל תפילת שחרית ומנחה את מזמור ז"ך בתהילים, שמעורר כל כולו על הזכות לשהות "בבית ה' כל ימי חיי – לחזות בנועם ה'". ואם עד עתה אמרנו את המזמור בארץ הקודש בתקופה שקודם הנסיעה לרבי שליט"א מלך המשיח – בתפילה ובתקווה שנזכה ליסוע ולהיראות, הרי כעת חלקו הראשון נאמר מתוך שמחה על הזכות לשהות כאן ללא הפסק שנה תמימה ובעז"ה – "כל ימי חיי", וביחד עם זאת הבקשה בחלקו השני של המזמור נאמרת בכוונה רבה יותר – "את פניך אבקש, אל תסתר פניך ממני". אנא.

שלא כרגיל כלל – הבעל קורא היה הרה"ח ר' מיכאל שי' סלאווין, שנוהג לקרוא רק בשבתות ויו"ט, ומבחי' נוספת הורגשה האווירה השבתית. נוסף לכך חתן שעלה לתורה ומכל עבר זרקו לעברו את השקיות המיוחדות לחתנים ב770. קריאת התורה מסתיימת, וכבשבת מברכים – לא עובר זמן רב ושוב עומדים וממתינים לכניסתו של הרבי שליט"א מלך המשיח לתפילה.

לרגל ראש חודש אלול, התקיימה הלילה התוועדות מטעם הנהלת הישיבה המרכזית דתות"ל בית משיח־770. בהתוועדות שהתקיימה בסמיכות לספריית גאולה ומשיח התוועד הרב יקותיאל שי' פלדמן יחד עם הרב יוסף יצחק שי' מטוסוב – שליח כ"ק אד"ש מה"מ באחת מערי אירופה. הרב מטוסוב סיפר בהתוועדות כי הגיע לכאן מהכינוס המיוחד שהתקיים באלמא אטא, ובשדה התעופה שאל אותו הפקיד מהיכן הוא מגיע. הרב מטוסוב ענה כי הגיע מאלמא אטא שם התקיים כנס לרגל יום היארצייט של הרלוי"צ אביו של הרבי וכו'. לתדהמת הרב מטוסוב הוציא הפקיד תמונה של הרבי ועליה הכיתוב  King Messiah, ושאל את הרב מטוסוב האם וכיצד 'הוא' (ר' לוי'ק) קשור אליו... הרב מטוסוב השיב לו בפרוטרוט, וביקש לשאול אצל הפקיד כיצד 'קישר' בין שתי הדמויות. תשובתו היתה כי כשקיבל את ה'כרטיס' התעניין ולמד על היהדות ועל חסידות וכו'. זוהי פעולתה של תמונה אחת קטנה עם הכיתוב הקצר ביותר.

07

יום שני – בדר"ח אלול

ומלכותו ברצון קיבלו

בסיומה של התפילה הארוכה מוסיפים החל מהיום בסיום תפילת שחרית את תקיעת השופר, שכמו לכל דבר ב770 במחיצת כ"ק אד"ש מה"מ – גם לה ישנה משמעות מיוחדת מכל מקום, ממשית יותר, "ממש". אם בכל מקום תקיעת שופר מהוה הכנה לימים הנוראים, או משמשת כתזכורת למאמרי רבותינו נשיאנו על חודש אלול, ועל הימצאותו של 'המלך בשדה', ב770 לתקיעת שופר ישנה המשמעות הפשוטה ביותר – קבלת מלכות המלך על ידי העם, מלכותו יתברך שמתגלית בעולם על ידי מלכותו של מלך המשיח. דרך אגב, כחלק ממבצע שופר ביקש הרבי מלך המשיח להסביר לשומעים את התוכן של התקיעה בחודש אלול...

בימים אלו רוב הילדים ששהו במשך החודשיים האחרונים בקעמפים כבר חזרו לשכונת המלך, אך עדיין רוב מוסדות החינוך לא חוזרים לפעילות עד לסוף השבוע, ולבינתיים 770 מלא בשעות היום בבחורים וחיילי צבאות ה' תושבי השכונה.

