האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

הרב יואל כהן: הקב"ה הודיע לרבי לבשר על ביאת המשיח

כנסים והרצאות

אתר הגאולה 258 צפיות 0

הרב יואל כהן: הקב"ה הודיע לרבי לבשר על ביאת המשיח

נאומו הקטוע של הרב יואל כהן במעמד ההכתרה יוד שבט תשנ"ג, במלואו, עם כתוביות ע"י מערכת את"ה העולמית.

ולהעיר לכאורה בדברי הרב יואל כהן, על דבריו "הנה הנה משיח בא":

בשנות הל' הרבי שליט"א מלך המשיח התבטא באידיש "אט אט קומט משיח". בהתאם לקריאה זו, הוציא מרכז צא"ח באותן שנים גלילי נייר עליהם מדבקות נייר מתכתי מוזהב בגודל של 5 ס"מ עליהן כיתוב בשתי שורות קטנטנות: "הנה הנה משיח בא, באהבת ישראל נקבל את פניו", ובזה התבטא פירסום משיח וגאולה של חב"ד באותן שנים רחוקות כאשר אלה שדיברו על הרבי שליט"א כמלך המשיח רק בחדרי חדרים ובהתוועדויות פנימיות.

בהתוועדות תזריע מצורע תנש"א הרבי שליט"א מלך המשיח השתמש לראשונה בלשון המדרש בשיר השירים "הנה זה (מלך המשיח) בא", וחזר עליו כמה פעמים, כאשר הוא מפנה למקור: מדרש רבה על הפסוק. וכדאי מאד ללמוד את המקור, ולהבין מדוע הרבי שליט"א מלך המשיח מפנה דווקא לשם,

טענות היהודים במצרים למשה - על פי תורה, הן הטענות למה אנחנו לא מוכנים להיגאל, מצד סיבות שלא מוכנים לגאולה. ואלו הן הטענות שלנו, למה על פי תורה טועים שצריך להישאר בגלות. ומענה הקב"ה לארבע טענות אלה, שלמרות זאת הוא בא לגאול אותנו:

הנה זה בא (מדרש שיר השירים רבה ב, ח) 

רבי יהודה ורבי נחמיה ורבנן:

רבי יהודה אומר: קול דודי הנה זה בא – זה משה, בשעה שבא ואמר לישראל "בחדש הזה אתם נגאלין", אמרו לו: "משה רבינו! היאך אנו נגאלין? והלא אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה (בראשית טו יג) ועדיין אין בידינו אלא מאתים ועשר שנים?!" אמר להם: "הואיל והוא חפץ בגאולתכם אינו מביט בחשבונותיכם, אלא מדלג על ההרים – אין הרים וגבעות האמורים כאן אלא קצים ועיבורים – מדלג על החשבונות ועל הקצים והעיבורים ובחדש הזה אתם נגאלין". שנאמר: החדש הזה לכם ראש חדשים (שמות יב ב).

רבי נחמיה אומר: קול דודי הנה זה בא – זה משה, בשעה שאמר לישראל "בחדש הזה אתם נגאלין", אמרו לו: "משה רבינו! היאך אנו נגאלין, והלא אין בידינו מעשים טובים?" אמר להם: "הואיל וחפץ בגאולתכם, אינו מביט במעשיכם הרעים. ובמי הוא מביט? בצדיקים שבכם ובמעשיהם, כגון עמרם ובית דינו." מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות – אין הרים אלא בתי דינים, כמה מה דאת אמר ואלכה וירדתי על ההרים (שופטים יא לז), "ובחדש הזה אתם נגאלין, שנאמר: החדש הזה לכם (שמות יב ב)."

רבנן אמרי: קול דודי הנה זה בא – זה משה, בשעה שבא וכו' "היאך אנו נגאלין וכל מצרים מלאה מטנופת עבודה זרה שלנו?" אמר להם: "הואיל והוא חפץ בגאולתכם אינו מביט בעבודה זרה שלכם, אלא מדלג על ההרים – ואין הרים אלא עבודה זרה, שנאמר: על ראשי ההרים יזבחו ועל הגבעות יקטרו (הושע ד יג) – ובחדש הזה אתם נגאלין, שנאמר: החדש הזה לכם (שמות יב ב)"

רבי יודן ורבי הונא – רבי יודן בשם רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי ורבי הונא בשם רבי אליעזר בן יעקב – אומר: קול דודי הנה זה בא – זה מלך המשיח, בשעה שהוא בא ואומר לישראל "בחדש הזה אתם נגאלין", אומרים לו: "היאך אנו נגאלין? והלא כבר נשבע הקדוש ברוך הוא שהוא משעבדנו בשבעים אומות?" והוא משיבן שתי תשובות ואומר להם: "אחד מכם גולה לברבריא ואחד מכם גולה לסרמטיה – דומה כמו שגליתם כלכם. ולא עוד, אלא שהמלכות הרשעה הזאת מכתבת טירנייא מכל העולם, מכל אומה ואומה. כותי אחד בא ומשעבד בכם, סרקי אחד בא ומשעבד בכם, כושי אחד בא ומשעבד בכם – כגון ששעבדה בכם כל אומתו, וכאלו נשתעבדתם בשבעים אומות, ובחדש הזה אתם נגאלין, שנאמר: החדש הזה לכם (שמות יב ב)."

= = = =

לשון הנבואה לדור זה: "הנה זה (משיח) בא"

אבל: הרבי שליט"א מלך המשיח מסביר בשיחות רבות ב"תקופה החדשה", כולל בשיחה של פ' שופטים, ש"סיימו הכל", ועומדים הכן וכו'.

ואם כן, לשון הרבי שליט"א מלך המשיח לגבי הגאולה איננה "הנה הנה משיח בא" (כמדובר כאן, תרגום מלשון אידיש של "אט אט קומט משיח"), אלא בלשון הקודש משיר השירים שכולו קודש קדשים, "הנה זה (משיח) בא", דהיינו שכבר יודעים מי זה, כי משה רבינו של דורנו בא לבשר על הגאולה, והוא הגואל, במילא "מצביע באצבעו ואומר: זה" - זה (מנחם) משיח צדקנו כו'. 

המשיח כמו משה רבינו - מתנבא ב"זה"

ועוד נקודה. בדבר מלכות פ' שופטים הרבי שליט"א מלך המשיח אומר שהוא (עצמו) כהמשך לרבי הקודם, נביא, ומסוג משה רבינו. והנה, "כל הנביאים התנבאו ב"כה", ונוסף עליהם משה משה רבינו שהתנבא גם ב"זה". ואכן, לשון הנבואה העיקרית לדור זה כוללת את המילה "זה", - "לאלתר לגאולה והנה זה (משיח) בא".

 

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...