האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

ספיישל פורים • צפו: שיחת קודש וחלוקת דולרים בחג הפורים תשמ"ח

לראות את מלכנו

אתר הגאולה 573 צפיות 0

"ולכן בא יהודי שהוא "גוי אחד", שזה כל יהודי, על אחת כמה וכמה, כמה אנשים ונשים וטף באופן של הקהל, ובאופן של שמחה שפורצת כל הגדרים" • 'אתר הגאולה' מגיש קטע מיוחד מ"שיחת קודש" ו"מעמד חלוקת דולרים" בחג הפורים תשמ"ח בביתו של הרבי מליובאאויטש מלך המשיח שליט"א • הכתבה המלאה

'אתר הגאולה' מגיש קטע מיוחד מ"שיחת קודש" ו"מעמד חלוקת דולרים" בחג הפורים תשמ"ח בביתו של הרבי מליובאאויטש מלך המשיח שליט"א

תמליל תרגום השיחה:

על אחת כמה וכמה לאחר מעשינו ועבודתינו במשך זמן של שיתא אלפי שני דהוה עלמא בכלל, וימי הגלות במיוחד, כולל גם גזירות המן, ואחרי זה אלה שהולכים בעקבותיו ש"בכל דור ודור", כמו שאומרים גם בגאולת ימי הפסח, "והקב"ה מצילנו מידם",

וזה גם סיום הענין מהנשיא, מהצמח צדק שגם ביאר בארוכה את כל הענינים בדרושים שלו, ובפרט בדרושים שקשורים עם "מלחמה להוי' בעמלק", שזהו, ענינו של עמלק הוא הרי, כמו שקראנו (בתורה), שזה ענין שמפריד בין בין י"א(ו"ה) ל-י"ה כפי שנמצאים בשם הוי, שישנו הענין של 'כס י"ה',

ואחרי זה ישנם "אנשי משה" שמגיעים ע"י אתפשטותי' דמשה בכל דרא ודרא שמשה אומר להם "בחר לנו אנשים" – "אנשי משה", והם פועלים את ה"מחה תמחה", והם עושים גם את, עוד יותר את ה"מחה אמחה" את ענין עמלק אפילו את זכרו של עמלק, "מדור דור", כפי שמפורש במדרש ובכמה מקומות,

שה"דור" השני הולך על דרא דעקבתא דמשיחא דור הגלות והגאולה, האחרון לגלות שזה הראשון לגאולה, שזה הרי, כמדובר כמה פעמים, הענין של דורנו.

= = =

..וע"י שמחברים את שניהם באופן שכולם ידעו אותי ועד שלא ילמדו עוד איש את רעהו, שההתחלה בזה היא גם בגלוי, בימי הפורים, שאז זה "עד דלא ידע" שלא יהיה שייך אז לומר שילמדו איש את רעהו, נוסף על כמה וכמה ענינים שבזה, וזה נפעל ע"י כל יהודי ע"י שלומד את הלכות עד דלא ידע ולומד זאת בתורה נצחית וגדול לימוד שמביא לידי מעשה, ורואים שכך המעשה בפועל, בנפשו פנימה, ועד שזה מתבטא בגילוי אצלו, ועל ידו בחלקו בעולם, ועל ידו בכל העולם כולו, וכל הענינים באופן של אורה ושמחה וששון ויקר...

= = =

..וזה הרי התוכן והכוונה כמבואר ומוזכר בהתוועדות הקודמות בענין פורים, שזה נהיה גוי אחד, אפילו כשעדיין מפוזר ומפורד בין העמים, על אחת כמה וכמה שמנצלים את המצב "בין העמים" כדי כדי לאסוף ביחד את כל ניצוצות הקדושה שהם, ברצון העליון, מפורד ומפוזר בין העמים.

ולכן בא יהודי שהוא "גוי אחד", שזה כל יהודי, על אחת כמה וכמה, כמה אנשים ונשים וטף באופן של הקהל, ובאופן של שמחה שפורצת כל הגדרים.

ו"מקבץ" תלוקטו לאחד אחד כתוצאה ועל ידי זה שיהודים אוספים את ניצוצות הקדושה מכל מקום שהם מפוזרים ומפורדים, ומצרף, ויתלקטו, ויתלבנו ויצטרפו ויצרפו רבים, ועד שיהיו באחדות במקורם ושורשם. .

= = =

. .וזה גם העניין והשייכות לחודש אדר שהוא המסכם של חודשי השנה שמתחילים עם "ראשון הוא לכם לחודשי השנה", ומסמך גאולה לגאולה לחודש ניסן שכשמו כן הוא, שיש בו שני נונין שזה הרי מראה על "ניסי ניסים נעשו להם", ולא רק להם, אלא בעיקר - אדם קרוב אצל עצמו " ונשמרתם מאד לנפשותיכם", כל יהודי צריך להיות בטוח שניסי ניסים נעשו לו לעבור את הרגעים האחרונים של הגלות ועד שאין צורך לניסים, אלא טבע העולם נהיה באופן כזה ש"היו מלכים אומנייך ושרותיהם מניקותייך", במיוחד כשמתעסקים גם בעבודה של הפצת קיום ענין השבע מצוות בני נח על ידי שבעים אומות, וזה עוד יותר מזרז את הקיום בגלוי שעוד בזמן הגלות כמו שמסופר בגמרא והיו מלכים אומנייך ושרותיהם מניקותייך. .

