האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

היומן השבועי משבוע פ' פינחס בחצרות בית ה' - בית משיח 770

חדשות חב"ד

אתר הגאולה 202 צפיות 0

היומן השבועי משבוע פ' פינחס בחצרות בית ה' - בית משיח 770

יחי המלך המשיח!

כמידי שבוע שמחה מערכת חדשות מבית משיח 770, להגיש בפניכם היומן השבועי משבוע פ' פינחס בחצרות בית ה' - בית משיח 770.

להערות ותיקונים:  Yomanbeismoshiach770@gmail.com

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

 

ימות המשיח יום ראשון ח"י תמוז תשע"ח

יום רצון לה'- נדחה

תפילת שחרית התקיימה הבוקר במועדה. לפני העמוד ניגש הת' ישראל דוד שי' שמואלי. בתפילה זו אמרו תחנון, והש"ץ החל לאחרי אמירת תחנון באמירת "סליחות" כשבסיומם אחרי שירת "רחמנא" ניגנו "אבינו מלכנו".

לקריאת התורה הוציאו הספר תורה לקבלת פני משיח צדקנו. לראשון ושני עלו שני חתני בר-מצוה, ולשלישי עלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. כן נערכו ג' "מי שברך'ס" ליולדות בנות וא' ליולדת בן, ו"מי שברך" למתרפאים כרגיל.

התפילה הסתיימה בשעה 11:10.

בשעה 11:30 התיישבו התמימים לסדר נגלה, ולאחרי כמה דקות הודיעו שכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א יחלק דולרים לאחרי ה"דברי כיבושין".

במהלך שעות הבוקר, ביקרו בבית משיח 770 חסידי פולין מהשכונות הסמוכות, וחלקם אף השתתפו בתפילות שחרית עם כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

תפילת מנחה הי' כרגיל בשעה 3:15, ובעת כניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לביהכ"נ כבר היה הסטענדער של אמירת שיחות מוכן, יחד עם המיקרופון.

לקריאת התורה הוציאו שוב את הספר תורה לקבלת פני משיח צדקנו. כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א עלה לשלישי-מפטיר.

בסיום התפילה (אחרי הכרזת זמן תפילת מעריב) כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א פנה לסטנדר השני והתחיל באמירת שיחת קודש כמנהגו הק' ביום זה.

ניצבים "חיילי בית דוד" ואנ"ש, עיני כולם לעבר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, הנוהג ביום זה לשאת שיחה מיוחדת של "דברי כיבושין" בפני הקהל. הבנים הנאמנים לא מוותרים – "רצוננו לראות את מלכנו"!

לאחרי כשעה החל כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לחלק דולרים כנהוג.

במהלך החלוקה הגישו פ"נים ומכתבים שהגיע מהעזרת נשים כמידי יום ראשון.

א' מהתמימים הודיע על יום הולדתו שהיה ביום רביעי.

החלוקה ארכה כמה דקות ובסיומו, יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכ"נ.

אחרי צאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בסיום החלוקה, התקיימו ריקודי "יחי" כרגיל.

בשעה 5:00 לערך התקיים שיעור בהלכות בית הבחירה, ע"י ר' יקותיאל שי' פלדמן מהנהלת תות"ל 770, ובשעה 7:15 לערך התקיים שיעור נוסף ע"י ר' פנחס שי' קארף.

במהלך הערב החלו חברי וועד סעודת דוד שלמה להכין אוכל במטבח של 770.

תפילת מעריב היה בשעה 9:05. לפני התיבה עבר ר' אלימלך שי' טיפענברון. התפילה היתה מהר מהרגיל, והסתיימה בשעה 9:14.

לאחר צאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א נמשכים הריקודים ביתר שאת וביתר עוז. לאחרי ריקודים אלו חילקו "ועד סעודת שלמה" מאכל ומשקה לכל הקהל.

במהלך הלילה התקיימו מספר התוועדויות בבית משיח 770, ביניהם התוועדות בפינת החי עם ר' זלמן נוטיק שי'.

