האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

העושר האמיתי שיש לכל יהודי

דעות

שיחת הגאולה 699 צפיות 0

העושר האמיתי שיש לכל יהודי

העושר האמיתי שיש לכל יהודי הזמן לבניין המקדש השלישי
הוספה בלימוד תורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח, המלמדנו את ה"תורה חדשה מאתי תצא" מעצמותו ומהותו ית', המביאה את האדם לרחבות הדעת האמיתית ומכאן גם לעשירות האמיתית
אחד מיעודי הגאולה הידועים, הוא העושר האגדי שיהיה לכל יהודי. כן בהחלט, עושר גשמי ממש בכסף וזהב. קל וחומר מעושרם של בני ישראל בגאולה הראשונה, גאולת מצרים. שהרי ביציאת מצרים "אין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עימו תשעים !!! חמורים לוביים, טעונים מכספה וזהבה של מצרים", על אחת כמה בגאולה העכשווית.
המחשה לעושר האגדי שיהא נחלת הכלל, מובא במדרש על זמן הגאולה. שניים שהיה להם, כבר לפני זמן רב, דין ודברים זה על זה, והחליטו לעלות לירושלים ולהשפט אצל מלך המשיח.
והנה כאשר הם מגיעים לתחומי ירושלים הם מוצאים אותה מלאה אבנים טובות ומרגליות, שנאמר "ושמתי ... וכל גבולך לאבני חפץ". נוטל הנתבע אבן אחת מאותם האבנים טובות ומרגליות ונותנה לחברו תוך שהוא אומר לו "האם יותר מזה, אני חייב לך"?.. עונה לו חברו בניחותא! "גם זה לא! כבר מחלתי לך".
עשירות אמיתית
במבט שטחי נראה, שמחילת התובע נובעת מהריבוי הכמותי של אבנים טובות ומרגליות, הניתן לכל אחד. אך לאמיתו של דבר יש כאן עניין פנימי עמור יותר, מאשר עשירות בכסף וזהב ויהלומים. יחודו של העושר בזמן הגאולה הוא העשירות בדעת. רחבות הדעת היא מאפשרת לאדם להתעלות מעל "חובות" מדומים או אפילו "חובות" אמיתיים של הזולת". היא המאפשרת לאדם להסתפק במועט, במה שבאמת צריך שלכן: "ביום ההוא יחיה איש עגלת בקר ושתי צאן". רובם של העימותים בין אדם לחברו, נובעים מ"קוצר הדעת", כילד קטן ש"צריך כל דבר לעצמו", אין בכוחו לסבול דעת הופכית מדעתו ואין ביכולתו לוותר לזולת.
דווקא מי ש"דעתו רחבה", יש בו את היכולת לבחור בעיקר ולא בטפל, כמו כן לסבול גם את הדיעה ההופכית ממנו, הוא זה שביכולתו לוותר לזולת. מי שהינו בעל רחבות הדעת הוא זה שזוכה לעושר האמיתי וכמאמרם ז"ל: "אין עשיר אלא בדעת".
מעצמותו ית'
זמן הגאולה הינו זמן של הרחבת הדעת. הקב"ה מגלה את אלוקותו בכל רובדי הבריאה: מדבר, חי, צומח והדומם, עד אשר "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים". הגילוי האלוקי ישרה על הבריאה כולה, החל מבני ישראל שליט"א, עד לאחרון שבאומות העולם ועד לאחרון שבנבראים.
מבחינתנו, ההוראה ברורה. הוספה וריבוי בלימוד בתורת החסידות, המרחיבה דעתו של אדם בהבנת האלוקות "דע את אלוקי אביך ועבדהו". הוספה וריבוי במיוחד בלימוד תורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח, המלמדנו את ה"תורה חדשה מאתי תצא" מעצמותו ומהותו ית', המביאה את האדם לרחבות הדעת האמיתית ומכאן גם לעשירות האמיתית, שאין למעלה ממנה, שכבר החלה להתגלות ותתגלה בשלימותה בקרוב ממש.

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...