בנוסף להתוועדות הקבועה בפינה הצפונית מזרחית להתעוררות בכל הקשור בבשורת הגאולה ותקופתינו ימות המשיח – שכפי הצפוי עוררו בה שוב ושוב בשירה ובזמרה על ההוראות משיחת הדבר מלכות השבועית, התקיימה גם הלילה התוועדות במערב 770 מטעם הנהלת הישיבה.

יום שלישי  – ב' אלול

"למדהּ – שימה בפיהם"

לאחר תפילת ערבית התקיים שיעור בעניני גאולה ומשיח מיוחד באנגלית ב'טאשקענטער שול', אותו מסר הת' יאיר גאולה כהן שי'.

08

במקביל התקיים בזאל הגדול סדר מיוחד בהשתתפות מאות בחורים ללימוד שיחת 'דבר מלכות שופטים' היסודית – בה מונחים אבני דרך רבים בחידושים שבדורנו בנוגע לגאולה ומלמלך המשיח. את ה'סדר' המיוחד ארגנו התמימים שלום דובער קיי וינון בן שמואל שיחיו, שדאגו לתדפיסים מהשיחה  ('מקורי' ומתורגם) ולכיבוד מרענן ללומדים. הפתעת הערב היתה הגרלה על דולר מיוחד שנתקבל מידו הק' של הרבי שליט"א מלך המשיח בין המשתתפים, שנתרם לע"נ איש החסד ר' אברהם יואל בן ר' דוד ברוך (לידר) ע"י בני משפחתו שי'. בדולר זכה הת' אביחי מעטוף שי'.

 על פי רוב, במהלך הלילות באמצע השבוע כמעט ואין התוועדויות, וממילא גם בחורים. הלילה משום מה נערכו כחמש התוועדויות בחלקים שונים – של תמימים אמריקאים מישיבת תות"ל קווינס (רוב הבחורים כאן עדיין לא חזרו לישיבותיהם), של התמימים דקבוצה תשע"ט לרגל יום הולדתו של א' הבחורים, ובמקומות נוספים. בפינה הצפונית מזרחית התקיימה התוועדות לרגל יום הולדתו של א' מתלמידי הקבוצה.

יום רביעי – ג' אלול

זה יביא משיח?

01

בעקבות ניקוי ושיפור מראה החזית של 770 נמחק הכיתוב של גבי הכניסה הראשית – 'בית אגודת חסידי חב"ד ליובאוויטש' שנכתב על פי הוראתו המפורשת של הרבי שליט"א (בתקופת 'משפט הספרים'. לקראת הכיתוב מחדש מחקו את שאריות הכתב הקודם שדהה והתקלף, והיום תלו לבינתיים שילוט זמני על הדלת הראשית.

כבר מתחילת השבוע נערכים הבחורים לקמפיין ההתרמה הגדול שייערך לקניית בנין 749, ולאחר מודעות ושאר הכנות הוקדש סדר 'חסידות ערב' על ידי הבחורים להצלחת הקמפיין.

באמצע ה'סדר' אמרו תהילים למשך מספר דקות לאחר שר' שמעון סילמאן דפק על הבימה וביקש לומר מזמורי תהילים ולהקדיש את הלימוד להצלתו של ילד יהודי מאחת השכונות הסמוכות שאבד.

