האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

מעלת הנשים והבנות

שיחת הגאולה

שיחת הגאולה 536 צפיות 0

מעלת הנשים והבנות

בקשר ובשייכות למתן-תורה מודגשת מעלתן של נשי ישראל. כמסופר בתורה שכאשר ציווה הקב"ה למשה רבינו להכין את בני ישראל לקבלת התורה, אמר לו: "כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל" ופירשו חז"ל כפל הלשון "לבית יעקב" ו"לבני ישראל", "לבית יעקב אלו הנשים, תאמר להם בלשון רכה", ולאחרי זה "ותגיד לבני ישראל - "האנשים".
עקרת הבית
ואחד הביאורים בזה - שהכנת הנשים למתן-תורה פועלת גם על האנשים. כפי שרואים במוחש בטבע בני-אדם שהנהגת הבית כולו תלויה באשה.
שהיא "עקרת הבית", עיקרו של הבית, ופועלת על כל בני הבית, הילדים והילדות וגם הבעל, ע"י הכשרון והחוש המיוחד שיש לאשה להשפיע ולפעול מתוך רכות, רגש וחום. שעל ידי זה מתקבלים ונקלטים הדברים בפנימיות לבם של המחונכים ומתקיימים יותר.
ומזה מובן גם בנוגע ל"זמן מתן תורתנו" בכל דור ובכל שנה: נוסף לכך שבמתן-תורה בפעם הראשונה ניתנה התורה בירושה לכל אחד ואחד מישראל. "תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב". בני האבות, אברהם יצחק ויעקב, והאמהות, שרה רבקה רחל ולאה. וכן בלהה וזלפה, שמהם יצאו כל י"ב השבטים, ומהם יצאו כל בני ישראל עד סוף כל הדורות, עד לדור הגאולה, שבו יתחדש הענין של מתן-תורה עי"ז ש"תורה חדשה מאתי תצא"; -
הרי בבוא "זמן מתן תורתנו" בכל שנה, חוזר ונשנה הענין של מתן-תורה לכל בני ישראל שבדור זה. ולכל בנ"י שבכל הדורות, שלפניו ושלאחריו, מאז שבני ישראל נעשו לעם, כש"אתה בחרתנו מכל העמים" ב"מתן-תורה". ועד לדור הגאולה כש"תורה חדשה מאתי תצא".
גם בענייני חולין
ולכן צריכה להיות ההכנה ל"זמן מתן תורתנו" באותו אופן כפי שהיתה בפעם הראשונה - "כה תאמר לבית יעקב", "אלו הנשים". ואחר כך "ותגיד לבני ישראל", "האנשים" - בהדגשת מעלתן של נשי ישראל, שכל אחת מהן היא "עקרת הבית", ועל ידה נעשה הבית כולו מוכן וראוי למתן-תורה.
מעלתן המיוחדת של נשי ישראל, שכל אחת מהן היא "עקרת הבית", מתבטאת לא רק בקיום המצוות שחייבות בהם, אלא גם (ובעיקר) בכך שמחדירה קדושה בכל הבית כולו, גם בענייני החולין שבבית.
וענין זה מודגש במצוות המיוחדות שניתנו לנשי ישראל - החל ממצות הדלקת נרות שבת ויום-טוב, שעל ידי זה נעשה הבית כולו מואר באור של קדושה, ועל דרך זה בנוגע לכשרות האכילה ושתיה, שנעשים חלק מבשרם של כל בני הבית.
ועל ידי זה נעשה הקיום והחיות של כל בני הבית באופן של קדושה. ועוד וגם זה עיקר - כמדובר כמה פעמים שטוב ונכון לקבוע קופת צדקה בחדר התבשיל (מטבח), שבו מורגשת ביותר בעלותה של "עקרת הבית" בהכנת המאכלים והמשקאות לכל בני הבית, כדי שהתחלת פעולתה בהכנת האכילה ושתיה תהיה בנתינת הצדקה,
ולא עוד אלא שחלק חשוב ועיקר, טוב ומשובח מהמאכלים והמשקאות שמכינה בעצמה, נותנת לעניים לצרכי הסעודות שבת ויו"ט, שיש בזה מעלה יתירה לגבי נתינת ממון לצדקה. שהעני אינו צריך לטרוח בקניית המאכלים והמשקאות. כיון שמקבלם מן המוכן.
בזכות נשים צדקניות
ובכל זה ניתוסף הדגשה מיוחדת בדורנו זה. דובר כמה פעמים שדורנו זה הוא דור האחרון של הגלות ודור הראשון של הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו.
ובענין זה יש שליחות מיוחדת לנשי ובנות ישראל - כמבואר במדרשי חז"ל שכשם שהגאולה ממצרים היתה בזכות נשים צדקניות שבאותו הדור כן תהיה הגאולה העתידה בזכות נשים צדקניות שבדורנו זה.
ובפרט ע"פ המבואר בכתבי האריז"ל שדור האחרון של הגלות ודור הראשון של הגאולה, דורנו זה, הוא הגלגול של הדור שיצא ממצרים - שבזה מודגש יותר הקשר והשייכות שבין נשי ישראל הצדקניות שבזכותן יצאו ממצרים, עם נשי ישראל הצדקניות שבדורנו זה שבזכותן תהי'ה הגאולה האמיתית והשלימה.
(עפ"י שיחת כ"ח אייר תנש"א)

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...