האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

נקודה בפרשה: הנבואה על הגויים לעתיד

יין מלכות

מערכת האתר 64 צפיות 0

נקודה בפרשה: הנבואה על הגויים לעתיד

בפרשתנו, פרשת בלק, מתנבא בלעם על הגאולה ועל מלך המשיח, ומסיים את נבואתו "ומחץ פאתי מואב וקרקר כל בני שת".


לגבי משמעות הנבואה הזו ישנם שתי פירושים: (א) תרגום אונקלוס מבאר "וישלוט על כל בני אנשא [=בני האדם]". (ב) ה'אבן עזרא' מפרש "וקרקר" מלשון הרס וחורבן, דהיינו שאז יושמדו כל האומות.


הפירוש השני תמוה מאוד: כיצד ייתכן לומר שבגאולה יושמדו כל האומות? הרי ישנם כמה וכמה נבואות מפורשות אודות מצבם של הגויים בזמן הגאולה "...באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' . . ונהרו אליו כל הגויים", "אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד" ועוד נבואות בסגנון זה.


2800 עבדים


כל זה יובן בהקדים שאלה כללית: כיצד ייתכן שבזמן הגאולה ישמיד הקב"ה את כל האומות, והרי "ורחמיו על כל מעשיו"? ואף אם נאמר שהקב"ה לא ישמיד אותם, אלא רק ימנע מהם את כח ההולדה ובכך הם יכחדו במשך הזמן בדרך ממילא, הרי (א) אז הגויים יאמינו גם הם בה' ואם כן מדוע תתבטל מציאותם של הגויים?. (ב) נאמר בנבואה "והיו מלכים אומניך ושרותיהם מניקותיך", וכפי שהגמרא גם אומרת שלעתיד לבוא יהיה לכל יהודי שנזהר במצוות ציצית 2800 עבדים, ואם כן כיצד ייתכן שבמשך הזמן הגויים ייכחדו ומציאותם תתבטל?


לעם או לכולם?


אלא מוכרחים לומר שאין הכוונה שבזמן הגאולה תתבטל מציאותם של האומות כפשוטו. מציאותם של הגויים תהיה קיימת גם אז, אלא שהמחלוקת היא על האופן בו הם יהיו קיימים:


בגאולה האמיתית והשלימה, כאשר יהיה גילוי אלוקות בעולם, מובן שלא יהיה אז מציאות של רע וטומאה בעולם, וכמו שכתוב "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ".


וכאן ישנם שתי אפשרויות: עיקר הגאולה הוא לבני ישראל, וזה שכל העולם כולו ייגאל גם כן, והמציאות של הרע תתבטל, זהו פרט בתוך גאולתם של בני ישראל, כי הגאולה היא רק לבני ישראל, וכל הטוב שיתרחש מסביב הוא רק למען גאולתם של בני ישראל – שיוכלו ללמוד תורה ולקיים מצוות בשלימות.


אפשרות נוספת היא שהגאולה של העולם אינו רק פרט בתוך הגאולה של בני ישראל, אלא זהו עניין בפני עצמו.


לכל העולם


וזהו ההסבר למחלוקת שהוזכרה בתחילת השיחה: לפי האפשרות הראשונה – שהגאולה היא רק לבני ישראל, וגאולתם של אומות העולם זהו רק פרט בתוך גאולתם של בני ישראל מובן יוצא שמציאותם של האומות תתבטל, כמו עבד שמציאותו בטלה לאדון, ו"כל מה שקנה עבד קנה רבו".
ואילו לפי האפשרות השניה שיש מטרה נפרדת בגאולה והזיכוך של אומות העולם, (לא רק פרט בתוך גאולתם של בני ישראל) יוצא שלעתיד לבוא לא תתבטל מציאותם, אלא שמלך המשיח ישלוט בהם.


ומה מיוחד בכך שהגאולה של האומות תהיה גאולה ומטרה בפני עצמה?


כאשר כל העולם יהיה טוב ("לא יגזלו ולא ישחיתו"), אך ביטולם של האומות יהיה רק מצד השיעבוד לבני ישראל ולא מצד עצמם, יוצא שהגאולה אינה מושלמת. דווקא כאשר הגאולה תגאל ותברר גם את האומות מצד עצמם, רק אז זו תהיה גאולה אמיתית ושלימה.


(ע"פ לקוטי שיחות חלק כג שיחה ב' לפ' בלק)

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...