גם הערב התקיימו מספר התוועדויות, בפינה הצפונית מזרחית עבור הבחורים הבוגרים מקבוצה תש"פ – לרגל יום הולדתו של א' מחבריהם, והתוועדות נוספת ליד ספריית גאולה ומשיח של תלמידי הקבוצה. אמנם הסיבה הרשמית להתוועדות היתה יום הולדת של א' התמימים, אבל לא היה לכך כל קשר לתוכן ההתוועדות שנמשכה שעות ארוכות אל תוך הלילה... "מה עשיתי ומה אני עושה בכדי להקל את 'חבלי משיח' ולזכות לגאולה השלימה על ידי משיח צדקנו?" הוא לשונו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ המובאת בפתיחת 'לוח היום יום', נקודה למחשבה 'המהווה את הבסיס לסדר יומו של חסיד. והאם אנו כחסידים אכן חושבים לפני כל פעולה שעושים במשך היום האם היא כזאת שמביאה את המשיח? הרבי מורה בדבר מלכות לקבל ולפרסם לארחים את ההוראות והעצות של נשיא הדור ורבותינו נשיאנו שלפניו, האם אני עושה זאת? כן, או לא - ייאמר ברורות! לשאלה הזו אין שטח אפור: כן, או לא?!". נקודה קטנה שא' התמימים דיבר עליה בהתרגשות רבה, דיבורים שפעלו גם עלי לזמן מה...

04

יום חמישי  – ד' אלול

"מאמרים של נשי"ד"

מידי בוקר קודם התפילה מתקיים שיעור מיוחד למשך רבע שעה בספר 'בשורת הגאולה' שהיה למראה עיני כ"ק אד"ש מה"מ ויצא כ'מוגה' מתחת יד המלך, והיום סיימו ללמוד את כולו, כשמתכיפין התחלה להשלמה – ללמוד אותו שוב ושוב, עד ההתגלות בפועל ממש. לימוד עניני גאולה ומשיח הוא הוא אמנם השגרה של 770, וגמר הלימוד בספר זה מתרחש לעיתים קרובות באופן יחסי, אך עדיין מהוה הדבר שמחה מיוחדת בכל פעם מחדש כאשר מסיימים 'לעבור' פעם נוספת על כל ה'קיצור שולחן ערוך' של תקופתינו המיוחדת, ימות המשיח שבהם נמצאים עכשיו.

03

לאחר תפילת שחרית התקיימה התוועדות בשולחן שמשמאל לארון הקודש לרגל חגיגת הבר מצוה לבנו של הרה"ח הרב מאיר שי' וילישאנסקי. המאמר עליו חזר בעל השמחה לא היה המאמר המוכר 'איתא במדרש תילים' מכ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע, אלא מכ"ק אד"ש מה"מ – 'איתא במדרש תילים' תשכ"ח. בהתוועדות שלאחמ"כ סיפר הרב וילישאנסקי כי פעם שאלה הרבנית מדוע חסידים לומדים ו'חוזרים' בעיקר על מאמרים מרבותינו נשיאנו בדורות שעברו – "וכי אין לבעלי מאמרים?", ובהמשך לזה סיפרו ה'יודעים' שמלפנים גם ב'ווארט' וב'שבע ברכות' לא חזרו דוקא על מאמרי כ""ק אדמו"ר שליט"א, ובשנים האחרונות התפשט יותר ויותר

היום החליפו את עצי החיים של הספר תורה הקטן שנכתב לזכות כ"ק אדמו"ר נשיא דורינו שליט"א ו - להבחל"ח - הרבנית חי' מושקא (עם הספר הזה השתמשו בשנה שעברה בתקופת הקורונה במנין של הרבי שליט"א מלך המשיח).

לקראת חודש החגים, החלה היום מכירת המקומות לימים הנוראים – לר"ה ויו"כ, ע"י ממונה הגבאים הרב אהרן יוסף שי' וואגעל.

התוועדות מיוחדת: רכישת בניין 749 ע"י איגוד תלמידי הקבוצה

בהפסקת הערב התקיים ערב הוקרה של כלל הבחורים לארגון 'איגוד תלמידי הקבוצה', שבאמת מסייעים בכל אופן אפשרי (ולעיתים גם כשנראה הדבר כ'לא אפשרי') לבחורים השוהים במשך השנה בחצרות קדשנו, ומגיעה להם התודה על כך מעל כל במה אפשרית. במהלך הערב עוררו על ההזמנות שניתנה להרחיב את מעגלי פעילות ה'איגוד' בסיוע לבחורים הבוגרים (ובכלל לנכס החשוב שמסייע לאורחים רבים במהלך השנה) – רכישת המבנה 749, וביקשו מהבחורים להירתם כפי יכלתם. הכינוס נמשך כמעט עד לתפילת ערבית – על חשבון סדר חסידות ערב - באישור ההנהלה כמובן – ובעקבותיו הנוכחות ב770 היתה דלילה. לחץ כאן ללצ'רידי לרכישת 749

