האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

חי וקיים בחיים נצחיים נשמה בגוף בלי שום 'הפסק' בינתיים

לראות את מלכנו

אתר הגאולה 535 צפיות 0

הרבי שליט"א מלך המשיח אמר עשרות פעמים שהוא - המשיח, יחיה בחיים נצחיים נשמה בגוף בלי 'הפסק' (החיים ח"ו) בין עולם הזה לעולם הבא. ליקוט של עשרה קטעי וידאו בהם הרבי שליט"א מלך המשיח אומר את זה באופנים שונים. כל מי שמאמין לדברי הרבי שליט"א מלך המשיח, חייב להאמין לענינו העיקרי של המשיח - שמביא את העולם לחיים נצחיים בגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש, ולכן הוא עצמו חי וקיים נשמה בגוף כפשוטו ממש.

הרבי שליט"א מלך המשיח חי בחיים נצחיים נשמה בגוף בלי 'הפסק' בינתיים. [=בין החיים בעולם הזה לעולם התחיה]. הוא עצמו הסביר את זה הרבה פעמים. שהוא - המשיח, יחיה בחיים נצחיים נשמה בגוף בלי 'הפסק' (החיים ח"ו) בין עולם הזה לעולם הבא. ליקוט של עשרה קטעי וידאו בהם הרבי שליט"א מלך המשיח אומר את זה באופנים שונים. כל מי שמאמין לדברי הרבי שליט"א מלך המשיח, חייב להאמין לענינו העיקרי של המשיח - שמביא את העולם לחיים נצחיים בגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש, ולכן הוא עצמו חי וקיים נשמה בגוף כפשוטו ממש.

בסרטון מלוקטים אחד עשר קטעים כאלה. המשיח מתקן את כל החטאים כולל את חטא עץ הדעת ומביא את העולם לשלימות כמו שהיה בבריאת העולם לפני חטא עץ הדעת, אבל באופן שלא תהיה אפשרות לחטוא כלל.
ולכן, המשיח עצמו, שמחבר את העולם הזה עם תחית המתים והחיים הנצחיים בימות המשיח הוא עצמו חי בחיים נצחיים בלי הפסק כלל. (הרעיון לכל זה נמצא גם במאמרי דא"ח של הרבי שליט"א מלך המשיח "בלע המות לנצח" תשכ"ה, ומאמר "זה יתנו" פ' משפטים שקלים תשמ"ח, דבר מלכות פ' שמות תשנ"ב (מוגה), ודבר מלכות פ' בא תשנ"ב (מוגה), ועוד.


צפו בקטעים והחליטו. אם אתם מאמינים לרבי שליט"א מלך המשיח - עליכם לדעת שעיקר ענינו הוא להביא את העולם לגמר התיקון, ולכן הוא עצמו חי וקיים כפשוטו ממש נשמה בגוף בלי 'הפסק' כלל.
והרבי שליט"א מלך המשיח אמר שהקב"ה צריך כביכול הסכמה של כל יהודי שיסכים ויכריז (לא רק ש"הגיע זמן הגאולה", אלא), שהגאולה כבר כאן, וזה מה שיביא את הגאולה בפועל.
נ.ב. היות ודברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר, ודיבורים קצרים אלו, כמה שניות מתוך מאות שיחות(!) של לשעה ויותר, מובאים יותר בהרחבה בשיחות. מטבע הדברים זה מעלה שאלות, ונשתדל בל"נ לענות עליהן אפשר להגיב על הכתבה או לאימייל www.hageula.com@gmail.com

 

הטקסט המתורגם בסרטון:

 

כא אדר א' תשמ"ח:

. . "וכמדובר כמה פעמים מה שהרמב"ם עצמו כותב בארוכה באגרות שלו, שאחר כך יהיה הזמן של תחיית המתים וכיוצא בזה, שזה הרי שינוי מנהגו של עולם באופן הכי עיקרי, ובפרט לפי ההכרעה שאז יהיו חיים נצחיים, שזה הרי ההיפך ממה שהיה על ידי חטא עץ הדעת שזה הרי קשור עם "ובלע המוות", ועוד יותר ממה שהיה לפני החטא, שאז היתה אפשריות לחטא עץ הדעת, והראיה - שזה אמנם נהיה בפועל,

מה שאין כן, לעתיד לבוא ש"בלע המוות לנצח ", כי אז יהיה "את רוח הטומאה אעביר מן הארץ ", ויהיו חיים נצחיים, באופן שלא תהיה שום אפשרות לדבר בלתי רצוי .. ..ועוד והוא העיקר, כל ענינים אלו בפשטות, ממש, נשמות בגופים, למטה מעשרה טפחים, תיכף ומיד, ממש ממש בדוגמת "מאד מאד", שתי פעמים "מאד"!

