האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

כ"ד שבט תשנ"ב - עם כיתוביות בלה"ק

לראות את מלכנו

מערכת האתר 36 צפיות 0

כ"ד שבט תשנ"ב - עם כיתוביות בלה"ק

שיחת כ"ד שבט תשנ"ב - באורך מלא עם כיתוביות בלה"ק, כולל תמליל התרגום בכתבה המלאה, ע"י המכון להפצת תורתו של משיח

המכון להפצת תורתו של משיח

ערוץ הסרטים של המכון

תמליל התרגום:

פותחין בברכה - ברכת הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש ממש ממש.

וכמדובר כמה פעמים, כל ענין ניתן למצוא בימים בהם נמצאים בתורה בה נמצאים בימים אלו במיוחד,
שזהו גם הפרשיות של "ואלה המשפטים", ומיד לאחר מכן - של תרומה.

ש"ואלה המשפטים" הפירוש הפשוט בזה הוא, שזהו דבר המובן בשכל, עד למשפטים כאלו שצריך להבהיר
שלא ילכו לאומות העולם לשאול, כיון שיש קא סלקא דעתך כזו ע"ד כפי שהגמרא אומרת שאילו לא ניתנה גזל
היו יכולים לקבל גם את זה, לא רק מאומות העולם אלא עוד למטה מזה - מנמלה וכיו"ב, ובמילא צריך להבהיר זאת שזה יהיה "ואלה המשפטים" כפי שרש"י מפרש ש"מה ראשונים מסיני" כמו כן "גם אלו מסיני",

שמסיני נפסק שתיכף ומיד ממש, כפי ששמעו זאת ריבוי פעמים מנשיא דורנו כ"ק מו"ח אדמו"ר, ש"כלו כל הקיצין" ו"הכל מוכן לסעודה", וכל הענינים כבר נפעלו, אפילו צוחצחו הכפתורים, וכמדובר כמה פעמים,

שאז הרי יהיה - הגאולה האמיתית והשלימה, שהרי גם קשורה בפשטות עם "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" , שזוהי ההתחלה של פרשת תרומה ואחר כך, מיד לאחר מכן, מפרש מיד ומתחיל בזה דוקא - ממצות הארון שהמפרשים מתעכבים על זה - שלפני שמביאים את הארון, הרי צריך מקום היכן להעמיד אותו, ובפרט עוד שהיו צריכים להוציא את הארון כפי שהוא ניצב באוהל בו החזיקו משה רבינו משך זמן רב עד שהוקם המשכן, שאז רק אז העבירו את הארון לארון שהיה באותו המקדש

ועד"ז גם בנוגע ל"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" בכללות שבעיקר זה בנוגע לכל אחד ואחת מישראל, האנשים והנשים והטף, ובמיוחד שנעשה מיד דבר מוסכם ומפורסם כפי שרבנים כבר פסקו [לפני] כמה שנים וכפי שנשיא דורנו - ש"הנשיא הוא הכל" כבר פסק [לפני] כמה שנים שבא תיכף ומיד משיח צדקנו בפועל ממש ממש

שזה יהיה בפועל ממש ממש בפשטות ובתכלית השלימות והולכים ביחד עם משיח צדקנו לארץ ישראל שהיא ארץ הקדושה, ושם גופא - לירושלים עיר הקודש, ושם גופא - להר הקודש, ולבית המקדש השלישי והמשולש עד לקודש הקודשים ש"ממנה הושתת העולם",

שזה מיד מתפשט ומתגלה - כיצד "ממנה הושתת העולם" ובמיוחד גם שמקשרים זאת עם נתינה לצדקה שיעשו כל אחד שליח בזה, וכל אחד יוסיף מדילי'ה ותיכף ומיד ימלא את השליחות על דרך כנס השלוחים, שכל יהודי וכל אשה, אנשים נשים וטף ימלא את השליחות בפשטות לעשות לו יתברך [דירה] בתחתונים,

ותיכף ומיד ממש, עוד ברגעים האחרונים של הגלות, הולך ומוסיף ואור ברגע האחרון לגלות והרגע הראשון לגאולה ובתכלית השלימות והאמיתיות

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...