האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

דברי משיח ש"פ שמיני תש"נ

הוצאה לאור

שיחת הגאולה 521 צפיות 0

דברי משיח ש"פ שמיני תש"נ

לקראת ש"פ שמיני (בחו"ל), מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" הנחה ויומן מהתוועדות ש"פ שמיני, מבה"ח אייר תש"נ - תדפיס מיוחד מתוך "דברי משיח - תש"נ". [בהנחה שולבו כו"כ פרטים מרשימה פרטית של הרה"ת ר' אברהם שי' מאן - משפיע בישיבת תות"ל טורונטו (שהוסיף בשעתו על עלי התוכן קצר), הבאות כאן בפרסום ראשון (ותודתנו נתונה לו)].

שמיני - לקריאה   שמיני - פורמט הדפסה

מהענינים המבוארים בהתוועדות זו:
• שקלא וטריא בחיוב שמירת המקדש בזמן הזה
• ביאור ענין שמירת המקדש בעבודת האדם
• ביאור משנת "כל ישראל" הנלמדת כהקדמה לפרקי אבות
• הוראה לדאוג שכולם ירשמו את ילדיהם למחנות-קיץ על טהרת הקודש

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים ביום ראשון, כ"ז ניסן תש"נ:
• עם האלוף מר שלמה גזית - אודות הסכנה במשא ומתן עם הערבים אודות החזרת שטחים
• עם יהודי מאלמא אטא - אודות ציון אביו הרלוי"צ ז"ל
• עם עובדת ברדיו - לפרסם בשורות טובות עד שמשיח יפטור אותה מזה
• עם א' שבדק את התפלין והמזוזות ונמצאו כשרות - שיש לבדקן שוב
• עם חסיד פולין שהתקשה לחזור על הנקודה שדובר עלי' ב"טיש"
ועוד!

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

מצו"ב: גירסת קריאה, גירסת הדפסה

במענה לשאלת רבים:
תוכן התוועדות זו מדבר ברובו על ענינים שאינם קשורים לפרשת השבוע (ורק חלק קצר מדבר על פרשת שמיני, וביחד עם זה מדובר גם על פרשת תזריע), וכן על התחלת פרק א' דפרקי אבות. ולכן מתאים בשבוע זה גם לתושבי אה"ק.

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...