• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד תמוז התשפ"ד (20.07.2024) פרשת בלק

הוידאו היומי / ידיעה מאש"פ

כ"ח ניסן ה'תש"נ. הרבי שליט"א מלך המשיח מפתיע בשיחת קודש וחושף כי התקבלה הודעה שאש"פ מתכננים לפגוע ביהודים... לכן צריך להוסיף בעניני תורה ומצוות
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

בשיחה המפתיעה אמר הרבי שליט"א מלך המשיח: "זה-עתה (כשעה לערך לפני תפילת מנחה) נתקבלה ידיעה שארגון אש"ף פירסם הוראה לכל המחלקות שלו ברחבי העולם לפגוע בשונאי ישראל (בלשון סגי-נהור), הי' לא תהיה, פגיעה בגוף וכו' וכו', אשר, אין להאריך בזה משום "אל תפתח פה כו'".

ולכן, יש צורך להדגיש במיוחד ברכותיו של הקב"ה לכל בני ישראל בכל מקום שהם בכל המצטרך להם, מתוך הרחבה, בביטחון אמיתי, ומתוך שמחה וטוב לבב, כולל ובמיוחד – קיום ההוראה הידועה "טראכט גוט וועט זיין גוט", היינו, שהמחשבה לטובה פועלת שיהיה טוב בפועל ממש, ועד שהקב"ה מקדים הטוב בפועל ממש עוד לפני המחשבה לטובה.

וביחד עם זה, יש לנצל ידיעה הנ"ל (לא באופן של הפחדה, חס ושלום, אלא מתוך שמחה וטוב לבב, כאמור, "לחשוב לטובה") כדי להוסיף עוד יותר בעבודתם של ישראל בענייני התורה ומצוותיה..."

 

מיד לאחר השיחה התפרסמה בארץ הקודש הודעה באישור הרבי שליט"א מלך המשיח:

כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש שליט"א:

למרות שאש"פ הורה לאנשיו לצאת לפגוע ביהודים בעולם אין לפחד ולהיבהל.

ע"י צדקה, תפילה ובטחון בהשם נוכל לעצור את הסכנה.

"אין מה לפחד ואין להיכנס לפאניקה ובהלה, כי אם לבטוח בקדוש ברוך הוא" - כך קרא כ"ק האדמו"ר שליט"א מליובאוויטש בשיחה דרמטית לחסידיו ביום שני בערב.

"קיבלתי ידיעה לפני שעה קלה" - המשיך הרבי בדרמטיות בלתי רגילה, ואמר "שארגון אש"פ נתן הוראה לאנשיו לצאת לפיגועים ולפעולות כדי לפגוע ר"ל ביהודים בכל הזדמנות ואין להאריך בזה משום אל תפתח פה וכו'", אמר הרבי.

דבריו של הרבי, שנאמרו לפני חסידיו בבית הכנסת של מרכז חב"ד העולמי, גרמו להתעוררות רבה, הדברים אף הועברו בשידור לכל מרכזי חב"ד בעולם. בדבריו חזר הרבי ואמר שאין להיכנס לפאניקה ובהלה והוסיף ואמר לחסידיו "תחשבו טוב אז יהיה טוב".

עם זאת הוסיף הרבי וביקש שיש לנצל את הזמן ולנקוט בפעולות רוחניות, כדי להביא לשמירה ולביטחון של כל אחד ואחת מבני ישראל וכדי להוסיף בברכתם ובשלוותם ובביטחונם של כל בני ישראל בכל מקום שהם.

הרבי ביקש ואמר:

"הצעתי ובקשתי שכל אחד ואחת מישראל אנשים נשים וטף, יוסיפו, אומר הרבי, בלימוד תורה - כל אחד ואחת לפי עניינו.

בתפילה - מבקש הרבי שיאמרו ג' מזמורי תהילים, ומה טוב גם המזמור האחרון שסיומו 'כל הנשמה תהלל י-ה הללוי-ה'.

ובצדקה - מבקש הרבי שיתנו הוצאות של מזון שתים או שלוש סעודות (במקום תענית), ליתן צדקה בזמן שירצה כאו"א. ומה טוב - לתת זאת עבור החזקת לומדי תורה או מוסדות שעוסקים בהפצת תורה.

יהי רצון שע"י זה נזכה תיכף ומיד - בחודש ניסן דשנת ניסים - לטוב האמיתי והעיקרי, גאולה אמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, סיים הרבי את דבריו ונתן לכל אחד שליחות מצווה לצדקה כדי שכל זה יזרז תיכף ומיד ממש את הגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו.

רגעי הגאולה

לכתחילה אריבער

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...