 05-07-2018-21-51-02-8W3A1370-01-758x505

ימות המשיח יום שני י"ט תמוז תשע"ח

הבוקר בשיעור בשורת הגאולה למדו השיחה ש"מלך המשיח עומד על גג בית המקדש ואומר: ענוים הגיע זמן גאולתכם".

לפני תפילת שחרית המשב"ק הקבוע לא היה, ולכן סידר א' מהחברי וועד המסדר את המקום הק' לתפילת שחרית.

בתפילת שחרית עבר האורח מבראזיל. בתפילה זו אמרו תחנון (תפילה שלישית ברצף, ופעם ראשונה ביום שני ויום חמישי מאז חודש אייר). לקריאת התורה הוציאו את הספר תורה של הטנקיסטן. הבעל קורא הרגיל לא היה, ולכן הבעל קורא היום היה ר' יוסף יצחק שי' ענגעל.

לראשון עלה ר' עמוס הכהן שי' כהן, לשני עלה ר' יעקב שי' לוין, ולשלישי עלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א כרגיל. בסיום התפילה הקריא הרנ"ק קטע משיחת כ"ק אד"ש מה"מ בענייני גאולה ומשיח, הלכה מהלכות בית הבחירה, היום יום, וכן הכריז על זמן תפילת מנחה. בשעה 10:52 יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכ"נ.

לאחרי התפילה הביא א' מאנשי 770 כמה קופסאות של גלידה בשביל התמימים לאכול.

במהלך היום המשיכו להגיע מקורבים ל-770 בית משיח. כמה מהמקורבים התיישבו ולמדו עם פועלי בית חב"ד 770, הלכות בית הבחירה, כהוראת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

בצהריים לא התקיים סדר רמב"ם, משום מה.

בימינו אלה החלו כמה מהתמימים, לנקות את הספרים בבית משיח 770, אחרי כמה שבועות שלא דאגו לזה.

בשעות הצהריים הנהלת הישיבה תלו מודעה בקשר לשמירת הסדרים, שכל בחור שלא יבוא לסדר לא יסיים את שנת הקבוצה כאן ב-770...

בתפילת מנחה ניגש החזן כבתפילת שחרית. לא אמרו תחנון. סיום התפילה 3:31.

לאחרי התפילה והריקודים התקיים בכותל המזרחי שליד הארון הקודש, שיעור "דבר מלכות" לקבלת פני משיח צדקנו, בהשתתפות רבים מהתמימים. לאחרי השיעור דבר מלכות התקיים באותו מקום, שיעור חסידות מאת ר' אוהד שי' מעון.

בשעה 7:15 התקיים שיעור הקבוע של ר' פנחס שי' קארף בהלכות בית הבחירה במרכז 770.

כמידי יום בשעה 7:40, התקיים השיעור בענייני גאולה ומשיח לתלמידי הקבוצה.

בשעות הערב הגיע לבית משיח 770, הספר החדש "כפשוטו ממש", מאת האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה, [ולפני תפילת ערבית המשב"ק ר' מנחם מענדל שי' יומטובין, הכניס אחד בסטענדער של כ"ק אד"ש מה"מ].

גם לפני תפילת ערבית הביא א' מאנשי 770, גלידות להתמימים לאכול בקשר עם ימי הקיץ.

בתפילת ערבית עבר ר' קופרמאן לפני התיבה. תפילה זו הסתיימה בשעה 9:41.

לאחרי התפילה והריקודים התקיים סדר ליקוטי שיחות ענק לקבלת פני משיח צדקנו. בסיום הסדר עשו הגרלות את ספרי קודש ותורתו של משיח.

לערך בשעה 10:30 התקיימה התוועדות "פינת החי" השבועית בפינה הצפונית-מזרחית, שנפתחה כרגיל בלימוד עניני גאומ"ש מתוך קונטרס "יחי המלך" השבועי.

 6188694961431277471

ימות המשיח יום שלישי "שהוכפל בו כי טוב", כ' תמוז תשע"ח

בסדר חסידות הבוקר התקיים שיעור מיוחד בקונטרס "החלצו" לכ"ק אדמו"ר נ"ע, ע"י ר' זלמן נוטיק שי'.

שיעור בשורת הגאולה התקיים כרגיל, והיום בשיעור זה השתתפו יותר תמימים מהרגיל.