= = =

. .דווקא מצד זה ש"צדקה עשה הקב"ה עם ישראל" הוא רוצה לתת להם לא רק את ה"רכוש גדול" "בו יצאו ממצרים". אלא רכוש יותר גדול "שלא בערך", ולכן גם חושך הגלות הוא "שלא בערך" יותר מ-ר"י (110) שנה שהיו במצרים, ואפילו "שלא בערך" יותר מארבע מאות שנה של "ועבדום וענו אותם", וכאן נמצאים הרי בגלות ריבוי זמן, ועד באופן שברוחניות הרי זה לגמרי "שלא בערך"!

אז מובן ה"רכוש גדול" שמגיע ליהודים על פי דין ובפרט שיהודים טוענים וצועקים "עד מתי"! חייבים כבר לצאת מהגלות, ודווקא בטוב הנראה והנגלה! "לא במנוסה תלכון, אלא בשובה ונחת תיוושעון" ע"י מלך מלכי המלכים הקב"ה, עד "הוא ולא אחר" עם כל הפירושים בזה "אחר" ועד כפי שזה בענין של קדושה. .

= = =

. .וזה מתבטא אחר כך בנשי ובנות ישראל בכל דוד ודור כולל גם אלה שנמצאות כבר ב"עלמא דקשוט" (עולם האמת), גם הן, ביחד עם כל היהודים שביחד כולם מחכים וביחד כולם צועקים "עד מתי" להיות ב"עמק איומה", וצריך להיות הענין, כפי שזה בגלוי ובוודאי שבגלל שעל פי תורה חייב להיות כך, ש"לא עכבן אפילו כהרף עין",

 כולל גם, וביתר שאת וביתר עז עבודת נשים ובנות צדקניות בימינו זה מבלי הבט על כך שנמצאים במעמד ומצב, ובדור שישנו הענין של "מלעיגים".

ועד כדי כך גדולה מעלה הדור, שמפורש בתורה אור ש"משה היה עניו" "מפני כל האדם אשר על פני האדמה", הכוונה בזה במיוחד לדור שהוא האחרון לגלות שלא "מתפעל" ממלעיגים, ועד שאפילו משה ש"משה אמת ותורתו אמת", יש לו עניוות של אמת מיהודים בכלל, ובמיוחד מיהודים של דורנו זה אנשים, נשים וטף שעומדים "נקהלו ועמוד על נפשם",

הגברת הנפש על הגוף, ובאופן של דווקא נשמות ב-גופים, ואדרבה, ממשיכים בגוף את ענין של "מחיי חיים יתן לך חיים" וכל זה מתבטא ועד באופן של אכילה ושתיה בפשטות שזה ענין סעודת פורים, ודווקא בפשטות, ודווקא קשור עם מנהג ישראל באכילת בשר וגם אכילת לחם כפי המנהג וגם הענין של שתיית יין שאחרי תפילת מנחה כמובן וגם פשוט

ומזה מיד יוצאים בריקוד משמחת סעודה זו לשמחת סעודת משיח צדקנו שמתבטאת גם באכילת בשר ושור הבר, בהקדמת אכילת לויתן כמבואר שבשעה שאוכלים דגים ובשר מקדימים את אכילת הדגים שזה "הקל יותר", לאכילת שור הבר, ואחרי זה ישנו היין שלפני הסעודה ויין שבתוך הסעודה ויין שלאחר הסעודה כמובא בשולחן ערוך. .

= = =

. .והקשר המיוחד שישנו בין חמישה עשר ושושן פורים, ביחד עם י"ד ופורים כפשוטו, וזה גם שזה קשור עם ירושלים שירושלים "קרית מלך רב" כפי שזה בפשטות על פי הלכה עיר הבירה של כל עיירות בישראל הן של ה"פרזות", על אחת כמה וכמה של המוקפות חומה, וגם של כל מקומות בני ישראל בכל מושבותיהם, שזה גם כאן בחוץ לארץ שהיו אז ענינים שהיו אז "מוקפות חומה", אז אצלם החג ביום חמשה עשר,

אז אפילו בערי הפרזות, אז גם, בשעת מעשה ישנה ההמשכה מעיר הבירה שלו שזה "שושן פורים", ובפרט, כמדובר כמה פעמים במאמר המדרש ש"עתידה" "ארץ ישראל שתתפשט בכל הארצות" ו"עתידה ירושלים שתתפשט בכל ארץ ישראל",

