האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

שיחת י' אדר תשנ"ב עם כיתוביות בלה"ק

לראות את מלכנו

המכון להפצת תורתו של המשיח 35 צפיות 0

שיחת י' אדר תשנ"ב עם כיתוביות בלשון הקודש

המכון להפצת תורתו של משיח

ערוץ הוידאו של המכון

להורדת הסרט מדרייב

תמליל לשון הקודש - הנחה. 

זהו "העשירי יהיה קודש", זהו עשרה ימים בחודש, ובחודש זה גם כן, כמדובר לעיל זהו חודש ש"בריא מזליה" - חודש אדר, ובשנה זו זה בכפליים, שיש אדר ראשון ואדר שני, ו"אין בין אדר ראשון לאדר שני אלא וכו'", הרי מובן מזה שזהו המשך אחד וענין אחד,

וכמדובר כמה פעמים, שמהענינים הכלליים שבכל האדרים ובפרט בשנת העיבור, שנקראת "שנת תמימה", זה שהיא נעשית "תמימה" בכל הענינים עד לתכלית השלימות והתמימות, שזוהי הגאולה האמיתית והשלימה,

שעוד בחודש אדר ראשון, ועוד כאשר נמצאים ביום העשירי - ואדרבה - כיון שנמצאים ביום העשירי, זה קשור עם הגאולה העשירית ועם כל השלימויות הקשורות עם עשירי, ובלשון הכתוב "העשירי יהיה קודש", ש"קודש" הוא עוד יותר מ"קדוש", וכמדובר כמה פעמים,

במילא יש לזה גם שייכות מפורשת, ולא רק בתור רמז, אלא דיוק גמור, שצריכה לבוא מיד הגאולה האמיתית והשלימה שהיא גם כן תמימה, שזה כולל גם שלימות - שזהו שלימות ותמימות, ושני הענינים ביחד,

ובמיוחד כיון שבנ"י - ע"י מעשינו ועבודתינו, פעלו, ע"י מעשינו ועבודתינו במשך כל זמן הגלות,  ובמיוחד באחרית הימים של הגלות, ובמיוחד ע"י הענינים של קידוש השם בפשטות, וכפי שהיה גם במאורע לא עתה ולא עלינו, ביום הכי אחרון, וכמדובר כמה פעמים, ובמיוחד עם נשים צדקניות בישראל, וכמפורש בכתבי האריז"ל שבדיוק כפי ש"ימי צאתך מארץ מצרים" הוא "בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים",

כך גם "אראנו נפלאות" בנפלאות של הגאולה הנוכחית שצריכה לבוא תיכף ומיד ממש, עוד ביום השישי, ואדרבה - יום השישי מסוגל לזה במיוחד כיון שביום השישי צריך להיות "והכינו את אשר יביאו" צריכה להיות אז ההכנה ושהפסוק מפרש זאת שזוהי ההכנה של "לחם משנה", שזה קשור עם "כפליים לתושיה", זה צריך להיות "ביום השישי", עוד לפני שמגיעה שבת,

ובפרט שביום השישי יש כבר את זמן הרצון של זמן מנחה, ולאחר תפילת המנחה, ובפרט שבערב שבת אומרים גם במנחה את ה"פתח אליהו", שזה גם קשור עם אליהו הנביא זכור לטוב - מבשר הגאולה,

וברוב הפעמים אומרים גם לפני זה "הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו", ומפרטים את כל ארבעת הענינים שעליהם צריכים לברך "הגומל", ומפרטים את כולם יחד באותו המזמור, ועוד לפני שאומרים "פתח אליהו" הרי מובנת תכלית השלימות שבדבר וכפי שגם מסיימים בזה בסיום המזמור וגם אחר כך, לאחר ה"פתח אליהו" "ברוך ה' לעולם אמן ואמן" שזה קשור גם עם ה"אמן ואמן" של המזמור הידוע בתהילים שקשור עם הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

ובפרט, כמדובר, שאוחזים כבר אחרי מנחה ואחרי ה"אך צדיקים" של מנחה, וגם כבר מוכן - גם הנשים צדקניות הכינו כבר את הלחם משנה, יחד עם כללות האכילה של שבת, כבר ישנו ה"טרח" וה"טרח" בשלימות, ו"טרח" בשמחה ובטוב לבב, כמדובר כמה פעמים,

הרי דבר ודאי הוא שתיכף ומיד, עוד קודם ההמשך בכל ענינים אלו, לכל היותר רק שעושים כאו"א מכם לשליח מצוה, "כפליים לתושיה" לנתינה לצדקה ובהוספה מדיליה, ותיכף ומיד לאחרי זה, ישנה ההכנה לסעודת שבת באופן של טירחא - ומתוך טירחא - דוקא מתוך שמחה וטוב לבב,

ועוד והוא העיקר, שנעשה תיכף ומיד, כפי שקוראים בפרשה, וכבר קראו בזה גם במנחת שבת שלפני זה, וגם ביום שני וביום חמישי, זה נעשה קריאה של "ג' פעמים הוי חזקה", ומתכוננים לקריאת התורה של הפרשה בשלימותה של פרשת "ואתה תצוה ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור", שזה יהיה בפשטות ב"מאור" ב"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", ש"משה ואהרן עמהם" ונשיא דורנו - "הקיצו ורננו שוכני עפר",

ועאכו"כ אלו שהיתה להם שייכות, ובפרט שעוד התקיים בהם בפשטות הענין של קידוש השם ברבים ועוד והוא העיקר - ש"והקיצו ורננו שוכני עפר" תיכף ומיד, והיא בתחילתם, ותיכף ומיד ממש תתאחד עם הילדים שלה, עם היתומים לפי שעה, זהו רק לזמן קצר, "רגע קטן", ותיכף ומיד ממש נעשית ההתאחדות של המשפחה כולה, וכל משפחות בני ישראל כולם, ונעשה ה"קהל גדול ישובו הנה",

"בנערינו ובזקנינו ובבנינו ובבנותינו", בארץ ישראל, ושם גופא - בירושלים עיר הקודש, ובירושלים עיר הקודש - בהר הקודש, ובבית השלישי והבית המשולש, "מקדש אדנ-י כוננו ידיך", תיכף ומיד ממש

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...