לתפילת שחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 10:00, לקול שירת "יחי אדונינו" במנגינת "חיילי אדונינו". לפני התיבה עבר ר' נטע שי' קופרמן. בתפילה זו אמרו תחנון. התפילה הסתיימה בשעה 10:44, ולאחרי ההכרזות הרגילות של הרנ"ק שי', יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכ"נ, כשהשעון הראה על השעה 10:47.

לאחרי התפילה, והריקודים שהתקיימו כרגיל בהשתתפות המקורבים שהגיעו לבקר את בית משיח 770, התקיים התוועדות "הנחת תפילין" להבן של שליח כ"ק אד"ש מה"מ ב"בערייטין ביטש", כמו כן הש"ץ הנ"ל חילק לחיים ומזונות לרגל יארצייט של אביו.

במהלך היום הגיעו מקורבים (יותר מהרגיל) לבקר את הבית המקדש השלישי, בימי בין המצרים.

היום נתלו מודעות בבית משיח 770 על מבצע חדש לתלמידי הקבוצה, שתתקיים כל יום על מנת להוסיף זכות בלימוד התורה בפרט בזמן הקיץ. בסדר זה יהיה חומר לימוד מיוחד אחה"צ, עם פארבייסן והגרלות על דולרים מהרבי שליט"א מלך המשיח ועוד.

בצהריים התקיים סדר רמב"ם אחרי הפסקה של כמה ימים. בסיון הסדר א' מהתמימים קרא הלכה ברמב"ם שקשור לענייני גאולה ומשיח.

בתפילת מנחה אמרו תחנון. התפילה התקיימה כרגיל, והסתיימה בשעה 3:32.

לאחרי תפילת מנחה התקיים הסדר הראשון כנ"ל, בקדמת 770 בית משיח.

עקב כך לא התקיים השיעור הקבוע אחרי מנחה, ולימוד ה"דבר מלכות" יעבור לשיעור של הערב.

כמידי יום שלישי התקיים ראלי להחיילי צבאות ה', בעזרת נשים.

בשעה 6:30 לערך התקיים במערב 770, שיעור מיוחד בהלכות בית הבחירה ע"י ר' יקותיאל פלדמן שי', כשבסיום השיעור הנ"ל הכריז "יחי אדונינו". במהלך השיעור חולק קובצים מיוחדים שהדפיסו מיוחד על מנת להבין את ההלכות באופן ברור, כהוראת כ"ק אד"ש מה"מ.

בהפסקה בשעה 7:40 לערך התקיים "שיעור דבר מלכות", שמתקיים בדרך כלל כל יום לאחרי תפילת מנחה, עם פארבייסען בשפע לקבלת פני משיח צדקנו.

באמצע סדר חסידות ערב בשעה 8:30 לערך, התקיימה שיעור מיוחדת בהלכות ברכת הנהנין ע"י המרא דאתרא הרב יוסף ישעי' ברוין שליט"א. השיעור התקיים בכותל המזרחי שליד הארון הקודש.

לתפילת ערבית עבר ר' מנחם מענדל הלוי שי' שגלוב לפני התיבה לרגל יארצייט של אביו. בסיום התפילה (9:44) הודיע הרנ"ק על התוועדות סיום הרמב"ם, וכן על תפילת שחרית.

בשעה 9:45 לערך התקיים שיעור בענייני גאולה ומשיח לדוברי אנגלית ב"פינת החי", לקבלת פני משיח צדקנו.

מאוחר יותר התקיים התוועדות סיום הרמב"ם, בארגון ר' מנחם שי' גרליצקי. ביו הנאומים דיברו: ר' שמואל עומר, ר' שמואל שי' מחפוץ, שליח של הרבי שליט"א מלך המשיח בתל אביב, ר' יעקב שי' בק ועוד.

 87bc75a3-b531-48f5-9c30-fb9be8c9baa5

ימות המשיח יום רביעי כ"א תמוז תשע"ח

בשעות הבוקר התקיים כמידי יום רביעי, סדר השכם ענק לקבלת פני משיח צדקנו, עם פארבייסען בשפע.