ה' מנחם אב תשמ"ח

..שאינו זז לעולם, ומוריד תיכף ומיד את בית המקדש השלישי שאינו זז לעולם, בית המקדש נצחי, יחד עם חיים נצחיים לכל אחד ואחת מישראל, נשמות בגופים ואין צורך לענין ה'הפסק' בינתיים אפילו לשעה קלה, כי יצאו ידי חובה ע"י העבודה של "ונפשי כעפר לכל תהיה", במילא יש בנו כבר את ענין הבירור והעבודה של "עפר אתה ואל עפר תשוב", שהתפללו בתפילת מעריב, על אחת כמה וכמה שזה בא לאחרי בסוף כל שלושת תפילות היום ו-ג' פעמים הווי חזקה, ויש כבר את ה"אל עפר תשוב", כפי שעומד לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה,

וזה בוודאי ענין אמיתי בתכלית, ונהיה מיד ענין תחיית המתים "הקיצו ורננו שוכני עפר", ואלה שהם נשמות בגופים, ממשיכים, ביתר שאת וביתר עז בתוספות כח, בבני חיי ומזוני רוויחא, החל מעשר כוחות הנפש ועשר כוחות הגוף, והמקיפים שלהם וכל עניניהם.

וזה נהיה בלי 'הפסק' בינתיים ויש רק את העליה מדרגה לדרגה, ועליה זו גופא ע"י הענין שזה העמוד המחבר את הדרגות התחתונות עם הדרגות העליונות, ואין צורך להגיע חס ושלום לענינים של "אש" וכיוצא בזה, כמדובר כמה פעמים, ויש גם את העליה של הנשמות בגופים - בגוף עצמו...

 

כ' מנחם אב תשמ"ח

. . כאמור הקיצו ורננו שוכני עפר, ומביטים ורואים את כל הדורות (הקודמים) עומדים עם כל הנשמות שהם עכשיו נשמות בגופים ואדרבה, בגוף נצחי...

 

י"ט טבת תשמ"ט

. . וזה עוד יותר מוסיף ריבוי שנים גשמיות נשמות בגופים בלי שום 'הפסק' בינתיים, רק ההפסק על דרך "שבע יפול צדיק וקם", שזה ענין בדוגמת העמוד שבין לימוד אחד לשני, שזה ביחד, נשמה בגוף שמתעלה למעלה ולמעלה ורק כמו שסותר סברא שהיתה לו מקודם,

ועוד והוא העיקר, מסיימים מיד את הגלות ומתחילים מיד את הגאולה האמיתית והשלמה בלי שום 'הפסק' בינתיים על אחת כמה וכמה ללא כל נפילה חס ושלום אלא אדרבה, עליה מחיל אל חיל ועד "ילכו מחיל אל חיל ויראה אל אלוקים בציון", "והוא יכוננה עליון"!

 

אור ל-י' שבט תשמ"ט

מיד באה הגאולה האמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו, בנערינו, בזקנינו, בבנינו בבנותינו, מקויים "ובני ישראל יוצאים ביד רמה" כל אלה ביחד עם אלה ש"הקיצו ורננו שוכני עפר" ובפועל, ולמטה מעשרה טפחים ואלה שהם נשמות בגופים לא צריכים לשום 'הפסקים' אלא על ידי שלומדים בפנימיות התורה עוד ענין מתעלים בתורה, וזו נהיית עליה לעולם הכי עליון לגבי העולם בו היו קודם נשמות בגופים ועוד והוא העיקר, שיש את הגאולה האמיתית והשלמה תיכף ומיד ממש, באופן ש"לא עכבן אפילו כהרף עין"!

 

ל' אדר א' תשמ"ט

. . העולם באופן כזה ויהודי באופן כזה שמצד הבריאה עומד באופן של "חולת אהבה אני", - כל מ"ט שערי בינה, ונותנים לו מיד כח לציווי שזה גם נתינת כח, להתייגע ולהגיע אל ה"נון - בו" – הר נבו, שתהיה העליה אל הר נבו בכל יום ויום, נשמות בגופים ולאחרי זה אורך ימים ושנים טובות בפשטות, בלי שום 'הפסק' בינתיים...

