• ב"ה ימות המשיח!
  • ז' תמוז התשפ"ד (13.07.2024) פרשת חוקת

דבר מלכות עם פיענוחים בכתב ברייל

בשורה טובה למבקשי ה', וגם לאלו שהם "סגי נהור" רח"ל. אשר בעבורם הודפסו לאחרונה עוד שלוש שיחות מה"דבר מלכות" עם פיענוחים - בכתב ברייל, ונשלחו לספריה המרכזית של הרבי שליט"א מלך המשיח
דבר מלכות עם פיענוחים בכתב ברייל
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

מאת שניאור אוריאן

בשורה טובה למבקשי ה', וגם לאלו שהם "סגי נהור" רח"ל. אשר בעבורם הודפסו לאחרונה עוד שלוש שיחות מה"דבר מלכות" עם פיענוחים - בכתב ברייל, ונשלחו לספריה המרכזית של הרבי שליט"א מלך המשיח.

הרבי שליט"א מלך המשיח ב"דבר מלכות" בשבת פרשת עקב התנש"א:
"ועכשיו נתוסף חידוש, שבימים אחרונים הודפס ספר התניא ב'ברייל' – ועי"ז נפעל חידוש בהפצת המעיינות, שזה הגיע גם לסוג חדש ד'חוצה' (עבור 'סגי נהור')! … ובפרט – שספר תניא זה כבר הגיע לבית זה, בית הכנסת, בית המדרש, ובית מעשים טובים שנמצא בד' אמות דכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו…. – המקור להפצת המעיינות חוצה בכל קצוי תבל…", (וממשיך באות יז): "… הרי עכשיו (לאחרי שכבר פעלו גם ענין זה בהפצת המיינות חוצה) דבר ברור, שתיכף ומיד ממש צריכה לבוא כבר הגאולה האמתית והשלימה על ידי משיח צדקנו! ואז תהיה גם שלימות הרפואה דכל בנ"י, גם דיהודים אלו – כמארז"ל 'לעתיד לבוא העיורים מתרפאים שנאמר אז תפקחנה עיני עורים'… ולהעיר, שאז (בזמן הגאולה) לא יצטרכו גם לאותיות הכתב – כיון שכל בנ"י ישמעו תורה מעצמות ומהות, כמ"ש 'תורה חדשה מאתי תצא'…".

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

דברי משיח • מאחורי הקלעים של הכרך החדש בסדרה המופלאה

ג' תמוז: שלושה ספרי התקשרות חדשים

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...