האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

ספיישל חנוכה • הלכות החג בחרוזים

חגים ומועדים

שניאור גרינפלד 664 צפיות 0

ספיישל חנוכה • הלכות החג בחרוזים

לקראת חג החנוכה, מגיש הגה"ח הרב שלום דובער הלוי וולפא את הלכות ומנהגי החג בסגנון מיוחד. כאשר כל ההלכות מוגשים בחרוזים לפי סדר הא'-ב', העוזרים לזכור ולהבין טוב יותר את הנלמד • "תבענה שפתנו תהילה לה' – כי חוקיו ומשפטיו הוא מלמדנו, תבנה ותכונן עיר ציון – על ידי הרבי שליט"א משיח צדקנו" • לקריאה

איש יהודי ובני ביתו – כולם חייבים במצות הדלקה

אפילו עני ימכור כסותו – או יתפרנס מן הצדקה

 

אורח שבביתו לא הדליקו – ידליק או ישתתף עם בעל הבית

אור זך ונקי כמנורת המקדש – שהיה בה הנס בשמן זית

 

אין מתענים בימי חנוכה – ואסור בו גם לספוד

אך קבעום להלל והודאה – לשמוח וגם לרקוד

 

בכ"ה לחודש כסלו – היתה במדבר חנוכת המזבח

באותו יום בבית שני – נחו מאויביהם מצר המנבח

 

בחג החנוכה מותר לעבוד – שום מלאכה לא נאסרה

בזמן שהנרות דולקים – רק לנשים העבודה נעצרה

 

בשלוש ברכות נתחיל – להדליק, שעשה נסים, שהחיינו

בשאר הימים לא נברך – שלזמן הזה הגיענו

 

גזרו עלינו היונים גזירות – וזממו לבטל את דתנו

גברו עליהם חשמונאים – נצחום והחזירו מלכותנו

 

גדעה יהודית ראש האויב – כאשר אוהביו למשתה כינס

גבינה נוהגים אז לאכול – שבמאכלי חלב נעשה הנס

 

גומרים לכן בברכה את ההלל – בכל יום בתפלת שחרית

גם קצת "לחיים" שותים – ומברכים את ה' שאויבינו מכרית

 

דיבק הנרות סמוכים זה לזה – הרי זה פסול כמדורה

דומיא דמנורת המקדש – יהיו הנרות שוים בשורה

 

דרים בגלות בין האומות – במפתן החנוכיה נכין

דין הוא להדליק בשמאל – כנגד המזוזה שבימין

 

דרום, בו היתה המנורה במשכן – שם מדליקים בבית התפלה

דרך נאה לפרסומי ניסא – להדליק בחוצות מנורה גדולה

 

הדלקה עושה מצוה ולא הנחה – לכן יהיו הנרות כדין מתחלה

השמן יספיק לחמישים דקות – ולא תהיה רוח מצויה

 

הנר לשם מצות חנוכה – צריך להיות מראשיתו

הדליקו לצורך עצמו – לא יצא בו ידי חובתו

 

השמש משעוה יהיה וגבוה – שרפים עומדים ממעל ל"ו

הוא דולק כבר בידינו לפני הברכה – ואחר כך נשתמש רק לאורו

 

וכן המנהג פשוט בכל ערינו – כמהדרין מן המהדרין

וגם האשה חייבת בנר – אך ידי חובתה יוציאוה הגברים

 

ויהי ביום כלות משה – קוראים אנו בספר התורה

והטעם כי בימים אלו – מלאכת המשכן במדבר נגמרה

 

ובמהרה בימינו יבנה המקדש – כך בישר הרבי הנביא

ומשה הוא גואל אחרון – פזורינו ממרחק יקבץ ויביא

 

זמן הדלקת הנרות לכתחלה – מיד אחרי שקיעת החמה

זריזים המקדימים למצוות – לא ידחוה במאומה

 

