האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

דברי משיח חיי שרה תשמ"ט

הוצאה לאור

אתר הגאולה 343 צפיות 0

דברי משיח חיי שרה תשמ"ט

לקראת ש"פ חיי שרה, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" הנחה מהתוועדות ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו תשמ"ט - "ויהי בשלושים שנה" - תדפיס מיוחד מתוך "דברי משיח - תשמ"ט".

[לתרומות והקדשות, ולרכישת ספרי המכון (בארה"ב), בקרו באתר: המכון להפצת תורתו של המשיח]

מהנקודות המבוארות בהתוועדות זו:
• הקשר דפרשת חיי שרה לענין השליחות
• ביאור בפרש"י: מדוע רק בשרה מפרש "בת ק' כבת כ' ובת כ' כבת ז'", ולא בישמעאל?
• ההוראה *מהבחירות באה"ק* - למצוא נושאים שכולם מסכימים עליהם ולהתאחד סביבם
• ההוראה לשלוחים מפרשת העקידה, מכירת מערת המכפלה ונישואי יצחק ורבקה, ומדמיון קלסתר פניהם דאברהם ויצחק עד שאברהם נעשה זקן
• ועוד

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים בחודש מרחשון תשמ"ט, עם ר' אלימלך ניימאן והרב נחום רוטשטיין, אודות לימוד התורה באה"ק, סדר הנהגתו של האדמו"ר מגור, וענינו של "כולל"

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

מצו"ב גירסת קריאה  גירסת הדפסה

 

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...