• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד ניסן התשפ"ד (22.04.2024) פרשת מצורע

האם לאומות העולם מגיע שכר?

מדרש מרתק בו מסופר על כך שבגאולה אומות העולם מבקשים לקבל שכר יש עם עם ישראל, והקב"ה מוכיח להם שאין בידם אפילו מצווה אחת
האם לאומות העולם מגיע שכר?
הקב"ה מוציא את החמה
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

אחת השאלות המרתקות בקשר לגאולה היא האם אומות העולם יקבלו גם כן שכר על מעשיהם במשך הדורות.

המדרש שלפנינו מתאר באופן מרתק את הדיאלוג בין בורא העולם והאומות, בו מוכיח להם כי כל הדברים הטובים שנעשו על ידם במשך ההיסטוריה היו לטובתם העצמית, ולכן לא מגיע להם שום שכר על כך:

"לעתיד לבא מביא הקב"ה ספר תורה ומניחו בחיקו ואומר: "כל מי שעסק בה יבא ויטול שכרו".

מיד מתקבצין ובאין עובדי כוכבים בעירבוביא .. אמר להם הקב"ה אל תכנסו לפני בעירבוביא, אלא תכנס כל אומה ואומה, סופריה וחכמיה.

תחילה נכנסת לפניו מלכות רומי מפני חשיבותה. אמר להם הקב"ה: במה עסקתם? אומרים לפניו: רבונו של עולם, הרבה שווקים תקנו, הרבה מרחצאות עשינו, הרבה כסף וזהב הרבינו, וכולם לא עשינו אלא בשביל ישראל כדי שיתעסקו בתורה. אמר להם הקב"ה: שוטים שבעולם, כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם.

תקנתם שווקים להושיב בהם זונות; מרחצאות, לעדן בהן עצמכם; כסף וזהב, שלי הוא שנאמר "לי הכסף ולי הזהב נאם ה' צבאות". כלום יש בכם מגיד זאת?! - ואין "זאת" אלא תורה - מיד יצאו בפחי נפש.

יצאה מלכות רומי ואחריה נכנסה מלכות פרס, שהיא שניה בחשיבות אחריה.

אמר להם הקב"ה: במה עסקתם? אומרים לפניו: ריבונו של עולם, הרבה גשרים גשרנו, הרבה כרכים כבשנו, הרבה מלחמות עשינו, וכולם לא עשינו אלא בשביל ישראל, כדי שיתעסקו בתורה. אמר להם הקב"ה: כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם. תקנתם גשרים, ליטול מכס. כרכים לעשות בהם אנגריא (עבודת המלך המוטלת על יושבי כרכים לעשות מלחמות ולצאת בצבא וליטול את בהמותיהן בעבודתו). מלחמות אני עשיתי שנאמר "ה' איש מלחמה". כלום יש בכם מגיד זאת; - ואין "זאת" אלא תורה. מיד יצאו מלפניו בפחי נפש.

אחריהן נכנסה ובאה מלכות פרס.

- וכי מאחר שראתה מלכות פרס את מלכות רומי שלא הועילה בטענותיה כלל, מדוע עלתה ונכנסה אף היא? אלא שאמרו הם החריבו את בית המקדש ואנו בנינו אותו.

וכך עלתה ונכנסה לפני הקב"ה כל אומה ואומה.

וכי מאחר שראו שהנכנסים לפניהם לא הועילו בטענותיהם מדוע נכנסו אף הם?

אלא שסברו, אלו השתעבדו בהם ישראל ואנו לא שעבדנו את ישראל. אומרים לפניו: רבונו של עולם, כלום נתת לנו תורה ולא קיבלנוה? ... כלום כפית עלינו הר כגיגית כמו שעשית לישראל ולא קבלנוה?

מיד אומר להם הקב"ה: הראשונות ישמיעונו, שבע מצוות שקיבלתם היכן קיימתם?

ומנין שלא קיימום? שנה רבי יוסף - "עמד וימודד ארץ ראה ויתר גוים" (חבקוק ג') מה ראה? ראה שבע מצוות שקיבלו עליהם בני נח ולא קיימום, כיון שלא קיימום עמד והתירן להן .. לומר לך שאין מקבלין עליהם שכר כמצווה ועושה.

אלא כך אומרים העובדי כוכבים לפני הקב"ה: רבונו של עולם, ישראל שקיבלוה היכן קיימוה? אמר להם הקב"ה: אני מעיד בהם שקיימו את התורה כולה.

אומרים לפניו: רבונו של עולם, כלום יש אב שמעיד על בנו דכתיב (שמות ב') "בני בכורי ישראל". אמר להם הקב"ה: שמים וארץ יעידו שהם קיימו את התורה כולה.

אומרים לפניו: רבונו של עולם, שמים וארץ נוגעים בעדותן, שנאמר (ירמיה ל"ג) "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי", דאמר רבי שמעון בן לקיש מאי דכתיב (בראשית א') - "ויהי ערב ויהי בקר יום השישי", מלמד שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית ואמר אם ישראל מקבלין את תורתי מוטב, ואם לאו אני אחזיר אתכם לתוהו ובוהו.

אמר להם הקב"ה: מכם יבואו ויעידו בהן בישראל שקיימו את התורה כולה. יבוא נמרוד ויעיד באברהם שלא עבד עבודת כוכבים. יבוא לבן ויעיד ביעקב שלא נחשד על הגזל. תבוא אשת פוטיפר ותעיד ביוסף שלא נחשד על העבירה. יבוא נבוכדנצר ויעיד בחנניה מישאל ועזריה, שלא השתחוו לצלם. יבוא דריוש ויעיד בדניאל שלא ביטל את התפילה. יבואו בלדד השוחי וצופר הנעמתי ואליפז התימני ואליהו בן ברכאל הבוזי, ויעידו בהם בישראל שקיימו את כל התורה כולה. שנאמר (ישעיה מ"ג) "יתנו עדיהם ויצדקו".

אמרו לפניו: רבונו של עולם, תנה לנו את התורה מראש ונעשנה. אמר להם הקב"ה, שוטים שבעולם, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, מי שלא טרח בערב שבת מהיכן יאכל בשבת?! אלא אף על פי כן מצוה קלה יש לי וסוכה שמה, לכו ועשו אותה.

מיד כל אחד ואחד נוטל והולך ועושה סוכה בראש גגו, והקב"ה מקדיר עליהם חמה בתקופת תמוז, וכל אחד ואחד מבעט בסוכתו ויוצא, מיד הקב"ה יושב ומשחק עליהם. שנאמר (תהילים ב') "יושב בשמים ישחק".

אמר רבי יצחק אין שחוק לפני הקב"ה אלא אותו היום בלבד...

ע"פ מסכת עבודה זרה ב' ע"א.

כבודו של מלך המשיח

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...