ויש לומר בזה גם ענין, שבשעה שירושלים מתפשטת היא מתפשטת בכל ארץ ישראל ביחד עם כל השטורעם השטורעם של "אני הוי' אהיה לה חומה .. בקרבה", שזה הוא ענין המוקפות חומה של ירושלים לעתיד לבוא

וזה נמשך דווקא ע"י מעשינו ועבודתנו "בכל מושבותיהם" בימים האחרונים של הגלות וזו גם עוד נקודה, ושייכות מיוחדת, שנוסף לפורים ב-י"ד בעיר שהיא "פרזות" שנמצאת תחת ממשלת והנהלת "ירושלים מוקפת חומה", וזו נהיית המשכה באופן של השפעה שירושלים מתפשטת בכל מקום בפרט לפי פתגם רבותינו נשיאינו "עשה כאן ארץ ישראל" בדוגמת הייעוד של לעתיד לבוא. .

= = =

. .וכולם באים כפי שעדיין נמצאים ב"מצרים" וב"אשור", נמצאים כבר במעמד ומצב של ירושלים מוקפת חומה, ושם גופא, בירושלים עיר הקודש ושם גופא, ולכן זה מכונה בשם "הר הקודש" ובפרט שאומרים על זה "וישתחוו", שההשתחוואה היא בבית המקדש ושם עצמו אפילו כשמתפללים בחוץ לארץ אז פונה פניו אל ארץ הקודש ושם גופא לירושלים עיר הקודש והר הקודש וקודש הקדשים

על אחת כמה וכמה שמקווים ובטוחים שהקב"ה מביא מיד, באופן של אחישנה על ענני שמייא, מיד בהמשך התפילה מיד מקויים, ועם ענני שמייא נמצאים בנערינו ובזקננו בבנינו ובבנותינו, בארץ הקודש באופן של "ירחיב הוי' את גבולך", ושם גופא בירושלים עיר הקודש ובהר הקודש ובקודש הקדשים מקדש אדני כוננו ידיך. .

= = =

ומקשר זאת עם ידיים למטה כמו שאומר בתניא שענין היד היא – יד המחלקת צדקה שזה ענין יד, על אחת כמה וכמה שיש עוד כפליים לתושיה כוננו "ידיך" בלשון רבים כפלים לתושיה גם, בענין הצדקה, במיוחד – המחלקת צדקה, וזהו גם ה"בכן" של פורים, ש"כל הפושט יד נותנים לו",

נותנים לו באופן כזה, מיד שמושיט את ידו, הוא לא צריך לומר כלום, ולא לבאר שום דבר, ולא לבקש כלום, מספיק רק מעשה גשמי, יד הגשמית שלו. ומיד נותנים לו מידו המלאה הפתוחה הגדושה והרחבה ונתינה לפי מידת הנותן, כמדובר כמה פעמים,

שזה הרי "לי הכסף ולי הזהב" אפילו כאשר הנתינה באה מסדר ההשתלשלות ששם יש "כסף" ו"זהב". בגשמיות, או על כל פנים ברוחניות. על אחת כמה וכמה לפי המאמר של נשיא דורנו, שהפשיטות של יהודי, ובפרט שזה מתבטא ב"פושט" יד, זה נהיה דבר אחד עם הפשיטות האמיתית למעלה, ש"מאמיתית המצאו נמצאו כל הנמצאים",

על אחת כמה וכמה האנשים והנשים והטף כפי שנמצאים במעמד ומצב של "הקהל", תִּשְמַח ותְּשַמַח, ובמיוחד שאז נהיה גם הענין שאפילו ראש בני ישראל באמיתית ולאחרי הסיוע של הקב"ה, נהיה גם, "כי תשא", במשה שנמצא בכל יהודי, ומעלה אותו מעלה יותר אפילו מהנשיאת ראש שהיתה לו כבר מצד עצמות ומהות כביכול,

אז "ואתה תצוה" ומתחבר, ונהיית צוותא וחיבור לא יעזוב צאן מרעיתו, ואדרבה, עומד דווקא בצוותא באופן של חיבור, ונהיה הענין, בפועל "כי תשא את ראש בני ישראל", באופן, בגלוי, ולכן נהיה "לכפר על נפשותיכם" - בטל הסיבה של כל ענינים בלתי רצויים ועד ש"ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ", מיד, תיכף עוד ברגעים האחרונים של הגלות כמובן בפשטות שתיכף ומיד, לא עכבן אפילו כהרף עין, ונהיה בטל המסובב - כל ענינים בלתי רצויים,

ועוד במיוחד, שקושרים זאת כרגיל, לסיים דיבורים אלו בהתוועדויות כאלו בענין של לחלק, ולעשות כל אחד מהאנשים נשים והטף ,שליח לנתינת צדקה ומה טוב בהוספה דילי' (משלו) בזמן המתאים ומקום המתאים. .

= = =

ופה למטה בפשטות, שיורד בפועל ולמטה מעשרה טפחים "בשובה ונחת תיוושעון" ועד בפרטי פרטים,

גאולה האמיתית והשלמה ובקרוב ממש, ממש!!

 

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...