לפני תפילת שחרית הגיעו קבוצת מקורבים מארץ ישראל, שזכו לסיור ע"י פעילי בית חב"ד 770. הקבוצה הנ"ל גם קיבל את פני כ"ק אד"ש מה"מ לתפילת שחרית.

בתפילת שחרית ניגש ר' מנחם מענדל הלוי שי' שגלוב לפני התיבה. בתפילה הכל קהל גדול מהרגיל. ב"שים שלום" ניגנו בניגון הרגיל. בתפילה זו אמרו תחנון כרגיל בתפילות האחרונות. התפילה הסתיימה בשעה 10:35 בדיוק, עם יציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכ"נ.

לאחרי התפילה והריקודים התקיים התוועדות בר מצוה, להבן של מקורב, שהגיע ל-770 לחגוג את הבר מצוה שלו אצל המלך המשיח. בהתוועדות זו השתתפו רבים מאנ"ש והתמימים על מנת לשמח את החתן בר מצוה.

מאוחר יותר נכנסו ל-770 קבוצת מקורבים מבראזיל, שזכו לקבל הסבר על המקום הק', ע"י ר' מנחם מענדל שי' טורין. בסיום הסיור פצחו הקהל בריקוד "יחי אדונינו".

בצהריים לא התקיים סדר רמב"ם, מטעם לא מובן.

לפני תפילת מנחה ר' לוי יצחק שי' גולדשטיין תלה את השלט של זמן המולד.

בתפילת מנחה עבר א' מאנ"ש לרגל יארצייט של אמו. הלה התפלל לעט יחסית, והתפילה הסתיימה בשעה 3:32.

לאחרי תפילת מנחה התקיים הסדר השני של "טעמו וראו כי טוב ה'", בקדמת 770 בית משיח. בסדר חילקו פארבייסען בשפע לקבלת פני משיח צדקנו.

בשעות האחר הצהריים המשיכו לבקר מקורבים, יותר מהרגיל, וזאת בגלל יום העצמאות של "אמעריקא", ובמדינה זו לא נוהגים לעבוד ביום הזה, ולכן מגיעים המון מקורבים לבקר את בית משיח 770.

בשעה 6:30 התקיים שיעור בהלכות בית הבחירה כמידי יום, במערב 770, ע"י הת' מ"מ שי' גרליק, בנושא שמירה על הר הבית, באותו זמן התקיים השיעור הקבוע של ר' פנחס שי' קארף.

בשעה 7:30 לערך, היו כאלו ניסו לעשות  שיעור עם רמקול במערב 770, והנהלת ביהכ"נ אמרה לכבות כי זה מפריע לשיעור של הרב פינחס שי' קארף.

בסדר חסידות ערב התקיים כמידי יום רביעי, השיעור של ר' יקותיאל שי' פלדמן, בפינת החי.

בתפילת ערבית ניגש ר' נחום שי' קפלינסקי לפני התיבה. התפילה הסתיימה בשעה 9:42.

במהלך הלילה נכנסו ארגון "שמירה", לבית משיח 770, והוציאו אחד מכוכבי 770, ולקחו אותו לבית חולים.

 2018-07-04

ימות המשיח יום חמישי כ"ב תמוז תשע"ח

בשעות הבוקר נודע על פטירתו של השליח ר' בועז ע"ה קלי, והיום חל היארצייט של הת' אפרים ווקסלר ע"ה, ובגלל אירועים אלו הוסיפו התמימים בלימוד תורתו של משיח.

תפילת שחרית התקיימה כרגיל, עם הרבי שליט"א מלך המשיח בשעה 10:00. לפני התיבה עבר האורח מבראזיל. בקריה"ת עלה שני חתני בר מצוה, ולשלישי עלה המלך המשיח שליט"א. לאחרי הקריאה נערכו "מי שבירך'ס". התפילה הסתיימה מאוחר מהרגיל בשעה 11:00, עם יציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכ"נ.

לאחרי התפילה לא התקיימו שום התוועדויות בר מצוה, והתמימים למדו ושקטו בלימוד התורה ובפרט בנגלה דתורה, יש לציין שהנהלת הישיבה תלו מודעות על מבחן בגמרא שתתקיים שבוע הבא הבעל"ט.

