• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ט אייר התשפ"ד (27.05.2024) פרשת בהר

כשהאר"י רצה להביא עם תלמידיו את המשיח...

"כשהתלמידים שמעו משהו מפי האריז"ל שהיה גאון גדול גם בתורת הנגלה, מותר היה להם לדעת, שאפשר לסמוך עליו שלא יכשילם במעשה הנוגד להלכה" • סיפור שהתרחש עם האריז"ל ולקחו • מוגש לרגל יום הילולתו. משיחות קודש הרבי שליט"א מלך המשיח
כשהאר"י רצה להביא עם תלמידיו את המשיח...
צפת (צילום: Beny Shlevich)
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

אנו מסכימים, אבל...

בספר שבחי האר"י - שחלק גדול מהסיפורים שבו מובאים גם בכתבי האריז"ל - בתחילתו, מסופר:

"פעם אחת בערב שבת סמוך להכנסת כלה יצא עם תלמידיו חוץ לעיר צפת... כדי לקבל השבת... ובתוך שהיו משוררים אמר הרב לתלמידיו: חברי רצונכם שנלך לירושלים קודם השבת ונעשה שבת בירושלים? - וירושלים היא רחוקה מצפת יותר מכ"ה פרסאות.

השיבו קצת מן התלמידים: אנו מרוצים בכך, וקצת מן התלמידים השיבו ואמרו: נלך מקודם ונודיע לנשותינו - וכלשון הש"ס: "איזיל... ואימליך בדביתהו" - כיון שאמרו נלך מקודם לבתינו, נתחרד הרב חרדה גדולה והכה כף אל כף ואמר: אוי לנו שלא היה בנו זכות להגאל, שאלמלא הייתם כולכם משיבים לי בפה אחד שאתם רוצים לילך בשמחה גדולה ותיכף היו נגאלים כל ישראל, שעתה היתה השעה עומדת להגאל, ותוך שמאנתם חזר הגלות בעו"ה".

סיפורי התורה בכלל הם חלק מהתורה, בפרט סיפור שארע עם האריז"ל ופורסם, ועלינו להפיק ממנו, כולל מהפרטים שבו - הוראות בעבודתינו. ובהקדים:

לכאורה, צריך להבין: כיצד יתכן שענין של "איזיל ואימליך בדביתהו" יהווה סתירה להבאת הגאולה, הרי, לפי התורה צריך להיות "אימליך בדביתהו" במילי דעלמא, ובמיוחד בענין השבת, שנרות שבת הם בשביל "שלום בית" שבין איש לאשתו, ומדוע יעכב את הגאולה ענין שהוא כולו לפי התורה ומבוסס על ה"שולחן ערוך"?

ההסבר לכך יובן בהקדים מה שנאמר בגמרא: בדרבנן עבדינן מעשה והדר מותבינן תיובתא" - ראשית, יש לעשות כדברי חכמים, ואחר כך אפשר לשאול ולהקשות. ולכאורה אם קיימת אפשרות של "מותבינן", מדוע קודם "עבדינן מעשה"? אלא בענינים שנמסרו בדברי חכמים, ראשית לכל - ציות מוחלט.

על פי הנגלה: יש לדעת שהחכמים הם למדנים גדולים. ואפשר לסמוך עליהם. אלא מאי? יש לו קושיא בדבר, זהו מפני שחסרה לו היגיעה האמיתית בתורה, וכשתהייה לו יגיעה אמיתית, והוא יהיה זכאי, הוא יווכח שהדין הוא כדברי חכמים.

ובפנימיות הענינים: דרושה התקשרות וקבלת-עול, ויש לציית לחכמים ללא חישובים כלל. וזהו הענין של יוצא צבא, שאין לו חישובים, לגביו אין קיימת שום מציאות, אלא המפקד והוראותיו, וכדוגמת שבט לוי.

זהו גם ההסבר בסיפור: כשהתלמידים שמעו משהו מפי האריז"ל שהיה גאון גדול גם בתורת הנגלה, מותר היה להם לדעת, שאפשר לסמוך עליו שלא יכשילם במעשה הנוגד להלכה. ואם יהודי מפקפק ח"ו בדברי רבו, זהו סימן שההתקשרות פגומה, וממילא פגומה האחדות - הענין של "כולנו כאחד", ובמילא חסר גם במה שנאמר לפני כן - "ברכנו אבינו".

ובפנימיות: החישוב הוא אמנם חישוב, אך למלחמה אין הוא כשיר. אי אפשר להביא את המשיח באופן כזה, כששומעים משהו מוציאים את ה"שולחן ערוך" והולכים לשאול מורה הוראה את משמעות דברי ה"באר היטב" אם אין הם סותרים למה ששמעו .. באופן כזה אי אפשר להביא את המשיח!

האר"י הקדוש מגלה תורת הסוד

מצות אהבת ישראל

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...