לתפילת ערבית כמובן שהכל חזרו ל770, ומיד לאחריה התקיים השיעור המרכזי בעניני גאולה ומשיח גדול אותו מסר הרב מאיר שי' וילישאנסקי – ר"מ ומשפיע בישיבת חח"ל צפת. הנושא המרכזי של השיעור היה 'ערי מקלט לעתיד לבוא'.

10

לאחר השיעור נערכו התוועדויות רבות מקצה לקצה של 770, ביניהם גם התוועדות של 'קבוצה תשע"ח, שאליהם מתלווה גרעין של תמימים בוגרים שהפכו כבר לאברכים המתגוררים בשכונה, ומגיעים מידי שבוע ב'ליל שישי' להשתתף בהתוועדות בשעות הלילה המאוחרות. ההתוועדות של ה'קבוצה' השתלבה יחד עם התוועדות וחגיגת בר מצוה של משפחת וילישאנסקי, והיות שהרבו במעט ב"מאכל ובמשתה" התוועד הרב וילשאנסקי ארוכות על חוסר המחשבה בענין, כיצד 'איבדנו את הראש'. "מגיעים להתוועדות, כל כולה אמור להוות קפיצת מדריגה למקום קצת יותר גבוה, ומה העיקר? כמות המאכלים?"... בקצוות אחרים של השולחן מתוועדים הבחורים פעם נוספת על הדבר מלכות השבועי, והפעם מזווית ההנגשה – כיצד יהיה הכי נכון והכי ברור להסביר מחר ליהודים ב'מבצעים' את המסר שהרבי מורה להעביר "לכל אנשי הדור".

06

יום שישי – ו' אלול

טרם יקראו

לאחר שבוע של דיונים, שיעורים, התוועדויות וסדרי לימוד, הגיעה שעת האפס - "לפרסם לכל אנשי הדור". סדר השכם, סדר חסידות, תפילת שחרית, ויוצאים למשימה.

אם בכל שבוע יוצאים הבחורים למבצעים לפרסם לכל אנשי הדור את נבואתו הברורה של הרבי שליט"א מלך המשיח – הנה זה משיח בא, הרי השבוע החשק והשמחה גברו שבעתיים, וכל יהודי זוכה לקבל מנה גדושה של 'פרסומת' איכותית, מלווה בהסברים וסיפורים על נשיא הדור, שופט יועץ ונביא דורנו. ממש התוועדות שלימה. ה'מסלול' השבועי בין בעלי החנויות ויושבי המשרדים התארך והתארך, כמעט פי שלוש מהרגיל...

בחור שח באזני כי חשש בקרבו כיצד להנגיש את העובדה שהרבי הוא נביא ויש לו נבואה בשבילנו לא' מהיהודים אתם הוא נפגש, אך כשרק התחיל לדבר התחיל לספר לו ש... הרבי הוא נביא! בעיה רפואית במשפחתו נפתרה כשכתבו לרבי והנהגו לפי הוראותיו, ובדיוק כמו שכתב הרבי – כך היה. נו, ברור שהרבי פעל כבר הכל, אנחנו צריכים רק שלא להתלבט ולהתבייש.

ש"ק פרשת שופטים

שלושים שנה!