בצהריים התקיים סדר רמב"ם, עם אוכל בשפע לקבלת פני משיח צדקנו. בסדר זו השתתפו יותר תמימים מהרגיל.

בתפילת מנחה אמרו תחנון כרגיל בתפילות האחרונות, והתפילה הסתיימה בשעה 3:31.

היום התקיים הסדר השלישי של מבצע "טעמו וראו כי טוב ה'". עקב כך, גם היום לא התקיים השיעור דבר מלכות לאחר מנחה.

במהלך האחר הצהריים הגיעו מקורבים מבראזיל, ומפולראידה, לבקר את בית משיח 770. הם קיבלו סיור ע"י השליח שלהם.

כמידי יום בשעה 6:30 התקיים במערב 770, שיעור מרתק בענייני הלכות בית הבחירה, בנושא המחילות שתחת קודש הקדושים, עם הרב אברהם שי' רייניץ, מעורכי גילוין 'בית משיח'.

בשעה 7:40 התקיים שיעור דבר מלכות לקבלת פני משיח צדקנו עם פארבייסען בשפע.

בתפילת ערבית ניגש ר' אלימלך שי' טיפענברון. התפילה התנהלה כרגיל, והסתיימה בשעה 9:41.

לאחרי מעריב השיעור העיוני בגאומ"ש נמסר ע"י הרב שמואל חיים בלומינג שי' מאהלי תורה, שדייק כמה דיוקים בספר בשורת הגאולה.

כמידי ליל שישי התקיימו התוועדויות חסידים בבית משיח 770, כמו כן התקיים התוועדות לתלמידי הקבוצה ב"געצעל שול", עם הרב מיכאל חנוך שי' גאלאמב.

 3ab64685-48cb-40e3-81fa-1b6676732b0b

ימות המשיח יום שישי ועש"ק כ"ג תמוז תשע"ח

לתפילת שחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 10:00. לא ניגנו אל תירא. סיום התפילה 10:40 לערך.

לאחרי התפילה והריקודים התקיים התוועדות בר מצוה בכותל המזרחי שליד הארון הקודש, בהשתתפות אנ"ש והתמימים.

מאוחר יותר יצאו התמימים לפרסום הנבואה וזהות הגואל, מבצע משיח, ברחוב העיר למלאות את השליחות היחידה שנשארה, "לקבלת פני משיח צדקנו".

לתפילת מנחה הגיעו הילדים מקעמפ גן מנחם, עם המדריך נפתלי שי' שולביץ. בסיום התפילה הודיעו על זמן תפילת קבלת שבת לשעה 9:00 (ובמודעות כתוב 8:55.)

לפני שבת קודש הביאו לבית משיח 770, ספלים לנטילת ידים, אחרי משך זמן שלא היה...

 6784712965284264254

ימות המשיח ש"פ פינחס - כ"ד תמוז- מבה"ח מנחם אב תשע"ח

לתפילת קבלת-שבת נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 9:00, כפי שהוכרז.  לפני התיבה עבר ר' חיים זאב קאניקאו שי', וכן לכל הג' תפילות של ש"ק.

ב"לכה דודי" החל הש"ץ לשיר "בך ה' חסיתי", אך לקראת הסוף, הוחלפה המנגינה למנגינה טהורה של "יחי", שהושרה בהתלהבות אל מול פני הקודש כ-6 דקות.

התפילה הסתיימה בהכרזות ר' נחום שי' קפלינסקי אודות השלום זכר'ס ועל אמירת תהילים, וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א יצא מביהכ"נ. השעה היתה 9:39.

לאחרי התפילה התקיים שיעור בהלכות בית הבחירה ע"י הת' דוד שי' אקסלרוד, מאחוריי המקום הק' של המלך המשיח.

לאמירת תהילים נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 8:30. לפני התיבה עבר ר' שמעון שי' ניובארט. כרגיל ישבו החיילי צבאות ה' מתחת להעזרת נשים, ואמרו תהילים פסוק בפסוק, ובקול רם. אמירת תהילים הסתיימה בשעה 9:57.

