• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ח כסלו התשפ"ד (01.12.2023) פרשת וישלח

כ"ב שבט • דבר מלך: לעורר את נשות ובנות ישראל להבאת הגאולה

"ועוד וגם זה עיקר – בפרט בדורנו זה, ובמיוחד – אצל השלוחות תחיינה – להשפיע על נשים ובנות נוספות, בכל ענייני תורה ומצוות ויהדות, הפצת התורה והיהדות, בכל שלשת הקוים של תורה עבודה וגמילות חסדים, והפצת המעינות חוצה" • קטע מיוחד משיחת הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א בכ"ב שבט תשנ"ב • הכתבה המלאה
כ"ב שבט • דבר מלך: לעורר את נשות ובנות ישראל להבאת הגאולה
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

"ועוד וגם זה עיקר – בפרט בדורנו זה, ובמיוחד – אצל השלוחות תחיינה – להשפיע על נשים ובנות נוספות, בכל ענייני תורה ומצוות ויהדות, הפצת התורה והיהדות, בכל שלשת הקוים של תורה עבודה וגמילות חסדים, והפצת המעינות חוצה" • קטע מיוחד משיחת הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א בכ"ב שבט תשנ"ב • הכתבה המלאה

קטע מיוחד משיחת הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א בכ"ב שבט תשנ"ב, לרגל "כינוס השלוחות העולמי" הנערך לכבוד כ"ב שבט - יום הסתלקות הרבנית נ"ע.

"מזה ישנו הלימוד לנשי ובנות ישראל בכלל, ובמיוחד – להשלוחות תחיינה דכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו – שהתאספו כאן יחדיו מכל קצוי תבל בה"כינוס השלוחות העולמי": נוסף לכך שלכל בנ"י יש שליחות מהקב"ה לעשות דירה לו יתברך בתחתונים (כמדובר כמ"פ בארוכה), יש לנשי ובנות ישראל שליחות מיוחדת לעשות שתהי' "דירה נאה" עם "כלים נאים", החל ע"י קיום וחיזוק ג' מצוות הנ"ל שניתנו להן במיוחד בדירה הפרטית שלהן, כשרות האכילה ושתי', טהרת המשפחה, ונרות שבת קודש ויו"ט, כולל – ההשתדלות שגם ילדות קטנות (משהגיעו לידי הבנה) ידליקו נרות (לפני אימם, בכדי שהאם תוכל לסייע להן כו') . .

ועוד וגם זה עיקר – בפרט בדורנו זה, ובמיוחד – אצל השלוחות תחיינה – להשפיע על נשים ובנות נוספות, בכל ענייני תורה ומצוות ויהדות, הפצת התורה והיהדות, בכל שלשת הקוים של תורה עבודה וגמילות חסדים, והפצת המעינות חוצה.

ובפרט כשישנו הכח מכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו ומבית הכנסת ובית המדרש ובית מעשים טובים שלו (שבו אנו נמצאים כעת), שכאן הוא עסק(בעשר שנים האחרונות בחיים חיותו בעלמא דין) בתורה עבודה וגמילות חסדים, ובהדגשה – בכל שלשת הענינים, ובהפצת המעינות חוצה, וזה נמשך אח"כ ע"י כל אחד ואחת, ובאופן דמעלין בקודש, גם לאחרי זה, והולך ומוסיף ואור, כולל ועיקר – בזמננו זה, הרגעים האחרונים לפני הגאולה – להתעורר בעצמן
ולעורר את כל נשי ובנות ישראל אודות גודל הזכות דנשי ובנות ישראל להבאת הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש, שבאה "בשכר נשים צדקניות שיש בדור", כנ"ל.

(משיחת ש"פ יתרו כ' שבט, וליל ויום ב' פ' משפטים, כ"ב שבט ה'תשנ"ב)

נווה עופר • התושבים התוועדו לרגל "שנת החיים" לנשיאות המלך

החטיבה הצפונית של חיילי בית דוד יצא לפעילות עם חיילי צה"ל

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...