• ב"ה ימות המשיח!
  • ח' ניסן התשפ"ד (16.04.2024) פרשת מצורע

כ"ו ניסן • מהו החידוש שהתרחש ביחידות המופלאה // יומן מרתק

כשנכנס היה כ״ק אדמו״ר שליט״א חגור בגארטל (שזהו חידוש מיוחד בכלל, שבעת ה״יחידות״ יחגור כ״ק אדמו״ר שליט״א גארטל) • את השיחה המיוחדת ומפליאה אשר נאמרה בעיניים עצומות סיים בפסוק: ״בנערינו ובזקנינו ובבנינו ובבנותינו״ • מוגש לפניכם יומן מרתק מכ"ו ניסן תנש"א • מתוך הספר "דברי משיח" • הכתבה המלאה
כ"ו ניסן • מהו החידוש שהתרחש ביחידות המופלאה // יומן מרתק
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

כשנכנס היה כ״ק אדמו״ר שליט״א חגור בגארטל (שזהו חידוש מיוחד בכלל, שבעת ה״יחידות״ יחגור כ״ק אדמו״ר שליט״א גארטל) • את השיחה המיוחדת ומפליאה אשר נאמרה בעיניים עצומות סיים בפסוק: ״בנערינו ובזקנינו ובבנינו ובבנותינו״ • מוגש לפניכם יומן מרתק מכ"ו ניסן תנש"א • מתוך הספר "דברי משיח" • היומן המלא

לצפייה בשיחה ותמלול המלא לחצו כאן

יום שלישי, כ״ה ניסן תנש"א
בתפילת שחרית, לפני קריאת שמע, כאשר התחיל כ״ק אדמו״ר שליט״א לאסוף את הציציות, החל לקחת גם את הציצית הימנית שמאחוריו אך היא נשמטה, התרומם מעט ושוב התרומם עוד יותר וכו׳, עד שהתרומם כמעט מלוא קומתו ואז לקח בידו הק׳ את הציצית הנ״ל – כל זה ארך כ-2 דקות.
טרם צאתו בירך נוסעים: ״פאָרט געזונטערהייט, הצלחה רבה אין אַלע ענינים״.

תפילת מנחה התקיימה כרגיל בביהכ״נ הגדול, ולאחרי׳, טרם צאתו, בירך כ״ק אדמו״ר שליט״א נוסעים: ״פאָרט געזונטערהייט, אַ הצלחה׳דיקן זומער, בשורות טובות״.

אחרי התפילה סגרו את ביהכ״נ הגדול כדי להכינו ליחידות המתקיימת הלילה.

[היום שלח כ״ק אדמו״ר שליט״א צ׳ק על סך 18 דולר לר׳ ישראל שמעון שי׳ קלמנסון עבור היין של פסח].

אור לכ"ו ניסן תנש"א

בשעה 8:05 נכנס כ״ק אדמו״ר שליט״א לביהכ״נ ל״יחידות״ עבור האורחים שיחיו. כשנכנס הי׳ כ״ק אדמו״ר שליט״א חגור בגארטל (זהו חידוש מיוחד בכלל, שבעת ה״יחידות״ יחגור כ״ק אדמו״ר שליט״א גארטל).

כ״ק אדמו״ר שליט״א התיישב במקומו ליד השולחן, שהי׳ על הרצפה (ע״ג שטיח) – ולא על גבי הבימה הקטנה (הרגילה ביחידויות הקודמות).
השיחה הראשונה לאורחים ארכה 37 דקות. בתחילתה דיבר על התחלת הגאולה העתידה ביציאת מצרים ובקריעת ים סוף והחילוק ביניהם, ואח״כ המשיך אודות ״למכה מצרים בבכוריהם״ בזמננו בעקבות המאורעות לאחרונה, וחזר בפרטיות יותר על הכתוב במכתב כללי הראשון מכ״ה אדר.

כמו״כ הרבה לדבר על הניסים ונפלאות שהיו בעת המלחמה ולאחרי׳, וגם עתה – שהאו״ם (״United Nations״) מבזה ומשפילה את צורר ישראל ״חסן סאדאם״, ובטח יהי׳ עוד המשך בכיוון זה, או היום בלילה, או למחרת בבוקר, או בשעות שלאחר מכן.