ליל שבת קודש. עם כניסת השבת 770 מסודר כולו, מפות לבנות פרוסות על השולחנות, ועליהן מונחים אחר כבר שלל חוברות ועלונים סביב הדבר מלכות השבועי. הן דבר הוא בישראל – 'שלושים שנה'! המטה ללימוד הדבר מלכות דאג לתליית מודעות ענק בלובי הכניסה ובקומת המרתף ובהם ציטוטים מהשיחה על מנת לעורר את התמימים ואנ"ש ולהסב את תשומת לבם לדבר החשוב והעיקרי באמת (זאת בנוסף להדפסת השיחה בכריכה צבעונית ומהודרת בעותקים רבים לנוחיות המתפללים, ופעולות נוספות וחשובות לחיזוק לימוד השיחות מידי שבוע בשבוע. כהנ"ל נעשה בארגונו המסור של הת' שניאור זלמן נוימן שי' ומגיעה לו על כך הוקרת התודה).

05

הגבאי הרה"ח ר' זלמן ליפסקער לא נוכח בשבת זו, ואת מקומו הקבוע להשלטת הסדר בזמן התפילות מחליף השמש ר' נחום שי' קפליסקי, שגם מקריא את התוועדויות ה'שלום זכר' ברחבי השכונה.

עיקר העיקרים הוא כמובן תפילת קבלת שבת יחד עם כ"ק אד"ש מה"מ, מתוך שירה, ריקודים וציפייה להתגלותו נאו.

יום שבת קודש. "ויהי בשלושים שנה" הוא בהחלט זמן שמעורר את המחשבות. בפרט כשנמצאים באותו המקום בדיוק. במהלך השבוע כולו המחשבות היו מעוררות, דיוקים בשיחה, חידושים נפלאים. הרבי הוא נביא! "עד הנבואה העיקרית – הנה זה (משיח) בא"! "צריכים לפרסם" שיש שופט יועץ ונביא! למי הכונה בפסקה "נביא שהעיד לו נביא אחר" לאחר הפסקה המדברת על רבותינו נשיאנו ועד לכ"ק מו"ח אדמו"ר? מה הכוונה במילים "ונשמך בדור שלאחריו ע"י תלמידיו וכו'? למי הכונה בהדגשה ש'אסור להרהר אחריו' רגע לפני ההוראה והנבואה המפורסמת ש"צריכים לפרסם לכל אנשי הדור"? הדברים פשוטים וברורים, וצריכים רק שלא להיות שוטה. והדברים עולים וזוהרים כשחושבים על כך שוב בהתוועדות אל מול פני הקודש. ולפתע כשאני מרים את הכוס ואומר 'לחיים', עולה במחשבה השאלה־בקשה – מתי נזכה כבר לראות בהתגשמות הנבואה? אין אנו מהרהרים אחריו, ולא מנסים אותו חלילה, רק מבקשים לראות. שלושים שנה הוא זמן רב. לחיים, רבי.

בהמשך הצהריים נערכות התוועדויות קטנות, בעיקר של חתנים המתוועדים ברגע האחרון לפני עזבם. מנסים לנשום כמה שרק ניתן מאוירא ד770 המחכים את נושמו, וגורם לו להגיע להבנה כי אין שום דבר מלבד 770...

כמה דקות לפני יציאתם של רוב 'מקהילי הקהילות', חלחלה בהתוועדות של תלמידי ה'קבוצה' ההכרה כי כנראה בשבת הבאה כבר יהיו כאן קבוצה נכבדה מהקבוצה הבאה – קבוצה תשפ"ב, וכי ממש בימים אלו רובם של הבחורים ממלאים שנה תמימה במחיצתו של הרבי מלך המשיח שליט"א, מה שהביא את כולם להתרגשות גדולה, שתורגמה לריקודים סוערים. שולחנות הוסטו לצדדים, הספסלים נערמו, ובמרכז 770 רקדו מתוך שמחה גדולה למשך דקות ארוכות. בשעה הזו כבר הייתי בדרכי לעבר בית כנסת מסוים במנהטן, אך אחד הבחורים שניסה לתאר את הרגעים אמר לי – תחשוב כאילו את הניגון החדש על הפרק של הרבי עם כלי נגינה, אבל בלעדיהם. כמו קוראי היומן, כעת גם אני יכול רק לדמיין...

