האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

דין הגוים שיסייעו לישראל

נפלאות הגאולה

שיחת הגאולה 480 צפיות 0

דין הגוים שיסייעו לישראל

מתוך תשובת הרב מנחם כהן רב קהילת בית מנחם, חב"ד באר שבע. עפ"י הנדפס ב"וקרקר כל בני שת" לקט בדיני שבע מצוות בני נח, חוברת ג', כ' מנחם אב ה'תשע"ה, תשובות וביאורים.

דין הגויים שיסייעו לישראל
בעוד שהגויים שהרעו לעם ישראל או לא סייעו לו, נאמר עליהם "כי כל הגוי וכל הממלכה אשר לא יעבדוך יאבדו" (ישעיה ס, יב), וכפי שנתבאר באריכות בגליון הקודם. הרי שאומות העולם שלא חטאו ואלו שסייעו לעם ישראל, לאלו יש חלק לעולם הבא, והם אף יזכו להגיע למדרגות נעלות ביותר בגאולה השלימה.
וכך אומר הנביא צפניה (ג, ט) "כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד". ובמדרש נאמר על כך: "אמר הקב"ה, בעולם הזה על ידי יצר הרע חלקו בריותי ונחלקו לשבעים לשון. אבל לעולם הבא יהיו כולם כתף אחד לקרוא בשמי ולעבוד אותי. וישראל יהיו עובדים אותו בשמחה. שנאמר: "עבדו את ה' בשמחה" (תהלים ק, ב). אבל אומות העולם יהיו עובדים אותו ברעדה. שנאמר: עבדו את ה' ביראה וגילו ברעדה" (תהילים ב, יא).
הרבי שליט"א מלך המשיח מוסיף ומחדש שבזמן הגאולה גם אומות העולם ילמדו תורה! וההוכחה לכך היא מדברי הרמב"ם: "לא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה'", שכוונתו ברורה - לא רק בני ישראל אלא גם כל העמים יעסקו ב"לדעת את ה'".
ואף שנכרי שלמד תורה חייב מיתה – הרי זה רק בלימוד תורת המצוות של ישראל, אבל בלימוד שבע מצוות שלהם, הרי אדרבה – אמרו חכמינו ז"ל "שאפילו נכרי ועוסק בתורה הוא ככהן גדול". ואם כן מותר לנכרי גם היום ללמוד דיני שבע מצוות בני נח ואף להתפלפל בדינים אלו ובכל מה שקשור לדינים אלו, אף שרוב גופי תורה נכללים בהם. ואם כן אין זה חידוש דין שיתחדש בגאולה, רק שבגאולה הדבר יתבצע בפועל ויהיה זה "עסק כל העולם".
עוד מוסיף, שכל זה יהיה על ידי מלך המשיח, שהוא "ילמד כל העם ויורה דרך ה' ויבואו כל הגויים לשומעו וכו'".
יעשירו את ישראל עושר רב
בנוסף לכך אומות העולם יכבדו את ישראל ויתנו להם מתנות, וכפי שנאמר ב"תנא דבי אליהו": "כל האומות הנשארים בארץ לימות בן דוד, יהיו הולכים לבתיהם, ומביאים בר ולחם ומזון לבתיהם של ישראל ומעשרים את ישראל עושר גדול".
בענין זה אומר הרבי שליט"א מלך המשיח כי כבר היום צריכה להיות (וישנה) הנהגה כזו: "יהודי צריך לעבוד את ה' באופן כזה שגם גויים מכירים את מעלתו, ועד שמברכים אותו.
וזהו גם מהטעמים על זה שסיפר כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר [הריי"צ= רבי יוסף יצחק], שאדמו"ר המהר"ש (=רבינו שמואל) היה נוסע בכל יום מימות החול לטייל, ופעם (מצד סיבה) נסע בדרך אחרת, וכל האנשים מעמי הארץ שהיו שם, כשראו אותו כרעו והשתחוו לפניו. שהטעם על זה שכ"ק מו"ח אדמו"ר סיפר מאורע זה וציווה לפרסמו, הוא בכדי להוסיף כוח על זה לכל אחד ואחד מישראל".

מקורות: תנחומא נח יט. רמב"ם הלכות תשובה פרק ט' הלכה ב'. רמב"ם הלכות מלכים פרק ח' הלכה י"א, פ"י ה"ט, ופי"ב ה"ה. סנהדרין נט, א ובמאירי שם. ליקוטי שיחות חלק כ"ג חג השבועות הערה 84 .ליקוטי שיחות חכ"ז עמ' 246 ואילך והערה 84 בארוכה. תנא דבי אליהו רבה כ. קונטרס סוכות תש"נ ס"ה. לקו"ש ויגש תנש"א.

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...