זכור נזכור בערב – לא להתחיל בלימוד ומלאכה

זכות היא לשבת ליד הנרות  – וללמוד חסידות או הלכה

 

זמירות ותשבחות בשלחן החג – יש לזמר ברוב חדוה

זאת בכדי לצאת מכל ספק – אם אכן זוהי סעודת מצוה

 

חצר שיש לה שני פתחים – הפונים לשתי רוחות העיר

חשד יש על בעל הבית – לכן בשניהם הנרות יבעיר

 

חנוכה: ראשי תיבות – ח' נרות והלכה כבית הלל

חובתנו להעלות בקודש – ולא ח"ו להוריד ולחלל

 

טבוח טבח והכ"ן, רמז – להרבות בחנוכה סעודות

טוב לומר בהן דברי תורה – וגם פיוטים כמנהג העדות

 

טי"ת יו"ד י"ט בכסלו – חגגנו חסידי חב"ד

טהרה וקדושה ספגנו – מזקנים ומשפיעים כל אחד למד

 

טוענים עם ישראל וזועקים – עד מתי השם, עד מתי!

טעמנו כבר מאכלי שבת – איך נסבול בגלות עד בלי די

 

ימין המנורה הוא הצד – שבו יתחיל נר ראשון להאיר

יוסיף בשאר הלילות – משמאל לימין אור בהיר

 

יען כי בכל פניותינו – ימין הוא הכיוון הנכון

יש להדליק בסדר הזה – מהנר החדש, ימינה לראשון

 

ימינו יחשוף ה' מהרה – ויקבץ ישראל כולם

ימשיכו נרות חנוכה להאיר – הם לא יבטלו לעולם

 

כל סוג של שמן – מותר להדליק ממנו

כי אסור להשתמש לאורו – ואין חוששים "שמא יטנו"

 

כבו חלילה נרות המצוה – אין צורך להבעירם בשנית

כי כבר יצאנו ידי חובה – בעת ההדלקה הראשונית

 

כל יום ויום מותר – להשתמש באותן הפתילות

כך נהג הרבי הריי"צ – ויש המחליפים בכל הלילות

 

למטה מעשרה טפחים – ומעל שלושה, יניח המנורה

למעלה מעשרים אמה פסולה – העין לא רואה, זה גבוה נורא

 

לברך "של חנוכה" – יש פוסקים שהורו להלכה

לנו חסידי חב"ד המנהג – "להדליק נר חנוכה"

 

להקשיב לסיפור הנרות – וללמוד מהם גם לזמננו:

לא להכנע למתיוונים – למסירות נפש, נאמר: "הננו"

 

מדליקים מנר לנר? – בזה חולקים רב ושמואל

מנהגנו להחמיר, כי – ביד רמ"א יוצאים בני ישראל

 

מעות לספור לאור הנר – זאת אסרו לנו חכמינו

מפני שאין להנות מהאור – רק לראותו בלבד בעינינו

 

מקץ, זאת פרשת השבוע – ומקום הנרות בה רמוזה:

מראשי תיבות "שנתים" – שמאל נר תדליק ימין מזוזה

 

נר או מנורה של חרס – אם הדליק בה פעם אחת

נעשתה ישנה ומלוכלכת – למחרת צריך חדשה לקחת

 

נר שבת דוחה נר חנוכה – שלא ישבו בני הבית באפילה

נס לפרסם על ידי הנר – קודם ליין של קידוש והבדלה

 

נדליק המנורה לפני נר שבת – כי בנש"ק השבת קבלנו

נבדיל בבית לפני ההדלקה – ובבית הכנסת הסדר הפכנו

 

סגי נהור שאינו רואה – ואין לו אשה היכולה לזכותו

סיוע ועזרה יתנו לידו – ויעזרוהו לצאת ידי חובתו

 

סופגניות מטוגנות בשמן – נאכל כולנו במקום לחם

סביבון, הוא מנהג ישראל – נגה"פ, בגימטריא בדיוק: מנח"ם

 

