האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

משיח בוודאי בפרשת שלח // דעה

דעות

הרב טוביה דורון 686 צפיות 0

משיח בוודאי בפרשת שלח // דעה

מההבטחה של הכניסה לארץ למרות מחדל המרגלים, לומדים שבית המקדש שבירושלים נמצא ממש כעת ב770, ולכן הרבי שליט"א מלך המשיח - הוא כבר עכשיו משיח בוודאי

משיח בוודאי בפרשת שלח

הרבי שליט"א מלך המשיח בפ' שלח תשל"ט (שיחה שניה דקה 27, ובתחילת המאמר), אומר כך: (תרגום חופשי):

"אחרי שקוראים את כל הפרשה ואת התיקון על זה, שהקב"ה אמר "סלחתי", ובפרט לפי ההמשך, שמיד אחרי זה כתוב "וידבר הוי' אל משה לאמר כי תבואו אל ארץ מושבותיכם", וכפי שרש"י מביא ונדפס ברוב הדפוסים "בישר להם שיכנסו לארץ"!! מה זה בא לומר"?

"זה עתה נגמר סיפור המרגלים. [והמעפילים, ותמורת מה שהתכוננו להיכנס מיד לארץ] "ויתאבלו העם מאד" [כי הקב"ה הבטיח להם להשאיר אותם כל כך הרבה שנים במדבר ומה יהיה...]

אז מיד הקב"ה מבטיח[1] (ומנחם אותם ע"י נבואת משה) שיכנסו נשמות בגופים לארץ(2)!!

כי התיקון כבר היה, ו"מחוסר זמן אינו מחוסר מעשה", כמו שהעניין הוא בהלכה[3], במילא, מיד בישר להם את הבשורה, ובשורה מהקב"ה, ו"דיבורו של הקב"ה חשיב מעשה" – שיכנסו לארץ!"

לשמיעת הקטע: 

 

בשורת הגאולה לדורנו

לפי הרמב"ם, גדר "משיח בוודאי" חל על (מלך מבית דוד, כו', וכל התנאים בהלכה)[4], רק אחרי שבנה בפועל את את בית המקדש השלישי .

אבל בנידון דידן, הקב"ה בישר לנו את הבשורה. דיבורו של הקב"ה ע"י נבואת הרבי שליט"א מלך המשיח שבית המקדש השלישי יתגלה ב770, מקומו של מלך המשיח ומשם יעוף למקומו בירושלים, דיבור זה "חשיב מעשה", והרי "מחוסר זמן אינו מחוסר מעשה", כלומר שהובטחנו בנבואה לטובה (שאינה חוזרת)[5] שהרבי שליט"א מלך המשיח יבנה את בית המקדש על מקומו בירושלים, כלומר שכבר עכשיו הוא משיח בוודאי לפי הרמב"ם.

ובפרט לפי דעות רוב גדולי ישראל אחרי הרמב"ם, (כמו רש"י, תוספות[6], הרבי שליט"א מלך המשיח [המקורות שבהערות 6-7]), שבית המקדש השלישי לא ייבנה בדרך הטבע בידי אדם אלא יירד מוכן מהשמים[6], ו"משה ואהרן עמהם"[7] ולכן כבר עכשיו הרבי שליט"א מלך המשיח - הוא בגדר בוודאי משיח.

להשלמת העניין, ראה "קונטרס בית רבינו שבבל". [8]

________________________

[1] רש"י (במדבר טו ב) כי תבואו - בישר להם שיכנסו לארץ.

[2] נשמות בגופים - בעוה"ז, לא כמו שהמרגלים רצו להישאר "בעולם המחשבה" (במאמר)

[3] ("אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם", רמב"ם, הל' מכירה פרק כב א, ויחד עם זה "מחוסר זמן אינו מחוסר מעשה" רמב"ם הל' זכיה ומתנה פ י, טו)

[4] רמב"ם הל' מלכים פי"א ד

[5] רמב"ם הל' יסוה"ת פ"י ד, דבר מלכות שופטים אות יא, מאמרי אדמוה"ז הקצרים ע' שנ"ה - ו

[6] סוכה מא סע"א רש"י ותוס. וראה בארוכה שיחת הרבי שליט"א מלך המשיח כ"ח תמוז תשל"ו

[7] יומא ה, ב וראה יח' כללית יב סיון תשמז, ע' 488 ואילך, ועוד.

[8] ובפרט על פי הערות 35-38

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...