לתפילת שחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 10:30. "האדרת והאמונה" ניגנו במנגינה הרגילה. ב"א-ל אדון" ניגנו "במנגינה הרגילה". בממקומך ניגנו "לכתחילה אריבער".

למפטיר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א עלה כרגיל. לאחרי הגבהת וגלילת התורה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א התחיל בקריאת ההפטרה. לאחר הכרזת זמן המולד ע"י הרנ"ק, פתח הש"ץ של מוסף בברכת החודש. בקטע "וגאל אותנו" החל לשיר במנגינת "ויהי בישורון מלך", אך הקהל לא הצטרף. לאח"ז הרנ"ק שי' קרא היום יום.

בתפילת מוסף ניגנו ב"הוא אלוקינו" (כרגיל). במהלך חזרת הש"ץ ניגנו, "שיבנה", ו"ישמחו במלכתוך",  וב"שים שלום" ניגנו כרגיל. בסיום התפילה הרנ"ק שי' קרא קטע בגאומ"ש וכן הכריז אודות התוועדות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 1:30, וכן על תפילת מנחה בשעה 7:55. בשעה 12:52 יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכ"נ.

מיד לאחרי התפילה סדרו בלחץ את הביהכ"נ, להתוועדות קודש, של המלך המשיח.

להתוועדות קודש נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 1:30 לערך, לקול שירת יחי אדונינו במנגינת "חיילי אדונינו". בשעה 1:32 הרמ"ג מזג היין לגביע. לאחרי שטעם מהיין והמזונות ניגנו יחי אדונינו במנגינה הרגילה. (כמידי שבוע). בשעה 1:49 פתח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשיחה הא'. בהמשך ההתוועדות שרו "כי אורך ימים" (כמידי שבוע), "שישו ושמחו בשמחת הגאולה".

בשעה 3:21 העמיד המשב"ק הת' שניאור שי' גרנשטאט 2 בקבוקי משקה על שולחן כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, וחלוקת משקה התקיימה כרגיל.

 

אלו שזכו בקבוק משקה השבוע:

הת' נפתלי שי' שולביץ, לכבוד התוועדות חסידים בקזעינגטון.

ר' שמואל שי' מחפוץ שליח בנווה עופר תל אביב, עבור התוועדות חסידים שתתקיים במקום הנ"ל, במהלך השבוע.

לאחרי החלוקה ניגנו ניגון הקפות דרלוי"צ, שיבנה בית המקדש, וכן יחי אדונינו במנגינה הרגילה.

בסיום ההתוועדות הזכיר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א אודות אמירת ברכה אחרונה, בירך בעצמו, ויצא מביהכ"נ.

מאוחר יותר התקיים התוועדות חסידים בבית משיח 770, לכבוד הבר מצוה של הת' מנחם מענדל שי' מרקוביץ, כמו כן בזאל הקטן התקיים התוועדות עם ר' פנחס שי' קארף, ובחדר שני התקיים התוועדות עם הרב יוסף ישעי' ברוין שליט"א.

תפילת מנחה החלה בשעה 7:55. לראשון שני ולשלישי עלו חתני בר מצוה. לאחרי אמירת פרקי אבות, ר' י. ג.  שי' הודיע על תפילת ערבית. לאח"ז יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכ"נ. השעה היתה 8:23.

 כמידי שבת, התקיימה לאחרי מנחה סדר ניגונים וחזרת דא"ח במרכז בית משיח 770.

תפילת ערבית החלה עם הרבי שליט"א מלך המשיח בשעה 9:19. לפני העמוד ניגש ר' אלימלך שי' טיפענברון. בסיום התפילה הת' צבי שפילמאן שי' עשה הבדלה, ולאח"ז הרנ"ק הודיע על הרמקול על התוועדות סיום הרמב"ם, ועל מועד תפילת שחרית. בשעה 9:35 לערך יצא המלך המשיח מביהכ"נ.

לאחרי התפילה הוקרן מראות קודש מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשנים הקודמות.

בשעה 11:45 לערך התקיים התוועדות סיום הרמב"ם, בהנחייתו של ר' מנחם שי' גרליצקי.

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...