האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

התיעוד המלא של ט"ו אייר תנש"א

לראות את מלכנו

מערכת האתר 58 צפיות 0

התיעוד המלא של ט"ו אייר תנש"א

הקצנות ויסיוסים

ויהי בשלשים שנה/ ט"ו אייר תנש"א / ח"א - מנחה, שיחה, חלוקת דולרים, ועידוד "יחי אדוננו...מלך המשיח..", התיעוד המלא וסקירת יומנים פרטיים וציבוריים מהתיעוד הראשון בו עודד הרבי שליט"א מלך המשיח את שירת יחי אדוננו

מהיומן:
כשיצא כ"ק אדמו"ר שליט"א מחדרו הק' לתפילת מנחה, מסר לריל"ג את החוברת "דבר מלכות" קונטרס י"ב, באומרו (תוכן): "מ'זאָל אָפּדרוקן כמו שהוא, מיט די הקדשה, אויף צו טיילן היינט באַנאַכט נאָך מעריב", ואח"כ נכנס למעלית.
כשנכנס לביהכ"נ, לאחרי שנגע במזוזה הסתובב לעבר הריל"ג ואמר לו: "מ'וועט רעדען אַ פּאָר ווערטער". בדרכו למקומו עודד את שירת הקהל "שישו ושמחו בשמחת הגאולה", אך כשעלה על הבימה לא הסתובב כרגיל.
בסיום התפילה, לאחרי קדיש בתרא, נשאר כ"ק אדמו"ר שליט"א עדיין לעמוד ליד הסטנדר הראשון, ואמר את "אבינו מלכנו" הארוך (בקשר לבה"ב). לאחרי שגמר ניגש לסטנדר השני ופתח בשיחה שארכה 33 וחצי דקות, לערך מהשעה 3:30 עד 4:05. בעת השיחה היו פני כ"ק אדמו"ר שליט"א לעבר הקהל, והביט הרבה לעברם.
בשיחה דיבר כ"ק אדמו"ר שליט"א דיבורים נפלאים אודות המשיח וביאתו – הנושא היחיד שעתה עסקינן בי'; בתחילה דיבר אודות שלימות בענין "זיו" (שחודש זה נקרא בשם "זיו) והאור, והמשכתו בזמן ומקום. כמו"כ דיבר אוודת ענינו של פסח שני, קביעות המיוחדת בשנה זו – שלשה ימים רצופים (י"ג-י"ד-ט"ו) ותוכנה, וכן דיבר על המסירת נפש של נחשון בן עמינדב שקפץ ל"נחשול שבים".
במשך השיחה התבטא באומרו ששני השמות של הצמח צדק הם שמותיו של משיח צדקנו – יבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו תומ"י ממש, ועד שנוכל לומר תומ"י ממש בהמשך לדיבורים אלו – הנה זה בא – שבא כבר בעבר, והתבטא על שנה זו באומרו שהיא "שנת הגאולה האמיתית והשלימה", "אראנו נפלאות".
אח"כ היתה אריכות שלימה אודות טענת "למה נגרע" בזמננו, במכ"ש וק"ו מטענתם אז; "ניטאָ קיין פאַרפאַלען" בנוגע להקרבת הקרבנות בזנות הגלות, ושבנ"י בגלות הם בבחי' קרבן – מסירות נפש.
כמו"כ דיבר בשיחה אודות בעל ההילולא של י"ג אייר, ודייק שוב בשמו "ישראל אריה" (ועד לזש'אָרגאָן" –) "ליב", וכן דיבר אודות ל"ג בעומר באומרו שכאן המקום להזכיר עוד הפעם בנוגע להכנות ב"שטורעם" אמיתי בל"ג בעומר בשנה זו. הזכיר פעמיים אודות עשיית כאו"א שליח לצדקה בנתינתו לו שטר לצדקה, ולאחר מכן, במעריב, יחלקו מאמר חסידות – "יפוצו מעינותיך חוצה", שילמדו בו (לאחרי מעריב), שקשור גם לנגלה דתורה, החל מתחילתו בפסוק של תורה שבכתב, ולאחר מכן מאחז"ל בתושבע"פ.
את השיחה סיים במילים: "און אָן פּשעטלאַך, נאָר גאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש, און ממש ממש".
לאחרי השיחה ירד כ"ק אדמו"ר שליט"א מהבימה וחילק שטר א' של דולר לצדקה לכאו"א.
בעת החלוקה היה כ"ק אדמו"ר שליט"א נראה מאוד אויפגעלייגט, וחייך לכו"כ ובמיוחד לילדות וילדות.
לבר מצוה א' שעבר עם אביו (למשפחת וילהלם שיחיו מלונדון, אנגליה) אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א: "בשעה טובה ומוצלחת, אַלע ברכות זאָלן מקוים ווערן". לילד א' שאמר ע"ד יום הולדתו אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א: "זיין אַ שנת הצלחה". לכמה ילדים שאמרו "משיח נאַו" ענה "אמן", ואף עודד בידו הק' לעבר א' מהם. לילדים שאמרו "אַ דאַנק" ענה: "צו געזונט". כמו"כ בירך את אלו שביקשו ברכות.
החלוקה ארכה כ-25 דקות [ע"פ יומן אחר: כרבע שעה], ובסיומה הכניס כ"ק אדמו"ר שליט"א לסוף סידורו פתק שקיבל בעת החלוקה ושטר א' של דולר, וניגש לארון הקודש כשמסדר את הגאַרטעל בב' ידיו הק'. לאחרי שנגע בפרוכת הסתובב לעבר הריל"ג והורה שיכריזו (שוב) את זמן תפילת מעריב, והריל"ג הכריז שתתקיים בשעה 8:30.
בדרך צאתו עודד כ"ק אדמו"ר שליט"א בחוזק רב את הניגון ששרו אנ"ש והתמימים (עוד מאמצע החלוקה) – "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", ולעבר פמליית ר' דוד שי' נחשון הניף את ידו הק' בסיבוב שלם.
טרם צאתו בירך נוסע כרגיל, ולמעלה כשיצא מהמעלית בירך נוסעים: "פאָרט געזונטערהייט, זיין בשורות טובות, און אַ פריילעכען ל"ג בעומר" [ע"פ יומן אחר: "בשו"ט, אַ פריילעכען ל"ג בעומר, בשו"ט"], ונכנס לחדרו הק'. השעה היתה 4:22.
אח"כ רקדו בחוזק בביהכ"נ (על הניגון הנ"ל) ב"שטורעם", וכן השמיעו חזרה ע"י טייפּ מהשיחה הנ"ל.

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...