מתוך כאלו ריקודים יוצאים לעבר המשימה – להעביר את המסר המיוחד של הדבר מלכות בשפה תורנית כזו, שתתקבל כראוי גם אצל אחינו ה'ליטווישער' בפלטבוש, ה'חסידים' בבארא פארק, ובשפה תורנית כזו השייכת גם ל'עמך בית ישראל'.

אלו הנשארים ב770 ממתינים להתגלות, ולאחר תפילת ערבית של מוצאי שבת יוצאים לקידוש לבנה, אך מסתבר שגם בחודש זה הלבנה לא נצפית, וקידוש הלבנה ייערך כנראה באחד מימות השבוע הבעל"ט. רק להזכיר שכך הוא הדבר כבר מחודש אייר – זו הפעם החמישית ברציפות (ומדובר בחדשי הקיץ)! אולי זוהי פעולתו של מלך המשיח, שמחכה לבניו התמימים שישובו מ'הקהלת קהילות'. אולי.

בדרכנו לבית הכנסת 'שלנו' במנהטן, נאלץ לפתע ה'חברותא' שלי לשוב ל770 מפני סיבה מסוימת, ובחשבון מהיר הוחלט כי לא ייתכן להפקיר בשבוע מיוחד כזה את בית הכנסת – והמשכתי לבדי לעבר היעד. את השיחה עצמה העברתי כמעט בשלימותה, ולא רק שלא התנגדו, אלא גם אותו א' שבד"כ מקנטר – קיבל ברוגע את דברי הרבי שליט"א שבדורנו חזרה הנבואה ע"פ דברי הרמב"ם שקודם ימוה"מ תחזור הנבואה לישראל. את הדרך בחזרה ל770 ברכבת התחתית נאלצתי לעשות לבדי, ומפני סיבה מסוימת הגעתי לתחנה מרוחקת ולא מוכרת. אפרו אמריקני שישב בקרון זיהה את התימהון שעל פניי ברגעים הראשונים, ונכנס עמי בשיחה של חצאי מילים, מנסה לעזור לי. השבתי לו באנגלית מגומגמת כי אני אסתדר – 'איי גו טו קינגסטון'. "אהה" - הוא השיב בפשטות, "טו ראביי. קינג מסאייה"!

מענדי, שאל לרגע את עצמך כיצד תסכם את שבוע פרשת שופטים בסביבתך הקרובה? חוזרים למוסדות הלימוד, בכל השלבים ובכל הגילאים - היכרויות חדשות, תפקידים חדשים? אווירה רצינית – מתכוננים לימים הנוראים, 'מעין'?

לא כן ב770. את המקום לא עזבנו אף לרגע (וב'מוסד החינוך' הזה – לא רק מצד הוראתו של הרבי שליט"א מלך המשיח בענין), הידיעה כי ישנו נשיא הדור ללא שינוי כלל על דרך אבן השתיה – לא הועלמה על ידינו, את הבשורה והנבואה לא עזבנו אף לרגע, והמשימה שהוטלה עלינו בענין גם היא לא מוזנחת. לא 'חזרנו' לענין, כי מהמילים הברורות הללו אין חופש.

"צריכים לפרסם לכל אנשי הדור שזכינו שהקב"ה בחר ומינה בעל-בחירה . . שיהי' ה"שופטיך" ו"יועציך" ונביא הדור, שיורה הוראות ויתן עצות בנוגע לעבודת כל בנ"י וכל האנשים . . עד הנבואה העיקרית . . הנה זה (משיח) בא . . וביחד עם זכות זו – האחריות לקבל על עצמו את ה"שופטיך" וה"יועציך", ולציית להוראות ועצות הטובות שלו", נשיא דור שקיים תמיד בלי שינויים "על דרך אבן השתיה שנמצאת במקום מסוים בעולם הזה הגשמי". תמיד. בלי שינויים. זהו סיכומו של שבוע פרשת שופטים ב770, ולמעשה - של כל שבוע ב770.

 

מייחל ומצפה להתגלות השלימה והמיידית

אחיך - שמוליק, קבוצה – 770 בית משיח

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...