אח״כ אמר שיש לבאר ולהסביר אודות הניסים לאלו שלא הבחינו בהם עדיין, והמשיך בענין ״וינצלו את מצרים״ – ניצול כספי הצורר ליישוב בנ״י היוצאים מהמדינה ההיא בהרחבה בגשמיות וברוחניות. כמו״כ הזכיר שעיקר המפלה היתה בימי הפורים, אבל בניסים אלו יש מעלה ביחס לנס פורים – שהי׳ נס מלובש בדרכי הטבע, ואילו הניסים של הימים האחרונים הם למעלה מדרך הטבע לגמרי.

בתוך הדברים התבטא באומרו שכ״א יודע מענינים אלו, כנהוג בזמננו שכ״א אוחז שהוא מוכרח לדעת מה כתוב בעיתונים, ומתעסק בזה וכו׳, ומחווה דעה שאותו גנרל וראש הצבא אמר ״אַ קרומע זאַך״ וגנרל וראש הצבא אחר אמר ״אַ גלייכע זאַך״ עם כל הפלפולים ושקו״ט... ואמר שהתעסקותו של יהודי צ״ל באמירת קאַפּיטל תהילים והוספה בלימוד התורה (ובמיוחד פנימיות התורה) וקיום המצוות בהידור, שבזה הוא עיקר השפעתו; אבל לאלו שעדיין באים ושואלים היכן הם הניסים בדומים ליציאת מצרים – צריך להפנות את תשומת הלב לניסים ונפלאות שמתרחשים לנגד עינינו.

בסיום איחל כ״ק אדמו״ר שליט״א שלכ״א יהי׳ ״לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע״ – לדעת ולהכיר בניסים הגדולים, ועי״ז יבוא כ״א למצב של חירות בעבודת ה׳ שלו. כמו״כ דיבר על כך שבחודש ניסן כל ישראל הם במעלת ומדרגת צדיקים (כמודגש גם בזה שאין אומרים תחנון), וכן אמר (פעמיים) שרואים בעיני בשר את הניסים שישנם כבר ולא מתביישים לצאת בריקוד על כך! סיום השיחה – המיוחדת ומפליאה אשר נאמרה בעיניים עצומות – היתה בפסוק: ״בנערינו ובזקנינו ובבנינו ובבנותינו״.

אחרי השיחה זז כ״ק אדמו״ר שליט״א עם כיסאו מעט שמאלה. כל האורחים שיחיו עברו ומסרו לכ״ק אדמו״ר שליט״א את הפ״נ, וכ״ק אדמו״ר שליט״א קיבל מכאו״א את הפ״נ בידו השמאלית הק׳ ונתן לכאו״א שטר א׳ של דולר לצדקה בידו הימנית הק׳, ובירך כ״א: ״ברכה והצלחה״. בכל פעם שהתקבצה ערימה של מעטפות, הקיפה כ״ק אדמו״ר שליט״א בגומי והניחה (והריל״ג הכניסה לשקית), כרגיל.

לא׳ שאיחל לכ״ק אדמו״ר שליט״א אריכות ימים ושנים אמר כ״ק אדמו״ר שליט״א: ״אמן, גם אתם״.

לר׳ יהושע שי׳ יוזביץ׳ קרא בחזרה ונתן לו דולר נוסף באומרו: ״פאַר69 תורת אמת״. לר׳ קלמן שי׳ טיפנברון נתן דולר נוסף באומרו: ״פאַר די ציורים״.

לא׳ שביקש ברכה אמר: ״אמן, בקרוב ממש, בשורות טובות״. לא׳ שביקש ברכה אמר: ״אמן, בקרוב״.

לא׳ שביקש ברכה אמר: ״אמן״.

לא׳ שביקש ברכה אמר: ״בשורות טובות״.

לר׳ יעקב צבי שי׳ הולצמן נתן כ״ק אדמו״ר שליט״א דולר נוסף באומרו: ״פאַר גאַנץ בעלגיאַ״.

לא׳ שאמר משהו אמר: ״בשעה טובה ומוצלחת״.

לפני החלוקה לנשים זז כ״ק אדמו״ר שליט״א מעט עם כיסאו ימינה. לא׳ שעברה עם מקל הליכה אמר: ״רפואה קרובה״.

