האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

למה אומרים "דוד מלך ישראל חי וקיים" בקידוש לבנה

לראות את מלכנו

אתר הגאולה 114 צפיות 0

למה אומרים "דוד מלך ישראל חי וקיים" בקידוש לבנה
■ הרבי שליט"א מלך המשיח מסביר, שמה בנוסח קידוש לבנה ג' פעמים "דוד מלך ישראל חי וקיים" קשור עם המזבח השלישי שעשה אברהם אבינו בחברון. מדוע דווקא שם?
■ מסביר הרבי שליט"א מלך המשיח, שהמזבח השלישי שבנה אברהם - בחברון, והברית שכרת אברהם עם הקב"ה בחברון, באו כדי לתת כח לבני בניו כאלפיים שנה אחר כך, שיצליחו להתאחד באותה עיר, (חברון - מלשון חיבור והתאחדות). באותה תקופה - אחרי מות שאול, דוד (בן ישי) היה מלך רק על שני שבטים במשך כשבע שנים, והוא - דוד המלך, (שנמשח למלך ע"י שמואל הנביא עוד בחיי שאול), חיכה שנציגים מכל השבטים יבואו לבקש ממנו למלוך על כל ישראל.
■ כאשר נציגי שאר השבטים הגיעו עם הבקשה, בזה התחילה מלכות דוד "עד עולם", ומאז, תמיד, יש לישראל מלך מבית דוד, (גם כאשר לא רואים אותו ולא יודעים ממנו, ולכן "דוד מלך ישראל חי וקיים".
■ וענין קידוש לבנה קשור לזה, כי אנחנו מתפללים ומבקשים שזה האיש מזרע דוד ושלמה, שימלוך על כל ישראל, לא רק בתוך מלך ישראל, אלא בעיקר, שיתגלה כמלך המשיח, על כל העולם כולו, 'לתקן עולם במלכות שד"י'.
■ בקשה ותפילה זו היא חלק מברכת קידוש - חידוש הלבנה, בגלל מחזוריות הלבנה, כי "בני ישראל דומים ללבנה ומונים ללבנה, ועתידים להתחדש כמותה":
■ והכוונה בזה, כמו שהמלך שלמה היה הדור ה15 מאברהם אבינו, (כמו הלבנה שהולכת וגדלה מים ליום ט"ו ימים), ואז היתה שלימות מלכות ישראל וכל העמים התבטלו למלך שלמה, (ואחריו היתה ירידה של ט"ו דורות עד המלך צדקיהו שאז היתה גלות בבל), אבל - דוד מלך ישראל חי וקיים גם עכשיו.
■ ולכן, אנו מכריזים בקידוש לבנה, שאנו מחכים להתגלות "דוד מלך ישראל חי וקיים" לא רק כמלך ישראל, אלא כמלך המשיח שיביא את הגאולה האמיתית ושלימה וימלוך על העולם כולו לעולם ועד, ואז יהיה גם "אור הלבנה כאור החמה", כלומר שהלבנה לא תצטרך להעלם מידי חודש היות שאז לא תהיה יותר ירידה לבני ישראל, ורק עליות.
= = = = =
מעובד מהקלטה - קטעים מדברי הרבי שליט"א מלך המשיח ב-ז' חשון תשמ"ו
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...