האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

ביאורים בספר התניא מס 226 פ' צו

עלונים להורדה

אתר הגאולה 936 צפיות 0

ביאורים בספר התניא מס 226 פ' צו

להורדה בפורמט PDF חוברת "ביאורים בספר התניא" מלוקטים מדברי הרבי שליט"א מלך המשיח, על שיעור התניא לשבוע זה, פ' צו תשע"ו.

יום ב (יא אד״ש) "וכתיב ונגלה כבודז ה’ וראו כל בשר יחדיו וגו’"

וזהו ההפרש בין קי"ס להגילויים דלעתיד - שבקי"ס שענינו שידוד מערכות הטבע, נס גלוי, היה גילוי בחינת גליא דקוב"ה, ואילו האלקות המתלבש בטבע גופא, שהיא מבחינת סתים דקוב"ה, לא נמשך בגילוי. אמנם לע"ל כתיב "ונגלה כבוד הוי' וראו כל בשר יחדיו כי פי הוי' דיבר", שיתגלה גם האלקות המתלבש בלבושי הטבע, והוא בחינת סתים דקוב"ה.

(התוועדויות תשי"ז ח"ב עמ' 289)

 

יום ג (יב אד״ש)

פרק לז

"תלוי במעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות"

ידוע שבשעת מתן-תורה נתגלתה גליא דתורה, ולעתיד לבוא תתגלה פנימיות התורה. והחילוק שביניהם - שמצד גליא דתורה, ישנו החיבור דאלקות עם עניני תומ"צ בלבד, משא"כ מצד פנימיות התורה, יהיה החיבור דאלקות גם עם כל עניני העולם.

ולכן, הענין דגילוי אלקות עתה הוא רק ע"י נסים היוצאים מדרכי הטבע, כיון שאין חיבור בין אלקות עם עניני הטבע; משא"כ לעתיד יהיה גילוי הנסים גם בעניני הטבע, כיון שמצד פנימיות התורה נעשה החיבור דאלקות עם עניני העולם, כנ"ל.

והנה, איתא בתניא שכל הגילויים דלעתיד לבוא תלויים "במעשינו ועבודתנו" כל זמן משך הגלות". ומזה מובן, שההכנה לגילוי אלקות גם בהדברים הגשמיים שיהיה לעתיד לבוא, היא - עי"ז שהעבודה עכשיו היא לא רק בעניני תומ"צ, אלא גם באופן ש"בכל דרכיך דעהו", היינו, שגם בעניני הרשות יהיה "דעהו". כלומר: אע"פ שעכשיו עניני העולם הם באופן שהאלקות הוא בהעלם, מ"מ, ע"י ההתבוננות בהמבואר בפנימיות התורה (התחלת הגילוי דלעתיד לבוא) ש"לית אתר פנוי מיני'", ו"אין עוד מלבדו", כפירוש החסידות שאין שום דבר זולת אלקות, וכל עניני העולם אינם אלא אלקות - אזי יכולה להיות אמיתית העבודה באופן ש"בכל דרכיך דעהו", היינו, שלא זו בלבד שכל עשיותיו יהיו "לשם שמים", אלא שבהם עצמם ("בכל דרכיך") יהיה "דעהו", כיון שנרגש אצלו ("ער הערט אן") החיות האלקי, שהוא עיקר מציאותו של הנברא. וזוהי ההכנה להגילוי דב"פ זה שיתגלה לעתיד, במהרה בימינו.

והנה, מאחר שכל הגילויים דלעתיד לבוא צריכים לבוא ע"י מעשינו ועבודתנו, כדי שתהיה בזה המעלה ד"קב שלו" - לכן צריך להיות כללות הענין ד"תלמודו בידו", היינו, שהעבודה בזמן הגלות צריכה להיות מעין הגילויים דלעתיד לבוא.

וזהו כללות העבודה דהפצת המעיינות (דפנימיות התורה) חוצה - בתור הכנה להשגת דעת בוראם דלעתיד לבוא. ועד"ז מובן בנוגע לכללות הפעולה וההתעסקות עם אוה"ע, לפעול עליהם שיקיימו את המצוות שלהם וכו' - בתור הכנה ליעוד ד"אז אהפוך אל עמים שפה ברורה גו' לעבדו שכם אחד".

(התוועדויות תשמ"ב ח"א עמ' 228)

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...