לא׳ שביקשה ברכה לרפו״ש אמר: ״אמן״. לא׳ שביקשה ברכה עבור בנה נתן דולר נוסף באומרו: ״דאָס איז פאַרן זון״, ודולר שלישי באומרו: ״און דאָס איז פאַר די גאַנצע משפחה. זאָל זיין בשורות טובות״.

לא׳ שביקשה ברכה אמר: ״אמן, בשורות טובות״. לא׳ שביקשה ברכה אמר: ״אמן, בשורות טובות, הצלחה רבה״.

לא׳ שביקשה ברכה אמר: ״אמן, זאָל זיין בשורות טובות, הצלחה רבה״.

לא׳ שאמרה אודות נסיעתה לאה״ק אמר: ״אָפּגעבן אויף צדקה אין ארץ הקודש, האָבן נסיעה בהצלחה רבה״.

לא׳ שביקשה ברכה עבור כמה אמר שתכניס את השמות שלהם וסיים: ״בשורות טובות״. לשלוש נשים שביקשו ברכות אמר לכ״א: ״בשורות טובות״.
בחוץ רקדו אנ״ש והתמימים שיחיו (שעמדו בחוץ לפני כן וצפו בוידיאו), בהמשך לדברי כ״ק אדמו״ר שליט״א בשיחה, וריקודים אלו נמשכו גם אחרי תפילת מעריב בחצר שבין 770 לספרי׳.

החלוקה ארכה 11 וחצי דקות, ובשעה 8:53 התקיימה ה״יחידות״ השני׳ עבור חתני בר ובת מצוה שיחיו.

שיחה זו נאמרה אף היא בעיניים עצומות וארכה כ-8 דקות, ובה דיבר על קיום המצוות במעשה בפועל דוקא, ״מעשה שבמעשה״ ו״חיצוניות שבחיצוניות״, עד שזה נעשה דבר אחד עם ה״פנימיות שבפנימיות״ וכו׳. את השיחה סיים במילים: ״והלוך והוסיף ואור״.

אחרי הברכה, עברו חתני הבר ובת מצוה עם משפחותיהם שיחיו ומסרו את הפ״נ, וכ״ק אדמו״ר שליט״א נתן לכאו״א מהם שטר א׳ של דולר לצדקה ובירך כ״א: ״ברכה והצלחה״, ולאלו שביקשו ברכות – בירכם באומרו: ״בשורות טובות״. לכמה ילדות שאמרו תודה אמר: ״צו געזונט״.

החלוקה ארכה 10 דקות.

בשעה 9:12 התקיימה ה״יחידות״ השלישית עבור החתנים וכלות שיחיו. בשיחה זו, שארכה כ-5 דקות, הזכיר כ״ק אדמו״ר שליט״א פעמיים את הפסוק בתורה ״מן נהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת״, באומרו שחמש פעמים קול (שבברכה השביעית של השבע ברכות) בגימטריא ״פרת״.

אחרי הברכה עברו החתנים וכלות במשך כ-4 דקות ומסרו את הפ״נ, וכ״ק אדמו״ר שליט״א נתן לכאו״א מהם שטר א׳ של דולר לצדקה ובירך כ״א: ״בנין עדי עד״.

אחרי שנעמד כ״ק אדמו״ר שליט״א מכיסאו, הביט לעבר ארון הקודש ורחש בשפתיו הק׳ (כנראה פסוק מסויים) כרגיל, ויצא מביהכ״נ בשעה 9:22 כשחבילת הפני״ם בידו השמאלית הק׳. טרם צאתו הביט בשעון.

כשיצא מהמעלית למעלה, עודד בידו הק׳ לעבר התמימים שיחיו שרקדו ושרו בחוזק.

בשעה 9:30 יצא כ״ק אדמו״ר שליט״א מחדרו הק׳ ונכנס לזאַל הקטן למעלה לתפילת מעריב. כשנכנס שרו ״כי גדול אתה ועושה נפלאות״, ועודד בידו הק׳.

אחרי התפילה נכנס בחזרה לחדרו הק׳, כשבדרכו מעודד בחוזק את שירת ״דידן נצח״ (בקשר עם ספירת ״נצח שבגבורה״ שזה עתה אמרו בעת ספירת העומר).

(דברי משיח תנש"א ח"ג ע' 461 ואילך)

לקראת פסח ב770 • מעמד שאיבת 'מים שלנו' במחיצת המלך

יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת שמיני

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...