סבינו וסבתותינו בחו"ל – כשצפייתם לגאולה ביקשו להשיח

סובבו גם הם ה"דריידל" – חרטו בו נגה"ש, כחשבון: משי"ח

 

עבדים שאינם משוחררים – מנר חנוכה הם פטורים

עדיין לא נכנסו לעמנו – ואינם קוראים מגילה בפורים

 

על הנסים אומרים בחג – בתפלה ובברכת המזון

עלינו לשבח לאדון הכל – שנתן לנו שובע ולא רזון

 

עיני כל משברים לישועתו – הרב את ריבנו והדן את דיננו

עד הנה עזרונו רחמיו – לא יעזוב חסדיו גם מבנינו

 

פתילות האסורות לשבת – מותר לנר חנוכה לקחתם

פסולות אינם לצורך החג – כי גם אם כבו נעשתה מצותם

 

פרצו היונים חומות מגדלנו – טמאו כל השמנים שבהיכל

פינו חשמונאים בית מקדשנו – את שמחתם לתאר מי יוכל

 

פך קטן של שמן מצאו – חתום בחותמו של כהן גדול

פתאום דלק שמנה ימים – וכשהכינו חדש, הסכים לחדול

 

צידוק הדין לכן אין לומר – אסור להפיל בחג תחינתנו

צדקתך צדק גם מדלגים – בשבת חנוכה בתפלת מנחתנו

 

צהלה ורינה ילוו את החג – שמחה של מצוה על כל פנים

צדקה לעניים נרבה בו – לתקן הנפש מכל הפגמים

 

צדיק הדור הרבי מלכנו – ביקשנו לפרסם לאנשים ונשים

צו "שמנה" לכל יהודי – חזור למקור! אל כהניך הקדושים

 

קדושה מיוחדת ל"שבת חנוכה" – ביום זה שני ספרים מוציאים

קריאה בשלושה ספרי תורה – בשבת וראש חודש שבחג מגיעים

 

קודם יקראו את פרשת השבוע – ואחר כך בקרבנות הנשיאים

קורא המפטיר "רני ושמחי" – ובשבת שניה, נרות שלמה מאירים

 

קדוש הוא מאד "זאת חנוכה" – בשמנה נרות הוא גמר החתימה

קדימה נצעד אל הגאולה – לא "אתחלתא", רק אמיתית ושלימה

 

רגל מן השוק עד שתכלה – הוא זמן הדלקת הנרות

רבים סובבים עד אז בעיר – ו"פרסומי ניסא" בחצרות

 

ריגלא דתרמודאי אם כלו – והוא לא הדליק עדיין

רץ להעיר את בני ביתו – כי בלעדיהם, ברכה אין

 

רבינו  מלך המשיח – מביתו שבבבל קורא לנו

רוצו היכונו לאור הגנוז – כי עבודת הבירורים כבר סיימנו

 

שעשה נסים לאבותינו – כך יברכו אפילו הגרים

שהחיינו לא יאמר אבל בצבור – בבית הכנסת ידליקו אחרים

 

שמן הנותר ביום השמיני – ממה שהכין למנורה כשיעורה

שורפים אותו אחרי החג – ועושים לו ולפתילות מדורה

 

שמחה וששון צריך להביא – לאלמנות ליתומים ולחיילים

שלא נחוג רק אנו ובנינו – ונשכח חלילה מאומללים ודלים

 

תורתנו אמרה "לא תסור" – וגם "שאל אביך" ציותה אותנו

תקנו לכן לומר בברכה – "אשר קדשנו במצוותיו וציונו"

 

תורה אור של אדמו"ר הזקן – בו נתפרשה חנוכה בפנימיות

תשובות ושיחות של נשיא דורנו – הן הנותנות לחגנו חיות

 

תבענה שפתנו תהילה לה' – כי חוקיו ומשפטיו הוא מלמדנו

תבנה ותכונן עיר ציון – על ידי הרבי משיח צדקנו

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...