 

ט' סיון תשמ"ט

. . "שכנשמות בגופים מיד זוכים להגיע לעולם הבא - נשמות בגופים בלי שום 'הפסק' בינתיים, על אחת כמה וכמה הן השכר והן הקרן, ובהצלחה מרובה, שנמשכת על ידי ברכת כהנים שהיא ראש ותחילה לכל הברכות ומתוך שמחה גדולה עד שמחת עולם על ראשם, נמצאים תיכף ומיד ממש עם ענני שמייא, האנשים והנשים והטף בארצנו הקדושה, ושם גופא, בירושלים עיר הקודש עיר שחוברה לה יחדיו, ובירושלים עצמה בהר הבית ובבית המקדש, ועד בקודש הקדשים ותיכף ומיד ממש, ושמחת עולם על ראשם"!

 

כ"ט תמוז תשמ"ט

. . "באופן של לעתיד לבוא שזו הרי הליכה מ'בלי גבול' אחד ל'בלי גבול' יותר גבוה כמדובר כמה פעמים, ומתוך שמחה וטוב לבב תיכף מיד ממש בלי שום 'הפסק', נשמות בגופים, ומיד נהיית השלימות בכל ענינים אלו"...

 

כ"ח חשון תש"נ

. . ויהי רצון שאצל כל יהודי זה יהיה בשלימות ושימשיך אחרי השלימות, גם אחרי השלימות של מאה ועשרים שנה, תהיה לו גם את השלימות של "מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים", ואחר כך הוא ימשיך לאחרי זה נשמה בגוף, בלי 'הפסק' בינתיים, גם באריכות ימים שלאחרי זה, ועד שנכנסים בריקוד אל ימי הגאולה האמיתית והשלמה, שאז גם נכנסים מיד בריקוד לחיים נצחיים, ואז יש גם שליחות נוספת שהיא קשורה דווקא עם ענינים של נצחיות"...

 

ט"ו אייר תנש"א

. ."ועוד והוא עיקר נשמות בגופים ונשיא דורנו בראשנו ובלי שום 'הפסק', בחיים נצחיים בלי שום 'הפסק' בינתיים, יחד עם כל הדורות, ועל אחת כמה וכמה (נשמות בגופים) של דור הזה שזה דור הגאולה, ביחד עם זה שהוא הדור האחרון של הגלות, וכבר הכניסו את ה-'א' של "אלופו של עולם" בתוך המילה "גולה", ו"גלות" כבר נהייתה המילה "גאולה ", ובלי 'פשעטלאך', אלא הגאולה האמיתית והשלמה, תיכף ומיד ממש וממש ממש"!!

 

א' טבת תשנ"ב

. . "כל אחד ואחד ובפרט כל יהודי שהוא הרי חי חיים נצחיים וממשיך בחיים נצחיים בכל רגע ורגע של חייו שזה היה יעקב, שאצלו היה מאה וארבעים ושבע שנים, ואחר כך כשזה מגיע לנכדים של יעקב שאלו הם הרי האנשים נשים וטף של דורנו זה, והרי כל יהודי נקרא בשם 'יעקב' ובשם 'ישראל', הקב"ה שולח להם אריכות ימים ושנים טובות לא רק יותר ממאה עשרים ושבע שנים, אלא גם יותר ממאה וארבעים ושבע שנים"...

 

ה' אדר ראשון תשנ"ב (שלושה שבועות לפני ז"ך אדר א')

. ."ותיכף ומיד שני המאורות הגדולים ומיד אחרי זה יש גם את ענין הירידה שבזה, אבל רק ירידה צורך עליה, כדי שיהיה "אור הלבנה כאור החמה" ותיכף ומיד ממש "כאור שבעת הימים" וכמדובר כמה פעמים, וכמדובר כמה פעמים תיכף ומיד ממש ובלי שום 'הפסק' בינתיים ותיכף ומיד "הנה זה בא" ומראה באצבעו הנה בא משיח צדקנו, והולכים בנערינו ובזקננו, ובבנינו ובבנותינו, לארצנו הקדושה, ושם לירושלים עיר הקודש, ולמקדש אדני כוננו ידיך בבית המקדש השלישי והמשולש, ותיכף ומיד ממש"!

 

 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...